last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012! - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!. Personenbelasting Vennootschapsbelasting Voorheffingen BTW Strijd tegen de fiscale fraude Andere maatregelen. Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012! . PERSONENBELASTING (1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 2012
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Voorheffingen
 • BTW
 • Strijdtegen de fiscale fraude
 • Anderemaatregelen
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20121
Last minute info : enkele fiscale maatregelen – begroting 2012!
 • PERSONENBELASTING (1)
 • Voordelenalleaard
  • Bedrijfsleiders en directiepersoneel

De forfaits van voordelenalleaardvoorbedrijfsleiders (verwarming en elektriciteit en gratis terbeschikkingstelling van privé woningwaarvanhet KI hogeris dan 745 euro) zullenwordenverhoogd.

  • Bedrijfswagens

Hetvoordeelalleaardinzakehetprivégebruik van eenbedrijfswagenzalberekendworden in functie van 2 criteria: de CO2-emissie en de catalogusprijs van de wagen. Hogerebelastingvooralvoorgrote en meervervuilendevoertuigen

  • Aandelenopties

Hetbasispercentagegebruiktvoor de forfaitaire waardering van aandelenoptieswordtverhoogd van 15 naar 18%.

slide3

Bedrijfswagens: een nieuwe fiscale regeling

Vanaf 1 januari 2012 wijzigt de berekening van het belastbaar voordeel bij privégebruik van een bedrijfswagen door de werknemer.

Een nieuwe formule voor de berekening van het fiscaal voordeel

Laat het duidelijk zijn dat enkel het fiscale luik wijzigt.

De solidariteitsbijdrage die u als werkgever verschuldigd bent aan

de RSZ blijft onveranderd. Het fiscale voordeel wordt voortaan berekend op basis van de

cataloguswaarde en CO2–uitstoot.

De afstand woon-werk is niet meer relevant.

Bij de nieuwe berekening wordt dus geen rekening meer gehouden

met de forfaits van 5000 of 7500 km. De basisformule om het jaarbedrag van het fiscaal voordeel van de

bedrijfswagen te berekenen ziet er als volgt uit:

Cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7.

Cataloguswaarde

De cataloguswaarde is volledig nieuw in de reglementering van

bedrijfswagens.

Het is de gefactureerde waarde van de wagen, inclusief alle opties en

BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering,

rabat of ristorno.

Dit geldt voor nieuwe wagens, tweedehandswagens en voor

wagens in leasing.

CO2 percentage

Het CO2-percentage verschilt naargelang de aandrijving van de

wagens en de CO2-uitstoot.

Er wordt gewerkt met een spilwaarde van 5,5%, die wordt aangepast

naargelang de reële CO2-uitstoot van de wagen.

De 5,5 % geldt voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 gr/km voor

dieselvoertuigen en van 115 gr/km voor voertuigen aangedreven door een motor op benzine, LPG of aardgas.

Er geldt een minimum van 4% en een maximum van 18%.

slide4

Zo komt men tot volgende berekeningswijze :

Aandrijving = elektrisch : steeds 4%, gezien de CO2-uitstoot = 0

Aandrijving = benzine/LPG/aardgas :

Indien CO2 = 115 : percentage = 5.5%Indien CO2 ≠ 115 : percentage = 5.5 + ( (de reële uitstoot – 115) x 0.1) .

Deze waarde is minimum 4% en maximum 18%

Aandrijving = diesel

Indien CO2 = 95 : percentage = 5.5%Indien CO2 ≠ 95 : percentage = 5.5 + ( (de reële uitstoot – 95) x 0.1).

Deze waarde is minimum 4% en maximum 18%

Wanneer bij de Dienst voor de inschrijving van de voertuigen (DIV) de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt een forfaitaire uitstoot opgelegd. Voor dieselmotoren bedraagt die 195 gr/km, bij benzine-, LPG- of aardgasmotoren is dit 205 gr/km.

Zo bekomt men volgend %:

Benzine-, LPG-, aardgasmotor : 5.5 + ( (205-115) x0.1) = 14.5 %Dieselmotor : 5.5 + ((195 – 95)x0.1) = 15.5%

Minimumwaarde bedrijfswagen

Het genoten maandelijks voordeel is gelijk aan het jaarbedrag /12. Het resultaat van de berekening mag niet lager zijn dan 100 euro per maand. Indien de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen, mag het fiscale voordeel verminderd worden met de eigen bijdrage van de werknemer.

De nieuwe fiscale regelgeving is op 1 januari 2012 effectief in werking getreden, niettegenstaande er nog heel wat openstaande vragen zijn.

slide5

25/01/2012

De regering Di Rupo heeft beslist om bij de berekening van het Voordeel van Alle Aard (VAA) voor bedrijfswagens nu ook rekening te houden met de leeftijd van het voertuig. Tot nu werd dit VAA enkel belast op basis van de CO2-uitstoot en de catalogusprijs. Nieuw is ook dat tweedehandswagens tijdens het eerste jaar worden belast als een nieuwe wagen. Nadien zakt de cataloguswaarde elk jaar met 6%, waardoor dus ook het Voordeel van Alle Aard jaarlijks zal dalen. Een wagen van twee jaar oud wordt dus nog belast op 88% van de cataloguswaarde. Eens de 70% bereikt is, daalt de waarde niet verder meer.Met deze nieuwe regeling wil de regering het achterpoortje van de tweedehandswagens sluiten. De extra belasting kon immers vermeden worden door een jonge tweedehandswagen te kopen of door een nieuwe wagen als tweedehandswagen door te verkopen aan een dochteronderneming.Vele zaken in de nieuwe regelgeving zijn dus nog altijd niet duidelijk.

last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20122
Last minute info : enkele fiscale maatregelen: begroting 2012!
 • PERSONENBELASTING (2)
 • Belastingvoet: de belasting op pensioenkapitalenopgebouwddoorwerkgeversbijdragenwordtverhoogd van 16,5% naar 20% (60 jaar) en 18% (61 jaar).
 • Belastingverminderingen
  • De belastingverminderingeninzakepensioenen, momenteelberekendtegengemiddeldeaanslagvoet, zullenwordenberekend op basis van eenpercentage van 30 % voorallebelastingplichtingen.
  • De aftrekbareuitgavenwordenomgevormdtotbelastingverminderingentegeneenpercentage van 45% (aftrekeigenwoning, kinderoppas, giften) of 30% (andere).
  • Energiebesparende investeringen : afschaffingfiscaalvoordeel(ZieConfederatieBouw)
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20123
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!
 • VENNOOTSCHAPSBELASTING
 • Notioneleintrestaftrek
  • maximumtarief : verlaagdtot maximum 3% (3,5% voorKMO’s).
  • de overdraagbaarheidwordtafgeschaft(nu 7 volgendebelastbaretijdperken)
  • de aanwending van de in hetverledenovergedragenaftrekkenwordt per belastingtijdperkbeperkttot 60% van de belastbarewinst in hetjaar van de aftrek.
 • Intrestaftrek: invoering van een « Thin-cap » regel: intrestenzullen niet meeraftrekbaarzijn in de mate dateenbepaaldeverhoudingtussenvreemdvermogen en eigenvermogenwordtoverschreden (1/5, in principe);
 • Gerealiseerdemeerwaarden op deelbewijzen en aandelen: De vrijstellingwordenonderworpenaan de voorwaardedat de aandelenminstensgedurende 1 jaarwerdenaangehouden. De niet-vrijgesteldemeerwaardenzullenwordenbelasttegeneenafzonderlijktarief van 25 %. Behoud van de niet aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen.
 • Pensioenbijdragenvoorgroepsverzekeringen: invoering van eenloonplafond (regel 80 % - max 5 mio?)
 • Interne pensioenprovisies :verplichteexternalisering over eenperiode van 3 jaar. De geëxternaliseerde « stock » zalbelastwordentegeneentarief van 4,4 %.
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20124
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!
 • ROERENDE VOORHEFFING
 • Harmonisatie van hettarief van de roerendevoorheffing

Hettariefwordtverhoogdtot 21% voorintresten, met volgendebijzonderheden:

 • de inkomsten die momenteelonderworpenzijnaanhettarief van 25 % blijvenonderworpenaan dit tarief van 25 %,
 • liquidatieboniblijvenbelasttegenhettarief van 10%.
 • spaarboekjeszoudenbelastblijventegen 15 %. Verdergeenwijziging ter zake.
 • laatsteuitgiftestaatsbon zou eveneensbelastblijven à 15%
 • Aanvullende « crisis »bijdrage: 4% op roerendeinkomstenhoger dan 20.000 EUR, wathettariefhiervoorbrengt op 25%.
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20125
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting2012!
 • BTW
 • De BTW op betaaltelevisiewordtverhoogd van 12 naar 21 %.
 • Notarissen en deurwaarderszijn niet langer vrijgesteld van BTW – de vrijstelling zou mogelijkbehoudenblijvenvooradvocaten
last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20126
Last minute info : enkele fiscale maatregelenbegroting 2012 !
 • ANDERE MAATREGELEN
 • Aandelenaantoonder

Invoering van eenbelasting op de omzetting van effectenaantoonder in gedematerialiseerdeeffecten ( 1% voor de omzettingen in 2012, 2% voor de omzettingen in 2013 en 3% voor de omzettingen van rechtswege op heteinde van de omzettingsperiode – einde 2013.

 • Belasting op de beursverrichtingen

Verhoging van de tarieven en de plafonds met 30 %

 • Fiscale uitgaven

Federale korting op factuur voor milieuvriendelijke auto’s(zie FEBIAC)

last minute info enkele fiscale maatregelen begroting 20127
Last minute info : enkele fiscale maatregelen : begroting 2012 !
 • STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

Implementatie van de aanbevelingen van de parlementaire commissieinzake de grotefraudedossiers, e.a.:

 • Actualisering van het charter van de belastingplichtige
 • Evaluatie van de verjaringstermijnen – 7 jaar
 • Nieuweantimisbruikwetgeving
 • Strijdtegenbepaaldevruchtgebruik  « constructies »
 • Strijdtegenonwettelijkgebruik van vennootschapstructuren
 • Betereomkadering van de ruling om bepaaldeexcessieve fiscale constructies te vermijden
 • Strijdtegen de sociale fraude en de schijnzelfstandigen
 • Verhoogdebestaffing van de fraude-departementen
 • Beteresamenwerkingtussen de sociale en fiscale departementen
 • E.a.