1 / 13

Sportsko privredno dru štvo

Sportsko privredno dru štvo. Ustanove Zadužbne Sportska društva. Osnovi organizovanja u privredna društva. Sport je razvojem interesa ljudi za njegove aktivnosti prerastao okvire samo sportskih ciljeva i postao značajno privredno dobro.

thisbe
Download Presentation

Sportsko privredno dru štvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sportsko privredno društvo Ustanove Zadužbne Sportska društva

 2. Osnovi organizovanja u privredna društva • Sport je razvojem interesa ljudi za njegove aktivnosti prerastao okvire samo sportskih ciljeva i postao značajno privredno dobro. • Zbog značaja učešća u ukupnom privrednom sistemu nametnula se potreba preoblikovanja formi u kojima se odvijaju sportske aktivnosti, naročito za profesionalni sport. • Dosadašnja forma organizovanja sportskih aktivnosti kroz sportska udruženja, zamenila su organizovanja, naročito profesionalnog sporta u razne oblike privrednih društava. • U nekim zemljama postoji obaveza da se profesionalni sportski klub organizuje kao privredno društvo.

 3. Razlike između društava i udruženja u sportu • Razlike: • -društvo može da bude organizovano od strane jednog osnivača , a za nastanak udruženja potrebno je da postoji više osnivača (čl.36 ZOS) • -društva se osnivaju radi ostvarivanja ekonomskog cilja u oblasti sporta,a udruženja radi ostvarivanja zajedničkog cilja iz oblasti sporta • -društva su profitne a udruženja neprofitne organizacije • -unošenje uloga u društvo je obavezno a u udruženje fakultativno • -u slučaju prestanka društva preostala imovina raspoređuje se srazmerno članovima, a kod udruženja statutom se može ustanoviti samo neprofitna organizacija u oblasti sporta

 4. Organizaciona forma sportskih privrednih društava • Moguća su dva pristupa u propisima uporednih pravnih sistema. • - prvi pristup: sportske organizacije imaju slobodu izbora forme sportskog privrednog društva (d.o.o.,a.d. O.d. I slič.) • -drugi pristup obavezuje određene sportske organizacije da profesionalno obavljanje sportske aktivnosti mogu obavljati samo u određenoj formi privrednog društva.Tako ako klub(s.organizacija) ima profesionalni status može se organizovati samo kao akcionarsko društvo(Poljska, Španija) ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću(Italija, Švajcarska) • U Francuskoj ako sportska organizacija učestvuje u takmičenju i ostvaruje prihod preko 1,2 mil evra moraju da vode profitne aktivnosti i organizuju se kao sportsko privredno društvo( d,oo sa min kapitalom 7.500 e ili a.d. Sa kapitalom 37.000 evra)

 5. Nastanak i aktivnost sportskog privrednog društva • Sportsko privredno društvo može nastati • A) osnivanjem • B) reorganzacijom, pretvaranjem sportskog udruženja u sportsko privredno društvo • A) Osnivanjem • Član 94- osnivači mogu biti fizička i pravna lica • Osnivači slobodno biraju formu u kojoj će osnovati privredno društvo. • Zbog ostvarenja sportskih ciljeva ( odnosno pribavljanja fin, sredstava za njihovo ostvarenje) sportsko udruženje može da osnuje sportsko privredno društvo. • Ukoliko pri osnivanju sportsko udruženje prenese prava i obaveze u određenom rangu takmičenja i za svoje takmičare, sportsko privredno društvo odgovara i za obaveze SU nastale i pre osnivanja.

 6. Delatnost sportskog privrednog društva • Prema opštim pravilima privredna društva se osnivaju radi obavljanja delatnosti, koje su zakonom dozvoljene. Pored toga potrebno je da ispune uslove za otpočinjanje svoje delatnosti. • Sportska privredna društva, kao specijalizovana društva, imaju svoja posebna pravila. • Sportsko privredno društvo mora obavljati sportske aktivnosti i/ili delatnosti kao pretežnu delatnost. • Na ovaj način se jasno odvajaju od drugih privrednih društava,po vrsti delatnosti. • Drugo, moraju ispunjavati posebne uslove,i i to da imaju učlanjene ili angažovane sportiste, obezbeđen prostor, odgovarajući organizaciju i finansijska sredstva, ako učestvuju u sportskim takmičenjima

 7. Dobit sportskog privrednog društva • Neto dobit koju u tekućoj godini ostvari sportsko privredno društvo mora biti 70% najmanje reinvestirana u pretežnu delatnost tog društva. • B)nastanak reorganizacijom • U našem zakonu nije obavezna ovakav način nastanka sportskog privrednog društva.u postupku reorganizacije sportsko udruženje menja pravnu formu u privredno društvo. • Kod nas u slučaju pokretanja postupka privatizacije , ukoliko je kapital sportske organizacije pretežno u društvenom odnosno državnom vlasništvu. Na ovaj način bi moglo biti moguće nastajanju u postupku reorganizacije.

 8. Zaštitne klauzule za sportsko privredno društvo • U cilju održavanja i unapređenja sportskih aktivnosti,obezbeđenja regularnosti takmičenja,stvaranja zdravog finansijskog menađmenta,transparentnosti vlasništva i poslovanja, na sportska društva se primenjuju neka opšta pravila koja važe i za ostala privredna društva ali i ona posebnog karaktera koja se odnose samo na specijalizovana , sportska privredna društva.

 9. Zaštitne klauzule za društvo • 1. Opšta pravila nameću obavezu članovima društva, zaposlenima,zastupnicima, da se ponašaju lojalno prema drruštvu.svoje interese moraju da dovedu u sklad sa interesima društva, odnosno dužni su da rade u interesu društva.Ova opšta pravila iz zakona o privrednim društvima primenjuju se i na sportska društva, pa to dalje znači da zastupnik ili članovi organa ne mogu da budu angažovani u drugom konkurentskom društvu odnosno da nemaju prava glasa kada se odlučuje o pitanjima povodom kojih imaju interes protivan interesu društva.

 10. nastavak • 2.opšta pravila o informisanju javnosti o okolnostima koja bitno utiču na učešće u upravljanju društvom, postoji obaveza o obaveštavanju nadležnog organa o kvalifikovanom učešću • 3.U cilju sprečavanja zloupotreba, dominacije interesa pojedinačnog nad opštim interesom sportskog društva, ograničava se visina kapitala i broj društava u kojima jedno lice može biti vlasnik.( u uporednim sistemima napr.ako jedno lice ima više od 1% kapitla u sportskom društvo ne može imati više od 1% kapitala u drugom društvu.napr. Zakon o sportu hrvatske, Francuske, Poljske i sl.)

 11. nastavak • 4.Ukoliko jedno lice stekne kapital protivno zakonskim ograničenjima,dužan ga je otuđiti, bez odlaganja.Dok ga ne otuđi gubi upravljačka prava ( zakon Francuske , Hrvatske i sl.) • 5.Zabranjuje se pored ograničanja u pogledu visine kapitala i pojedinim grupama lica da stiču kapital određenih sportskih društava.( lica koja su već titulari kapitala u društvu koje se takmiči u istoj ligi, lica koja su neposredni takmičari i sl.) • 6.Zbog transparentosti vlasništva često se ograničava izdavanje akcija SPD samo na akcije na ime sa određenim nominalnim iznosom • 7.U cilju unapređenja sportske aktivnosti, sportska društva se obavezuju da svu ili veći deo dobiti reinvestiraju u sportsku aktivnost društva ili ga unesu u posebne rezerve za tu namenu.

 12. Bliži uslovi za obavljanje sportske aktivnosti i delatnosti • Uslovi za obavljanje sportske delatnosti odnosno aktivnosti propisani su Pravilnikom o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti. • Posebni uslovi se odnose na • -kadrove, obavezan radni odnos zasnovan sa određenim sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu • -objekte • -sportsku opremu

 13. Sportska društva • Sportska društva su posebni učesnici u sportu. • Sportske organizacije, mogu se radi uređivanja i ostvarivanja zaedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupa u oblasti sporta, udruživati u sportska društva. • Sportsko društvo je nosilac prava na zajednički naziv i zajedničke simbole. • Na osnivanje, upis, i obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti sportskih društava primenjuju se odredbe zakona o sportu koje se odnose na sportska udruženja.

More Related