projekty zmian w szko ach prowadz cych kszta cenie zawodowe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Opracowanie: Ewa Roszyk. Podstawa prawna. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekty zmian w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe' - tevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawa prawna
Podstawa prawna

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

zmiany w ustawie o systemie o wiaty
Zmiany w ustawie o systemie oświaty

rozszerzone brzmienie (definicja)

podstawa programowa kształcenia w zawodach – na potrzeby ustawy i rozporządzenia

dodane:

kwalifikacja w zawodzie

kwalifikacyjny kurs zawodowy

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

kwalifikacja w zawodzie
kwalifikacja w zawodzie

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia,

potwierdzonych świadectwem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną,

po zdaniu egzaminu w zakresie jednej kwalifikacji,

kwalifikacyjny kurs zawodowy

program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji,

ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji,

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

umożliwia uzyskanie:

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

typy szk ponadgimnazjalnych
typy szkół ponadgimnazjalnych
  • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dalsze kształcenie od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • trzyletnie liceum ogólnokształcące – świadectwo dojrzałości,
  • czteroletnie technikum – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo dojrzałości,
  • szkoła policealna – maksymalnie 2,5 roku, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.
zmiany wynikaj ce z art 7 i 8 ustawy
art. 7

1 września 2012 r. likwiduje się:

klasę pierwszą, a w latach następnych

kolejne klasy:

liceum profilowanego,

dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcące,

trzyletnie technikum uzupełniającego dla młodzieży,

na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się

rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

ww. szkół,

art. 8.1

Organy prowadzące dotychczasowe:

licea profilowane dla dorosłych,

uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży,

uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych,

technika uzupełniające dla młodzieży,

technika uzupełniające dla dorosłych,

technika dla dorosłych,

zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych

w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. mogą

przekształcić je w licea ogólnokształcące dla

dorosłych.

zmiany wynikające z art. 7 i 8 ustawy
nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt)

w sprawie podstawy programowej kształceniaw zawodach

cele wprowadzenia podstawy programowej
Cele wprowadzenia podstawy programowej

Przygotowanie uczących się do:

życia w warunkach współczesnego świata,

aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Perspektywa uczenia się przez całe życie

(dokument strategiczny przyjęty 31.03.2011 r. przez Komitet Rady Ministrów)

Integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego.

Spójność z ideą europejskich ram kwalifikacji. Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje personalne i społeczne, opisane w języku efektów kształcenia.

struktura podstawy programowej
Struktura podstawy programowej

ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego – zał. nr 1

cele i zadania kształcenia w zawodzie – zał. 2 cz. I

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów – zał. 2 cz. II A

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia – zał. 2 cz. II B

efekty kształcenia dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – zał. 3

warunki realizowania kształcenia w poszczególnych zawodach – zał. 2 cz. III

obszary kszta cenia
Obszar kształcenia

zestaw zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych

kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych

w ramachdanego zawodu.

Administracyjno-usługowy [A] - krawcowa

Budowlany [B]

Elektryczno-elektroniczny [E]

Mechaniczny i górniczo-hutniczy [M] - ślusarz

Rolniczo-leśny z ochroną środowiska [R],

Turystyczno-gastronomiczny [T] – cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii

Medyczno-społeczny [Z],

Artystyczny [S].

Obszary kształcenia
efekty kszta cenia wsp lne dla wszystkich zawod w
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

PDG - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

JOZ - język obcy wspomagający kształcenie zawodowe,

KPS - kompetencje personalne i społeczne,

OMZ – organizacja małych zespołów (technika, szkoły policealne)

nowa klasyfikacja zawod w

Nowa klasyfikacja zawodów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (projekt) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

cel nowej klasyfikacji zawod w
Cel nowej klasyfikacji zawodów

Elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy.

Mobilność edukacyjna i zawodowa absolwentów.

Wyodrębnione kwalifikacje

nowa klasyfikacja zawod w14
Nowa klasyfikacja zawodów

Układ tabelaryczny obejmujący:

Zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego).

Wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji.

Obszarykształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

nowa klasyfikacja zawod w15
Nowa klasyfikacja zawodów

Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne – kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3.

Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych – są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej.

W technikum dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje.

jak opracowa podstaw programow w zawodzie
Jak opracować podstawę programową w zawodzie?

Klasyfikacja właściwa–

nazwa zawodu, symbol cyfrowy, nazwy kwalifikacji, typ szkoły

Struktura:

Cele kształcenia w zawodzie.

Efekty kształcenia:II.A. wspólne dla wszystkich zawodów,II.B. wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, II.C. właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Warunki kształcenia w zawodzie:1. opis pomieszczeń dydaktycznych, warunków odbywania kształcenia praktycznego,2. minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

program nauczania dla danego zawodu
Program nauczania dla danego zawodu

uwzględnia elementy podstawy programowej, uporządkowane zgodnie z jej strukturą

układ treści o strukturze:- przedmiotowej- modułowej

ad