refundacja koszt w wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Gdańsk 22 kwietnia 2013r. „Tnij koszty, twórz etaty- Urząd Pracy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy”. Podstawa prawna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
refundacja koszt w wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Gdańsk 22 kwietnia 2013r.

„Tnij koszty, twórz etaty-

Urząd Pracy niezawodnym partnerem każdego pracodawcy”

podstawa prawna
Podstawa prawna
 • art. 46 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz.415, z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007r., str.6),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 str.35).
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr220, poz.1447 z późn. zm.)
slide3

Pieniądze na wyposażenie stanowiska

Zatrudniając bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy

Pracodawca może uzyskać refundację kosztów wyposażenia

lub doposażenia jego stanowiska pracy.

Refundacja przyznawana jest w wysokości określonej w umowie,

nie wyższej jednak niż 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2012r. wynosiło 3.690,30zł)

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby

bezrobotnej możewynosić do22.141,80zł

slide4

Kto może ubiegać się o refundację

 • O refundację kosztów wyposażenia lub doposażeniastanowiska
 • pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot
 • prowadzący działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy (przed
 • dniem złożenia wniosku), który złoży oświadczenia o;
 • niezaleganiu z opłacaniem w terminie danin publicznych,
 • braku zobowiązań cywilnoprawnych,
 • niekaralności,
 • nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • oraz spełniania innych warunków określonych w cytowanych
 • na wstępie przepisach
slide5

Co należy zrobić aby otrzymać refundację

W celu uzyskania omawianego wsparcia, pracodawca musi złożyć do starosty

właściwego ze względu na swoją siedzibę lub na miejsce wykonywania pracy

przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację ze środków Funduszu

Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. We wniosku

określa się m.in.: rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanego

bezrobotnego, wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do

wykonywania pracy jakie powinien spełniać kandydat do pracy, a także

proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Zabezpieczeniem zwrotu refundacji może być: poręczenie, weksel z

poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub

rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt

notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

slide6

Jakie są kryteria rozpatrywania wniosków

 • 1.Celowość tworzenia dodatkowych miejsc pracy z punktu widzenia możliwości
 • skierowania do pracy osób bezrobotnych o wskazanych kwalifikacjach oraz
 • zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na dany rodzaj stanowisk pracy.
 • 2.Uzasadnienie celowości planowanych zakupów w ramach refundacji związanych
 • bezpośrednio i jednoznacznie z tworzonym miejscem pracy oraz udział środków
 • własnych w ramach tych zakupów.
 • 3.Kondycja finansowa firmy wskazująca na stabilność i dalszy jej rozwój.
 • 4.Wysokość deklarowanego wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego.
 • 5.Dotychczasowa współpraca Podmiotu z urzędem pracy w zakresie tworzenia
 • miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
na co mog by przeznaczone rodki funduszu pracy
Na co mogą być przeznaczone środki Funduszu Pracy

Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone w szczególności

na zakup środków trwałych, w tym: urządzeń, maszyn, oraz środków

niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

zawarcie umowy o refundacj
Zawarcie umowy o refundację
 • Udzielanie refundacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Wszelkie zmiany umowy o refundację wymagają zgody obu stron
 • w formie pisemnej i wprowadzone będą w postaci aneksu pod rygorem
 • nieważności.
 • Umowa zawiera w szczególności zobowiązania podmiotu do:
 • zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze
 • czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy,
 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy
 • utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 • złożenia rozliczenia dokonanych zakupów,
 • zwrotu refundacji wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi w
 • przypadku naruszenia warunków umowy.
rozliczenie wydatk w dokonanych w ramach refundacji
Rozliczenie wydatków dokonanych w ramach refundacji

Rozliczenie poniesionych wydatków jest dokonywane w kwocie brutto

na podstawie faktur VAT i rachunków wystawionych przez podmiot

prowadzący działalność gospodarczą.

Refundacja dokonywana jest na wniosek Pracodawcy po przedłożeniu

rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów oraz dokumentów

dotyczących zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

slide10

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘKOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO