WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
Download
1 / 25

WOJSKOWA KOMENDA UZUPE?NIE? w GARWOLINIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w GARWOLINIE. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NARODOWE SIŁY REZERWOWE NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ. FORMY CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. SŁUŻBA ZAWODOWA. SŁUŻBA STAŁA. SŁUŻBA KONTRAKTOWA. SŁUŻBA KANDYDACKA. SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WOJSKOWA KOMENDA UZUPE?NIE? w GARWOLINIE' - teryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

w GARWOLINIE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

FORMY

CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA ZAWODOWA

SŁUŻBA STAŁA

SŁUŻBA KONTRAKTOWA

SŁUŻBA KANDYDACKA

SŁUŻBA W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH (NSR) – OCHOTNICZA

(pełniona na podstawie kontraktu)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA OKRESOWACo to jest s u ba przygotowawcza
CO TO JEST SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA?

Służba przygotowawcza –to nowy rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

4


Kto mo e by powo any do s u by przygotowawczej
KTO MOŻE BYĆ POWOŁANY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

Osoba niekarana za przestępstwo umyślne;

Posiadająca obywatelstwo polskie;

Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;

Wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

5Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

OKRES SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA OFICERA

Do

6 miesięcy

Do

5 miesięcy

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA PODOFICERA

ŻOŁNIERZ KSZTAŁCĄCY SIĘ NA SZEREGOWEGO

Do

4 miesięcy

ETAPY SZKOLENIA W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

EGZAMIN warunkujący przyjęcie do NSR

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

7


Przeznaczenie s u by przygotowawczej
PRZEZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ!

Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;

Umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej;

Zrekompensowanie studentom luki po zniesieniu zajęć wojskowych i przeszkolenia wojskowego odbywanego ochotniczo w trakcie studiów;

8


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

UPOSAŻENIE Z TYTUŁU PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

NA POTRZEBY KORPUSU

OFICERÓW – 1500 ZŁ

60 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

PODOFICERÓW – 1000 ZŁ

40 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

SZEREGOWYCH – 750 ZŁ

30 % uposażenia najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

NAJNIŻSZE UPOSAŻENIE ZASADNICZE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

2500 ZŁ

9


Jakie dokumenty nale y dostarczy do wku w celu powo ania do s u by przygotowawczej
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO WKU W CELU POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

wniosek lub zgoda ochotnika wraz z załączonymi dokumentami:

świadectwo (dyplom) ukończenia określonej szkoły;

Życiorys;

Odpis skrócony aktu urodzenia;

Zaświadczenie z KRK;

Inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie ;

Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów.

10


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY DOTYCZĄCE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Rozporządzenie MON w sprawie świadczeń żołnierzy rezerwy pozostających na przydziałach kryzysowych (art. 132d ust. 3)

Rozporządzenie MON w sprawie okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 13)

Rozporządzenie MON w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (art. 106)

Rozporządzenie MON w sprawie służby przygotowawczej (art. 98g)

Rozporządzenie MON w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (art. 99b)

Rozporządzenie MON w sprawie świadczenia pieniężnego dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy z nadanymi przydziałami kryzysowymi w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12)


Istota i cel funkcjonowania nsr
ISTOTA I CEL DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?FUNKCJONOWANIA NSR

Żołnierzami rezerwysą osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej (art. 99 ustawy)

„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych”-

tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia(art. 58 ust. 4 ustawy)

Narodowe Siły Rezerwowetworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe (art. 99a ust. 1 ustawy).


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

PRZEZNACZENIE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SIŁ ZBROJNYCH W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU

ZWALCZANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

ZASADY PEŁNIENIA SŁUŻBY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

  • - KONTRAKT

  • PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

ŻOŁNIERZ REZERWY

ORGANY WŁAŚCIWE: WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ I DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

ŻOŁNIERZE REZERWY NA PRZYDZIAŁACH KRYZYSOWYCH

CZAS OGRANICZONY USTAWOWO

USTALADOWÓDCAJEDNOSTKIWOJSKOWEJ

ĆWICZENIAWOJSKOWE

SYTUACJE KRYZYSOWE

CZAS OGRANICZONY USTAWOWO

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

14


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

OCHRONA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

POMOC EDUKACYJNA

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

BUDOWA PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE

ŻOŁNIERZ NSR

ŚWIADCZENIA W NATURZE

NALEŻNOŚCI FINANSOWE


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

W ZAKRESIE OCHRONY UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH

OCHRONA STOSUNKU PRACY

GWARANCJA STABILNOŚCI ZAWODOWEJ

WLICZANIE DO WYSŁUGI PRACOWNICZEJ CZASU PRACY

DOLICZANIE EMERYTOM WOJSKOWYM CZASU CZYNNEJ SŁUŻBY W NSR DO PODSTAWY JEJ WYMIARU

OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE W OKRESIE PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUZBY WOJSKOWEJ


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

W ZAKRESIE POMOCY EDUKACYJNEJ

MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA I KSZTAŁCENIA NA KOSZT WOJSKA W CZASIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ

PRAWO DO SKIEROWANIE NA SZKOLENIE KURSOWE W CELU PODWYŻSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KOSZTÓW NAUKI, STUDIÓW NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W CZASIE CZYNNEJ SŁUŻBY OPIEKA MEDYCZNA NA ZASADACH DOTYCZĄCYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

BEZPŁATNE BADANIA I SZCZEPIENIA PROFILAKTYCZNE, W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

TURNUSY LECZNICZO – PROFILAKTYCZNE PO POWROCIE ZE SŁUŻBY POZA GRANICAMI


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

NALEŻNOŚCI FINANSOWE

UPOSAŻENIE Z TYTUŁU:

ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

PEŁNIENIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

DODATEK MOTYWACYJNY

PRAWO DO NAGRÓD

REKOMPENSATA UTRACONYCH ZAROBKÓW


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

ŚWIADCZENIA W NATURZE

BEZPŁATNE ZAKWATEROWANIE ZBIOROWE

BEZPŁATNE UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE WOJSKOWE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY

BEZPŁATNE WYŻYWIENIE LUB RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

I UPRAWNIEŃ

W ZAKRESIE BUDOWY PRESTIŻU SŁUŻBY W REZERWIE

PREFERENCJE PRZY UBIEGANIU SIĘ O STANOWISKA W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I PUBLICZNEJ ORAZ SZKOLNICTWIE

PRAWO DO ODZNACZEŃ

PRAWO DO PUBLICZNEGO WYSTEPOWANIA W MUNDURZE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

PRAWO DO HONOROWYCH TYTUŁÓW ŻOŁNIERZA REERWISTY

PRAWO DO WYRÓŻNIEŃ ZA WZOROWĄ SŁUŻBĘ


Zasady wyp aty rekompensat dla pracodawc w
ZASADY WYPŁATY REKOMPENSAT DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ? DLA PRACODAWCÓW

REFUNDACJA FAKTYCZNYCH KOSZTÓW NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

PRAWO DO REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO

OKREŚLENIE GÓRNEJ GRANICY KWOTY ŚWIADCZENIA

UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZY PRZYZNAWANIU ŚWIADCZENIA


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

ROZWÓJ SŁUŻBOWY DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

wykształcenie wyższe

  • MOŻLIWOŚĆ CIĄGŁEGO ROZWOJU SŁUŻBOWEGO:

  • PODNOSZENIE KWALIFIKACJI,

  • AWANSOWANIE I OBEJMOWANIE WYŻSZYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH,

  • PRZECHODZENIE DO WYŻSZYCH KORPUSÓW KADRY.

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do wyższego korpusu kadry

Po określonym czasie służby w NSR

Podwyższenie wykształcenia

Dobra opinia służbowa

Odpowiednie predyspozycje

KURS PODOFICERSKI

do 2 miesięcy

SZEREGOWI

Wykształcenie średnie

wykształcenie wyższe

KURS OFICERSKI

do 3 miesięcy

PODOFICEROWIE


Harmonogram zasadniczych przedsi wzi tworzenia nsr
HARMONOGRAM ZASADNICZYCH DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?PRZEDSIĘWZIĘĆ TWORZENIA NSR

Nabór ochotników – żołnierzy rezerwy do służby w NSR – w 2010 r.

2011 ROK

2010 ROK

Rozpoczęcie procesu obsadzania stanowisk żołnierzami NSR – w 2010 r.

Rozpoczęcie procesu szkolenia żołnierzy NSR w ramach ćwiczeń rotacyjnych – od 2011 r.

Rozpoczęcie szkolenia ochotników bez przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej – od października 2010 r.


Wojskowa komenda uzupe nie w garwolinie

Dziękuję za DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ?

uwagę

www.garwolin.wku.wp.mil.pl

tel. 25 6822315

kom. 600888043