531194 llp 2012 lv ka4 ka4mp
Download
Skip this Video
Download Presentation
531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

EU Program celoživotního učení , projekt KA4 Šíření a využití výsledků prostřednictvím knihoven – pro podporu úspěšnosti a udržitelnosti výsledků Programu celoživotního učení (LLP). 531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP. Social Innovation Fund, Litva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP' - thane-wong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
531194 llp 2012 lv ka4 ka4mp
EU Program celoživotního učení, projekt KA4Šíření a využití výsledků prostřednictvím knihoven – pro podporu úspěšnosti a udržitelnosti výsledků Programu celoživotního učení (LLP)

531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

Social Innovation Fund, Litva

z kladn informace o programu celo ivotn ho u en 2007 2013
Základní informace o Programu celoživotního učení2007-2013
 • Program celoživotního vzdělávání (LifelongLearningProgramme - LLP) umožňuje jedincům všech věkových kategorií, aby využili podnětné možnosti vzdělávání po celé Evropě. Jedná se o program zastřešující několik vzdělávacích a výukových iniciativ. LLP je rozdělen do čtyř sektorových podprogramů a čtyř tzv. „průřezových“ programů.
 • Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) je pod dohledem Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu zodpovědná za řízení některých oblastí Programu celoživotního učení.
sektorov podprogramy llp
Sektorové podprogramy LLP

Sektorové podprogramy se zaměřují na různá stádia vzdělávání a odborné přípravy:

 • Comenius pro školy
 • Erasmus pro vyšší vzdělávání
 • Leonardo da Vinci pro odborné vzdělávání a přípravu
 • Grundtvigpro vzdělávání dospělých
pr ezov programy llp
Průřezové programy LLP

Průřezové programy mají za cíl doplnit sektorovéprogramy a zajistit, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků.Jejich záměrem je podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva nebo více sektorovýchpodprogramů. Kromě toho se snaží podporovat kvalitu a transparentnost vzdělávání a systému odborné přípravy členských států.

Čtyři klíčové aktivity zaměřující se na:

 • Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení 
 • Jazyky
 • Informační a komunikační technologie - ICT
 • Diseminace a šíření výsledků
dal programy llp
Další programy LLP
 • Program Jean Monnetse zaměřuje na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí. Studia evropské integrace jsou definována jako analýza původu a vývoje Evropského společenství a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě.
 • Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Publikace Eurydice nabízejí popisy národních systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele. Výsledky práce sítě Eurydice jsou určeny zejména těm, kdo se účastní politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni jak evropské či národní, tak i regionální či místní. Informační výstupy jsou přístupné i široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek.
hlavn st dia ivotn ho cyklu projekt llp
Hlavní stádia životního cyklu projektů LLP

Každý projekt LLP má několik stádií svého životního cyklu:

 • Management
 • Vývoj
 • Hodnocení/zajištění kvality
 • Valorizace= šíření a využití výsledků

'Valorizace' je francouzský ekvivalent pro „šíření a využití výsledků“. Tyto dva výrazy jsou někdy v kontextu Programu celoživotního učení a předcházejících programů zaměňovány.

koncepty en a vyu v n v sledk
Koncepty šíření a využívání výsledků

Co je důvodem pro šíření a využívání výsledků?

Systematické šíření a využívání výsledků pomáhá k maximalizaci dopadu činností prováděných v rámci projektu.

Výhody efektivní valorizační strategie jsou následující:

 • zvýšení udržitelnosti výsledků projektu v souladu s potřebami koncových uživatelů,
 • úspory generované díky využívání existujících postupů (ve smyslu, že není potřeba „znovu vynalézat kolo“),
 • přenášení výsledků s cílem transformovat systémy a postupy, a tak zvýšit dopad programů a projektů financovaných EU na systémové úrovni,
 • zkrácení času potřebného pro politiku a procesní inovace,
 • podpora politických procesů (vzájemné učení, metoda otevřené spolupráce).
co je my leno pod pojmy diseminace a exploatace projektov ch v stup
Co je myšleno pod pojmy „diseminace a exploatace projektových výstupů“?

„Šíření a využívání výsledků" odkazuje na aktivity zaměřené na to, aby byly výsledky LLP řádně rozpoznány, předvedeny a zavedeny v širokém měřítku. V kontextu LLP je třeba dbát na následující nuance:

Šíření (Diseminace): Diseminace je odvozená z latinského "mimo" (dis) a "semeno" (semin), diseminovatjednoduše znamená šířit. A to je přesně to, o čem je šíření výsledků vašich projektů: rozšiřovat je daleko a široké veřejnosti.Je to definováno jako plánovaný proces poskytování informací o výsledcích projektu jeho klíčovým aktérům. K diseminaci dochází v době, kdy jsou výstupy projektu k dispozici.

V rámci projektu Di-XL bychom chtěli podpořit knihovny, aby se staly jedním z důležitých klíčových aktérů pro diseminaci projektů na NÁRODNÍ úrovni.

exploatace mainstreaming multipli kace
Exploatace=mainstreaming & multiplikace

Exploatacese skládá z „mainstreamingu“ a „multiplikace“. „ Mainstreaming“ je plánovaný proces přenosu úspěšných výsledků projektu na příslušné rozhodovací pravomoci na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. „Multiplikace“ je plánovaný proces přesvědčování jednotlivých koncových uživatelů, aby přijali a / nebo uplatnili výsledky projektu.

Exploatace je především úkolem realizátorůprojektu, knihovny by se však ve fázi využití mohly rovněž uplatnit jako cenní partneři.

„ Diseminace“ a „exploatace“ se tedy liší, ale velice úzce spolu souvisí. Klíčem k úspěšné exploataci výsledků projektů je:

 • Produkování relevantních výsledků projektů, čímž se uspokojí požadavky poskytovatelů, tvůrců politik a v důsledku i společnosti obecně;
 • Zajištění toho, aby se takovéto výsledky, pomocí efektivního šíření a využívání, dostaly k správnému cílovému publiku ve formátech a v době, která jim umožní z nich těžit.

V rámci projektu DI-XL partneři pracují na vytvoření metodologie, která z knihoven pomůže udělat jednoho z hlavních úspěšných klíčových faktorů pro diseminaci a exploataci.

slide10
Existuje mnoho nástrojů a dostupných mechanismů pro efektivní diseminaci a šíření výsledků projektu.

Mezi nejoblíbenější nástroje patří tištěné materiály, DVD a webové stránky.

Tištěné publikace a DVD jsou populárními nástroji šíření, zejména díky své versatilitě a potenciálnímu dosahu. Většina manažerů projektu si udržuje seznam příjemců – jak pro tištěná, tak pro elektronická sdělení – tj. osob, které mají o projekt zájem, jako např. tvůrci politik, občanská sdružení, oborové organizace, vzdělávací instituce, akademici i studenti.

V rámci projektu Di-XL se snažíme najít způsob, jak tiskoviny a DVD lépe zpřístupnit návštěvníkům knihoven. Takovéto tištěné materiály a DVD musí mít přiřazené číslo ISBN.

slide11
Webové stránky projektu jsou mocným nástrojem pro zasažení vaší cílové skupiny a propagaci projektu. Projektoví manažeři používají své webové stránky, aby zde umisťovali informace o projektu, zprávy o své činnosti a finální výstupy projektu.

Jelikož kyberprostor zahlcují miliardy webových stránek, je jednou z hlavních výzev při šíření výsledků projektů prostřednictvím webových stránek zajistit, aby stránky navštěvovalo cílové publikum. To znamená, že ačkoli webové stránky jsou nástroji šíření, nestačí je pouze spustit online, musí být i aktivně propagované a zveřejňované.

V rámci projektu Di-XL navrhujeme, aby se webové stránky diseminovaly prostřednictvím knihoven tak, že na jejich webových stránkách budou vystaveny bannery s databází LLP projektů a odkazy na weby.

ad