Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs

play fullscreen
1 / 30
Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs
141 Views
Download Presentation
thi
Download Presentation

Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hartelijk welkom op de informatie avond voor het voortgezet onderwijs

 2. Welke vormen van Voortgezet Onderwijs zijn er? • Voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (VMBO) • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO) • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

 3. Het VMBO • Theoretische Leerweg • Gemengde Leerweg • Kaderberoepsgerichte Leerweg • Basisberoepsgerichte Leerweg • Leerweg Ondersteuning • Praktijk Onderwijs

 4. VMBO Schematisch

 5. Theoretische Leerweg • Voor leerlingen die geen moeite hebben met leren en ook door willen leren • Doorstroming naar MBO maar ook HAVO • Vergelijkbaar met hoogste niveau MAVO • Doorstroming op niveau 3 of 4 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC) • Examen in 6 vakken

 6. Gemengde Leerweg • Mengvorm, voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren maar zich ook willen voorbereiden op een bepaald beroep • Wordt niet op alle scholen van voortgezet onderwijs aangeboden • Doorstroming op niveau 3 of 4 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC) • Examen in 5 vakken + 1 praktijkvak

 7. Kaderberoepsgerichte Leerweg • Geschikt voor leerlingen die praktisch bezig willen zijn • Examen in 4 vakken + 1 praktijkvak • Doorstroming op niveau 3 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC)

 8. Basisberoepsgerichte Leerweg • Opleiding voor de basisberoepsopleidingen in het MBO • Examen in 4 vakken + 1 praktijkvak • Examenprogramma is minder zwaar dan de andere leerwegen • Doorstroming op niveau 2 binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC)

 9. Leerweg Ondersteuning • Leerlingen, die aan een aantal criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteuning • Leerlingen voor LWOO zijn al aangemeld!!

 10. Praktijkonderwijs • Leerlingen, die qua prestaties niet op het normale VMBO terecht kunnen, gaan naar het Praktijk Onderwijs • Leerlingen komen zonder diploma van school, maar kunnen wel doorstromen van het MBO, niveau 2 • Leerlingen voor Praktijk Onderwijs zijn al aangemeld!!

 11. Sectoren • Vroeger – vakkenpakketten • Nu – sectoren • Zorg en welzijn • Techniek • Economie • Landbouw

 12. Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO) • Havo is géén eindstudie!! • Havo leidt op voor het Hoger Beroeps Onderwijs • Havo duurt 5 jaar • Havo kent géén vakkenpakketten meer maar profielen • Je doet examen in 6 vakken

 13. Profielen Havo • Na de basisvorming kiezen de leerlingen voor één van de volgende profielen (tweede fase) • Gemeenschappelijk deel voor iedereen • Profiel natuur en techniek • Profiel natuur en gezondheid • Profiel economie en maatschappij • Profiel cultuur en maatschappij • Vrije deel

 14. Gemeenschappelijk deel • Nederlandse taal en letterkunde • Engelse taal en letterkunde • Maatschappijleer • Culturele en kunstzinnige vorming • Lichamelijke opvoeding

 15. Profiel natuur en techniek • Wiskunde B • Natuurkunde • Scheikunde

 16. Profiel natuur en gezondheid • Wiskunde AB (of B) • Biologie • Scheikunde • Natuurkunde

 17. Profiel economie en maatschappij • Economie • Wiskunde AB (of B) • Maatschappijvak (aardrijkskunde/maatschappijleer/ geschiedenis

 18. Profiel cultuur en maatschappij • Tweede moderne taal • Cultureel vak (kunstvak/geschiedenis/ filosofie • Maatschappijvak (aardrijkskunde/maatschappijleer/ geschiedenis

 19. Vrije deel • 2 Examenvakken kiezen uit • Eén van de vakken uit een ander profiel • Management en organisatie • Informatica • Lichamelijke oefening 2 • Moderne vreemde taal

 20. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) • VWO is géén eindstudie • VWO leidt op voor het Universitair Onderwijs • VWO duurt 6 jaar • Ook leerlingen in het VWO kiezen na de basisvorming één van de eerder genoemde profielen (tweede fase) • Leerlingen doen examen in 7 vakken

 21. Advies en BOVO map

 22. Inhoud BOVO map • Witte aanmeldingskaart VO • Roze BOVO kaart met het advies van de school • Onderwijskundig rapport • Leerlingvolgsysteem

 23. Bovo kaart

 24. Wat moet u meenemen? • 2 pasfoto’s • Kopie identiteitsbewijs ouder(s) en kind • Kopie belastingbrief met Sofi nummer van het kind • Kopie bewijs zorgverzekering

 25. Bovo dagen

 26. Bezoek scholen voor voortgezet onderwijs • Dinsdagmiddag 24 januari en donderdagmiddag 26 januari gaan we op bezoek bij scholen voor voortgezet onderwijs • De scholen die we gaan bezoeken zijn • Wellantcollege • Segbroekcollege • Westhage Mient • Dalton scholengemeenschap

 27. Wanneer mag u inschrijven? • Vanaf maandag 13 februari 2006 (soms al vanaf 07.00 uur – kijk op de site van de betreffende school) • U kunt uw kind maar op één school inschrijven

 28. Wanneer mag u inschrijven? • Maak gebruik van de open dagen om zoveel mogelijk scholen te bezoeken • Bezoek ook de internet sites van de scholen, het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie • Kranten publiceren vaak lijsten met de beste scholen van Nederland….bezoek die sites

 29. Cito toets • Dinsdag 7 t/m donderdag 9 februari 2006 • Leerlingen mogen wat drinken (fris) en wat te snoepen meenemen • In week 10 ontvangen wij de cito uitslag • In week 11 ontvangt u de cito uitslag en wordt ook opgestuurd naar de school voor VO • Alle leerlingen/ouders ontvangen vóór 13 april 2006 een brief waarin bevestigd staat dat de leerling is geplaatst op het VO

 30. Hartelijk bedankt voor uw komst en veel succes met de aanmelding van uw zoon/dochter