Etika za profesionalne ra unovo e
Download
1 / 51

ETIKA ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ETIKA ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE. Ciljevi učenja. Opiši prirodu etike i etičkih dilema Opiši razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike Objasni strukturu Etičkog kodeksa i propisane etičke principe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ETIKA ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE' - thomas-decker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ciljevi u enja
Ciljevi učenja

 • Opiši prirodu etike i etičkih dilema

 • Opiši razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike

 • Objasni strukturu Etičkog kodeksa i propisane etičke principe

 • Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugrožena

 • Identifikuj ostala etička pravila

 • Objasni sprovođenje Kodeksa

 • Objasni strukturu i sadržinu Etičkog kodeksa internih revizora


Cu 1 opi i prirodu etike i eti kih dilema 1
CU 1 Opiši prirodu etike i etičkih dilema (1)

 • Etika – moralni principi i vrednosti, koji usmeravaju postupke i odluke pojedinaca i grupa.

 • Etičke dileme su situacije, gde pojedinci donose odluke o svom ponašanju, a te odluke će uticati na blagostanje jednog ili više drugih lica.


Cu 1 opi i prirodu etike i eti kih dilema 2
CU 1 Opiši prirodu etike i etičkih dilema (2)

 • Svako odlučivanje uopšteno uključuje sledeće korake:

 • identifikovanje problema,

 • identifikovanje mogućih pravaca delovanja,

 • identifikovanje ograničavajućih faktora u vezi s odlukom,

 • analiziranje verovatnih efekata mogućih pravaca delovanja:

  • na sve učesnike

  • kratkoročnih, kao i dugoročnih

 • izbor najboljeg pravca delovanja.

  Primer etičke dileme i njenog razmatranja u definisanom okviru odlučivanja

  Radite na reviziji kao asistent. Obavili ste zadatak koji vam je dat, ali sa većim brojem radnih sati nego što je predviđeno. Svesni ste da je to delom posledica vaše neefikasnosti usled toga što ste bili umorni. Šta ćete napisati u izveštaju?


Cu 1 opi i prirodu etike i eti kih dilema 3
CU 1 Opiši prirodu etike i etičkih dilema (3)

 • 1. identifikovanje problema: prekoračen vremenski budžet

  2. identifikovanje mogućih pravaca delovanja:

  a) prijaviti samo projektovani (planirani) broj radnih sati

  b) prijaviti ukupan (stvarni) broj radnih sati.

  ………

 • identifikovanje ograničavajućih faktora u vezi s odlukom:

  interni standardi

  eksterni standardi

  • etički kodeks - integritet

  • politika firme u pogledu izveštavanja o radnim satima

 • analiziranje verovatnih efekata mogućih pravaca delovanja:

  b) prijaviti ukupan broj radnih sati.


 • CU 1 Opiši prirodu etike i etičkih dilema (4)

  а) prijaviti samo projektovani broj radnih sati  Cu 1 opi i prirodu etike i eti kih dilema 6
  CU 1 Opiši prirodu etike i etičkih dilema (6)

  5. izbor najboljeg pravca delovanja.

  (?)

  Lični interes versus etička pravila

  Kako postupiti u situacijama gde nije jasno da li je nešto etički?


  Cu 2 opi i razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike 1
  CU 2Opiši razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike (1)

  • Odgovornost da se deluje u javnominteresu

  • Potrebazapoverenjemjavnosti

  • Složenkorpusznanja

  • Standardiuključivanja u profesiju


  Cu 2 opi i razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike 2
  CU 2Opiši razloge profesije za ustanovljavanje profesionalne etike (2)


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom

  kodeksu i njihovu primenu (1)

  STRUKTURA ETIČKOG KODEKSA:

  DEO A - OPŠTA PRIMENA KODEKSA

  (Osnovni principi koji važe za sve profesionalne računovođe)

  DEO B - PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U JAVNOJ PRAKSI

  (Smernice za primenu principa u situacijama sa kojima se susreću profesionalne računovođe u javnoj praksi)

  DEO C PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U PRIVREDI

  (Smernice za primenu principa u situacijama sa kojima se susreću profesionalne računovođe zaposlene u: industriji, trgovini, javnom sektoru itd.)


  Cu 3 objasni principe etike sadr ane u eti kom kodeksu i njihovu primenu 2
  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom kodeksu i njihovu primenu (2)

  • StrukturapočetnogdelaKodeksa (deo A):

  • osnovniprincipikojihtreba da se pridržavasvakirevizor

  • konceptualniokvirzanjihovuprimenu.

   Principisu:

  • integritet,

  • objektivnost,

  • profesionalnaosposobljenostidužnapažnja,

  • poverljivosti

  • profesionalnoponašanje.


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom njihovu primenu (2)

  kodeksu i njihovu primenu (3)

  • 110 INTEGRITET

  • Revizor treba da bude direktan i iskren u svim profesionalnim i poslovnim odnosima.

  • Takođe integritet podrazumeva pošteno postupanje i shodno istini.

  • Primeri kada ovaj princip nije ispoštovan:

  • Ako je revizor svesno povezan sa izveštajima, poreskim prijavama i drugim

  • informacijama gde veruje da su

  • date materijalno značajne netačne ili obmanjujuće izjave,

  • date nepotvrđene izjave ili informacije ili

  • izostavljene ili prikrivene informacije koje treba da budu sadržane i gde to onda vodi

   obmanjivanju.

   (a nije izdao modifikovani izveštaj)

   Kako da se odredi da li je revizor bio “svestan” neregularnosti?


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom njihovu primenu (2)

  kodeksu i njihovu primenu (4)

  120 OBJEKTIVNOST

  Revizor je u obavezi da ne dozvoli da njegovo profesionalno ili poslovno prosuđivanje bude dovedeno u pitanje usled pristrasnosti, konflikta interesa ili neprimerenog uticaja drugih.

  (odupreti se uticaju drugih i podređivanju svog profesionalnog mišljenja)

  SEKCIJA 280 DEO B

  130 PROFESIONALNA OSPOSOBLJENOST I DUŽNA PAŽNJA

  Revizor ima obavezu da:

  (a) održava profesionalno znanje i veštine na nivou potrebnom da bi se klijentima osiguralo dobiјanje kompetentne profesionalne usluge; i

  (b) radi sa dužnom pažnjom (posvećen i pažljiv rad) u skladu s primenljivim tehničkim i profesionalnim standardima.

  (a) Razlikujemo: 1. sticanje kompetencija i 2. održavanje kompetencija.

  Održavanje kompetencija zahteva kontinuirano profesionalno usavršavanje. Potrebno je praćenje i razumevanje trendova u relevantnom okruženju.

  (b) Dužna pažnja podrazumeva odgovornost da se radi: u skladu sa zahtevima angažmana, pažljivo, temeljno i pravovremeno.

  Potrebno je informisati klijenta o eventualnim ograničenjima svojstvenim uslugama koje se pružaju.


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom njihovu primenu (2)

  kodeksu i njihovu primenu (5)

  • 140 POVERLJIVOST

  • (a) Revizor je u obavezi da ne obelodanipoverljiveinformacijedobijenenaosnovuprofesionalnihiposlovnihodnosabezodgovarajućegikonkretnogodobrenja (osimako ne postojizakonskoiliprofesionalnopravoilidužnostobjavljivanja) i

  • (b) Revizor ne treba da koristipoverljiveinformacijedobijenenaosnovuprofesionalnihiposlovnihodnosa u ciljusticanjaličnekoristiilikoristizatrećustranu.

  • (а)

  • nijepitanjesamoličneodgovоrnosti

  • obuhvatinformacija

  • trajnaobaveza

  • čakikadapostojiodobrenjetrebarazmotriti: interesetrećihstrana, da li suinformacijepotvrđeneitd.

  • zakonskaobaveza (npr. u sudskimsporovimаiliobavezaprijavekriminalnihradnji)

  • profesionalnadužnost (kadaје u pitanjuzaštitaprofesionalnihinteresaprofesionalnogračunovođe u sudskompostupku, pregledi od stranepripadnikaprofesijeitd.)


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom njihovu primenu (2)

  kodeksu i njihovu primenu (6)

  SRBIJA, ZAKON O REVIZIJI,

  Zaštita poverljivih podataka

  LICENCIRANI OVLAŠĆENI REVIZOR I DRUŠTVO ZA REVIZIJU DUŽNI SU DA KAO POVERLJIVE ČUVAJU SVE PODATKE, ČINJENICE I OKOLNOSTI KOJE SU SAZNALI TOKOM OBAVLJANJA REVIZIJE.

  Poslovne tajne se čuvaju u skladu sa ovim Zakonom, osim ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

  Društvo za reviziju je dužno da omogući uvid u podatke u slučaju primene propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, u pretkrivičnim i krivičnim postupcima, kao i kada njihovo dostavljanje pisanim putem zatraži sud u pretkrivičnom ili krivičnom postupku.


  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom njihovu primenu (2)

  kodeksu i njihovu primenu (7)

  150 PROFESIONALNO PONAŠANJE

  Revizor ima obavezu da postupa u skladu s relevantnim zakonima i drugim propisima, kao i da izbegava svako delovanje koje bi moglo da naruši ugled profesije.

  (Šta bi bile diskreditujuće radnje? One aktivnosti za koje bi razumna i obaveštena treća osoba, sagledavajući sve činjenice i okolnosti poznate profesionalnom računovođi u to doba, verovatno zaključila da diskredituju profesiju)

  U promovisanju sebe i svog posla, revizori ne treba da narušavaju ugled profesije. Ne bi trebalo da:

  (a) vrše preuveličavanja u vezi sa: uslugama koje mogu ponuditi, kvalifikacijama koje imaju ili iskustvom koje su stekli; ili

  (b) omalovažavaju posao drugih ili vrše neosnovana poređenja.


  Cu 3 objasni principe etike sadr ane u eti kom kodeksu i njihovu primenu 21
  CU 3 njihovu primenu (2)Objasniprincipeetikesadržane u Etičkomkodeksuinjihovuprimenu(2)

  • Konceptualniokvirzaprimenuprincipa

  • Cilj: da se olakšaprofesionalnimračunovođama da postupaju u skladusaustanovljenimosnovnimetičkimprincipima

  • Poštovanjeetičkihprincipamože da budeugroženousledrazličitihokolnostiiodnosa, kojezajednonazivamopretnjama.

  • Pretnjemožemo da svrstamo u sledećekategorije:

  • pretnjepoosnovuličnoginteresa

  • pretnjepoosnovupregledasopstvenograda

  • pretnjepoosnovuzastupanja

  • pretnjapoosnovuprisnosti

  • pretnjepoosnovuzastrašivanja.


  Cu 3 objasni principe etike sadr ane u eti kom kodeksu i njihovu primenu 22
  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom kodeksu i njihovu primenu (2)

  • Zaštitne mere su one aktivnosti ili druge mere, kojima se pretnje mogu eliminisati ili svesti na prihvatljiv nivo.

  • Zaštitne mere se dele na dve grupe:

  • mere koje su ustanovljene: od strane profesije, zakonima ili drugom regulativom

  • zahtevi u pogledu obrazovanja, obuke i iskustva, koje je neophodno ispuniti da bi se ušlo u profesiju,

  • zahtevi u pogledu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja,

  • regulativa u vezi s korporativnim upravljanjem,

  • profesionalni standardi,

  • profesionalni ili regulatorni nadzor i disciplinske mere

  • eksterni pregled rada revizora.

  • mere u radnom okruženju

  • zaštitne mere koje uspostavlja revizorska firma, a koje uključuju politike i procedure za primenu profesionalnih i regulatornih zahteva, ali se ne ograničavaju samo na njih

   (na primer, rukovodstvo firme koje ističe značaj nezavisnosti)

  • zaštitne mere kod klijenta (na primer, dobro organizovana interna revizija itd.)


  Cu 3 objasni principe etike sadr ane u eti kom kodeksu i njihovu primenu 23
  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom kodeksu i njihovu primenu (2)

  Pretnja

  Da li je razumno očekivati da pretnja ugrozi usklađenost sa principima?

  Ne javlja se problem usklađenosti.

  NE

  NE

  Da li se u Kodeksu direktno tretira ova pretnja?

  DA

  DA

  NE

  Postupiti prema Kodeksu.

  Da li zaštitne mere eliminišu ili u dovoljnoj meri ublažavaju pretnju?

  Јavlja se problem usklađenosti.

  DA

  Ne javlja se problem usklađenosti.


  Cu 3 objasni principe etike sadr ane u eti kom kodeksu i njihovu primenu 24
  CU 3 Objasni principe etike sadržane u Etičkom kodeksu i njihovu primenu (2)

  REŠAVANJE ETIČKIH KONFLIKATA

  • RAZMOTRITI:

  • Relevantne činjenice

  • Relevantna etička pitanja

  • Osnovne principe koji se odnose na konkretan problem

  • Ustanovljene interne procedure

  • Alternativne pravce delovanja.

  • ODREDITI PLAN DELOVANJA SAMOSTALNO ILI KONSULTOVATI:

  • Оdgovarajuća lica unutar firme

  • Odgovarajuća tela u upravljačkoj strukturi

  • Relevantnu profesionalnu organizaciju ili pravnog savetnika

  • АKO NIJE MOGUĆE DRUGAČIJE REŠITI KONFLIKT, POVUĆI SE IZ TIMA, ANGAŽMANA ILI NAPUSTITI FIRMU.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 1
  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (1)

  DEO B ETIČKOG KODEKSA - PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE U JAVNOJ PRAKSI

  NEZAVISNOST - KLJUČNI KONCEPT ZA REVIZIJU

  DVA ASPEKTA:

  • SUŠTINSKA NEZAVISNOST

  • POJAVNA NEZAVISNOST

   (vrlo zahtevan pristup)


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 2
  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (2)

  • SUŠTINSKA NEZAVISNOST je stvarna nezavisnost.

   (mentalna nezavisnost ili nezavisnost u mišljenju)

  • POJAVNA NEZAVISNOST - revizor treba da izbegava činjenice i okolnosti koje bi verovatno navele razumnu i obaveštenu treću stranu (upoznatu sa svim činjenicama), da zaključi da je nezavisnost ugrožena, odnosno da su kompromitovani poštenje, objektivnost ili profesionalni skepticizam revizorske firme ili člana revizorskog tima.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 3
  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (3)

  PRIMENA KONCEPTUALNOG OKVIRA NA NEZAVISNOST

  • IDENTIFIKOVATI PRETNJU

  • OCENITI ZNAČAJ PRETNJE

  • PRIMENITI MERE ZAŠTITE

   (ILI ELIMINISATI OKOLNOSTI KOJE DOVODE DO PRETNJE

   ILI ODUSTATI, ODNOSNO PREKINUTI ANGAŽMAN)


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 4
  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)

  KADA SE ZAHTEVA NEZAVISNOST?

  • TOKOM TRAJANJA REVIZIJSKOG ANGAŽMANA

   (POČETAK? KRAJ?)

  • TOKOM PERIODA ZA KOJE SU IZDATI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 5
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (5)

  ŠTA UGROŽAVA NEZAVISNOST?

  U KODEKSU SE NAVODE SAMO NEKE OKOLNOSTI I ODNOSI KOJI MOGU STVORITI PRETNJU NEZAVISNOSTI.

  FINANSIJSKI INTERESI

  • ULOGA LICA KOJE IMA FINANSIJSKI INTERES

  • DA LI JE INTERES DIREKTAN ILI INDIREKTAN?

  • ZNAČAJNOST (MATERIJALNOST) FINANSIJSKOG INTERESA


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 6
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(6)

  FINANSIJSKI INTERESI

  • članrevizorskogtima, revizorska firma, najužaporodicačlanarevizorskogtima, partner u kancelarijigde se sprovodiangažman, partner ilimenadžerangažovannadrugimuslugamapruženimklijentu

   • direktanfinansijskiinteresUGROŽENA NEZAVISNOST

   • značajanindirektanfinansijskiinteresUGROŽENA NEZAVISNOST

  • članužeporodicečlanarevizorskogtima

   • razmotriti: bliskostodnosaiznačajnostfinansijskoginteresa

   • mere zaštite: obezbeditipregled rad članatima, isključitigaizangažmana...

  • drugizaposleni u firmi, članovinjihovihnajužihporodica, osobebliske s članomtima….

   • razmotritirelevantnefaktore (strukturafirme, bliskostodnosa…) iprimeniti mere zaštite


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 7
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(7)

  KREDITI I GARANCIJE

  ČLAN REVIZORSKOG TIMA (ILI ČLAN NJEGOVE NAJUŽE PORODICE)ILI

  REVIZORSKA FIRMA:

  • KORISNICI KREDITA ILI GARANCIJE OD BANKE KOJA JE KLIJENT REVIZIJE

   Pod kojimuslovima je kreditodobren?

  • KORISNICI KREDITA ILI GARANCIJE OD KOMPANIJE KLIJENTA KOJA NIJE FINANSIJSKA INSTITUCIJA

   UGROŽENA NEZAVISNOST, osimako je beznačajaniznoszaobestrane

  • KREDITIRAJU KLIJENTA REVIZIJE

   UGROŽENA NEZAVISNOST, osimako je beznačajaniznoszaobestrane


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 8
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(8)

  POSLOVNI ODNOSI

  (PRETNJE PO OSNOVU LIČNOG INTERESA I PRISNOSTI)

  ČLAN REVIZORSKOG TIMA (ILI ČLAN NJEGOVE NAJUŽE PORODICE)

  ILI REVIZORSKA FIRMA

  • Imajuzajedničkoulaganjesakompanijomklijentom (ilizaposlenimakodklijentakojisunamenadžerskimpozicijimailivećinskimvlasnikomkompanijeklijenta)

  • Zajedničkinastupajunatržištu…

   UGROŽENA NEZAVISNOST, osimako se finansijskiinteresiposlovniodnosmožesmatratibeznačajnimzaobestrane

  • KUPOVINA DOBARA I USLUGA OD KLIJENTA REVIZIJE

   (veličinaiprirodatransakcije?)


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 9
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(9)

  PORODIČNE I LIČNE VEZE ČLANA REVIZORSKOG TIMA

  (Koje se pretnjejavljaju?)

  Razmotritifaktore, kaoštosu:

  • BLISKOST ODNOSA,

  • POZICIJA KOJU IMA ČLAN PORODICE KAO ZAPOSLENI KOD KLIJENTA,

  • POZICIJA REVIZORA U ANGAŽMANU itd.

  • ČLAN NAJUŽE PORODICE JE NA NEKOJ OD KLJUČNIH POZICIJA KOD KLIJENTA ILI POZICIJI SA ZNAČAJNIM UTICAJEM NA VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA ILI SASTAVLJANJE FINANIJSKIH IZVEŠTAJA

   UGROŽENA NEZAVISNOST,neophodno je isključenječlanaizangažmana


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 10
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(10)

  PORODIČNE I LIČNE VEZE ČLANA REVIZORSKOG TIMA

  • ČLAN UŽE PORODICE ILI DRUGO LICE SA KOJIM POSTOJI BLIZAK ODNOS ZAUZIMA NEKU OD KLJUČNIH POZICIJA KOD KLIJENTA ILI POZICIJU SA ZNAČAJNIM UTICAJEM NA VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA ILI SASTAVLJANJE FINANIJSKIH IZVEŠTAJA

   mere zaštite: strukturiranje odgovornosti revizorskog tima tako da revizor ne radi s pitanjima koja su u nadležnosti člana uže porodice ili bliske osobe

   ili isključenje revizora iz angažmana

   PORODIČNE I LIČNE VEZE DRUGIH PARTNERA I REVIZORA U FIRMI

   Kakvaje prirodaodnosa? Kojupozicijuzauzimapovezano lice kaozaposlenikodklijenta? Kakav je odnoszaposlenogrevizorasaangažovanimtimom? Kakav je njegovpoložaj u revizorskojfirmi?


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 11
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(11)

  ZAPOSLENJE KOD KLIJENTA

  • ČLAN REVIZORSKOG TIMA ILI PARTNER FIRME PREŠAO JE KOD KLIJENTA NA NEKU OD KLJUČNIH POZICIJA ILI POZICIJU SA ZNAČAJNIM UTICAJEM NA VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA ILI SASTAVLJANJE FINANIJSKIH IZVEŠTAJA

   (Kojese pretnjejavljaju?)

   • Zadržana je povezanostizmeđubivšegrevizorairevizorskefirme

    UGROŽENA NEZAVISNOST FIRME


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 12
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(12)

  ZAPOSLENJE KOD KLIJENTA

  • Nije zadržana povezanost izmeđubivšegrevizorairevizorskefirme

   Razmotriti:

  • položajkoji ta osobaimakodklijenta;

  • uključenost u rad s revizorskimtimom;

  • protokvremena od kada je osobabilačlanrevizorskogtimaili partner firme;

  • ranijipoložajosobeunutarrevizorskogtimailifirme

   Mere zaštite:

  • menjanje plana revizije

  • uključivanje u revizorski tim revizora koji imaju dovoljno iskustva u odnosu na osobu koja se pridružila klijentu

  • pregled posla bivšeg člana revizijskog tima od strane drugog praktičara ...

   Korisno je ustanoviti u firmipolitikei procedure kojima se od članova revizorskog tima zahteva da obaveste firmu kada započnu s klijentom pregovore o zapošljavanju.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 13
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(13)

  ZAPOSLENJE KOD KLIJENTA

  • KLJUČNI REVIZORSKI PARTNER PREŠAO JE KOD KLIJENTA REVIZIJE KOJI JE ENTITET OD JAVNOG INTERESA NA NEKU OD KLJUČNIH POZICIJA ILI POZICIJU SA ZNAČAJNIM UTICAJEM NA VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA ILI SASTAVLJANJE FINANIJSKIH IZVEŠTAJA

   UGROŽENA NEZAVISNOST, osimako je prošloviše od godinudana od angažmana

   ZAKON O REVIZIJI U SRBIJI

   Ključni revizorski partner ne može u periodu od najmanje dve godine po prestanku radnog odnosa u društvu za reviziju biti imenovan za člana organa upavljanja kod obveznika revizije kod kojeg je vršio reviziju i čije je revizorske izveštaje potpisao.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 14
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (14)

  PRETHODNO ZAPOSLENJE KOD KLIJENTA

  (Koje se pretnjejavljaju?)

  • REVIZOR JE RADIO KOD KLIJENTA NA NEKOJ KLJUČNOJ POZICIJI ILI POZICIJI SA ZNAČAJNIM UTICAJEM NA VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH EVIDENCIJA ILI SASTAVLJANJE FINANIJSKIH IZVEŠTAJA U PERIODU OBUHVAĆENIM REVIZORSKIM IZVEŠTAJEM

   UGROŽENA NEZAVISNOST, nužno je isključenjeizangažovanogtima

  • Ako je radio u nekomdrugomperiodu, trebarazmotriti:

   • položajkoji je ta osobaimalakodklijenta

   • protokvremena od kada je osobanapustilaklijenta

   • položajosobeunutarrevizijskogtima.

    Mere zaštite: obavljanjepregledanjegovogradakaočlanarevizorskogtima…

    TEKUĆE ZAPOSLENJE KOD KLIJENTA?


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 15
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (15)

  DUGA POVEZANOST SA KLIJENTOM REVIZIJE

  (Koje se pretnjejavljaju?)

  Razmotriti:

  • koliko dugo je osoba bila član revizorskog tima

  • uloga osobe u revizorskom timu

  • da li se mjenjao klijentov tim menadžera...

   Mere zaštite: rotacijaosoblja, preglednjihovograda, redovna interna ili eksterna kontrola kvaliteta angažmana…

   U vezirevizijeentitetaod javnoginteresa, nekaosobanećebitiključni partner revizijeduže od sedamgodina. Nakon tog vremena, osobanećebitičlanangažovanogtimailinećebitiključni partner u revizijikod tog klijenta u periodu od dvegodine.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 16
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (16)

  PRUŽANJE USLUGA KOJE NE UKLJUČUJU UVERAVANJE

  (Koje se pretnjejavljaju?)

  • Kadase pružajudrugeuslugeklijenturevizije, ne treba da se vršemenadžerskeaktivnostiipreuzimajuodgovornostimenadžmenta.

   Pružanjesavjetaipreporuka je dozvoljeno, pod uslovom da se ne preuzimaodgovornostzadonošenjeodluka.

   Primeri:

  • knjigovodstveneuslugeisastavljanjefinansijskihizveštaja

   (dozvoljenesusamorutinskeuslugeklijentimakojinisusubjekti od javnoginteresa, a itada mere zaštite: takveuslugeobavljaosobakojaniječlanrevizorskogtima; iliako je takveuslugeobaviočlanrevizorskogtima, ondapreglednjegovograda od partnerailiiskusnijegčlanaosoblja s odgovarajućomstručnošćukojiniječlanrevizorskogtima)


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 17
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (17)

  Primeri:

  • uslugeprocenevrednosti

  • U slučajuklijentarevizijekojinijesubjekt od javnoginteresa, akoprocenavrednostiimaznačajanučinaknafinansijskeizvještaje o kojimaće firma izrazitimišljenjeiakouključujeznačajanstepensubjektivnosti, nemamerazaštitekoje bi ublažilepretnju.

  • Firma nećepružitiuslugeprocenevrednostinekomklijenturevizijekoji je subjekt od javnoginteresaako bi vrednovanjeimaloznačajanučinak, samostalnoiliukupno, nafinansijskeizvještaje o kojimaće firma izrazitimišljenje.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 18
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (18)

  Primeri:

  • poreskeusluge

  • Pripremanjeporeskihprijavageneralno ne ugrožavanezavisnost(zašto?)

  • Obračuntekućihiodloženihporezazapotrebefinansijskogizveštavanjapostojipretnjapoosnovupregledasopstvenograda

   • kodsubjekatakojinisu od javnoginteresaocenitipretnju (značajnostiznosa, složenostzakonske regulative ipotrebaprosuđivanja, itd.)

   • kodsubjekata od javnoginteresaNE, ako su unosi značajni za finansijske izvještaje o kojima će firma izraziti mišljenje.

  • Poreskoplaniranje(stepensubjektivnosti, potkrepljenostporeskimizvorima, uticajnafinansijskeizveštaje, uticajnaračunovodstvenemetodeitd.)

  • Pomoć u rešavanjusporova(značajnostishodazafinansijskeizveštaje, stepenpotkrepljenostiregulativomipraksom, javnostsporaitd.)

  ….


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 19
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena (19)

  • internarevizija

  • Ukolikose preuzimajuodgovornosti menadžmenta (npr. ustanovljivanje politika u vezi s internom revizijom; odlučivanje o tome koje će se preporuke, nastale na osnovu aktivnosti interne revizije, implementirati; obavljanje postupaka koji čine deo internih kontrola, kao što su pregledanje i odobravanje promena u pravima zaposlenih u pristupanju podacima)

   UGROŽENA NEZAVISNOST

  • U ostalimslučajevimapostoji pretnja po osnovu pregleda sopstvenog rada (razmotritifaktore: značajnost iznosa iz finansijskih izveštaja na koje se odnosi, stepen pouzdanosti koji će se pridati usluzi interne revizije itd.)

  • Kod subjekata od javnog interesa firma neće pružati usluge interne revizije koje se odnose na:

   (a) značajan deo internih kontrola nad finansijskim izveštavanjem;

   (b) finansijsko-računovodstvene sisteme koji stvaraju informacije koje su, pojedinačno ili zajedno, značajne za klijentove računovodstvene evidencije ili finansijske izveštaje ili

   (c) iznose ili obelodanjivanja koji su, pojedinačno ili zajedno, značajni za finansijske izveštaje .

  ….


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 20
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(20)

  Primeri:

  • usluge u vezi sa sistemima informacionih tehnologija

   Firma neće pružati usluge koje uključuju oblikovanje ili uvođenje sistema informacionih tehnologija koji:

   (a) čini značajan deo internih kontrola nad finansijskim izvještavanjem ili

   (b) stvara informacije koje su značajne za klijentove računovodstvene evidencije ili finansijske izvještaje o kojima će firma izraziti mišljenje.

  ….


  Objasni koncept nezavisnosti i identifiku okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 21
  Objasni odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)konceptnezavisnostiiidentifikuokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(21)

  NAKNADE

  • Ukupnenaknade od nekogklijentarevizijepredstavljajuvelikideoukupnihnaknadarevizorskefirme (ilipartnera), zavisnost od tog klijentastvarapretnjunaosnovuličnoginteresailipretnjuusledzastrašenosti.

   Trebarazmotriti: značajnostklijentazafirmu, da li je revizorska firma nova ilinije…

   Mere zaštite: smanjenjezavisnosti, pregledirada od stranepripadnikaprofesije…

   Kodkompanija od javnoginteresa15% u periodu od dvegodine – zahteva se eksternipregledkvalitetaangažmana.

  • Dospelenaknade od nekogklijentarevizijeostalesunenaplaćeneduži period, posebnokadaznačajandeonijenaplaćen pre izdavanjarevizorskogizveštajazanarednugodinu(pretnjapoosnovuličnoginteresa)

   Moguli se dospele a nenaplaćenenaknadesmatratikaoekvivalentdatomkredituklijentu, te da li je primereno da firma budeponovnoimenovanaili da nastavirevizijskiangažman?

  • Uslovljenenaknade - naknadezavise od nalazailirezultatarada: Nijedozvoljeno.


  Objasni koncept nezavisnosti i identifikuj okolnosti i odnose u kojima je nezavisnost ugro ena 22

  revizori odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)

  menadžment

  Objasnikonceptnezavisnostiiidentifikujokolnostiiodnose u kojima je nezavisnostugrožena(22)

  DRUGA PITANJA

  • POKLONI I ČAŠĆAVANJE

   NEZAVISNOST UGROŽENA , akonisubeznačajni

  • STVARNI ILI POTENCIJALNI SUDSKI SPOR

  Razmotriti:

  značajnostspora,

  da li se vodiprotivrevizorailifirme


  Identifikuj ostala eti ka pravila 1
  Identifikuj odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)ostalaetičkapravila (1)

  210 PROFESIONALNO IMENOVANJE

  • PRIHVATANJE KLIJENTA

   fokusnareputacijiklijenta

  • PRIHVATANJE ANGAŽMANA

   fokusnakompetentnosti

  • PROMENE U PROFESIONALNOM IMENOVANJU

   Da li postojerazlozi da se angažman ne prihvati?

   Mere zaštite:

  • komunikacijasaprethodnikom (poverljivost?)

  • akopredloženirevizor ne može da komunicira s postojećim, predloženirevizortreba da preduzmerazumne mere kako bi nadrugenačinepribavioinformacije o mogućimpretnjama, na primer, pomoćuupitatrećimstranamailiistraživanjemkodvišegmenadžmenta .


  Identifikuj ostala eti ka pravila 2
  Identifikuj odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)ostalaetičkapravila (2)

  220 KONFLIKT INTERESA

  • direktnakonkurencijasaklijentom

  • zajedničkoulaganjeilisličanaranžman s glavnimkonkurentomklijenta

  • pružanjeuslugeklijentimakojima se interesisukobljavajuiliklijentimakojimeđusobnovodesudskispor u vezi s predmetnimpitanjemilitransakcijom.

   (ugroženo je poštovanjeprincipaobjektivnostiipoverljivosti)

   Mere zaštite:

  • obaveštavanjeklijenta o poslovnominteresuiliaktivnostimafirme

  • formiranjeodvojenihtimovazaobavljanjeangažmana

  • jasnauputstvačlanovimaangažovanihtimova o meramazaštiteipoverljivosti

   iliodustajanje od angažmana


  Identifikuj ostala eti ka pravila 3
  Identifikuj odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)ostalaetičkapravila (3)

  230 DRUGO MIŠLJENJE

  Da li datidrugomišljenje?

  Mere zaštite:

  • informisanjekodpostojećegrevizora

  • opisivanjeograničenja u vezisadatimmišljenjem

   240 NAKNADE I DRUGI VIDOVI NAGRAĐIVANJA

   250 MARKETING AKTIVNOSTI

   Akoprofesionalniračunovođa u javnojpraksiimadilema o tome je li primerenpredloženioblikoglašavanjailimarketinga, može se konsultovatisarelevantnomprofesionalnomorganizacijom.


  Identifikuj ostala eti ka pravila 4
  Identifikuj odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)ostalaetičkapravila(4)

  260 POKLONI I ČAŠĆAVANJE

  Koje se pretnjejavljaju?

  270 ČUVANJE KLIJENTOVE IMOVINE

  Pretnjepoosnovuličnoginteresa

  UGROŽENI PRINCIPI OBJEKTIVNOSTI I PROFESIONALNOG PONAŠANJA

  Profesionalniračunovođa u javnojpraksinećeprihvatitičuvanjeklijentovognovcailidrugeimovineosimako to je to dopuštenozakonom.

  280 OBJEKTIVNOST


  Objasni sprovo enje kodeksa 1
  Objasni sprovođenje Kodeksa (1) odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)

  Ko ima autoritet da prati uskađenost rada revizora sa Kodeksom i da kažnjava one koji Kodeks ne poštuju?

  • PROFESIONALE ORGANIZACIJE

  • NADLEŽNI DRŽAVNI ORGANI


  Objasni sprovo enje kodeksa 2
  Objasni sprovođenje Kodeksa (2) odnose u kojima je nezavisnost ugrožena (4)

  Srbija

  Komora ovlašćenih revizora

  (Etički odbor - Disciplinska komisija, Komisija za kontrolu kvaliteta rada)

  Odbor za javni nadzor

  Ministarstvo finansija

  Mere:

  Društva za reviziju: 1. OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI,2. DODATNE MERE, 3. USLOVNO ODUZIMANJE DOZVOLE, 4. ODUZIMANJE DOZVOLE

  Licencirani ovlašćeni revizori: 1. OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI,2. JAVNA OPOMENA, 3. USLOVNO ODUZIMANJE LICENCE, 4. ODUZIMANJE LICENCE


  Objasni strukturu i sadr inu eti kog kodeksa internih revizora 1
  Objasni strukturu i sadržinu Etičkog kodeksa internih revizora (1)

  CILJ KODEKSA: Promovisanje etike u profesiji interne revizije.

  ETIČKI KODEKS INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (SAD)

  STRUKTURA:

  • UVOD

  • OBUHVAT I SPROVOĐENJE

  • PRINCIPI

  • PRAVILA PONAŠANJA

   UVOD

   Definicija:

   „Interna revizija je nezavisno, objektivno uveravanje i aktivnost konsaltinga osmišljena da doda vrednost i poboljša poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup procenjivanju i i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.”


  Objasni strukturu i sadr inu eti kog kodeksa internih revizora 2
  Objasni strukturu i sadržinu Etičkog kodeksa internih revizora (2)

  STRUKTURA:

  • UVOD

  • OBUHVAT I SPROVOĐENJE

  • PRINCIPI

  • PRAVILA PONAŠANJA

   PRINCIPI

  • INTEGRITET

  • OBJEKTIVNOST

  • POVERLJIVOST

  • KOMPETENTNOST


  ad