slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DANE INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DANE INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation

thad
125 Views
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DANE INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach • ID grupy: 96/7_p_g1 • Opiekun: mgr Maciej Ciachorowski • Kompetencja: przedsiębiorczość. • Temat projektowy: • Dowody miłości, czyli skąd państwo ma pieniądze? • Semestr/rok szkolny: • Semestr III/ rok szkolny 2010/2011

 2. Nasz zespół: Anna Stefańska Dorota Słowy Karol Hus Janina Prabucka Maciej Błażyński Marika Maliszewska Natalia Mrozowska Paulina Brzozowska Paulina Lewandowska Tomasz Lizakowski Martyna Radzimska Martyna Garlewska Agnieszka Masłowska

 3. DOWODY MIŁOŚCI - CZYLI SKĄD PAŃSTWO MA PIENIĄDZE? • W tym semestrze wybraliśmy temat projektowy • Dowody miłości – czyli skąd państwo ma pieniądze? • Liderem grupy została Natalia Mrozowska, • kronikarzem – Marika Maliszewska, • a pomocnikiem kronikarza - Anna Stefańska.

 4. CO TO SĄ PODATKI? • Podatki- to nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 

 5. RODZAJE PODATKÓW W POLSCE • W Polsce obowiązuje dwanaście podatków ogólnie podzielonych na: podatki bezpośrednie i pośrednie.

 6. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki bezpośrednie to: • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania; obecnie wynosi 18% i 32%; • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatek od osób prawnych. Stawka podatku jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 19%; • podatek od spadków i darowizn opodatkowane jest m.in. nabycie własności tytułem: • spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku. • Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, ustalona wg stanu rzeczy w dniu. nabycia i cen rynkowych.

 7. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki bezpośrednie to: • podatek od czynności cywilnoprawnych • czynności cywilnoprawne m.in. umowa sprzedaży, zamiany rzeczy, pożyczki,darowizny. Maksymalna procentowa stawka podatku wynosi 2%, a kwotowa - 19 zł. • podatek rolny • opodatkowane są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego wynoszą: • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 haprzeliczeniowego • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

 8. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki bezpośrednie to: • podatek leśny • Płacą go właściciele lub użytkownicy gruntów leśnych. Jego wysokość stanowi równowartość 0,22 m3 drewna z 1 ha. • podatek od nieruchomości • podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku.

 9. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki bezpośrednie to: • podatek od środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Wysokość tego podatku określają w drodze uchwały rady gmin. • podatek tonażowy nakładany na dochody osiągane przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe. Stawka dochodu ustalana jest w euro i zależy od pojemności statku.

 10. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki pośrednie to: • podatek od towarów i usług (VAT) • – płaca go wszyscy nabywcy towarów i usług. • Jest on pobierany na każdym etapie: od • produkcji surowca do sprzedaży gotowego • towaru. Podstawowa stawka VAT wynosi 22%, • jednak niektóre towary mają obniżoną stawkę.

 11. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki pośrednie to: • podatek akcyzowy • – pobierany od towarów uznanych za • luksusowe, wyrobów alkoholowych, tytoniowych • i paliw. Wysokość podatku akcyzowego może • sięgnąć nawet 95% ceny sprzedaży. Jest • ustalany przez Ministra Finansów.

 12. PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE • Podatki pośrednie to: • podatek od gier • – podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi miedz innymi: • suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów, suma wpłaconych stawek; • w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek. • Podatek od gier wynosi od 2,5 do 50%.

 13. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW • Podstawowym dokumentem mówiącym o obowiązku płacenia podatków w Polsce jest Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. • - obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne; • - każdy ma obowiązek przestrzegania praw Rzeczpospolitej Polskiej;  • - każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie;  • - obowiązkiem obywatela jest obrona Ojczyzny; -każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność na spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

 14. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW • Kolejnym ważnym dokumentem mówiącym o podatkach w Polsce jest Ordynacja Podatkowa - USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) • Dokument zawiera informacje dotyczące: • 1) zobowiązań podatkowych; • 2) informacji podatkowych; • 3) postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i • czynności sprawdzających; • 4) tajemnicy skarbowej.

 15. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW • Rozporządzenia Ministra Finansów, np.: • - w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego; - w sprawie właściwości organów podatkowych; • - w sprawie informacji podatkowych; • - sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; • - w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku; • - w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; • - i wiele innych rozporządzeń dostępnych na witrynie Ministerstwa Finansów.

 16. PODATKI W HISTORII • W starożytności podatkami były obciążone tylko niektóre grupy ludności. System podatkowy w starożytnym Egipcie polegał na zabieraniu rolnikom części zbiorów, rzemieślnicy natomiast oddawali część swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji (resztę sprzedawali), a kupcy składali daniny.

 17. PODATKI W HISTORII • W starożytnym Rzymie obok łupów wojennych i danin wprowadzono świadczenia pieniężne

 18. PODATKI W HISTORII • W średniowieczu podatki miały niewielkie znaczenie, ponieważ dochody władcy pochodziły przeważnie z posiadłości ziemskich, przywilejów i ceł. • W warunkach gospodarki naturalnej i obowiązującego prawa książęcego, przeważająca część świadczeń przybierała formę danin.

 19. PODATKI W HISTORII • W XV wieku rozwinął się system podatkowy we Francji i Anglii. • Podatek dochodowy wprowadzono w Wielkiej Brytanii już w XVIII wieku, a w Prusach dopiero w 1891.

 20. PODATKI W HISTORII • W XIX wieku obciążenie podatkami znacznie wzrosło, a podatki stały się instrumentem polityki finansowej

 21. DOCHODY I WYDATKI POLSKI

 22. DOCHODY I WYDATKI POLSKI

 23. SKALA PODATKOWA • Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. • Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskując dochody w kwocie 90'000 zł zapłacimy podatek dochodowy wg stawki 32%. Pierwsze 85'528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero cała nadwyżka - czyli dochody powyżej 85'528 zł obłożone są stawką 32% podatku dochodowego. Ponadto każda osoba fizyczna wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku. W praktyce oznacza ją kwota zmniejszenia podatku w I przedziale skali podatkowej, w roku 2010 i 2011 wynosi ona 556 zł 02 gr.

 24. SKALA PODATKOWA

 25. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • Ubezpieczenia społeczne w Polsce podzielone zostały na: • renty: polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom niezdolnym do pracy. • emerytury: polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.

 26. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • Ubezpieczenia społeczne w Polsce podzielone zostały na: • świadczenia chorobowe polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie. • świadczenia powypadkowe polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 27. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • Ubezpieczenia społeczne w Polsce realizowane są przez: • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla pracowników najemnych oraz ludności utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej, • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.

 28. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. • Od stycznia 1999r wydatki na służbę zdrowia finansowane są z kieszenie podatnika.Składki te najpierw trafiają do ZUS-u, a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ.), które zajmują się zarządzaniem tymi pieniędzmi.

 29. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • Ubezpieczenia zdrowotne cz. II • Zakłady opieki zdrowotnej dokonują wyceny swoich usług medycznych i zabiegają o zawarcie umów z NFZ. • Wybiera tylko te placówki, które przedstawią najlepszą ofertę. • Za wykonanie usług medycznych, NFZ płaci placówkom medycznym zgodnie z przedstawionym przez nie cennikiem.

 30. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne • System opieki zdrowotnej w Polsce od wielu lat przeżywa poważne trudności, które obecnie objawiają się m.in. : • utrudnionym dostępem do lecznictwa specjalistycznego i długimi kolejkami oczekujących na świadczenia; • niezadowalającą jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych, • niskimi płacami w sektorze opieki zdrowotnej i masową emigracją specjalistycznych kadr medycznych do pozostałych krajów Unii Europejskiej,

 31. Podatki liniowe czy progresywne?

 32. ZNANI LUDZIE O PODATKACH • Ronald Reagan: Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia. • Benjamin Franklin: Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. 

 33. ZNANI LUDZIE O PODATKACH • Albert Einstein: Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy. • Cyceron: Podatki są sprężyną państwa. • Oliver Wendell Holmes, Jr: Podatki są ceną jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny.

 34. Nasza wizyta w umigłasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej. • W dniu 19 maja 2011 wyjechaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. • Celem wyjazdu było spotkanie z Panią Skarbnik i Panią Inspektor ds. podatków naszej gminy.

 35. Nasza wizyta w umigłasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej. • Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej, gdzie zwykle zasiada Rada Miasta, Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik. • Najpierw Pani Skarbnik i Pani Inspektor omówiły i objaśniły na czym polega ich praca.

 36. Nasza wizyta w umigłasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej. • Potem mówiły o podatkach, dochodach gminy, osobie fizycznej i prawnej, nieruchomościach: domach mieszkalnych, przedsiębiorstwach. • Dowiedzieliśmy się m.in., że „…najwięcej pieniędzy wydaje się na oświatę, remonty dróg i różnego rodzaju dofinansowania” - powiedziała Pani Skarbnik.

 37. Nasza wizyta w umigłasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej. • Pani Skarbnik i Pani Inspektor oprowadził nas po swoich gabinetach, opisując swoje miejsca pracy oraz zakres obowiązków. • Nie chciał jednak zdradzić wysokości zarobków urzędników skarbowych, chociaż pytaliśmy i o to.

 38. Nasza wizyta w umigłasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej. • Dowiedzieliśmy się, że Gmina Łasin otrzymała w sumie ok.5 mln złotych z różnych funduszy europejskich. • Panie powiedziały też, że jedna trzecia dochodów gminy pochodzi z podatków. • Bardzo podobał się nam ten wyjazd. Pożytecznie spędziliśmy czas.

 39. ŹRÓDŁA DO PREZENTACJI • Witryna Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl • Witryna Taxconsulting: http://taxconsulting.pl/cytaty/ • Wikipedia • Wiedza o społeczeństwie wyd.Operon