GIAÙO AÙN ÑÒA LYÙ 6
Download
1 / 16

GIAÙO AÙN ÑÒA LYÙ 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

GIAÙO AÙN ÑÒA LYÙ 6. Kieåm tra baøi cuõ. Caâu 1: Söï vaän ñoäng töï quay quanh truïc cuûa Traùi Ñaát sinh ra hieän töôïng gì ? Caâu 2: Neáu Traùi Ñaát khoâng coù vaän ñoäng töï quay thì hieän töôïng ngaøy ñeâm treân Traùi Ñaát seõ ra sao ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GIAÙO AÙN ÑÒA LYÙ 6' - tia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kie m tra ba i cu

Kieåm tra baøi cuõ

Caâu 1: Söï vaän ñoäng töï quay quanh truïc cuûa Traùi Ñaát sinh ra hieän töôïng gì ?

Caâu 2: Neáu Traùi Ñaát khoâng coù vaän ñoäng töï quay thì hieän töôïng ngaøy ñeâm treân Traùi Ñaát seõ ra sao ?


S chuye n o ng cu a tra i a t quanh ma t tr i

SÖÏ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA TRAÙI ÑAÁT QUANH MAËT TRÔØI

BAØI 8:


I s chuye n o ng cu a tra i a t quanh ma t tr i

I. SÖÏ CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA TRAÙI ÑAÁT QUANH MAËT TRÔØI


Haõy xaùc ñònh ñöôøng xích ñaïo, caùc ñöôøng chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?

Cöïc Baéc.

Oo

23o27’

23o27’

Cöïc Nam


Söï vaän ñoäng töï quay quanh truïc chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?


Söï chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?


Ghi baøi chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?

21 - 3Xuaân Phaân

22 - 12Ñoângï Chí

22 - 6 Haï Chí

23 - 9Thu Phaân

Quan saùt hình chuyeån ñoäng vaø cho bieát :

1. Höôùng chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi ?

2. Ñoä nghieâng vaø höôùng cuûa truïc Traùi Ñaát ôû caùc vò trí : xuaân phaân, haï chí, thu phaân vaø ñoâng trí ?


Söï chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?

Hình


2. HIEÄN TÖÔÏNG CAÙC MUØA chí tuyeán vaø ñieåm cöïc treân baûn ñoà ?


Haõy quan saùt hình chuyeån ñoäng ñeå thaûo luaän nhoùm.

21 - 3Xuaân Phaân

Laäp xuaânMuøa ñoâng

Laäp haïMuøa xuaân

Laäp thuMuøa haï

Laäp ñoângMuøa thu

22 - 6 Haï Chí

22 - 12Ñoângï Chí

23 - 9Thu Phaân

Thaûo luaän

Baûng TL

Ghi baøi


 • Thaûo luaän: lôùp chia thaønh 4 nhoùm nhoùm.

 • Nhoùm 1 :

 • Trong ngaøy 22-6 (haï chí), nöûa caàu naøo ngaõ veà phía Maët Trôøi ?

 • Khi ngaõ veà phía Maët Trôøi nöûa caàu ñoù coù ñaëc ñieåm gì ?

 • Vaø nöûa caàu khoâng ngaõ veà phía maët trôøi coù ñaëc ñieåm gì ?

 • Nhoùm 2 :

 • Trong ngaøy 22-12 (ñoâng chí), nöûa caàu naøo ngaõ veà phía Maët Trôøi ?

 • Khi ngaõ veà phía Maët Trôøi nöûa caàu ñoù coù ñaëc ñieåm gì ?

 • Vaø nöûa caàu khoâng ngaõ veà phía Maët Trôøi coù ñaëc ñieåm gì ?

 • Nhoùm 3 vaø nhoùm 4 :

 • Traùi Ñaát höôùng caû hai nöûa caàu Baéc Vaø Nam veà phía Maët Trôøi nhö nhau vaøo caùc ngaøy naøo ?

 • Khi ñoù aùnh saùng Maët Trôøi chieáu thaúng goùc vaøo nôi naøo treân beà maët Traùi Ñaát ?

 • Ñoù laø muøa naøo trong naêm ôû hai baùn caàu ?


Ngaøy nhoùm.

Tieát

Ñòa ñieåm baùn caàu

Traùi ñaát ngaû gaàn nhaát, cheách xa nhaát Maët Trôøi

Löôïng aùnh saùng vaø nhieät

Muøa

22/6

Haï chí.

Nöûa caàu Baéc.

Ngaõ gaàn nhaát.

Nhaän nhieàu .

Noùng (Haï)

Ñoâng chí

Nöûa caàu Nam

Cheách xa nhaát

Nhaän ít

Laïnh (Ñoâng)

22/12

Ñoâng chí

Nöûa caàu Baéc.

Cheách xa nhaát

Nhaän ít

Laïnh (Ñoâng)

Haï chí.

Nöûa caàu Nam

Ngaõ gaàn nhaát.

Nhaän nhieàu .

Noùng (Haï)

Xuaân phaân

Nöûa caàu Baéc.

Hai nöûa caàu höôùng veà Maët Trôøi nhö nhau.

Löôïng aùnh saùng vaø nhieät nhaän ñöôïc nhö nhau.

Chuyeån noùng sang laïnh.

23/9

Thu phaân.

Nöûa caàu Nam

Chuyeån laïnh sang noùng.

21/3


Ghi ba i
Ghi baøi : nhoùm.

2. HIEÄN TÖÔÏNG CAÙC MUØA

 • Khi chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo, truïc Traùi Ñaát coù ñoä nghieâng khoâng ñoåi, höôùng veà moät phía

 • Hai nöûa caàu luaân phieân nhau ngaõ gaàn vaø cheách xa Maët Trôøi sinh ra caùc muøa .

 • Söï phaân boá aùnh saùng, löôïng nhieät vaø caùnh tính muøa ôû hai nöõa caàu baéc vaø nam hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau.

 • Caùc muøa tính theo döông lòch vaø aâm lòch coù khaùc nhau veà thôøi gian.


Cu ng co ba i
Cuûng coá baøi nhoùm.

Caâu 1 : Khu vöïc naøo treân traùi ñaát luoân nhaän ñöôïc aùnh saùng Maët Trôøi chieáu saùng quanh naêm?

 • Xích ñaïo.

 • Noäi chí tuyeán.

 • Chí tuyeán

 • Vuøng cöïc.

  Caâu 2 : Taïi sao Traùi Ñaát chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi laïi sinh ra 2 thôøi kì noùng laïnh luaân phieân nhau ôû hai nöûa caàu trong moät naêm?

Hình


Da n do
Daën doø nhoùm.

 • Laøm baøi taäp 3, trang 27.

 • Hoïc baøi.

 • Ñoïc tröôùc baøi : Söï chuyeån ñoäng cuûa

  Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi.


ad