Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving klik op n van de blokken
Download
1 / 17

Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken) - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Continue verbetering. Risico’s. Naleefgedrag. Input. Output. Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken). Toelichting. Doelen. Middelen. Meten. Uitvoeren van processen. www.kmconsult.nl. Continue verbetering. Doelen. Risico’s. Naleefgedrag. Middelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken)' - theta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving klik op n van de blokken

Continue verbetering

Risico’s

Naleefgedrag

Input

Output

Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken)

Toelichting

Doelen

Middelen

Meten

Uitvoeren van processen

www.kmconsult.nl


Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving

Continue verbetering

Doelen

Risico’s

Naleefgedrag

Middelen

Meten

Uitvoeren van processen

Input

Output

Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving

Terug

Dit schema is de eenvoudige basis structuur van ISO 9000. Elke organisatie kan zichzelf hierin herkennen. Je stelt doelen, maakt middelen beschikbaar, je voert processen uit en je meet in hoeverre je doelen zijn bereikt. Voor de handhavingsorganisatie zijn de risico’s, de nadelige effecten ván en de kans óp niet naleving, uitgangspunt. Op basis daarvan stel je doelen die tevens input zijn voor jouw primaire proces, toezicht, handhaving en communicatie. De output van dit proces is verbeterd naleefgedrag. Door dit effect, het naleefgedrag, jaarlijks te meten, kun je steeds weer nieuwe doelen stellen. En zo is de cirkel rond. Deze structuur is een goede basis om alle documenten te ordenen en middels hyperlinks aan één van de blokken te koppelen. Door dit schema op bijvoorbeeld intranet te plaatsen, maak je alle documenten makkelijk bereikbaar maak je gelijk de structuur op een eenvoudige en heldere manier zichtbaar.

www.kmconsult.nl


Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving klik op n van de blokken1

Continue verbetering

Risico’s

Naleefgedrag

Input

Output

Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken)

Doelen

Middelen

Meten

Uitvoeren van processen

www.kmconsult.nl


Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving klik op n van de blokken2
Een kwaliteitszorgsysteem voor handhaving (klik op één van de blokken)

Doelen

Middelen

Meten

Uitvoeren van processen

www.kmconsult.nl


Doelstellingen
Doelstellingen

Home

Omgevingsanalyse

Prioriteitstelling

Doelen

 • Meetbare doelen

  • Vergunningverlening

  • Handhaving

  • Bodem en geluid

Middelen

Meten

Jaarprogramma

Nalevingstrategie

Uitvoeren van processen

Toezichtstrategie

Sanctiestrategie

Gedoogstrategie

www.kmconsult.nl


Omgevingsanalyse
Omgevingsanalyse

Home

www.kmconsult.nl


Middelen
Middelen

Home

Doelen

Capaciteit

Functieprofielen

Opleidingsplan

Middelen

Meten

MPM

Technische voorzieningen

Uitvoeren van processen

Huisvestingsplan

www.kmconsult.nl


Uitvoeren van processen
Uitvoeren van processen

Home

Doelen

Middelen

Meten

Vergunningverlening Wm

Toezicht

Uitvoeren van processen

Bestuursrechtelijk optreden

Themacontroles

Communicatie

Bodemadvies

Geluidadvies

www.kmconsult.nl


Toezicht
Toezicht

Home

www.kmconsult.nl


Meten
Meten

Home

Jaarverslag

Monitoring

Verantwoording

Kwaliteitsborging

Doelen

Interne audits

Klanttevredenheids-onderzoek

Middelen

Meten

Documentbeheer

Verbetermaatregelen

Uitvoeren van processen

www.kmconsult.nl


Kwaliteitsborging volgens de kwaliteitscriteria
Kwaliteitsborging volgens de kwaliteitscriteria

Home

 • De systematiek van kwaliteitsborging omvat ten minste:

  • een procesbeschrijving van de wijze waarop handhavers de werkzaamheden dienen uit te voeren; zie processen

  • toetsingswijzevoor borging van de uitvoering van de procesbeschrijvingen;

  • verbeteringsmechanismen waarmee bijstelling van procesbeschrijvingen mogelijk wordt gemaakt.

Plan

Do

Act

Check

www.kmconsult.nl


Verbetermechanisme

Protocol beheer van documentatie

Doel

Zorgvuldig beheer van kwaliteitszorgdocumenten zorgt ervoor dat alle medewerkers van het subsidiebureau op de hoogte zijn van de meest recente afspraken met betrekking tot kwaliteit. Voorkomen wordt dat medewerkers met verouderde documenten werken.

Werkwijze

Het kwaliteitshandboek bevat alle documenten van het kwaliteitssysteem, te weten:

Protocollen;

Registraties;

Ondersteunende documenten.

Het kwaliteitshandboek wordt beheerd door de kwaliteitscoördinator. Het enige origineel van het kwaliteitshandboek wordt bewaard op het netwerk.

Alle medewerkers kunnen mondeling of schriftelijk een verbeteringsvoorstel voor documenten bij de kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator behandelt alle voorstellen tot verbetering van documenten conform de procedure Verbetermaatregelen. Indien een verbetervoorstel leidt tot het wijzigen of opstellen van een nieuw document wordt door de kwaliteitscoördinator een concept document opgesteld.

Het concept document wordt door het MT beoordeeld. Indien het MT het document goedkeurt voegt de kwaliteitscoördinator het definitieve document toe aan het handboek. De kwaliteitscoördinator verwijdert daaruit eventueel vervallen of oude documenten. Belangrijke wijzigingen worden in het tweewekelijks werkoverleg besproken.

Corrigerende maatregelen, verbetermaatregelen

Doel

De procedure moet zorgen voor de behandeling van verbetervoorstellen, externe klachten van klanten en andere (intern) geconstateerde afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen om bestaande afwijkingen te verhelpen, oorzaken te onderzoeken en verbeteringen te implementeren om herhaling te voorkomen.

Werkwijze

De kwaliteitscoördinator registreert verbetermogelijkheden (verbeterformulier) en zet ze op de agenda van het MT. Dit kunnen zijn zowel interne als externe klachten, afwijkingen, maar ook verbeterideeën. Ook verbetermogelijkheden die worden geconstateerd bij interne audits en de directiebeoordeling worden conform deze procedure uitgevoerd.

Verbetermogelijkheden worden door het MT besproken. Het MT stelt verbetermaatregelen vast en besluit dat de verbetermogelijkheid nader wordt uitgewerkt.

Het MT wijst hiervoor een verantwoordelijk functionaris aan. Indien het MT besluit een verbetermogelijkheid niet verder te behandelen wordt hiervan een korte motivatie gegeven in de notulen.

De verantwoordelijke functionaris rapporteert de resultaten van de verbetermaatregel aan

het MT (d.m.v formulier verbetermogelijkheden).

De resultaten van verbetermaatregelen worden besproken in het MT. Zonodig worden door de betrokken functionaris aanvullende maatregelen uitgevoerd.

Indien het MT de werking van de verbetermaatregel voldoende heeft beoordeeld wordt dit vermeld in de notulen.

Verbetermechanisme

Home

www.kmconsult.nl


Toetsingswijze controle uitvoering
Toetsingswijze controle uitvoering

Home

Interne audit

Doel

De procedure moet zorgen voor de gewenste uitvoering, rapportage en opvolging van interne audits. Hiermee wordt informatie verkregen of de werking en de effectiviteit van het kwaliteitszorgsysteem.

Werkwijze

Plannen van de audits

In het kwaliteitsplan staat aangegeven in welke weeknummers welke audits uitgevoerd dienen te worden. Op basis van dit plan selecteert de kwaliteitscoördinator een auditor, die tenminste 2 weken voorafgaand aan de audit een afspraak maakt met de betreffende auditee(s).

Auditnummer

De kwaliteitscoördinator kent aan iedere audit een uniek nummer toe bestaande uit het jaartal, de maand en een volgnummer (JJ.MM.VN). Dit nummer dient te worden vermeld op de vragenlijst, de verbeterformulieren en in het register.

Opstellen vragenlijst

De auditor stelt samen met de kwaliteitscoördinator op basis van de van toepassing zijnde procedures voor het te auditten proces een vragenlijst op.

Uitvoeren audit

De auditor behandelt alle op de vragenlijst vermelde vragen. Vragen kunnen alleen positief worden aangemerkt als onderliggend bewijsmateriaal (registraties, dossiers etc.) kan worden getoond.

Uitschrijven verbeterformulieren

De auditor schrijft per geconstateerde tekortkomingen (-) een verbeterformulier uit en stuurt deze samen met de ingevulde vragenlijst binnen 1 week naar de kwaliteitscoördinator. De auditee ontvangt een kopie van de ingevulde vragenlijst.

Registreren interne audit

De kwaliteitscoördinator houdt een register bij van de uitgevoerde interne audits.

Het belangrijkste is inzicht hebben in de ‘echte kwaliteit’ van handhaving en hierop sturen opdat de naleving van prioritaire voorschriften daadwerkelijk verbetert. Dit uitgangspunt komt terug bij de aanpak van audits en bij het opstellen van protocollen. Men is bij ISO 9000 internationaal tot inzicht gekomen dat de focus op procedures was doorgeslagen. Procedures bieden geen garantie voor een goede organisatie. Illustrerend is het vaak genoemde voorbeeld van het gecertificeerde bedrijf dat betonnen zwemvesten maakt. Het gaat niet om procedures, maar het gaat om doelen bereiken, om resultaat.

www.kmconsult.nl


Voorbeeld vragenlijst audit
Voorbeeld vragenlijst audit

Home

 • Is dit bedrijf opgenomen in het handhavingsprogramma?

 • Is het bedrijfsbezoek voorbereid? (Aantoonbaar via ingevulde checklist.)

 • Welke prioriteiten golden bij dit bedrijf?

 • Had je voldoende expertise om deze controle uit te voeren?

 • Met welke partners heb je afgestemd?

 • Is het bezoeksverslag ingevuld? Komen de keuzes overeen met de prioriteiten?

 • Welke documentatie is gebruikt bij de controle?

 • Welke onduidelijkheden waren er voor jou?

 • Heb je een terugkoppeling gegeven van de controle?

 • Zijn de gegevens in GMIS verwerkt conform het protocol? (GMIS inzien).

 • Voldoet de brief aan het format? (Brief beoordelen)

 • Is de brief tijdig verstuurd?

 • Is het papieren dossier op orde?

www.kmconsult.nl


Verantwoording
Verantwoording

Home

 • Aantal uitgevoerde toezichtbezoeken (gespecificeerd naar 1e en hercontroles, inrichtingen en werken);

 • Aard en omvang getroffen maatregelen bij niet-naleving;

 • Inzicht in de afwijkingen tussen de planning en de realisatie en evaluatie;

 • Informatie in hoeverre de prioritaire inrichtingen de prioritaire voorschriften beter dan wel slechter naleven.

 • Analyse overtredingsoorten

 • Rapporteren over de uitvoering van in samenwerking uitgevoerde projecten

 • Resultaten van quickscans op dossiers en correctheid invoeren MPM, GMIS;

 • Resultaten supervisie teamhoofd met handhavingsbezoeken;

 • Hoofdlijnen ontwikkelingen werkoverleg;

 • Resultaten interne audits;

 • Overzicht verbetervoorstellen en doorgevoerde verbeteringen.

 • In hoeverre dient de systematiek van de handhavingsbeleidscyclus te worden aangepast (Omgevingsanalyse, prioriteitstelling, stellen van doelen, formulering strategie, HUP, monitoring enverantwoording);

 • Stand van zaken naleefgedrag algemeen;

 • Percentages koplopers, middenmoters, achterblijvers per categorie, inclusief risicovolle bedrijven

 • Aantallen inrichtingen (vergunning- en meldingsplichtig), toename en verwachtingen;

 • Gemiddelde doorlooptijd brieven ten opzichte van afspraak;

 • Gemiddelde doorlooptijd reactietijd klacht ten opzichte van afspraak;

 • Inzet instrument voorlichting

 • Werking sanctie en gedoogstrategie

 • Werking prioriteitstelling; zijn die controles uitgevoerd die hoogste nalevings- en milieurendement opleveren;

 • Werking protocollen, analyse verbetervoorstellen;

 • Wijziging in de regelgeving; belangrijke nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied;

 • Evaluatie kengetallen;

 • Ontwikkelingen personeel en opleidingen;

 • Overige bijzonderheden; bijvoorbeeld inzake bestuursrechtelijk optreden of projecten

www.kmconsult.nl


Monitoring overtredingsoorten
Monitoring overtredingsoorten

Home

www.kmconsult.nl


Analyse overtredingen
Analyse overtredingen

Home

(Externe) veiligheid (48)

 • Keuring brandblusser lllllll

 • Registratie vuurwerk llll

 • Certificaat sprinklerinstallatie lll

 • Speciale eisen verlichting lll

 • Geen brandblusser ll

 • Geen cpr opslag ll

 • Opslag buiten cpr ruimte ll

 • Gevaarlijke stoffen op afstand van opslag vuurwerk ll

 • Instructie personeel ll

 • Zelfsluitende toegangsdeur ll

 • Brandslanghaspel nog niet geïnstalleerd en gecontroleerd

 • Cpr 15-1, afzuiging

 • Opslag gasflessen niet bij opslag dieselolie, niet meer gasflessen dan noodzakelijk

 • Opslag gasflessen

 • Onnodig veel gevaarlijke stoffen

 • Aarden stoffilterinstallatie

 • Gescheiden opslag gevaarlijke stoffen

 • Geen register gevaarlijke stoffen

 • Inspectie sprinklerinstallatie

 • Veiligheidsinformatiebladen

 • Kering stoomwezen tank

www.kmconsult.nl


ad