Vodné plánovanie v zmysle RSV v podmienkach SR
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Vodné plánovanie v zmysle RSV v podmienkach SR RNDr. Jana Gajdová Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava. Vodné plánovanie v zmysle Rámcovej smernice o vode vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny. PMP - národná úroveň. § 12 novely vodného zákona

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thetis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vodn pl novanie v zmysle r mcovej smernice o vode vo vz ahu k ochrane pr rody a krajiny

Vodné plánovanie v zmysle RSV v podmienkach SR

RNDr. Jana Gajdová

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Bratislava

Vodné plánovanie v zmysle Rámcovej smernice o vode vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny


Pmp n rodn rove
PMP - národná úroveň

§ 12 novely vodného zákona

 • Plán manažmentu povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových povodí Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy

 • Plán manažmentu povodia Visly, ktorý obsahuje plán manažmentu čiastkového povodia Dunajca a Popradu

 • Vodný plán Slovenska


Obsahov trukt ra pmp
Obsahová štruktúra PMP

 • Predslov

 • Úvod - všeobecný popis charakteristík správneho územia povodia

 • Identifikované významné vplyvy

 • Monitorovacia sieť a ekologický / chemický stav

 • Environmentálne ciele a výnimky

 • Ekonomická analýza užívania vôd

 • Program opatrení

 • Ochrana pred škodlivými účinkami vôd a klimatická zmena

 • Prílohy


Proces pr pravy pmp
Proces prípravy PMP

 • Etapa I - vymedzenie správnych území povodí,  určenie oprávneného orgánu a koordinačných mechanizmov

 • Etapa II - spracovanie charakteristík správneho územia povodia, zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analýza využívania vody

 • Etapa III - zavedenie programov pre monitorovanie stavu povrchovej vody, stavu podzemnej vody a stavu chránených oblastí

 • Etapa IV - príprava plánov manažmentu povodí vrátane programov opatrení a publikovanie ich pracovných návrhov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou


Proces pr pravy pmp etapa i n rodn spr va 2004
Proces prípravy PMPEtapa I – národná správa 2004

1. Vymedzenie správnych území povodí /SÚP/

 • medzinárodné povodie Dunaja - SÚP Dunaja

 • medzinárodné povodie Visly - SÚP Visly

  2. Oprávnený orgán – MŽP SR

  3. Koordinačný mechanizmus - organizačná štruktúra PS


Proces pr pravy pmp etapa ii n rodn spr va 2005
Proces prípravy PMP Etapa II – národná správa 2005

Etapa II - analytický základ pre spracovanie PMP

1. Charakteristiky správneho územia povodia

 • Typológia povrchových vôd

 • rieky - 22 typov (systém A - ekoregión, nadmorská výška, plocha povodia, geologický typ)

 • VÚ povrchových vôd – stav k 23. 1.2009

 • rieky SR – 1737 VÚ

  čiastkové povodie Hron - 216 VÚ

  čiastkové povodie Ipeľ - 128 VÚ

  čiastkové povodie Slaná - 104 VÚ


Proces pr pravy pmp etapa ii
Proces prípravy PMP- Etapa II

 • jazerá SR - 23 VÚ (VN – zmena kategórie)

  čiastoké povodie Hron - 2 VÚ

  čiastkové povodie Ipeľ - 3 VÚ

  čiastkové povodie Slaná - 3 VÚ

 • kandidáti na HMWBSR – 826 VÚ - testovanie

  * veľké a stredné toky – 104 VÚ

  čiastkové povodie Hron - 9 VÚ = 1 HMWB

  čiastkové povodie Ipeľ - 10 VÚ

  čiastkové povodie Slaná - 8 VÚ


Proces pr pravy pmp prebiehaj ce pr ce
Proces prípravy PMP- prebiehajúce práce

pokračovanie v testovaní

* malé toky – I. Kategória – 2015

čiastkové povodie Hron – 29 VÚ = 3 HMWB

čiastkové povodie Ipeľ – 15 VÚ = 3 HMWB

čiastkové povodie Slaná – 8 VÚ = 0 HMWB

pre dalšie plánovacie obdobie

* malé toky – II. Kategória - 2021

* malé toky – III. Kategória - 2027


Proces pr pravy pmp etapa ii1
Proces prípravy PMP- Etapa II

 • VÚ podzemných vôd – 101 VÚ

  16 - v kvartérnych sedimentoch

  59 - v predkvartérnych horninách

  26 - geotermálne štruktúry

 • Referenčné podmienky pre

  - biologické prvky kvality

  - podporné prvky kvality

  fyzikálno-chemické a 

  hydromorfologické


Proces pr pravy pmp etapa ii2
Proces prípravy PMP- Etapa II

 • Register CHÚ (čl.6 RSV a §5 VZ)

  Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody /OP vodárenských zdrojov – aktualizácia 2008 a CHVO/

  Ochranné pásma VZ – SR celkom 1350

  z toho OP PzV - 1269

  OP PV - 81

  čiastkové povodie PzV PV

  Hron 173 7

  Ipeľ 70 1

  Slaná 76 6


Proces pr pravy pmp etapa ii3
Proces prípravy PMP- Etapa II

Chránené oblasti - vody vhodné na kúpanie

(Hron 3, Ipeľ 4 a Slaná 3)

Chránené oblasti citlivé na nutrienty (citlivé a zraniteľné oblasti)

Chránené oblasti NATURA 2000 (smernica 92/43/EHS a smernica 79/409/EHS)

Národné parky, veľkoplošné a maloplošné CHÚ

Novela VZ § 32a – Referenčné lokality – na hodnotenie stavu vôd

 • Referenčná lokalita vyjadruje stav, aký by existoval vo vodnom toku bez vplyvu ľudskej činnosti alebo s minimálnym vplyvom ľudskej činnosti.


Proces pr pravy pmp etapa ii4
Proces prípravy PMP- Etapa II

2. Zhodnotenie dopadu ľudskej činnosti na stav vôd

 • bodové zdroje znečistenia;

 • difúzne zdroje znečistenia;

 • dôsledky modifikovaného prietokového režimu /odbery alebo regulácie/

 • morfologické zmeny.

  3. Ekonomická analýza využívania vody

 • posúdenia súčasnej úrovne návratnosti nákladov za poskytované vodohospodárske služby


Proces pr pravy pmp etapa iii spr va ek 2007
Proces prípravy PMPEtapa III – správa EK 2007

Zavedenie programov pre monitorovanie stavu vôd

- základný a prevádzkový monitoring pre

povrchové vody,

podzemné vody a 

chránené oblasti

Programy monitorovania schvaľuje operatívna porada ministra životného prostredia

do roku 2007 - s platnosťou na 1 rok

v roku 2007 - s platnosťou na roky 2008 - 2010

aktualizácia – formou dodatkov


Proces pr pravy pmp etapa iv
Proces prípravy PMP- Etapa IV

1. Príprava PMP vrátane programov opatrení

PMP - súhrn výstupov jednotlivých PS

Nosnými časťami plánu sú:

 • Identifikované významné vplyvy

 • Monitorovacia sieť a ekologický / chemický stav

 • Environmentálne ciele a výnimky

  ktoré tvoria základ pre návrh programu opatrení


Proces pr pravy pmp etapa iv1
Proces prípravy PMP- Etapa IV

 • Stav prác k januáru 2009

  - spracovaná bola prvá pracovná verzia PMP – Slovensko

  - 23. januára 2009 bola zverejnená na webovej stránke

  www.vuvh.sk/rsv na pripomienkovanie verejnosti

 • Prebiehajúce práce

  - dopracovanie programu opatrení – konkretizácia/adresnosť

  - pokračovanie v príprave návrhu finančného mechanizmu

  - pokračovanie v testovaní kandidátov na HMWB

  - spracovávanie plánov čiastkových povodí


Proces pr pravy pmp etapa iv2
Proces prípravy PMP- Etapa IV

2. Publikovanie pracovných návrhov PMP na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou

 • Na základe výsledkov konzultácií a aktívnej účasti verejnosti bude pracovná verzia PMP dopracovaná do konečného znenia – 22. september 2009

 • Pre finalizáciu PMP sa zriaďuje medzirezortná koordinačná skupina

 • Konečné znenie PMP bude predložené MŽP SR/vláde SR na schválenie – 22. december 2009

 • Kópia vládou schváleného plánu bude zaslaná EK – 22. marec 2010