slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obsah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Obsah. Ciele EYD 2015 Nástroje Príklady konkrétnych nástrojov z praxe Dobrý projekt je... Koordinujúce orgány Aké zdroje sú k dispozícií Kde z ískať viac informácii. Ciele (1). Prvý krát je za prioritu roka vybraný smerom von, mimo EÚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obsah' - thomas-phelps


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • Ciele EYD 2015
 • Nástroje
 • Príklady konkrétnych nástrojov z praxe
 • Dobrý projekt je...
 • Koordinujúce orgány
 • Aké zdroje sú k dispozícií
 • Kde získať viac informácii
ciele 1
Ciele (1)
 • Prvý krát je za prioritu roka vybraný smerom von, mimo EÚ
 • Informovať o rozvojovej spolupráci, propagácia výsledkov dosiahnutých EU a členskými štátmi ako aktérmi globálnej zmeny. Vzdelávať o otázkach
  • čo je to rozvoj a rozvojová spolupráca
  • prečo je dobré sa tomu venovať
  • aké programy s akými výsledkami podporuje EU, ale aj SR
  • Poukázať na zmeny v rozvojových politikách
  • Vzdelávať o globálnej prepojenosti a súvislostiach v globalizovanom svete.
ciele 2
Ciele (2)
 • Podporiť priame zapojenie verejnosti do rozvojových aktivít, podporiť kritické myslenie a aktívny záujem o rozvojovú problematiku, vrátane aktívnej účasti pri formulácii a implementácii politík
  • Podporiť osobné zapojenie – dobrovoľníctvo, expertná pomoc, materiálna pomoc
  • Podporiť aktívne a komplexnejšie nazeranie na príčiny problémov, uvedomenie si vlastnej spoluzodpovednosti, globálnej prepojenosti a posilnenie solidarity
  • Upriamiť pozornosť na možnosť zlepšenia aj formou verejných politík (príklad: certifikáty o pôvode dreva)
ciele 3
Ciele (3)
 • Zvyšovať povedomie o výhodách rozvojovej spolupráce (nie len ako jednostranný proces čistého altruizmu), bližšie priblíženie konceptu Koherencie politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development).
  • Upriamiť pozornosť na potrebu aktívnej verejnej podpory a občianskej participácie pri tvorbe a implementácii verejnej politiky s rozvojovým dopadom.
n stroje
Nástroje
 • Komunikačné kampane, zamerané na šírenie hlavných odkazov voči širokej verejnosti, aj voči špecifickým cieľovým skupinám, vrátane použitia sociálnych médií;
 • Organizovanie konferencií, podujatí a iniciatív za účasti relevantných aktérov
 • Konkrétne opatrenia s priamym rozvojovým efektom, zvlášť v oblasti technickej rozvojovej spolupráce (výmena skúseností, zdieľanie dobrej praxe)
 • Odborné, vedecké a výskumné projekty a predovšetkým ich verejná diseminácia (P.S. aj neúspech je výsledok)
n stroje v praxi
Nástroje v praxi?
 • Komunikačné kampane
  • napr. v lokálnom periodiku
   • pravidelné „rozvojové okienko“,
   • informovanie o aktivitách rozvojových dobrovoľníkov (napr. rozhovor s dobrovoľníkom po návrate zo zahraničia)
   • Informovanie o aktivitách lokálnych neziskoviek z vlastného regiónu
  • Reklamné plochy vlastnené mestom (napr. MHD, infopútače) pre komerčný účel – v prípade „neobsadenosti“ ponúknuť tretiemu sektoru
  • EYD ambassadors – lokálne osobnosti
organizovanie konferenci podujat
Organizovanie konferencií, podujatí
 • Odborné eventy/konferencie – napr. pre vzdelávanie učiteľov
 • Podujatia pre širokú verejnosť
  • Napr. prezentácie činnosti rozvojových organizácii „Rozvojový deň“
 • Podpora humanitárnych zbierok pri katastrofách – napr. priestory pre zbierku
ml de n cke organiz cie
Mládežnícke organizácie
 • Obrovský potenciál pre rozvoj – jeden krát zažiť lepšie ako 100 krát počuť
 • Mládežnícke výmeny – Programy Erasmus+ (a jeho podprogram Európska Dobrovoľnícka Služba) - na SK zastrešuje IUVENTA
 • Obrovský potenciál zapojiť „hostí“
 • Mládežníckych programov sa môžu zúčastňovať často aj neformálne skupiny – programy sú nízko byrokratické
 • Mládežnícke organizácie nemajú sponzorov, zdroje, sú to „veľmi nízkonákladové“ zoskupenia, avšak s obrovským množstvom elánu a energie
 • Samosprávy dokážu výrazne pomôcť (za minimálne náklady)
 • Zameranie na mladých ľudí produkuje dlhodobý efekt, napr. štúdie ukazujú, že ľudia zapojení do dobrovoľníctva sú oveľa „aktívnejšími občanmi“ ktorí sa starajú o okolie, veci verejné a vlastnú komunitu
 • Chátrajúci komunálny objekt – ideálne dobrovoľnícke centrum
konkr tne opatrenia
Konkrétne opatrenia
 • Fair Trade Cities
 • Ekologické projekty – zároveň skvelá podpora vzdelávania (ekozáhrady, vzdelávacie ekocentrum, mestské úle a pod.)
 • Odpadové hospodárstvo – veľmi nízka úroveň znalostí, ľudia doslova „nevedia ako“ recyklovať aj keď by chceli – tažké organizovať celoštátne vzdelávanie pre rozdiely
 • Príklad dobrej praxe – vzdelávací program vo firme odpadového hospodárstva (workshop OLO) – doslova sa oplatí => navrhnite vlastnej odpadovej firme
o by mal ma za cie dobr projekt
Čo by mal mať za cieľ dobrý projekt?
 • Viesť k zmene postojov
 • Spropagovaťglobálne porozumenie, solidárnosť a kritické myslenie
 • Podporiťmultikultúrne interakcie
 • Rozvíjať sociálnu participáciu a dobrovoľníctvo
 • Posilniť medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
 • - Posilniť sociálnu podnikavosť a aktivitu medzi Európskou mládežou
dobr projekt by mal
Dobrý projekt by mal...
 • Univerzálnosť: Globálne výzvy potrebujú globálne odpovede, v Európe aj všade inde / Mysli globálne na lokálnej úrovni.
 • Solidarita: Všetci musia konať, nie pre ostatných ale s ostatnými.
 • Zapojenie: Pripojte sa k mottu “Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť”
 • Podpora skutočnej zmeny: EU podporuje aktérov skutočných zmien, staňte sa nimi tiež
 • Zodpovednosť: Nie je to o tom „čo dáme“ ale „ako žijeme“
koordin cia
Koordinácia
 • Národným koordinátorom bude MZVaEZ SR
 • Platforma MVRO = hlavný príjemca
 • Konfederácia mimovládnych organizácií pre pomoc a rozvoj (CONCORD)- medzinárodne projekty
 • Špecializované MVO – napr. Fair Trade International
 • Prijímateľmi môžu byť:
 • mládežnícke organizácie, tretí sektor
 • samosprávy, štátne inštitúcie
 • Akademická obec a experti
ak zdroje s k dispoz ci
Aké zdroje sú k dispozícií
 • Rôzne typy rozvoja = rôzne zdroje finacovania
  • Medzinárodná rozvojová spolupráca (EuropeAid, SlovakAid, Vyšehradský Fond – V4Fund)
  • Mládežnícke programy (ERASMUS +)
  • Kultúra, demokracia a občianska participácia (Európa pre občanov 2014-2020)
  • Lokálny rozvoj (existujúce štrukturálne fondy, Project Development Assistance, Horizon 2020, LIFE program, Nórske fondy)
medzin rodn vy ehradsk fond
Medzinárodný vyšehradský fond
 • www.visegradfund.org
 • Podporuje cezhraničnú spoluprácu (projekty v prihraničných oblastiach s cieľom zefektívniť spoluprácu)
 • Projekty s V4 presahom – zapojení sú partneri zo všetkých štyroch krajín V4
 • Prijímateľom môžu byť všetci okrem štátnych inštitúcií
 • Malé a štandardné granty: kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, podpora turizmu
 • Strategické granty – podľa priorít roka
 • V4-EaP – Východné partnerstvo – projekty na spoluprácu s krajinami mimo V4
eur pa pre ob anov 2014 2020
Európa pre občanov 2014-2020
 • Financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EU
 • Akcia 1 – Európska pamiatka (európska pamiatka, podpora organizácii so zameraním na pamätné udalosti)
 • Akcia 2 – Podpora demokracie a občianska participácia (Družobné mestá, Siete družobných miest, Projekty občianskej spoločnosti, Podpora organizácii na európskej úrovni)
 • www.europapreobcanov.sk – veľmi prehľadná stránka
horizont 2020
Horizont 2020
 • Program určený pre malé a stredné podniky
 • Zameriava sa na inovácie a má podporiť „najinovatívnejšie malé podniky s vysokým potenciálom rastu“
 • rýchle a jednoduché granty pre:
  • štúdie uskutočniteľnosti inovácií v podnikoch (až do výšky 50 000 €)
  • demonštračné projekty
  • Zrelé projekty- poradenstvo o rozvoji podnikania a iné podporné služby
 • Projekty „Spoločenské výzvy“ – potreba sieťovať
slide19
LIFE
 • Program pre podporu projektov v oblasti životného prostredia a klimatických zmien
 • Vychádza z aktuálneho „Siedmeho akčného programu pre životné prostredie do 2020“
 • Od 1992 prebehlo na Slovensku 30 projektov, celková výška 53 mil €, z toho 27,5 mil € z prostriedkov EU
 • Podporuje aj lokálne (menšie) projekty
 • Koordinátorom je Ministerstvo životného prostredia
h adanie partnerov trialog
Hľadanie partnerov - TRIALOG
 • Trialog je platforma založená na podporu spolupráce rozvojových mimovládok v regióne
 • Každé dva roky organizujú „Partnership Fair“ – viacdňová akcia (preplatené náklady) určená na hľadanie partnerov pre EU projekty
 • Zamerané na výzvy DEAR (Development Education and Awareness Raising = Rozvojové vzdelávanie a šírenie povedomia), prítomní sú experti na písanie projektov a zástupcovia EuropeAid
 • Najbližší bude v 2015 v Poľsku.
 • Možnosť spoznať veľa organizácií, aj pre iné projekty a spoluprácu, inšpiratívne nápady a výmena praxe.
kde n js info o rozvoji
Kde nájsť info o rozvoji
 • MZVaEZ SR
 • Platforma MVRO www.mvro.sk
 • CONCORD http://www.concordeurope.org
 • EU DEVCO:http://capacity4dev.ec.europa.eu
 • Monda.eu www.monda.eu
 • TRIALOG (Partnership Fair) - http://www.trialog.or.at
potenci lne zdroje financovania
Potenciálne zdroje financovania
 • SlovakAid – www.slovakaid.sk
 • EuropeAid – Hlavná stránka: https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
 • EuropeAid – Výzvy: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en
 • Horizon 2020 – Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky: http://ec.europa.eu/easme/index_en.htm
 • LIFE – environmentálne projekty: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
 • Visegrad Fund: http://visegradfund.org/
 • Nórske Fondy: www.eeango.sk
 • Smart Cities