virtu ln identita l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Virtuální identita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Virtuální identita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Virtuální identita - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Virtuální identita. Bc. Magdalena Kabelková. Identita. Identita člověka je kontinuálním prožíváním totožnosti sebe sama, jeho ztotožněním se s životními rolemi a prožíváním příslušnosti k větším či menším společenským skupinám. Adams (1998)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Virtuální identita' - thiery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
virtu ln identita

Virtuální identita

Bc. Magdalena Kabelková

identita
Identita
 • Identita člověka je kontinuálním prožíváním totožnosti sebe sama, jeho ztotožněním se s životními rolemi a prožíváním příslušnosti k větším či menším společenským skupinám.

Adams (1998)

 • Identita je soubor rysů, podle nichž je jedinec znám v určité skupině

(Hartl, 1996)

identita3
Identita
 • je hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní komunity
 • zahrnuje hodnoty, smysl života ("světonázor', osobní ideologie)
 • je ztotožnění jedince se svými životními rolemi
 • jedinec má tolik sociálních "já", kolik je skupin, na jejichž mínění mu záleží
 • Složky identity
  • dané (pohlaví, barva kůže, věk)
  • získané a jedinec mezi alternativami volit může nebo musí (náboženská a politická příslušnost, životní partner, kariéra)

(Jandourek, 2001)

funkce identity
Funkce identity
 • poskytování vztažného rámce pro porozumění tomu, kdo vlastně jsem
 • usměrňování cílů, závazků a hodnot
 • pocit osobní kontroly a svobodné vůle
 • posilování konzistence, koherence a harmonie mezi hodnotami, názory a závazky
 • odhadování vlastního potenciálu zkoumáním vlastních možností

(Adams, 1998)

formov n identity re ln
Formování identity reálné
 • Erikson (1986)
  • Popisuje 8 stádií vývoje
   • Útlé dětství – důvěra vs. nedůvěra
   • Rané dětství – autonomie vs. nejistota
   • Předškolní věk – iniciativa vs. vina
   • Školní věk – snaživost vs. méněcennost
   • Adolescence – identita vs. zmatek
   • Raná dospělost – intimita vs. izolace
   • Dospělost – produktivnost vs. stagnace
   • Zralý věk – stáří – integrita vs. zoufalství
slide6

Epigenetický diagram (upraveno podle Eriksona, 1968)

Zdroj: Macek, P.: Adolescence. Praha, Portál: 2003, s.18

mnohostrann j mcadams 1997
Mnohostranné jáMcAdams (1997)
 • různé a odlišné role zároveň
 • neustálý stav konstrukce a rekonstrukce vlastní identity
 • experimentování s identitou
  • Postmoderní svět nabízí mnohé možnosti (Internet a další technologie)

(Šmahel, 2003)

virtu ln identita8
Virtuální identita
 • je virtuální reprezentace fyzického subjektu
 • má jméno (nick)
 • má často historii (v rámci virtuální společnosti)
 • do ní vkládáme části svého myšlení a svých citů
 • „Virtuální identita této reprezentace je pak to, jakou identitu této virtuální reprezentaci my sami přisuzujeme.“ (Šmahel, 2003. s. 40)

(Šmahel, 2003)

slide9
Osobní virtuální identita
  • vyjadřuje, čím jsem jako osoba ve virtuálním prostředí, či spíše čím je moje reprezentace této osoby ve virtuálním prostředí
 • Sociální virtuální identita
  • charakterizuje, kam patřím ve virtuálním prostředí, čeho jsem součástí, kam patří moje virtuální reprezentace

(Šmahel, 2002c)

zm na virtu ln identity
Změna virtuální identity
 • Jakkoli změním nebo nahradím svou virtuální reprezentaci
  • Nick
  • E-mail
   • anetka15@seznam.cz
   • annov@seznam.cz
   • aneta.novakova@fss.cuni.cz

(Šmahel, 2003)

experimentov n s identitou
Experimentování s identitou
 • experimentování s identitami je důležitou částí lidského vývoje
 • Internet nám dává možnost hrát role svých alternativních já prostřednictvím nástrojů, jako jsou chaty, MUDy atd.
 • opakované hledání a nalézání identity je znám jako „MAMA“ – „moratorium" / „achievement" / moratorium / achievement (moratorium / dosažení).

(Šmahel, 2003)

krit ria typ identity podle marcii 1980 s 162
Kritéria typů identity (podle Marcii, 1980, s. 162)

Zdroj: Macek, P.: Adolescence. Praha, Portál: 2003, s. 20

experimentov n s identitou13
Experimentování s identitou
 • Jednotlivé aspekty identity ve virtuálním prostředí mohou být rozděleny, vystupňovány nebo integrovány
 • Život on-line není iluze odpojená od skutečného světa. Je to alternativní pohled na subjektivní realitu individua (Suler, 1998).
 • Experimentování může mít řadu podob (Wallace, 1999)
  • hraní rolí
  • přehánění a polopravdy
  • lhaní
specifika kontaktu virtu ln ch identit
Specifika kontaktu virtuálních identit
 • internet není zcela demokratické prostředí zvyšující osobní svobodu
 • virtuální vztahy (na rozdíl od vztahů reálných) postrádají určitou kontinuitu
 • útěk se stává hlavní strategií v překonání problému v komunikaci
 • naše virtuální osobnosti nejsou prostorově propojeny
 • menší možnosti projevů

(Šmahel, 2003)

rizika virtu ln ch identit reid 1998
Rizika virtuálních identit (Reid, 1998)
 • dlouhodobé působení ve virtuálním světě může způsobit emocionální i sociální handicap
 • všechno on-line může být lež a iluze
 • a tato nedůvěra tvoří prostředí internetových skupin křehkým
 • může přijít zklamání a pocit zrady, když se účastník cítí podveden někým, kdo v on-line prostředí měnil svou identitu
pozitivn aspekty virtu ln identity turkleov 1998
Pozitivní aspekty virtuální identity(Turkleová, 1998)
 • pomáhá překonat jejich problémy v reálném životě
 • experimentování s identitou ve virtuální realitě může pomoci lidem ke zkvalitnění reálných vztahů
virtu ln versus re ln identita suler 1998
Virtuální versus reálná identita (Suler, 1998)
 • Míra disociace a integrace
 • Pozitivní a negativní valence
 • Míra fantazie a reality
 • Míra uvědomování si a kontroly
 • Výběr druhu média
m ra disociace a integrace
Míra disociace a integrace
 • „Jednotlivé aspekty identity jedince mohou být v on-line prostředí rozděleny, vystupňovány nebo integrovány.“
 • Volba virtuální identity (co o sobě prozradím)
 • „Integrační princip“ – spojování různých komponent v „on-line“ a „off-line“ identity v jeden harmonický celek
pozitivn a negativn valence
Pozitivní a negativní valence
 • „Negativní aspekty identity mohou být odreagovány (acting out) nebo zpracovány, pozitivní aspekty mohou být vyjádřeny a rozvíjeny.“
 • Sebehodnocení „Kdo jsme“
  • Negativní → hanba, vina, úzkost nenávist
   • Odreagování (Acting out)
  • Pozitivní → akceptace, ocenění
   • Rozvinutí charakteristik, sebeaktualizace
m ra fantazie a reality
Míra fantazie a reality
 • „On-line identita jednoho člověka může být v životě reálná, imaginární nebo skrytá“
 • možnost projevit své pravé, čisté, nefalšované já, já nezatížené maskami a komplexy reálného světa
m ra uv domov n si a kontroly
Míra uvědomování si a kontroly
 • „Lidé se liší v tom, v jaké míře se jejich nevědomé potřeby a emoce odrážejí v jejich on-line identitách.“
  • Záměrná rozhodnutí o virtuální identitě
  • Částečné uvědomování
  • Iluze kontroly nad sebou samým
v b r druhu m dia
Výběr druhu média
 • „Různé komunikační kanály vyjadřují různé aspekty identity.“
 • Textová komunikace – může vyhovovat racionálním a analytickým lidem
 • Avatary a webové stránky – si budou vytvářet „vizuálové“
 • Synchronní komunikace (chat) - spontaneita, volná forma, vtipnost a dočasnost "přítomného self"
 • Asynchronní komunikace - e-mail a message boards - oceňuje se zde styl
on line identita ve v zkumu dosp vaj c ch mahel 2003
On-line identita ve výzkumu dospívajících (Šmahel, 2003)
 • Potřeby a motivy adolescentů (podle Sulera):
  • Hledání a experimentování s identitou
  • Intimita a pocit začlenění
  • Separace od rodičů a rodiny
  • Odreagování frustrací
  • Sociální učení
  • Sexuální aktivity
d vody zm ny identity ve virtu ln m prost ed
Důvody změny identity ve virtuálním prostředí
 • Obava z odhalení
 • Zvýraznění určitého rysu sebe sama
 • Změna sexuální identity
 • Změna virtuální identity jako zábava
 • Stát se ideálem
jak zm nu identity vn maj dosp vaj c
Jak změnu identity vnímají dospívající
 • omezení úzkosti
 • otevřenost, upřímnost
 • komunikativnost
 • názorová vyhraněnost
 • vliv skupiny
 • idealizace sebe sama
identifikace s virtu ln identitou
Identifikace s virtuální identitou
 • Někdy se dospívající se svou virtuální reprezentací identifikují, používají jedinou virtuální přezdívku, která vyjadřuje podle jejich názoru je samotné, jejich postoje a názory.
 • Chci být sám sebou („na nic si nehrát“), ale měním se - jsem jiný („sklouzávám“), aniž bych sám chtěl.
fenom n prav ho j
Fenomén „pravého já“
 • „v prostředí internetu je možnost projevit své pravé, čisté, nefalšované já, já nezatížené maskami, komplexy a rolemi reálného světa“
 • mizí reálné chyby a může se projevit "pravé já"
 • významnou roli zde hraje idealizace a projekce fantazií
 • paradox – virtuální já se stává subjektivně opravdovějším než reálné já

(Šmahel, 2003. s. 62)

psychoterapie na internetu
Psychoterapie na internetu
 • Běžná textová komunikace (chat, icq)
 • Rizika on-line psychoterapie (Childress 1998)
  • Ztráta vizuálního a sluchového kontaktu
  • Důvěra
  • Způsobilost (technická)
  • Zvládání krizí
  • Zákonné a právní otázky
psychoterapie na internetu29
Psychoterapie na internetu
 • Výhody on-line psychoterapie (Childress 1998)
  • Léčení neklinických problémů
  • Omezení strachu ze „sociálního stigmatu“
  • Výhody komunikace přes e-mail
  • Podpora skupin

Výhody on-line psychoterapie (Grohol, 1998)

  • Anonymita
  • Schopnost lepší sociální interakce on-line u některých lidí
  • Rychlost
  • Využití při sociálních fóbiích
  • Geografické a finanční důvody
extr mn negativn jevy na internetu
Extrémně negativní jevy na internetu
 • Cyberstalking
 • Sebevražda on-line
  • Sebevražda v internetovém přenosu
  • Např. konzumace drog za povzbuzování ostatních on-line diváků
zdroje
Zdroje:
 • Divínová, R.: Cybersex. Forma internetové komunikace. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-636-8.
 • Drapela, V: Přehled teorie osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-766-3.
 • Jandourek, J: Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
 • Macek, P.: Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.
 • Suler, J.: Identity Management in Cyberspace
  • Dostupné z WWW:
  • http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/identitymanage.html
 • Šmahel, D.: Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-360-1.