Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2012

Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2012

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nota de conjuntura laboral a les Illes Balears Juliol de 2012 Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadístiques

 2. Mercat laboral a les Illes Balears Dades de juliol 2012: • Afiliació a la Seguretat Social • Aturregistrat • Contractes de treball

 3. Afiliació – Juliol 2012 • Respecte del mes anterior: • L’afiliació mitjana creix en 11.779 persones (2,63%), el major increment del conjunt d’Espanya (on s’incrementa un +0,03%, 4.896 persones)

 4. Les Illes Balears registren el majoraugment intermensual del nombre d’afiliats al juliol Variació de l’afiliació mitjana a juliol respecte de juny 2012 Font: TGSS

 5. En termes relatius, les Illes Balears també és la CCAAonmésaugmental’afiliaciómitjana Variació de l’afiliació mitjana a juliol respecte de juny 2012 Font: TGSS

 6. L’increment de l’afiliació intermensual és superior a la del mes de juliold’anysanteriors Variació intermensual (de juliol respecte de juny) de l’afiliació mitjana a les Illes Balears. Font: OTIB

 7. Afiliació – Juliol 2012 • Respecte del mes anterior: • L’afiliació mitjana creix en 11.779 persones (2,63%), el major increment del conjunt d’Espanya (on s’incrementa un +0,03%, 4.896 persones) • En termes interanuals: • L’afiliació mitjana es redueix un -1,49% (6.955 persones menys), caiguda inferior a la del conjunt d’Espanya (-3,43%)

 8. L’afiliacióexperimenta el millorcomportament a les Illes Balears en comparació a la resta de comunitatsautònomes Variació interanual de l’afiliació mitjana a juliol de 2012. Font: TGSS

 9. L’afiliacióaugmenta respecte l’any anterior en un delsprincipalssectors de l’economia balear: l’hostaleria Variació interanualdel l’afiliació mitjana a juliol a les Illes Balears. Font: OTIB

 10. Atur – Juliol 2012 • Respecte del mes anterior: • Hi ha 75.524 aturats registrats, 1.753 persones menys que a juny, -2,3% intermensual, mentre al conjunt d’Espanya l’atur es redueix un -0,6%

 11. Elsaturats a juliolminven respecte de juny a la majoria de CCAA, especialment a les Illes Balears Variació del nombre d’aturats a juliol respecte de juny 2012 Font: MEYSS

 12. Perfil delsaturatsregistrats a juliol a les Illes Balears

 13. Atur – Juliol2012 • Respecte del mes anterior: • Hi ha 75.524 aturats registrats, 1.753 persones menys que a juny, -2,3% intermensual, mentre al conjunt d’Espanya l’atur es redueix un -0,6% • En termes interanuals: • Es modera el creixement dels aturats fins al 6,4% (4.544 persones més), per davall de l’increment al conjunt d’Espanya (12,4%)

 14. Les Illes Balears és la CCAAonmenysaugmenta el nombre d’aturats respecte l’any anterior Variació interanual de l’atur registrat a juliol de 2012. Font: MEYSS

 15. L’atur modera el ritme de creixement en el juliol Variació interanual de l’atur a 2012 a les Illes Balears. Font: OTIB

 16. Per illes, l’atur en termes interanuals presenta la millorevolució a Mallorca al juliol

 17. En el mes de juliol, els contractes de treballs’incrementen un 2,7% en termes interanuals Nombre de contractes de treball a les Illes Balears a juliol 2012. Font: OTIB

 18. Per sectors, els contractes de treballs’incrementen respecte a juliol de l’any anterior, gràciesalsserveis, especialmentl’hoteleria Variació interanualdels contractes de treball a juliol a les Illes Balears. Font: OTIB

 19. Perfil dels contractes registrats a juliol a les Illes Balears

 20. Gràcies per la seva atenció Observatori del Treball de les Illes Balears Direcció General d’Economia i Estadístiques