kki kps1 p edn ka 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KKI/KPS1 Přednáška 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KKI/KPS1 Přednáška 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

KKI/KPS1 Přednáška 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

KKI/KPS1 Přednáška 2. Téma: 31.10.09. Motivace. “They know enough who know how to learn.” (Ti co vědí, jak se učit, toho vědí dost) Henry Adams Motivace je jedním ze základních předpokladů v procesu učení. Co vás dnes motivovalo k účasti na přednášce? Co vás motivuje k práci?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KKI/KPS1 Přednáška 2' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kki kps1 p edn ka 2

KKI/KPS1 Přednáška 2

Téma:

31.10.09

Motivace

slide2
“They know enough who know how to

learn.” (Ti co vědí, jak se učit, toho vědí dost)

Henry Adams

Motivace je jedním ze základních předpokladů v procesu učení

slide3
Co vás dnes motivovalo k účasti na přednášce?

Co vás motivuje k práci?

Co vás motivuje věnovat se sportu?

Jakým způsobem motivujete svoje svěřence/podřízené?

Jakým způsobem motivujete jednotlivce?

motivace je
Motivace je…
 • Komplex psychických sil
 • Fyziologická, psychologická
 • Jedinečná pro každého člověka
 • Situačně podmíněná
 • Stále málo prozkoumána
vlastnosti motivace
Vlastnosti motivace
 • Energetizuje chování
 • Řídí chování
 • Umožňuje vytrvalost v dosahování cílů
 • Má různou intenzitu
motivace
Motivace
 • souhrn intrapsychických dynamických sil
 • aktivují, směřují a udržují chování- obvykle směrem k nějakému cíli
 • cíl = něco získat (approach) x něčemu se vyhnout (avoidance)
motivace7
= souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním, nebo naopak tuto jeho aktivitu tlumí, nerozvíjí, v činnostech, učení a osobnosti.

J. Čáp, 1993, s.84

Motivace
motivace a motivy
Motivace a motivy
 • motivace – hledání „příčin“ chování
 • motivy (jednotlivé dynamické síly) se v reálné situaci skládají
 • výsledné chování vedeno nejnaléhavějšími motivy
 • MOTIV vnitřní mentální pohnutka, potřeba

vnější – pobídka (incentiva)

 • motivačně-emocionální systém
  • anticipované emoce jako bezprostřední motivátory
motivace a motivy9
Motivace a motivy

Druhy lidských motivů

 • sebezáchovné a stimulační (vycházejí z biologických potřeb)
 • psychosociální
  • sociální(vycházejí se sociální povahy lidské existence – potřeba vztahů a sociálního začlenění)
  • individuální psychické motivy (sebepojetí, sebeurčenost, smysluplnost bytí)
z kladn teorie motivace
Kognitivní

Vnitřní motivy založené na víře, atributech a očekávání

Behaviorální

Vnější motivy ve formě odměn a trestů

Základní teorie motivace
 • Sociální učení
 • Mix vnitřních a vnějších motivů založených na očekávání a osobních cílech
 • Humanistická
 • Vnitřní motivy založené na lidské potřebě sebeuplatnění, seberealizace
teorie m otiva ce
Teorie motivace

Maslowova hierarchie potřeb

 • interakce biologických, psychologických a sociálních potřeb
 • potřeby nedostatkové
 • potřeby růstové
hierarchie pot eb abraham maslow 1970
Hierarchie potřeb-Abraham Maslow (1970)

Sebe realizace

Estetické potřeby

Kognitivní potřeby

Potřeby uznání, kompetence

Potřeby sounáležitosti a lásky

Potřeby bezpečí

Fyziologické potřeby: hlad, žízeň ap.

Dlouhodobá nebo aktuální frustrace potřeby způsobuje fixaci, blokuje uspokojení vyšších potřeb

teorie v konov motivace
Teorie výkonové motivace
 • školní, pracovní, sportovní oblast
 • Složky potřeby dosáhnout výkonu:
  • dominantní potřeba dosáhnout úspěchu
  • dominantní potřeba vyhnout se neúspěchu
slide14

Převažující potřeba úspěchu

Tito jedinci ( sportovci studenti, pracovníci) typičtí:

 • soutěživostí
 • chápou život jako výzvu, příležitost
 • realismem
 • soutěží sami se sebou i s ostatními
 • volí si přiměřené soupeře či úkoly
 • netrpí úzkostí ze selhání
 • úspěchy připisují svým schopnostem, neúspěchy náhodě nebo nedostatečné přípravě
slide15

Potřeba vyhnout se neúspěchu

Tito jedinci( sportovci studenti, pracovníci) typičtí:

 • orientace na rodinu, přátele
 • mají rádi volný čas
 • jsou úzkostní ve zkouškových situacích
 • volí buď extrémně snadné nebo extrémně obtížné soupeře či úkoly
 • úspěchy připisují náhodě, neúspěchy svým nízkým schopnostem
 • byli za neúspěchy v dětství trestáni
vnit n a vn j motivace
Vnitřní a vnější motivace
 • VNITŘNÍ MOTIVACE má zdroje v základních lidských potřebách a zvnitřněných hodnotách

Podmínky:

   • smysluplnost
   • spolupráce
   • svobodná volba
   • zpětná vazba
 • VNĚJŠÍ MOTIVACE – děláme něco pro odměnu, pochvalu
  • Z „musíš“ se „chci“ nestává
  • Vytváří návyk čekat na signál, pokyn od druhých lidí
  • Vzniká závislost na vnější motivaci
motivy vnit n
Motivy vnitřní

pudy, instinkty, potřeby

zájmy

vlohy, schopnosti

emoce

seberegulační vlastnosti (svědomí, vůle, morálka...)

zvyky, návyky

postoje, hodnoty, pocit povinnosti (tzv. morální motivace)

cíle, plány, ideály

aktuální psychický stav

motivy vn j
Motivy vnější

odměny (emocionální, materiální)

tresty (emocionální, materiální, fyzické, formální)

příkazy (výzvy, rozkazy)

prosby (přání, očekávání druhých)

nabídky (reklama)

vzory

fyzikální podmínky vnějšího prostředí (hluk, vzduch, světlo)

vnit n motivace
Vnitřní motivace
 • radost a uspokojení z vykonávání aktivity
 • charakteristická pro vrcholové výkony
 • spojována s:
  • menším subjektivně vnímaným tlakem
  • zábavou
  • identifikací s rolí např. sportovce
  • sníženou pravděpodobností ukončení činnosti, kariéry
vn j motivace
Vnější motivace
 • dělám to kvůli vnějším podnětům…
 • spojována se:
  • zvýšenou úzkostí
  • zvýšenou pravděpodobností ukončení

činnosti

Př. léčba

motivace k u en
Vnitřní

poznávací potřeba

potřeba činnosti

potřeba kompetence

potřeba sociální interakce

Vnější

odměna

pochvala

prestiž

trest

Motivace k učení
vnit n motivace a vn j odm ny
Vnitřní motivace a vnější odměny
 • Vnější odměny mohou narušit vnitřní motivaci...
 • Kognitivně evaluační teorie (Deci a Ryan,1985)
  • Kontrolní aspekt odměny
  • Informační aspekt odměny
vnit n a vn j motivace23
Vnitřní a vnější motivace

Deci a Ryan – teorie sebedeterminace:

potřeba Kompetence, vztahů a autonomie

Vnější odměny mohou snižovat zájem a vnitřní motivaci!

jak zv it vnit n motivaci
Jak zvýšit vnitřní motivaci?
 • Umožněte zažít úspěch
 • Každý výkon má svou odměnuinformační hodnotu že něco děláte dobře
 • Chvalte Pochvala:zasloužená, upřímná, je jí možné dosáhnout, je možné přičíst kontrolovatelným faktorům
 • Pestrý trénink (aktivita), změny
 • Zapojte svěřence do rozhodování

Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových motivů, herní strategie... Zlepšuje pocit kompetence

 • Plánujte cíle
jak mohou vn j odm ny podpo it vnit n motivaci
Jak mohou vnější odměny podpořit vnitřní motivaci ?
 • bezprostředně po splnění úkolu
 • odměnou musí být něco pro jedince hodnotného, důležitého
 • odměna obvykle musí být zřejmá
 • ne příliš často
 • Spence a Helmreich (1983), Deci (1996)
motivace odm ny a tresty
Motivace: odměny a tresty
 • funkce motivační a informační
 • odměny: hmotné, morální
 • tresty: fyzické, psychické

symbolické, faktické

z kladn principy posilov n chov n
Základní principy posilování chování

+ Pozitivní výsledek - opakujeme

(pozitivní posílení)

-Negativní výsledek – vyhneme se

(negativní posílení)

KAŠLU

pozitivn posilov n
Pozitivní posilování

Výběr vhodné odměny?

 • Vnější
 • Vnitřní
 • Sociální
 • Materiální
 • Aktivita
 • Něco navíc
pozitivn posilov n29
Pozitivní posilování

Kdy a jak často?

 • Počáteční fáze tréninku nebo nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně
 • Poté: občas!

Co odměňovat?

 • Postupné zlepšování techniky
 • Výkon, ne jen vítězství
 • Úsilí
 • Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním...

Nechválit, když není za co ... Vždy je!

je lep odm ovat nebo trestat
Je lepší odměňovat nebo trestat?

Trest

 • Primární motivací je strach z trestu
 • Následuje strach ze selhání
 • Ztráta motivace vítězstvím a radosti z něj
 • Pokles výkonnosti
 • Nechtěné chování může být naopak posíleno
 • Trest vytvářínepříjemné, averzivní prostředí pro učení
jak trestat 10 20 posilov n
Jak trestat (10-20% posilování)
 • Stejný trest za stejný přečin
 • Trestejte čin, ne svěřence
 • Ať si trest vymyslí sami
 • Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest
 • Pozor na odměnu trestem (pozornost)
 • Nenadávejte a nekřičte
 • Netrestejte za chyby během hry
 • Nezesměšňujte před ostatními
 • Když se rozhodnete potrestat – buďte důslední
chyby z dobr ho myslu tren ra
NEDĚLAT

nadměrná chvála za úspěch

nedostatečná kritika po nezdaru ve snadném úkolu

nadměrná pomoc při řešení úkolu

výrazy soucitu při nezdaru

DĚLAT

přiměřená chvála za úspěch

ukázat zvládaný hněv při nezdaru

relativně omezit pomoc –vedení k samostatnosti

Chyby „z dobrého úmyslu“ trenéra
rizika odm n a trest
Rizika odměn a trestů
 • náhražka vnitřní motivace
 • nemají dlouhodobý pozitivní účinek
 • typy ve škole – známky, poznámky, pochvaly, soutěže
 • nezasahují do příčin chování, do postojů a emocí
 • jsou především manipulací s jiným člověkem
 • trest – akceptace násilí
 • odměna – závislost na vnější motivaci
 • vytváříme „nálepky“ – vzorný žák, kazisvět…
 • náhrada trestu a odměny – přirozený následek
motiva n orientace
Motivační orientace

Zaměření cílů

 • NA PROCES (na úkol)
  • učení se dovednostem
  • zvládnutí výzvy
  • zlepšování vlastních schopností a dovedností
  • úspěch je přisuzován úsilí
  • problém: zaměření na jeho řešení
 • NA VÝSLEDEK (na vlastní ego)
  • porazit druhé
  • úspěch je přisuzován talentu (schopnostem)
  • problém: zaměření na zvládání emocí
 • ! není statické (trénink, zápas)
motiva n klima
Motivační klima
 • zaměřené na úkol
 • zaměřené na výsledek

KONTROLA!

orientace na kol ego
Orientace na úkol / ego
 • Orientace na ego
 • Největší důležitost má normativní hodnocení
 • Dává najevo nadřazenost
 • Při neúspěchu snižuje úsilí
 • Vynakládá málo úsilí
 • Vyhýbá se výzvám
 • Má zájem o to porážet ostatní
 • Při opakovaném neúspěchu zanechává činnosti

Orientace na úkol

 • Snaha o zvládnutí dovednosti (mastery)
 • Hodnotí individuální zlepšení
 • Vytrvalost ve snažení i při neúspěchu
 • Vynakládá úsilí
 • Vyhledává úkoly, které jsou výzvou
 • Zájem o úkol (intrinsic motivation)
slide37

Vhodná motivace má ve výuce zásadní význam:

 • podporuje aktivní učení
 • zvyšuje aktivitu žáků
 • podporuje zájem o výukový předmět (přírodopis)
slide38

Jak žáky motivovat a podpořit tak jejich aktivitu?

 • být důsledný (trvat na splnění každého zadaného úkolu, pokud ho žák nesplní-sankce)
 • pochvala za práci navíc (pokud nad rámec zadaného úkolu splní žák něco navíc, měla by následovat pochvala,
 • popř.odměna)
 • dobrovolné úkoly-podněty pro žáky (krátké referáty, ukázky přírodnin, sbírky, články z periodik, jednoduché
 • pomůcky – vždy oceníme)
 • hravé formy při vyučování, opakování, procvičování učiva (doplňovačky,práce ve skupině, didaktické hry, atp.)
 • pravidelné hodnocení žáků- oficiální (známkou)
 • - slovní
 • - pomocné body, známky
 • důsledná diferenciace žáků – diferenciace žáků dle jejich možností, zadávání různých úkolů pro různé žáky,
 • diferenciace v hodnocení (nelze chtít po všech všechno)
 • umožnění žákům samostatně se slovně projevit – vlastní zkušenosti (kde byli, co zajímavého viděli na výletě,
 • v TV, apod.)
 • diskutujme se žáky – motivační rozhovor, zkušenosti žáků
 • hodnoťme žáky –
 • - chtějí si opravit špatnou známku (neúspěch)- chtějí dokázat, že už se to doučili
 • - práce v hodině (kladně i záporně)
 • - za přinesené pomůcky, ukázky, apod.
 • - dobrovolná účast na soutěžích
 • hodnoťme nejen teorii, ale i praktickou stránku věci (poznávání přírodnin, práce s laboratorní technikou, práce při
 • exkurzi, vycházce, apod.)
 • poznejme dokonale okolí své školy, regionu – seznamujme s ním žáky, informace o ZÚ, muzea, přírodovědné
 • lokality (fotografie, video, vycházky…)
 • vlastní nápady, jak žáky motivovat (využití aktivizačních forem výuky, podpora samostatné práce žáků,
 • projektové vyučování, …)
slide39
ARCS Model - John Keller

Attention - What are you doing to gain and maintain

students’ attention?

Relevance - How do you demonstrate the relevance of

course content to your students?

Confidence - What are you doing to build confidence in

students that they will be able to learn and apply course content?

Satisfaction – Upon learning, what do you do to impart

satisfaction amongst students?