1 / 20

บริษัทท่าเรือประจวบจำกัด

บริษัทท่าเรือประจวบจำกัด. ฝึกงานระหว่าง. วันที่ 15 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2553. บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด. สถานที่ตั้งและติดต่อ. สถานที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทรศัพท์ 02-630 0323-32.

terry
Download Presentation

บริษัทท่าเรือประจวบจำกัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. บริษัทท่าเรือประจวบจำกัดบริษัทท่าเรือประจวบจำกัด ฝึกงานระหว่าง วันที่15 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2553

 2. บริษัทท่าเรือประจวบ จำกัด

 3. สถานที่ตั้งและติดต่อ สถานที่ตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทรศัพท์ 02-630 0323-32

 4. สถานที่ตั้งและติดต่อ (ต่อ) สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน สำนักงานโรงงาน9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-693101-17

 5. ประวัติขององค์กร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ถือเป็น บริษัทในเครือของเอสเอสไอ หรือบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ถือเป็นท่าเรือที่มีร่องน้ำลึกที่สุดใน ประเทศไทย ให้บริการท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ2 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กของ โครงการต่างๆ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือ แก่บุคคลภายนอกด้วย

 6. โครงสร้างขององค์กร

 7. ประเภทธุรกิจและบริษัทในเครือ

 8. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงานงานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน งานทางด้าน Network ได้เรียนรู้เรื่อง Network ที่ใช้ในบริษัทว่าใช้เป็นระบบแบบใด มีอะไรบาง ใช้วิธีแบบไหนในการติดต่อกันระหว่างสำนักงานที่กรุงเทพ กับที่โรงงานที่บางสะพาน จ.ประจวบฯ และรวมไปถึงอุปกรณ์ที่อยูในห้อง Server ว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเรียกว่าอะไร ทำงานอย่างไร รวมไปถึงการใช้ Plat panel ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช่ในการรวมสายLAN เพื่อง่ายในการดูแลรักษา และได้รับมอบหมายงานในการเดินสายLAN ในบริษัทและเดินสายของWireless รวมไปถึงการเก็บสายเพื่อ ให้ดูเรียบร้อยมากยิ้งขึ้น และช่วยสอนในการแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ทางด้าน Network ต่างๆ

 9. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)

 10. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ) งานทางด้านระบบปฎิบัติการ งานที่ได้รับมอบหมายคือ การเรียนรู้ระบบปฎิบัติการ ที่ไม่ใช่ระบบปฎิบัติการ Window นั่นก็คือระบบปฎิบัติการ Linux Fedora core11 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาตั้งแต่การลงระบบปฎิบัติการ การลงโปรแกรมต่างๆ การเปลี่ยนภาษา การศึกษาการใช่คำสั่งของระบบปฎิบัติการ Linux และต้องทำการเชื่อมต่อ Network บนระบบปฎิบัติการ Linux ในติดต่อกับโลกภายนอกให้ได้

 11. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)

 12. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ) งานทางด้าน Web site ได้รับมอบหมายงานให้ทำ Web site มาหนึ่ง Web site ซึ่งจะทำ Web site อะไรก็ได้ซึ่งจะต้องสร้าง Web site บนระบบปฎิบัติการ Linux Fedora core11 ในงานที่ได้รับจะต้องใช้โปรแกรมช่วยในการทำ Web site ก็คือ โปรแกรม Drupalซึ่งเป็น CMS หรือระบบการจัดการ Content เป็นโปรแกรมช่วยในการสร้าง Web site ต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับ Drupal ที่เกี่ยวกับการทำงาน ต่างๆ ของDrupalที่ลงบน ระบบปฎิบัติการ Linux Fedora core11

 13. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)

 14. งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)งานที่ได้รับมอบหมายและผลงาน(ต่อ)

 15. ประโยชน์ที่ได้รับ 1. พบสิ่งใหม่ๆในการฝึกงานครั้งนี้ พวกผมได้รู้เรื่องต่างๆที่บางครั้งอาจรู้แล้วแต่บางครั้งก็ยังไม่รู้ 2. ได้ความรู้ทางด้าน Network 3. ได้ความรู้ทางด้านโปรแกรม Drupal เป็นตัวของ CMS ตัวหนึ่งในการช่วยทำ Web Application 4. ได้รับความรู้ทางด้านเครื่องมือต่างๆ 5. ได้ประสบณ์การทำงานในชีวิตจริง

 16. ปัญหาและอุปสรรค • เครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกงานไม่เพียงพอ • ไม่เข้าใจในบางเรื่องที่ได้รับรู้มาใหม่เท่าที่ควร เช่น Network • ปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษ • ปัญหาทางด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ

 17. ข้อเสนอแนะจากสถานที่ฝึกงาน • สิ่งที่เน้นให้นักศึกษาเห็นคือ ความแตกต่างจากที่นักศึกษาเคยเรียนรู้หรือเคยสัมผัสมาจากเดิมของการเรียน • แนะนำให้นักศึกษารู้จัก ค้นคว้า อ่านตำรา ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย • ประสบการณ์ในชีวิตการทำงาน นักศึกษาต้องเรียนเพิ่มเติมรู้ตามวิชาที่มหาวิทยาลัยสอน และต้องเรียนรู้มากขึ้นเพื่อสามารถทำงานได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว • การเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเป็นปัจจัยหลักที่จะผลิตคนต่อไป

 18. ข้อเสนอแนะในแนวทางการฝึกงาน • ควรมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ • ควรมีการเตรียมตัวฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง และการนำเสนองาน • ควรศึกษาข้อมูลและระบบการทำงานของบริษัทไว้ก่อนที่จะทำการฝึกงาน เพื่อสามารถเข้าใจและทำงานได้สะดวกขึ้น • มีความคิดสร้างสรรค์เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆ • ควรมีการเตรียมตัวด้านทักษะภาษาอังกฤษ

 19. จัดทำโดย นายธนาธาร สฤกพฤกษ์ รหัส 5010210195 นายสรวิชญ์ ภู่เบญญาพงศ์ รหัส 5010210555

 20. คำถาม คำตอบ ?

More Related