Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วัตถุประสงค์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

158 Views Download Presentation
Download Presentation

วัตถุประสงค์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2558 และ 2561

 3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสอบ PISA ปี พ.ศ. 2558 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2556 ปี พ.ศ. 2561 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ในปีการศึกษา 2556

 4. เป้าหมายความสำเร็จ ผลการทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2561 อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

 5. ผลการประเมินPISA ปี 2000 – 2012 และเป้าหมายที่คาดหวัง

 6. ด้านการอ่าน

 7. ด้านคณิตศาสตร์

 8. ด้านวิทยาศาสตร์

 9. แผนยุทธศาสตร์ มาตรการดำเนินงาน ปี 2557

 10. มาตรการ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานอื่น คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย

 11. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 1

 12. มาตรการ 2 การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA การสร้างระบบการสอบและการประมวลการสอบ บนระบบออนไลน์

 13. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 2

 14. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 2 (ต่อ)

 15. มาตรการ 3 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 16. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 3

 17. มาตรการ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

 18. มาตรการ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA ปี 2555 ต่ำ

 19. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 5

 20. มาตรการ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

 21. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 6

 22. เราจะทำอย่างไร? เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตามแนว PISA

 23. ครู นักเรียน

 24. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการทำแบบทดสอบของ PISA 2015

 25. ลักษณะการตอบคำถามโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบลักษณะการตอบคำถามโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการทำแบบทดสอบของ PISA 2015 คลิกเลือกคำตอบ พิมพ์คำตอบ ใช้เมาส์ลากและวางคำตอบ คลิกเลือกคำตอบ