consf tuirea consilierilor educativi 26 septembrie 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONSFĂTUIREA CONSILIERILOR EDUCATIVI - 26 SEPTEMBRIE 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONSFĂTUIREA CONSILIERILOR EDUCATIVI - 26 SEPTEMBRIE 2014

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

CONSFĂTUIREA CONSILIERILOR EDUCATIVI - 26 SEPTEMBRIE 2014 - PowerPoint PPT Presentation

thanos
114 Views
Download Presentation

CONSFĂTUIREA CONSILIERILOR EDUCATIVI - 26 SEPTEMBRIE 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CONSFĂTUIREA CONSILIERILOR EDUCATIVI - 26 SEPTEMBRIE 2014 EDUCAȚIE NON-FORMALĂ

 2. ORDINEA DE ZI: • 1.Priorități naționale în domeniul educației non-formale • 2. Direcții de acțiune la nivelul ISJ BN în domeniul educației non formale • 3. Programe naționale/internaționale • 4. Parteneriate interinstituționale la nivel local, regional și național • 5. Calendarul Activităților Educative • CAEN (Calendarul activităițlor educative naționale) • CAER (Calendarul Activităților Educative Regionale) • CAEJ ((Calendarul Activităților Educative Județene) • CAS (Calendarul Activităților Educative pe școală) • 6. Precizări/Termene • 9. Diverse

 3. ANUL ŞCOLAR2014- 2015 1. PRIORITĂŢI EDUCAŢIONALE ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ

 4. 1.1. ACTE NORMATIVE • regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OM nr. 5567/2011; • OMECTS nr 3035/10.01.2012 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare (Anexa 2) • OM nr. 3637/19.06.2014 – privind structura anului şcolar 2014– 2015; • OM nr. 5547/06.10.2011 – privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; • ORDIN Nr. 946/04.06.2005- pentruaprobareaCoduluicontrolului intern, cuprinzândstandardele de management/control intern la entităţilepubliceşipentrudezvoltareasistemelor de control managerial; • OM nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar. • OM. Nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar • FuncţionareaConsiliului de administrație: • - OM nr.3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; • -Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 4925/2005;

 5. 1.2 INSPECȚIA TEMATICĂ • La nivelul unității de învățământ: • Analizarea documentelor manageriale; • ATENȚIE! PLANUL MANAGERIALȘ AL CONSILIERULUI EDUCATIV NU ESTE DIFERIT DE PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI – este mai degraba un plan de activități/plan operațional; ținta strategică și obiectivele se regăsesc în PDI și Planul managerial al conducerii școlii – se va intocmi conform machetei; • structura plan managerial.docx • Evaluarea portofoliului comisiei pentru activități extrașcolare (plan de activități, programe, proiecte educaționale, rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare etc.); • Evaluarea impactului organizării activităților specifice educației non-formale asupra creșterii motivației școlare și a reducerii absenteismului și abandonului școlar; chestionare de satisfacție • Analizarea dezvoltării parteneriatului educațional.

 6. 1.3. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE, ca factor corector / potențator al educației • DE CE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE? CE PROPUNEM ELEVILOR? CUM REALIZĂM ACTIVITĂȚILE? • PAȘII DE URMAT… • 1. Analiza situației școlare a elevilor (rezultate,participări la concursuri, frecvență școlară, abandon, comportament etc.) • 2. Analiza participării și implicării elevilor la activitățile desfășurate în cadrul săptămânii Școala altfel! • 3. Identificarea și analiza opțiunilor și intereselor elevilor • 4. Analiza motivației școlare • 5. Proiectarea activităților extrașcolare, astfel încât să contribuie la: • Creșterea frecvenței și motivației școlare; • Rezolvarea unor probleme comportamentale; • Stimularea învățării; • Dezvoltarea personală a elevilor.

 7. 2. DIRECȚII DE ACȚIUNE LA NIVELUL ISJ BN și a unităților de învățământ • Utilizarea conceptului general de ”educație nonformală” – termen general care cuprinde mai multe domenii/componente: • Activități de Consiliere și orientare (inclusiv ora de dirigenție) • Concursuri/Festivaluri • Cercuri • Excursii/Vizite/Tabere • Activități de educație ecologică, civică, rutieră etc. • Parteneriate

 8. a) Includerea componentei educative – educația non-formală – în documentele școlare de proiectare și planificare ale școlii, ale comisiilor metodice, cadrelor didactice; Colaborare cu conducerea școlii în elaborarea planului managerial/planului de activități • b) Selectarea activităţilor care să reflecte aşteptările, interesele şi nevoile elevilor şi înlăturarea formalismului prin adaptarea acestora la nivelul şi specificul şcolii; Utilizarea chestionarelor de satisfacție – pentru elevi și părinți, a focus-grupurilor, discuțiilor • c) inițierea proiectelor cu finanțare în domeniul educației non-formale; identificarea oportunităților de finanțare și popularizarea acestora; • d) Organizarea cursurilor de formare în domeniul educației non-formale – oportunitate/ proiect POSDRU curs de formare pentru consilierii educativi, selecție pe baza activităților derulate.

 9. d) Corelarea activităţilor educative ale şcolilor/grădiniţelor din mediul urban cu oferta primăriilor locale – ex. primăria Bistriţa oferă numeroase oportunităţi de colaborare în domeniul educaţiei non+formale; în acest caz este recomandat să existe o colaborare între unităţile de învăţământ şi serviciul educaţie+turism, mai ales cu ocazia unor evenimente specifice, cu arie largă de manifestare: 9 mai, 1 Iunie, sărbători religioase etc. • f) Derularea activităţilor extracurriculare în afara orelor de curs (excepţie nivelul preşcolar) • g) Potrivit recomandărilor MEN nu se mai accepta nicio activitate extraşcolară cu taxă în şcoli sau grădiniţe! Recomandăm cadrelor didactice consultarea instituţiilor de cultură (muzee, centre culturale) şi mai ales studierea ofertei educaţionale a palatului şi cluburilor din cele 4 oraşe pentru identificarea acţiunilor care pot fi popularizate gratuit în mediul şcolar.

 10. h) Activităţile educative de bază (prioritare) sunt cele înscrise în calendarul ministerului, respectiv CAEN, CAER sau CAEJ (la nivel judeţean) sau CAES (centralizarea activităţilor educative la nivelul şcolii). Există însă carenţe în ceea ce priveşte proiectele de dezvoltare personală ale copiilor (în propunerile pe care şcolile le vor face în perioada următoare este recomandat să se aibă în vedere acest aspect). • i) inițierea/implicarea implicarea unităților de învățământ intr-un proiect educațional județean • j) Strânsă colaborare între palatul copiilor/cluburile copiilor din Bistrița, Năsăud, Beclean, Sângeorz și unitățile de învățământ – RECOMANDARE! Se încheie un protocol de colaborare între palat/club și unitatea de învățământ, în baza căruia se derulează toate activitățile inițiate la nivel de școală, intr-un mod centralizat. Aceeași regulă ca și la parteneriate/colaborări interinstituționale).

 11. k) Organizarea cercurilor pedagogice – zonal, în mediul urban/rural, școlile selectate • în funcție de activitatea precedentă în domeniul educației non-formale – conform • planificării afisate pe site. • Responsabilii de cerc pedagogic vor fi desemnați în urma constituirii consiliului • Consultativ • l) Organizarea workshopurilor pentru inițiere în scriere de proiecte (pe formularul • nou de aplicație)– la cerere, pe zone, minim 10 participanți. • m) Toate proiectele care se depun pentru înscrierea în Calendarul activităților educative ( CAEN, CAER sau CAEJ) respectă aceeași structură, conform formularului de aplicație pentru CAEN • n) Certificarea (obținerea de adeverințe) participării la activitățile derulate în cadrul proiectelor – pt CAEN – certifică MEN; CAER, CAEJ – organizatorii/aplicanții; pt CAES – directorul și coordonatorul de proiect; pt alte proiecte derulate în parteneriat – inițiatorii de proiect – ex. APM BN, IJP BN etc.

 12. 3. Programe internaționale, naționale • Educaţia globală – 2014- 2015 - Tema “Securitatea alimentației” www.coe.int/t/dg4/nscentre • Europa în şcoală – 2014- 2015 - Tema ”Anul European al Dezvoltării” • Educaţie pentru cetăţenie democratică • Educaţia părinţilor • Educaţie prin media • Creează-ţi mediul – www.lectiaverde.ro • Avocatul elevului • ANUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII – proiectpartenerial MEN- MAE – implementareîn cadrul programului Școala altfel • TEATRUL ÎN EDUCAȚIE – conferința de lansare a proiectului pilot – 16 – 18 octombrie 2014 – București (B, BV, CJ, CT, IS, MS, PH, TM)- proiect partenerial MEN- UNATC – Fundația Teatrul vienez pentru copii • ORA DE CREATIVITATE – proiect partenerial MEN – Fundația Friends for friends • Educaţie rutieră • Educație pentru situații de urgență

 13. Campania ”Zâmbește România” -Sănătate orală - Ministerul Sănătății , GSK • RoREC – reciclare deșeuri electronice și electrocasnice • Campania EcoRom –reciclare selectivă, Caravane educație de mediu ( folder separat documente/informații) • Viitorul în Zori ”Let` s do it Romania!” • Campania ”Baterel și lumea Non-E”- Organizația Environ • Alte activităţi cu acordul/avizul/protocol MEN – popularizate pe site-ul isjbn.ro – selectate în funcție de interes, nivelul de vârstă al elevilor etc. Toate proiectele popularizate pe site au acordul MEN sau al partenerilor acceptati și nu sunt activități cu taxă!

 14. Proiecte prioritare • Proiecte prioritare • Prevenirea abandonului şi reducerea absenteismului; • Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; • Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala; • Cultura organizaţională a şcolii. • Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” • Lecţii învăţate – 2014 • COLECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA IDEILOR ELEVILOR! • COOPTAREA ELEVILOR ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR! • PREGĂTIREA RESPONSABILĂ A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI! • necesitatea cursurilor de formare pentru consilierii educativi și pentru cadrele didactice– în domeniul activităţilor extraşcolare datorită nivelului perimat de pregătire al acestora.

 15. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI - Strategia Națională Antidrog – colaborare cu CPECA • „Necenzurat” – materiale disponibile; cursul a fost acreditat de mai multe CCD-uri din țară • Concursul de proiecte antidrog „Împreună” - pagină facebook: concurs impreuna-antidrog • RAPORTARE SEMESTRIALA TRAFICUL DE PERSOANE • În baza Protocolului de colaborare cu ANÎTP, specialiștii din cadrul Centrelor regionale ale Agenției și personalul specializat în prevenire din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție au sarcina de a colabora cu ISJ și unitățile școlare pentru implementarea proiectelor de prevenire. Vă rog să solicitați prezența acestora în școli, precum și participarea la întâlnirile periodice cu directorii/consilierii/profesorii psihologi/psihopedagogi • RAPORTARE SEMESTRIALĂ

 16. SITUAȚII DE URGENȚĂ - Cele două concursuri cunoscute: „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” - regulamentele în folder (www.edu.ro – Înv. preuniversitar – Activități educative – materiale informative de educație pentru situații de urgență, pe site-ul Salvați Copiii și pe site-ul IGSU: Metodologia pentru profesori și Caietul elevului • Protocolul MEN - IGSU, în folder • CCD București a acreditat cursul de formare în domeniul educației pentru situații de urgență pentru învățătoare; pilotare în 24 de clase din București, anul acesta școlar • - raportare anuală planificarea exercițiilor de simulare

 17. 4. PARTENERIATE LA NIVEL NAŢIONAL • Asociația „Clubul Nouă de pasă” – Concursul LicArt • SC GDF Suez Energy România și Fundația „Chance for Life” - „Întâlnire cu energia” • Asociația „Școala de valori” și AIESEC – Programul GROW - sesiuni de educație non-formală susținute de traineri internaționali • Agenția Internațională „Euroconcert” – Mamaia Copiilor • Asociația Culturală Macondo – cinema.edu • ASTRA – Festivalul și caravana Astra Film Junior • Terres des hommes – Ziua Ștafetei (prezentare în folder) http://www.youtube.com/watch?v=2wcwpcxEcwQ • ZBURD - educație prin coaching: https://www.youtube.com/watch?v=vrF4JbH3Eo4 • Școala de Valori, Asociația ROI - „Adoptă un liceu” – curs facilitatori învățare permanentă - ISE • Fundația Noi orizonturi – 45 de noi cluburi IMPACT în următorul an școlar

 18. 5. PARTENERIATE LA NIVEL JUDEŢEAN/LOCAL • Se încheie între ISJ BN/unităţi de învăţământ şi instituţiile solicitante/partenere - în baza unui protocol general de colaborare interinstituţional • Se recomandă realizarea unui calendar al activităţilor in anexă (care poate fi actualizat) – pentru o mai bună monitorizare a activităţilor ce fac obiectul colaborării/parteneriatului

 19. În protocolul general de colaborare se regăsesc acţiunile şcolilor/grădiniţelor • Acţiunile din acelaşi domeniu se vor derula sub semnul unui parteneriat unic încheiat între unitatea de învăţământ şi partenerul extern

 20. 5. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE • CAEN – Calendarul Activităţilor Educative Naţionale • CAERI – Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene – max. 25 proiecte/judet • CAEJ – Calendarul Activităţilor Educative Judeţene- maxim 50/județ • CAES – Calendarul Activităţilor Educative pe Şcoală

 21. REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR CUPRINSE ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE Art. 8. (1) Se consideră că un proiect este de nivel internațional dacă participă reprezentanți din minimum 4 țări invitate și minimum 10 județe. • Se consideră că un proiect este de nivel național (CAEN), dacă la activitate participă un număr de județe, după cum urmează: • pentru proiectele la care participarea este individuală sau pe echipaje formate din 2-4 participanți, reprezentanți din minimum 25 județe; • pentru proiectele la care participă echipaje formate din 5 – 7 elevi, reprezentanți din minimum 20 județe; • pentru proiectele la care participă echipaje/formații formate din mai mult de 8 elevi, reprezentanți din minimum 15 județe; • pentru festivaluri de folclor, minimum 10 ansambluri din cel puțin 5 zone folclorice ale țării (Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania). • Se consideră că un proiect este de nivel regional (CAER) dacă la activități participă reprezentanți din minimum 5 județe. • Se consideră că un proiect este de nivel interjudețean (CAEI) dacă la activități participă reprezentanți din minimum 3 județe.

 22. Art. 11. (1) Pentru a fi inclus în CAEN/CAER, un proiect trebuie să fi desfășurat anterior minimum o ediție locală și una județeană sau interjudețeană (6) Aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabilă pentru un an calendaristic. (7) La nivel de unitate de învățământ preuniversitar, pot fi aprobate și înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maximum 2 proiecte de nivel național/internațional.

 23. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE • Regulamentul activităților înscrise în CAEN/CAER – în lucru, se va definitiva! • Formular aplicație și fișă de evaluare CAEN - Valabile pentru școli/palate/cluburi/ISJ/ONG formular modificat, este în lucru! • Fisa de evaluare – în lucru! Atentie! Nu se mai admit activitati cu taxe, iar simpozioanele ca si activitate principala sunt permise doar pentru elevi • Se solicita contributie proprie a aplicantului de 30% • Google docs pentru CAEN (termen 18.11.2014) și CAER – de (termen: 20 ianuarie 2015) – important: respectarea structurii documentului! Foarte important: fiecare inspector va verifica până la 15 decembrie 2014 organizarea activităților din județul lui/ei înscrise în CAEN și CAER 2014 (conform machetei). Activitățilecare nu s-au organizat și nu a existat un motiv foarte bine întemeiat pentru acest lucru nu vor mai intra în 2014 în CAEN/CAER (evitareadiplomiadei).

 24. CAEJ • Un proiect este de nivel judeţean (CAEJ) dacă se derulează între cel • puţin 3 unităţi de învăţământ, din care obligatoriu una este din • mediul rural; se recomandă şi implicarea unui partener extern, în • funcţie de specificul activităţii principale

 25. CAEJ 2013 – Calendarul Activităţilor Educative Judeţene va cuprinde maximum 50 de proiecte, selectate în urma unei evaluări, repartizate pe domenii: • ARTE VIZUALE • CULTURI ȘI CIVILIZAȚII • LITERATURĂ • TEATRU • FOLCLOR, TRADIȚII, OBICEIURI • MUZICĂ • ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUILTURAL-ARTISTIC – DANS • EDUCAȚIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, PROIECTE CARITABILE • SPORTIV TURISTIC • TEHNIC • ȘTIINȚIFIC

 26. CAEJ • Număr de proiecte care vor fi aprobate: aproximativ 50

 27. Cine aprobă proiectele? CAES (activităţi în şcoală sau cu doi parteneri) – Consiliul de Administraţie al şcolii, cu avizul consilierului educativ CAEJ – ISJ, Inspector şcolar general, inspector pentru educaţie permanentă CAEN, CAERI – evaluare naţională

 28. Documentele coordonatorului de proiecte si programe educative şi ale dirigintelui Se gasesc pe site la pagina de Consiliere si activitati educative

 29. Acțiuni imediate... • PROIECTE/PROGRAME • ”Dă la reciclat bateriile descărcate şi becurile consumate!”, program de reciclare a bateriilor și corpurilor de iluminat din mediul rural, organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud (APM BN), în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec (RoRec) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud (ISJ BN) - 1 octombrie • ”Săptămâna prevenirii criminalității”, proiect organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud, în parteneriat cu ISJ BN – 29 septembrie și 2 octombrie • ”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD” – campanie informativă, organizată de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în parteneriat cu ISJ BN

 30. Definitivarea corpului de metodiști – selecție organizată conform procedurii ISJ BN și MEN • Definitivarea Corpului Consiliului consultativ – respectarea criteriilor regionale, a experienței si expertizei in domeniul educatiei non-formale. • Consiliul școlar/județean al elevilor – organizarea alegerilor la nivel de școală • NOUTATE! – Conform hotărârii Consiliului județean nr.112 din 28 august 2014 s-a înființat Consiliul Județean al Tinerilor Bistrița-Năsăud – organizarea alegerilor la nivel de școală (recomandat să coincidă cu organizarea alegerilor pentru Consiliul Școlar/Județean) • Bistrița, Năsăud și Beclean – numesc cate un reprezentant pentru Comisia elecorala județeană (un elev din clasele X sau XI) – propunerile se trimit prin email până marti, 30 septembrie 2014, la adresa aurelia.dan@isjbn.ro • Miercuri, 1 octombrie 2014. ora 14.30 – sedinta comună a președinților Consiliilor elevilor din fiecare liceu în vederea pregătirii alegerilor pentru anul școlar in curs-

 31. Termene... • Raportările se fac cu respectarea strictă a termenelor, în format electronic, pe adresa de email dan.aurelia@isjbn.ro sau educativbn@yahoo.com • Raportare conform solicitărilor MEN/ISJ BN, solicitate pe pagina Consiliere și activități educative sau prin e-mail • Incadrare diriginti • Educatie pentru sănătate • Educație ecologică • 2. Raportul de activitate pe semestrul II – conform machetei • 3. Organizarea activităților din județ înscrise în CAEN și CAER 2014 (conform machetei) • 4. TERMENE pentru depunerea proiectelor (CAEN, CAER si CAEJ): 10 noiembrie 2014 – formular unic de aplicatie, formularul CAEN! • Elaborarea proiectelor educative – cu respectarea metodologiei din anul școlar precedent

 32. Câteva aspecte practice: Ca să fie validat, orice document trebuie să fie înregistrat, semnat, ştampilat. Salvarea documentelor în format electronic care se trimit la ISJ trebuie să conţină numele şcolii. CITIŢI SĂPTĂMÂNAL şi comunicaţi informaţiile potenţialilor beneficiari Nu ezitaţi să mă sunaţi când aveţi nevoie 0745347982 5. Program de consultanță inspector educatie permanentă MARȚI-JOI, orele 14-16 VINERI , orele 10-14