1 / 44

ภาษา R เบื้องต้น

ภาษา R เบื้องต้น. Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์. RGui. ออกจาก RGui. Help ใน R. help(print). การเปลี่ยนไดเรคทอรี. การเรียกไฟล์คำสั่งของ R มาทำงาน. exsample.R. # draw a smooth line through a scatter plot

thane-snow
Download Presentation

ภาษา R เบื้องต้น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ภาษา R เบื้องต้น Computer Program in Education Research and Measurment ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

 2. RGui

 3. ออกจาก RGui

 4. Help ใน R

 5. help(print)

 6. การเปลี่ยนไดเรคทอรี

 7. การเรียกไฟล์คำสั่งของ R มาทำงาน

 8. exsample.R # draw a smooth line through a scatter plot plot(cars, main="Stopping Distance versus Speed") lines(stats::lowess(cars))

 9. การจัดการพื้นฐานกับ numbers และ vector • x <- c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7) หรือ • assign(“x”, c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7)

 10. x<- c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7)

 11. print(x)

 12. x=edit(x)

 13. 1/x

 14. v<- 2*x + y + 1

 15. log, exp, sin, cos, length ..etc.

 16. paste()

 17. ?paste

 18. Probability Distributions

 19. help(Normal)

 20. help(TDist)

 21. help(Binomial)

 22. Basic Plots • Strip Charts • Histograms • Boxplots • Scatter Plots • Normal QQ Plots

 23. help(stripchart)

 24. stripchart(x) ; m <- mean(par("usr")[1:2])

 25. help(hist)

 26. hist(islands)

 27. help(boxplot)

 28. boxplot(count ~ spray, data = InsectSprays, col = "lightgray")

 29. Scatter Plots • plot() • cor()

 30. help(plot)

 31. plot(cars)

 32. help(cor)

 33. cor(cbind(P = Cl[i], S = clS[i], K = clK[i]))

 34. help(qqnorm)

 35. qqnorm(precip, ylab = "Precipitation [in/yr] for 70 US cities")

 36. Rcmdr R Commander

 37. Load Package Rcmdr

 38. R Commander

 39. Data Editor

 40. Import from SPSS data set. library(foreign, pos=4) Dataset <- read.spss("C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Data_SPSS/data6.sav", use.value.labels=TRUE, max.value.labels=Inf, to.data.frame=TRUE)

 41. SPSS data set in R.

 42. load("C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Data_R/data11a2.RData")

 43. Save : script & output file ?

 44. Questions ?... Comments http://www.kuisociety.net http://www.r-burapha.com

More Related