slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cử Hành PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cử Hành

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
theodora

Cử Hành - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
Cử Hành
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bài 05 Cử Hành Thánh Lễ chuùa nhaät

  2. 39.H. Cử hành phụng vụ nào có ý nghĩa nhất ? Cöû Haønh yù nghóa nhaát Thánh lễ Chúa nhật

  3. 40.H. Vì sao việc cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ biểu lộ “mầu nhiệm hiệp thông” trong Giáo Hội ? Vì mọi thành phần trong giáo xứ quy tụ quanh vị chủ chăn riêng của mình để hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ

  4. 41.H. Vì sao Giáo Hội mời gọi người tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ ? Người tín hữu được mời gọi tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại giáo xứ Vì Giáo xứ là hình ảnh của Giáo Hội Giáo xứ là gia đình thiêng liêng

  5. 42.H. Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật có giá trị nào đối với nhịp sống hàng tuần của người tín hữu? Định hướng cách sống cho các tín hữu cả tuần Nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật

  6. 43.H. Đối với các gia đình, việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật đem lại lợi ích nào ? Củng cố tình gia đình Hy sinh cho nhau Hứng thú làm việc Hòa thuận yêu thương Lợi Ích Thánh lễ Chúa Nhật Đem lại cho gia đình

  7. 44.H. Gia đình chuẩn bị thế nào cho Thánh lễ ngày Chúa nhật ? Gia đình chuẩn bị cho Thánh lễ Chúa nhật Đọc và học hỏi bài Tin Mừng Thánh lễ vào giờ kinh tối thứ bảy Mỗi người chuẩn bị lễ vật nhỏ dâng cho Chúa.