1 / 25

วัตถุประสงค์

การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ สอน และ การประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดย ใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วัตถุประสงค์.

thi
Download Presentation

วัตถุประสงค์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2558 และ 2561

 3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการสอบ PISA ปี พ.ศ. 2558 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2556 ปี พ.ศ. 2561 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ในปีการศึกษา 2556

 4. เป้าหมายความสำเร็จ ผลการทดสอบ PISA ของนักเรียนไทย ปี พ.ศ.2558 และ ปี พ.ศ.2561 อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

 5. ผลการประเมินPISA ปี 2000 – 2012 และเป้าหมายที่คาดหวัง

 6. ด้านการอ่าน

 7. ด้านคณิตศาสตร์

 8. ด้านวิทยาศาสตร์

 9. แผนยุทธศาสตร์ มาตรการดำเนินงาน ปี 2557

 10. มาตรการ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารการศึกษาจากส่วนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจากหน่วยงานอื่น คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย

 11. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 1

 12. มาตรการ 2 การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบตามแนว PISA การสร้างระบบการสอบและการประมวลการสอบ บนระบบออนไลน์

 13. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 2

 14. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 2 (ต่อ)

 15. มาตรการ 3 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 16. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 3

 17. มาตรการ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทย (Proficiency test)

 18. มาตรการ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการสอบ PISA ปี 2555 ต่ำ

 19. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 5

 20. มาตรการ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

 21. กิจกรรมดำเนินงานตามมาตรการที่ 6

 22. เราจะทำอย่างไร? เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตามแนว PISA

 23. ครู นักเรียน

 24. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในการทำแบบทดสอบของ PISA 2015

 25. ลักษณะการตอบคำถามโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบลักษณะการตอบคำถามโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการทำแบบทดสอบของ PISA 2015 คลิกเลือกคำตอบ พิมพ์คำตอบ ใช้เมาส์ลากและวางคำตอบ คลิกเลือกคำตอบ

More Related