sankcija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sankcija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sankcija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sankcija - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Sankcija. Sankcija kao zlo kojim se preti postoji kod svih društvenih normi – njen smisao (da motiviše na poslušnost, da prevenira prekršaj normi) Sankcija kao pravno određena posledica ponašanja karakterisanog kao delikt, prekšaj. Normativni i materijalni (faktički) smisao sankcije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sankcija' - tess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Sankcija kao zlo kojim se preti postoji kod svih društvenih normi – njen smisao (da motiviše na poslušnost, da prevenira prekršaj normi)
 • Sankcija kao pravno određena posledica ponašanja karakterisanog kao delikt, prekšaj.
 • Normativni i materijalni (faktički) smisao sankcije
  • “Ko drugoga liši života, KAZNIĆE SE ZATVOROM OD 5 DO 15 GOD.”
  • A izricanje i primena u konkretnom slučaju je materijalni (faktički) smisao
 • Institucionalnost pravne sankcije
 • Sekundarnost sankcije
 • Norme bez pravne sankcije
 • Sankcija nije isto što i prinudna mera (na primer, administrativna mera naplate poreza)
 • Veza primene sankcija s efikasnošću prava
slide3
vrste sankcija (prema licima i prema aktima)
  • prema licima (fizičkim ali i pravnim)
   • krivične
   • građanske
   • prekršajne
  • prema aktima (ništavost i rušljivost)
  • prema svrsi (retributivne i restitutivne)
krivi ne sankcije
Krivične sankcije
 • Načelo zakonitosti: “Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom nije bilo određeno kao krivično delo, niti mu se može izreći kazna ili druga krivična sankcija koja zakonom nije bila propisana pre nego što je krivično delo učinjeno.”
 • Najčešće su kazne: krivična sankcija koju sud izriče odgovornom učiniocu krivičnog dela, radi zastite društva od kriminaliteta, a sastoji se ulišavanju ili ograničavanju sloboda i prava.
  • (novčana kazna, kazna zatvora, rad u javnom interesu)
 • Mere bezbednosti (svrha: specijalna prevencija ili mere prema neuračunljvim licima)
 • Mere upozorenja (uslovna osuda, opomena)
gra anskopravna sankcija
Građanskopravna sankcija
 • Građanskopravna sankcija je imovinske prirode i izvršava se isključivo na imovini odgovornog lica
 • Njena svrha nije retribucija već reparacija – popravljanje nanete imovinske štete ili pak pružanje satisfakcije licu kome je naneta moralna šteta.
 • U našem pravu prihvaćeno je stanovište potpunog obeštećenja što znači da je visina naknade ekvivalentna prouzrokovanoj šteti i da ne zavisi od stepena krivice, kada je odgovornost zasnovana na krivici.
 • Nadoknađuje se stvarna šteta i izmakla dobit
svrha sankcije
Svrha sankcije
 • Retributivne sankcije
  • Retributivne sankcije predstavljaju nanošenje zla (ili pretnju nanošenja zla) učiniocu delikta
  • Za cilj imaju specijalnu i generalnu prevenciju
  • Ali delimično predstavljaju i odmazdu, jer pogađaju samog učinioca delikta
 • Restitutivne sankcije
  • Dovođenje u pređašnje stanje – uklanjanje posledica nanošenja štete
  • Nije nanošenje zla, već pre otklanjanje zla.
ni tavost ru ljivost
ništavostrušljivost
 • teške povrede zakonitosti - povrede priv. interesa stranaka
 • pazi se po služb. dužnosti - pokreću zainteresovana lica
 • poništavaju se ex tunc - poništavaju se ex nunc
 • nema roka za poništaj - rok za poništaj je ograničen i prekluz.

(subjektivni 1 god., objekt. 3 god.)

 • naknadni nestanak uzroka

ništavosti nema za posledicu

konvalidaciju pravnog posla

 • primeri : zelenaški ugovor zabluda, prevara.., lezionarni ugovor

pravni posao poslov.nespo-

sobnog lica.

vrste normi
Vrste normi
 • Kada se kaže vrste normi, zapravo se misli na vrste dispozicija
 • Opšte i pojedinačne (određenost subjekta)
 • Apstraktne i konkretne (određenost sadržaja)
 • Kategorične i norme s neodređenim dispozicijama
 • Materijalne i formalne
 • Državne i nedržavne, itd
vrste normi op te i pojedina ne
Vrste normi – opšte i pojedinačne
 • Kriterijum: s obzirom na određenost subjekta odnosno slučaja
 • opšte pravne norme su zapovesti o ponašanju unapred neodređenog broja subjekata (u ovim normama subjekti se označavaju kao kategorije ljudi ili ustanova - što znači da se ne pominju poimence odnosno firmom) u unapred određenim situacijama istog tipa.
 • Univerzalno opšte i delimično opšte norme
 • Stalnost, trajnost opštih normi – da bi postigle svoju funkciju, a to je jednakost i pravna sigurnost
slide10
pojedinačne pravne norme se odnose na tačno određene subjekte (ovde se subjekti označavaju imenom i prezimenom, odnosno firmom, mestom prebivališta, pravnim statusom, itd.).
 • termin “pojedinačan” se odnosi na situaciju koja je individualna, jedna i neponovljiva, a ne na broj subjekata koji se normom obavezuju ili ovlašćuju
 • pojedinačna norma se iscrpljuje primenom u dotičnoj situaciji – nakon nje može da sledi samo materijalna radnja izvršenja onoga što se pojedinačnom normom predviđa!
slide11
Značaj razlikovanja opštih i pojedinačnih normi:
  • Samo su opšte norme izvori prava
  • Pojedinačne norme moraju da budu u skladu s opštim normama
  • Pojedinačne norme popunjavaju pravne praznine
slide12
Da li su u pitanju opšte ili pojedinačne norme? Treba imati na umu sledeće kriterijume za razlikovanje opštih od pojedinačnih normi:

* termin pojedinačan se odnosi na situaciju koja je individualna, jedna i neponovljiva, a ne na broj subjekata koji se normom obavezuju ili ovlašćuju;

* ovi subjekti se u pojedinačnoj normi nedvosmisleno i precizno navode ili mogu navesti;

* pojedinačna norma se iscrpljuje primenom u dotičnoj situaciji – nakon nje može da sledi samo materijalna radnja izvršenja onoga što se pojedinačnom normom predviđa)

primeri
primeri
 • a) Pavle Petrović je dužan alimentaciju u iznosu od 6000 din. plaćati Ani Petrović svakog 15 dana u mesecu a sve do sticanja punoletstva njihove kćeri Vere.
 • b) Naredba policijskog oficira masi nasilnih demonstranata na trgu: raziđite se!
 • c) Dana 1.1.- 3.1 zabranjeno je svako javno okupljanje na Trgu republike bez unapred izdate dozvole nadležnog organa policije.
 • d) Znaci saobraćajnog policajca na raskrsnici.
 • e) Svi koji su imali državljanstvo Srbije 1.1.1992. godine imaju pravo na državljanstvo BiH pod uslovom da najmanje dve godine imaju prebivalište na teritoriji BiH.
 • f) Svi stanari zgrade u Bulevaru mira 54 su dužni da dana 15.4.2003. uklone automobile sa parkinga ispred zgrade zbog radova na vodovodnoj mreži.