slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld. - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld. Bakgrund. Medarbetareundersökningen 2010 visade på att ett stort antal verksamheter angav en hög utsatthet för hot och våld Frågeställning:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genomförandeplan för utbildning i bemötande av hot och våld.' - terris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrund
Bakgrund
 • Medarbetareundersökningen 2010 visade på att ett stort antal verksamheter angav en hög utsatthet för hot och våld
 • Frågeställning:

” Har du personligen det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i ditt arbete” svarar 22 % Ja, vilket motsvarar cirka 1100 anställda

Fördelad på ex. :

- Psykiatri 89 %.

- Akutmottagningen 71 %

- Ortopeden 62 %

slide3

Inom säkerhetsavdelningen genomfördes under 2011 kontinuerliga riskbedömningar och riskanalyser inom kärnverksamheten.

 • I resultatet efter genomförda riskanalyser utifrån ett säkerhetsperspektiv anger personalen att den mest prioriterade åtgärden för att trygga en säker arbetsmiljö är en utbildning i bemötande av hot- och våld.
bergen modellen
Bergen modellen
 • Metoden bygger i grunden på en modell som utvecklats i Norge på universitetssjukhuset i Bergen.
 • Metoden bygger på ett dynamiskt förhållningsätt, mindre på muskler och mer på bemötande och kunskaper om vad som kan utveckla aggressivitet både hos mig själv och hos de som besöker de olika vårdinrättningarna.
 • Modellen är inriktad på förebyggande arbete i vardagen med syfte att bygga goda relationer mellan patienter och personal. Samtidigt omfattar också modellen tydliga riktlinjer för hur personalen ska agera i samband med hot och våldshändelser.

2014-10-13

slide5

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Landstinget Blekinge.

Modellen innebär att man utbildar egna utbildare inom

verksamheten.

Utbildarna arbetar i par och utbildar all personal inom berörd verksamhet.

Blekingemodellen

2014-10-13

syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge våra medarbetare en samlad utbildning och en aktuell gemensam kunskapsbas så att alla på bästa sätt kan bidra till en trygg och säker vård för såväl patienter som medarbetare.
 • Utbildningsprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och att minimera risken för våldshändelser samt antalet arbetsskador och sjukfrånvaro.
Syftet med utbildningen
slide7
Mål
 • att patienter, besökare och medarbetare

ska känna sig trygga och säkra i vården hos oss

 • att varje människa som besöker våra verksamheter blir bemött med respekt och värdighet
m ls ttning f r r 2013
att påbörja en pilotutbildning inom de mest utsatta verksamheterna
 • att utbilda utbildare inom den egna organisationen som sedan utbildar den övriga personalen. Utbildningslängd för utbildare. Förslag 2+2+1 dagar
 • att utbilda övrig personal. Förslag 2+2 dagar eller 4 halvdagar
Målsättningför år 2013
identifierade samverkande parter eller andra huvudm n
Landstinget Blekinge avser att inbjuda länets kommuner för en gemensam samverkan kring en utbildning i bemötande av hot och våld
 • Landstinget kommer att inleda ett samarbete med kommunerna i Blekinge. Målet är att skapa ett gemensamt kvalificerat stöd för utbildning i bemötande av hot och våld
Identifierade samverkande parter eller andra huvudmän
slide10
Arbetsgivaren ska utreda risker för hot och våld i arbetsmiljön samt vidta de åtgärder som föranleds av detta.

Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs.

Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner som är kända av alla arbetstagare. Dessa ska hållas aktuella.

Arbetstagare ska ha tillräcklig utbildning och instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett betryggande sätt.

Där risken för hot och våld är återkommande ska arbetstagare ha tillgång till särskild handledning.

Lokaler ska utformas och utrustas så att hot och våld förebyggs.

Arbetstagare ska kunna kalla på snabb hjälp. Larm ska finnas. Funktionskontroller och larmövningar ska genomföras regelbundet

Vid påtaglig risk för våld eller hot om våld får arbetsuppgift ej utföras som ensamarbete.

Tillbud ska utredas och dokumenteras, åtgärder ska vidtagas.

Arbetstagare har rätt till hjälp och stöd för att förebygga psykiska och fysiska skador efter incidenter.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot om våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

2014-10-13

finansiering av landstingsomfattande utbildning i bem tande av hot och v ld
Finansiering av landstingsomfattande utbildning i bemötande av Hot och Våld

2012 Etapp 1

Behovsinventering och kartläggning

Starta arbetsgrupp (mötesagenda)

Kunskapsinventering i samarbete med arbetsgruppen

Framtagande av kursplan

Utbildningsmaterial

Studiebesök

Möte och genomgång med representanter för ”Bergen modellen”

Samverkan med kommunerna och andra närliggande projekt

Etapp 2

Möten med huvudansvarig för ”Bergen modellen” i Stockholm.

Studiebesök inom de verksamheter som använder Bergen modellen

Upphandling av förläsare

Utbildning av utbildningssamordnare

Handledningsarvode

Information till ledningsgrupperna inom berörda verksamheter inom landstinget och kommunerna

Möte med kommunerna informera om utbildningen och inhämta synpunkter inför

pilotverksamheten

Informationsmöte riktad mot chefstjänstemän och politiker anordnas

Informationsträffar för berörd personal i kommuner och landsting arrangeras

Informationsmaterial

Totalt beräknas kostnaden för 2012 uppgå till 185 000 kr.

slide12
2013

Föreläsningsarvode och tid för filmning

Utbildning av 30 utbildare. Kostnad för ersättare, sju heldagar

Pilotgrupp med cirka hundra anställda. Kostnad ersättare fyra halvdagar

(Utvärdering och uppföljning av pilotverksamheten)

Totalt beräknas kostnaden för 2013 uppgå till 1 126 783 tkr.

Inför 2014

Ska utbildningen vara obligatorisk för landstingsanställda?

Ekonomi och resurser?

kalkyl 2012 och 2013
Kalkyl 2012 och 2013

2012

Nationell undersökning, vad finns i landet? 20 000

Träff med representanter från Bergen 30 000

Studiebesök Anna Björkdahl Stockholm 20 000

Kontakter och upphandling av föreläsare 30 000

Utbildning av utbildningssamordnare 30 000

Handledning av utbildningssamordnare 15 000

Möte med regional arbetsgrupp

Information till ledningsgrupp, verksamheter i landsting och kommuner 15 000

Information till politiker och chefstjänstemän 15 000

Informationsmöten till berörd personal i landsting och kommun 10 000

Summa 2012 185 000

2013

Föreläsare i ämnesområden inkl filmning 210 000

30 personer som utbildas till utbildare från verksamheten/vikarie 469 572

Pilotgrupp (100 personer) anställda/vikarie 447 211

Summa 2013 1 126 783

Summa 2012 och 2013 1 311 783

teoretiska och praktiska avsnitt
Teoretiska och praktiska avsnitt

Professionellt förhållningssätt

Förebygga våld och hotsituationer

Rutiner och hantering av situationer med hot och våld

Kommunikation, kroppsspråk och det goda samtalet

Etik och bemötande

Vad kan orsaka konflikter?

Hantera olika konfliktsituationer

Beteendemönster

Miljön

Handledning

2014-10-13

teoretiska och praktiska avsnitt forts
Handlingsplaner

Riskanalyser

Riskbedömningar

Lagstiftning

Skyddstekniker

Teknik och larm

Ansvar och roller

Uppföljning

Vårdkulturella skillnader

Teoretiska och praktiska avsnitt forts.

2014-10-13