cenn papiere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cenné papiere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cenné papiere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Cenné papiere - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Cenné papiere. Finančný trh. Trh s inštrumentmi na správu financií. Banky. Dvojstupňové bankovníctvo Nad komerčnými bankami centrálna banka, tá ich: Kontroluje (nariaďuje min. rezervy) Usmerňuje (určuje úrokové sadzby) Chráni (v prípade solventnosti a ilikvidity)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cenné papiere' - theodore-gilliam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan n trh
Finančný trh
 • Trh s inštrumentmi na správu financií
banky
Banky
 • Dvojstupňové bankovníctvo
 • Nad komerčnými bankami centrálna banka, tá ich:
   • Kontroluje (nariaďuje min. rezervy)
   • Usmerňuje (určuje úrokové sadzby)
   • Chráni (v prípade solventnosti a ilikvidity)
 • Požičiavajú svoj kapitál ľuďom za úrok
pois ovne
Poisťovne
 • Poisťovne slúžia viacerým spoločenským účelom:
   • Tvoria rezervy
   • Zlineárňujú finančnú situáciu klientov
   • Pomáhajú zabraňovať rizikám
 • Poisťovňa poisťovní – zaisťovňa
cenn papiere1
Cenné papiere
 • Vznik podporený firmami – hľadali alternatívne formy financovania
 • 3 druhy CP
   • Dlhové
   • Majetkové
   • Deriváty
 • Každý druh má iný zmysel
dlhov cp
Dlhové CP
 • Sú to CP, ktoré slúžia ako doklady o vzniknutom dlhu
 • Tento CP sa zjednáva medzi dĺžnikom a subjektom, ktorý požičiava
zmenka
Zmenka
 • Listina, ktorá majiteľa oprávňuje za vopred daných podmienok žiadať od emitenta nejakú peňažnú pohľadávku
bankovky
Bankovky
 • Emitentom je CB (monopol)
 • Každá bankovka je vlastníctvom CB
 • Niekto (štát, firma, človek) platí za používanie tejto bankovky úrok
 • Tento úrok sa nedá splatiť ničím iným, iba ďalšou bankovkou
dlhopisy
Dlhopisy
 • Vydavateľ CP sa zaväzuje vlastníkovi CP postupne platiť kupónové pladby po určitú dobu až do splatnosti, kde sa splatí vopred určená čiastka
 • Podmienky sa rôznia, záleží od dohody firmy
 • Atribúty dlhopisov:
   • Kupónová platba
   • Dátum splatnosti
   • Nominálna hodnota
pr klad
Príklad
 • Akú by mala mať cenu trojročná obligácia s kupónovou sadzbou 12,000 Kč, ak podobné investície dosahujú úrokovú mieru 10% p. a.?
v nosnos oblig cie
Výnosnosť obligácie
 • Kupónová výnosnosť
 • Bežná výnosnosť
 • Výnosnosť do splatnosti
dur cia
Durácia
 • Stredná (priemerná) doba splatnosti obligácie
 • Počítaná ako vážený priemer dôb, váhy tvoria súčasné hodnoty kupónových platieb
vlastnosti dur cie
Vlastnosti durácie
 • Meria, ako veľmi je obligácia citlivá na zmenu tržnej úrokovej sadzby
pr klad1
Príklad
 • Určite duráciu obligácie s NH 10,000 Kč s dobou splatnosti 3 roky a kupónovou výnosnosťou 6 % p. a. Úroková miera na trhu je 10 %. Vypočítajte zmenu ceny obligácie, ak úroková miera klesne o 2 %.
hypot ka
Hypotéka
 • Zmluva na istú požičanú sumu krytá nehnuteľnosťou
 • Spláca sa po anuitách = rovnako vysokých ročných splátkach
pr klad2
Príklad
 • Vypočítajte anuitu hypotéky s úrokovou mierou 10 %, kde je potrebné splatiť 100,000 Kč za 3 roky.
majetkov cp
Majetkové CP
 • Tieto CP slúžia ako doklad o vlastníctve
 • Najdôležitejším majetkovým cenným papierom sú akcie
akcie
Akcie
 • Akcie vám ako spoločníkovi firmy dávajú práva:
    • Podielať sa na riadení spoločnosti
    • Získať podiel z vyplatených dividend
    • Podiel na likvidačnom zostatku firmy
    • Predkupné právo na nové akcie
 • Akcia môže slúžiť ako
    • Kapitálová investícia (vzrast ceny)
    • Cashflow investícia (dividendy)
pr klady
Príklady
 • Vypočítajte, akú cenu by mala mať akcia softvérovej firmy, ak ročný dividend je rovný 15 Kč s úrokovou mierou na trhu vo výške 10 %.
 • Určite, ako dlho sa oplatí držať akciu, ktorá stojí 200 Kč s ročnou dividendou 5 Kč, keď cena akcie rastie o 2 % ročne, pričom iné akcie rastú v priemere o 8 %. (11,21 roku)
anal za akcie
Analýza akcie
 • Delí sa na
   • Technickú
   • Fundamentálnu
 • Cieľom je predpokladať vývoj na základe súčasnej ceny (technická) a stavu spoločnosti (fundamentálna) na základe rôznych atribútov
deriv ty
Deriváty
 • Sami o sebe nenesú žiadnu hodnotu
 • Každý derivát sa vzťahuje na nejaký iný cenný papier (alebo komoditu) a jeho cena sa pohybuje s cenou papieru
 • Príkladmi sú opcie, warranty, futures a forward kontrakty, swapy
opcie
Opcie
 • Ako podkladové aktívum sa používajú napr. akcie, princíp však všade rovnaký
 • Opcie oprávňujú vlastníka kúpiť (predať) v danom dni isté množstvo akcií za vopred určenú cenu (strike price) emitentovi call (put) opcie
 • Cena opcie = abs(súčasná cena akcie – strike price) + časový hedge
pr klad3
Príklad
 • Akcia stojí 50 Kč a call opcia na 45 Kč (strike price) stojí 5 Kč. Nech investor kúpi opciu. Cena akcie stúpne na 60 Kč. Aká bude cena opcie?
 • Akcia stojí 50 Kč a put opcia na 60 Kč stojí 10 Kč. Nech investor kúpi opciu. Cena akcie klesne na 20 Kč. Aký zisk/stratu realizuje investor?
leverage p kov efekt
Leverage (pákový) efekt
 • Očakávajme, že cena akcie vzrastie zo súčasných 50 Kč na 70 Kč
 • Môžeme kúpiť akciu a realizovať zisk 40 %
 • Môžeme kúpiť call opciu na 45 Kč za 7 Kč. Pri expirácii opcie zmizne časová zložka a cena stúpne vďaka akcii 25 Kč. Realizujeme zisk 257 %
 • Ak by cena akcie namiesto rastu klesla na 40 Kč, straty by boli -20 %/ -100 %
investi n met dy
Investičné metódy
 • Okrem hedgovania môžeme používať iné metódy investovania
 • Každá metóda je vhodná na inú štruktúru trhu a je výnosná za iných podmienok
 • Napr. nákup call a put opcie zároveň
 • Predaj call a put opcie zároveň
 • Short akcii
al ie zdroje
Ďalšie zdroje
 • E. Bohanesová: Finanční matematika I
 • F. Čámský: Finanční matematika
 • Borkovec, Ptáček, Toman: Základy finanční matematiky
 • http://simulator.investopedia.com/Home.aspx Investičný simulátor