slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przedmiotem ewaluacji I zespołu w roku szkolnym 2012/2013 były wymagania : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przedmiotem ewaluacji I zespołu w roku szkolnym 2012/2013 były wymagania :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Przedmiotem ewaluacji I zespołu w roku szkolnym 2012/2013 były wymagania : - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2012/2013. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przedmiotem ewaluacji I zespołu w roku szkolnym 2012/2013 były wymagania :' - terri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznejw Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

slide2

Przedmiotem ewaluacji I zespołu w roku szkolnym 2012/2013 były wymagania :

- 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

- 3.4. Rodzice są partnerami szkoły

ztrzeciego obszaru wymagań - Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

 • Określiliśmy cele ewaluacji :

- zebranie informacji na temat funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym. Ustalenie, co należy zrobić, by jak najlepiej wykorzystać zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

- zebranie informacji na temat współpracy szkoły z rodzicami, doskonalenie współpracy szkoły z rodzicami

slide3

Szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania kluczowe :

 • Wymaganie 3.1.

- Czy szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

- Czy szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego ?

- Jakie inicjatywy podejmuje szkoła na rzecz lokalnej społeczności?

- Czy szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania?

- Z jakimi podmiotami działającymi w środowisku współpracuje szkoła, czy ta współpraca ma korzystny wpływ na rozwój ucznia?

 • Wymaganie 3.4.

- Czy szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

- Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach?

- Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? W jaki sposób?

slide4

Zastosowaliśmy następujące metody, techniki i narzędzia badawcze:

- Badania sondażowe - wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu

- badanie ankietowe – kwestionariusz ankiety

- analiza treści dokumentów – arkusz analizy

Dokonaliśmy analizy innych źródeł informacji.

 • Objęliśmy badaniem następujące grupy respondentów:

- rodzice– przedstawiciele Trójek Klasowych z każdej klasy oraz przedstawiciele Rady Rodziców otrzymali ankietę, której celem było zbadanie w jaki sposób wykorzystywane są zasoby naszego środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju, oraz ankietę na temat współpracy szkoły z rodzicami . Ankietę wypełniły 53 osoby.

slide5

-przedstawiciele podmiotów działających w środowisku lokalnym, współpracujących ze szkołą otrzymali ankiety, której celem było zbadanie w jaki sposób są wykorzystywane zasoby naszego środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

Ankiety skierowano do :

-Urzędu Gminy Jaworze -przedstawiciela Ośrodka Promocji Gminy Jaworze -przedstawiciela Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

-Biblioteki Gminnej -Policji -Parafii Rzymskokatolickiej -Parafii Ewangelicko – Augsburskiej -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- dyrektorzy szkół i przedszkoli działających w Jaworzu otrzymali ankiety dotyczące współpracy z naszą placówką

- przeprowadzono wywiad z Dyrektorem naszej szkołydotyczący dotychczasowej współpracy i oczekiwań dotyczących dalszej współpracy z przedszkolami i gimnazjum w Jaworzu oraz wywiad dotyczący współpracy z rodzicami.

slide6

- nauczyciele naszej szkoły - wypełniali ankietę, której celem było poznanie ich opinii na temat współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz ankietę na temat współpracy szkoły z rodzicami. Ankiety wypełniło 28 nauczycieli.

 • Dokonaliśmy analizy treści dokumentóworaz analizy innych źródeł informacji

-Analiza dokumentów : dzienniki lekcyjne, zeszyty protokołów zebrań z rodzicami, sprawozdania z działalności Zespołu Promocji Szkoły

- Analiza innych źródeł informacji: lokalna prasa („Echo Jaworza”), kronika szkolna, strona internetowa szkoły, kronika szkolna, tablice informacyjne w szkole.

slide7

Wyniki przeprowadzonego badania - dotyczące wymagania 3.1.

 • Przedstawiciele podmiotów działających w środowisku o ocenili współpracę naszej szkoły z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku jako satysfakcjonującą i wystarczającą w stosunku do istniejących potrzeb (oceny dobre i bardzo dobre)

Wszyscy ankietowani stwierdzili, że podejmowanie wspólnych działań jest potrzebne

 • Szkoła wg ankietowanych może zaspokajać najważniejsze potrzeby społeczności lokalnej m.in.:

-wysoki poziom edukacji dzieci zgłoszonych do szkoły,

-współpraca z instytucjami funkcjonującymi na terenie Jaworza

-poznawanie i udział w tradycjach lokalnych

-troska o zdobycie umiejętności współżycia społecznego uczniów.

 • Wymieniano korzyści jakie wynikają ze współpracy szkoły z poszczególnymi podmiotami działającymi w środowisku
slide8

Podano wiele przykładów działań, które szkoła prowadziła, by te potrzeby zaspokajać: m in.

- pozytywny wynik sprawdzianu,

- udział w imprezach lokalnych organizowanych przez instytucje

funkcjonujące na terenie Jaworza,

- organizacja dnia otwartego szkoły

- rozwój społeczności harcerskiej

- identyfikowanie się dzieci z tradycją lokalną na 75 - leciu SP1, kiedy dzieci występowały w strojach regionalnych i posługiwały się gwarą.

 • Ankietowani odpowiadając na pytanie, jakie zasoby środowiska lokalnego mogłaby jeszcze wykorzystać szkoła w procesie nauczania zwrócili uwagę np. na bogate zasoby historyczne Jaworza – można je wykorzystać organizując ciekawe spotkania , przygotowując dokumentacje.
 • Wg ankietowanych szkoła informowała o osiągnięciach swoich uczniów . Wg większości ankietowanych uzyskane informacje na temat osiągnięć szkoły są wystarczające.
slide9

SP1 w Jaworzu współpracuje również z innymi placówkami oświatowymi funkcjonującymi w naszej gminie: Przedszkolem Samorządowym nr 1, Przedszkolem Samorządowym nr 2 oraz Gimnazjum nr 1

 • Dyrektorzy oceniają współpracę w stopniu dobrym

  Wszyscy stwierdzili, że podejmowanie wspólnych działań jest potrzebne

  Podali, jakie korzyści wynikają ze współpracy

 •  Podali propozycje współpracy na przyszłość:

  - spotkania zespołów nauczycielskich

- organizacja wspólnej Rady Pedagogicznej - wspólne przedsięwzięcia przedszkolaków i uczniów w różnej formie (przedstawienia, uroczystości, zabawy np. na „Dzień Dziecka”, czy pierwszy dzień wiosny)

slide10

Nauczyciele podali bardzo wiele przykładów form współpracy ze środowiskiem lokalnym:

- były to działania mające na celu poprawę efektów nauczania

- organizacja różnych form spędzania wolnego czasu:

- udział w akcjach organizowanych przez szkołę

- udział w akcjach organizowanych przez inne organizacje

- organizacja imprez szkolnych

- angażowanie rodziców w sprawy dotyczące szkoły

- zamieszczanie artykułów w czasopismach, publikacje internetowe

- pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły

 • Nauczyciele podali z jakimi instytucjami/osobami nawiązali współpracę
 • Nauczyciele oceniali udział szkoły w imprezach wykorzystujących zasoby lokalnego środowiska:

bardzo dobrze - 42,31 %

dobrze - 50,00%

 • Według - 80 ,77% nauczycieli uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych przez nich we współpracy z lokalnym środowiskiem?
 • Oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i celowe dla uczniów - 92,31% .
slide11

Według - 80 ,77% nauczycieli uczniowie chętnie biorą udział w inicjatywach podejmowanych przez nich we współpracy z lokalnym środowiskiem?

 • Oferowane przedsięwzięcia są atrakcyjne i celowe dla uczniów - 92,31% ,
 • Nauczyciele wymienili wiele korzyści dla uczniów wynikające z podejmowanych działań m.in.:

- poznanie najbliższego regionu i jego możliwości

- integracja ze środowiskiem lokalnym i rozwijanie poczucia lokalnego patriotyzmu

- poszerzanie wiedzy

- rozwijanie postaw prospołecznych

- zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska

- umiejętność współpracy w grupie

- wzbogacanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej dla uczniów

- motywacja do nauki

- możliwość odkrywania talentów .

 • Wg ankietowanych szkoła informowała o osiągnięciach swoich uczniów . Wg większości ankietowanych uzyskane informacje na temat osiągnięć szkoły są wystarczające
slide12

Zapytaliśmy również rodziców o opinię i ocenę współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym - 96,2% ankietowanych rodziców wie, że szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku

 • Rodzice wiedzą o współpracy szkoły z : Urzędem Gminy w Jaworzu - 85% Policją - 70% Gminną Biblioteką Publiczną – 64,1% Ochotniczą Strażą Pożarną – 49% Ośrodkiem Promocji Gminy -40% Świetlicą Środowiskową – 51% Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – 37,8% Kołem Gospodyń Wiejskich - 7,5% Parafią Ewangelicko – Augsburską 45,2% Parafią Rzymsko- Katolicką w Jaworzu – 52,8%
 • Jednak na pytanie skierowane do rodziców, czy wiedzą jakie działania podejmuje

szkoła na rzecz społeczeństwa lokalnego30,2% odpowiedziało, że tak 11,3 % odpowiedziało, że nie 52,9% odpowiedziało, że nie wie

slide13

Pewna grupa rodziców potrafiła jednak wymienić działania , które podejmuje szkoła m.in.:

- festyn szkolny

- udział w uroczystościach państwowych pod pomnikiem

- akcje „choinka nadziei”

- konkurs biblioteczny

- akcja” Sprzątanie świata”

- dokarmianie zwierząt leśnych

- występy dzieci przed Towarzystwem Miłośników Jaworza

- zimowisko

- programy artystyczne, występy w czasie „Jaworzańskiego Września”, świąt

majowych….

- prezentowanie prac plastycznych na wystawach organizowanych przez OPGJ

- konkurs gwarowy

- giełda talentów

slide14

Większość rodziców określiła, że zaangażowanie szkoły w podejmowaniu współpracy ze środowiskiem jest

zadowalające – 41,5 % bardzo duże – 3,8 %duże - 22,6 %

 • Pytani, czy współpraca z instytucjami i organizacjami jest wystarczająca odpowiadali :

zdecydowanie tak - 1,9 %

raczej tak- 66,4%

raczej nie- 11.3 %

 • Według rodziców uczestnictwo szkoły w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

zdecydowanie tak - 15%

raczej tak - 75,5%

slide15

Zdaniem Rodziców nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na współpracy

z lokalnym środowiskiem

zdecydowanie tak 22,6%

raczej tak 73,6%

 • Oceniają promocję szkoły w środowisku :

bardzo dobrze – 20,8%

dobrze -49%

wystarczająco- 24,5%

 • Źródłem informacji o działalności szkoły dla rodziców jest:

strona internetowa szkoły – 87,% gazetki szkolne -13,2 % zebrania z wychowawcą - 94,3%gazety lokalne - 30,2% indywidualne rozmowy z nauczycielami -54,8% tablice informacyjne w szkole -56,6%

 • Na pytanie z kim jeszcze szkoła mogłaby współpracować w naszym środowisku lokalnym, aby spełnić oczekiwania społeczeństwa rodzice najczęściej odpowiadali:

– spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą o lokalnej historii

slide16

Wnioski z analizy dokumentów:

 • Informacje o  najciekawszych wydarzeniach w życiu szkoły, o sukcesach uczniów można znaleźć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, na tablicach informacyjnych oraz  w lokalnej prasie.

- W dziennikach lekcyjnej wpisywane są ważne wydarzenia z życia klasy i szkoły.

- W szkole funkcjonuje Zespół Promocji Szkoły. Sprawozdanie z jego organizacji przedstawiane jest na posiedzeniu Rady  Pedagogicznej.

- Podziękowania dla sponsorów można znaleźć na stronie internetowej szkoły

oraz na tablicy Przyjaciel Szkoły .

slide17

4.2.Wyniki przeprowadzonego badania

dotyczące wymagania 3.4.

 • Na pytanie czy rodzice mają wpływ na funkcjonowanie szkoły odpowiadano

77,4% - tak

3% - nie

18,9%- nie wiem

 • Przedstawiciele Rady Rodziców stwierdzili, że mają wpływ na następujące obszary działań szkoły:

- występują do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, biorą udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły

- pomagają w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole,

- uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły

- uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki

- opiniują program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku zalecenia przez organ nadzoru pedagogicznego opracowania takich działań,

- opiniują projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego

slide18

Rodzice wypowiedzieli się , że uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę:

- 43,4% uczestniczy w zebraniach Rady Rodziców

- 100 % - w zebraniach klasowych i konsultacjach

- 56,6 % -w zebraniach Trójek klasowych

- 75,47% - w imprezach szkolnych

- 45,2% - w wycieczkach klasowych

 • Nauczyciele stwierdzili, że:

- 96,4%rodziców uczestniczy w zebraniach klasowych

- 100 %rodziców uczestniczy w spotkaniach indywidualnych z wychowawcą

- 39,3 % spotyka się z pedagogiem szkolnym

Ponadto rodzice korzystają z konsultacji, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, biorą udział w spotkaniach zespołów wychowawczych, gdy jest taka potrzeba spotykają się z nauczycielem danego przedmiotu.

 • 96,4 % nauczycieli stwierdziło, że rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne:

- 60,7 % nauczycieli stwierdziło, że rodzice często korzystają z zaproszeń

- 35,7 % nauczycieli stwierdziło , że rodzice rzadko korzystają z zaproszeń

- 3,6 % nauczycieli stwierdziło , że rodzice nie korzystają z zaproszeń

slide19

Nauczyciele określili w jaki sposób rodzice współpracują ze szkołą :

- 78,6% nauczycieli stwierdziło, że biorą udział w uroczystościach klasowych

- 89,3% stwierdziło, że biorą udział w uroczystościach szkolnych

- 78,6% oceniło, że rodzice podejmują prace społeczne na rzecz szkoły

- 92,8 % stwierdziło, że wspierają finansowo szkołę ( wpłaty na Komitet Rodzicielski i inne)

- 89,3% stwierdziło, że uczestniczą w zebraniach klasowych

 • Ponadto nauczyciele zauważają pomoc rodziców przy organizacji uroczystości klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjazdów, pomoc w dekorowaniu klasy, wspieranie finansowe dzieci z ubogich rodzin, wykonanie dodatkowych pomocy edukacyjnych…
 • Nauczyciele ocenili swoją współpracę z rodzicami :

50% - bardzo dobrze

46,4% - raczej dobrze

 • Rodzice jednak odpowiadali raczej czego oczekują od szkoły ,a nie podali inicjatyw, które chcieliby podjąć w celu polepszenia pracy szkoły i organizowania czasu wolnego dzieci.
slide20

Nauczyciele wypowiedzieli się , że podczas zebrań ogólnych, konsultacji, spotkań indywidualnych przekazują rodzicom następujące informacje :

- informacje o zachowaniu dziecka , osiągnięciach w nauce, funkcjonowaniu

w grupie ) - 100%

- informacje o zespole klasowym - 92,9 %

- porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych – 96,4%

- ułatwiają wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami – 46,4%

- informacje na temat imprez szkolnych – 92,9 %

- informacje na temat funkcjonowania szkoły (zajęcia pozalekcyjne, świetlica, biblioteka..) 100%

 • Nauczyciele wymienili też : przedstawianie rodzicom bieżących spraw klasowych, rozwiązywanie problemów pojawiających się w klasie, przedstawianie planów działań wychowawczych, planowanie z rodzicami wyjazdów (wycieczki, kino, teatr…), przekazywanie informacji dotyczących profilaktyki zagrożeń i niewłaściwych zachowań.
slide21

Na pytanie skierowane do rodziców czy informacje, które otrzymują na temat rozwoju dziecka są im pomocne w wychowaniu:

75,5% rodziców odpowiedziało – tak

18,9 % - czasami

 • Rodzice wymieniali wiele działań, poprzez które szkoła wspiera ich

w wychowaniu dzieci:

- prelekcje dla rodziców przed zebraniami

- pogadanki dla uczniów

- zajęcia wyrównawcze i wszystkie zajęcia dodatkowe

- nauka współdziałania w grupie

- rozmowy rodziców z nauczycielami (konsultacje)

- pomoc pedagoga

- konkursy, giełda talentów (wiara w siebie)

- zbiórki na rzecz zwierząt (uwrażliwianie)

- udział w uroczystościach państwowych

- uczy szacunku do starszych oraz kolegów

- rozwój kulturalny (kino, teatr)

- lekcje wychowawcze  

- kierowanie do poradni specjalistycznych

- wystawiając obiektywne opinie na temat ucznia

- uczy dobrego i kulturalnego zachowania

slide22

Dyrektor SP1 ocenił współpracę z rodzicami :

 • Rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat pracy szkoły i procesu uczenia się podczas spotkań Prezydium Rady Rodziców oraz w czasie rozmów indywidualnych, bądź też zebrań, w których uczestniczy dyrektor.
 • Opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły - przy tworzeniu programów wychowawczych i profilaktycznych, planowaniu wycieczek, harmonogramu wszelkich działań na rzecz uczniów.
 • Rodzice mają wpływ na następujące obszary działań szkoły:

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

 • Współpraca z Rodzicami przynosi konkretne efekty dla szkoły np. pomoc w organizowaniu imprez - sponsoring, ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych zgodnie z ich wskazówkami.
 • Współpraca Rodziców ze szkołą układa się w sposób bardzo dobry.
slide23

Wnioski z analizy dokumentów i innych źródeł danych:

 • Informacje o tematyce spotkań z rodzicami znajdują się w zeszytach protokołów z zebrań. Listy osób, które uczestniczyły w spotkaniu znajdują się w dziennikach lekcyjnych. Tu można znaleźć  również wykaz rozmów indywidualnych z rodzicami.
 • Podsumowanie współpracy z rodzicami dokonywane jest na posiedzeniu Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego.
 • Rodzice dokonują wpłat na Radę Rodziców.
 • Najbardziej udzielającym się rodzicom na rzecz szkoły dyrektor podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dla klas szóstych wręcza statuetkę : „Przyjaciel szkoły”.
slide24

Wnioski końcowe

Mocne strony, słabe strony Rekomendacje

slide25

Wnioski dotyczące wymagania 3.1.

 • Wyniki przeprowadzonych ankiet, wywiadów, analiza dokumentów świadczą o tym, że Szkoła Podstawowa w Jaworzu dobrze funkcjonuje w lokalnym środowisku
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku jest satysfakcjonująca i wystarczająca w stosunku do istniejących potrzeb
 • Wśród placówek, podmiotów z którymi współpracuje szkoła są: Urząd Gminy w Jaworzu, Policja, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Promocji Gminy, Świetlica Środowiskowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafia Ewangelicko – Augsburska, Parafia Rzymsko- Katolicka w Jaworzu , Koło Gospodyń Wiejskich, redakcja „Echa Jaworza”, Towarzystwo Miłośników Jaworza, PCK, Hufiec Beskidzki w Bielsku-B. ,nadleśnictwo, Polski Związek Filatelistów, UNICEF, Koło Łowieckie, schronisko dla zwierząt, kino, teatr Banialuka…
 • SP1 w Jaworzu współpracuje również z innymi placówkamioświatowymi funkcjonującymi w naszej gminie: Przedszkolem Samorządowym nr 1, Przedszkolem Samorządowym nr 2, Gimnazjum nr1. Dyrektorzy oceniają tę współpracę w stopniu dobrym. Uważają, że podejmowanie wspólnych działań jest potrzebne i korzystne dla uczniów. Podali swoje oczekiwania i propozycje współpracy na przyszłość.
slide26

Szkoła identyfikuje i zaspokaja najważniejsze  potrzeby środowiska lokalnego, podejmuje szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju  

 • Szkoła organizuje imprezy okolicznościowe, występy dla społeczności lokalnej, konkursy, uroczystości, akcje charytatywne, przedstawienia, zajęcia w terenie, prelekcje, prezentacje, wycieczki…
 • Uczniowie chętnie biorą udział w działaniach podejmowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Oferowane przedsięwzięcia są celowe i atrakcyjne dla uczniów. Wynika z nich wiele korzyści dla uczniów.
 • Szkoła dba o jakość uczenia się. Nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem.
 • Rodzice wiedzą, że szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku . Oceniają zaangażowanie szkoły w podejmowaniu współpracy ze środowiskiem w stopniu dobrym i zadowalającym. Wg nich uczestnictwo w imprezach środowiskowych służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
slide27

Informacje o  najciekawszych wydarzeniach w życiu szkoły można znaleźć na

 • stronie internetowej, w kronice, na tablicy informacyjnej  w szkole , oraz 
 • w lokalnej gazetce „Echo Jaworza”. Informacje te rodzice uzyskują również
 • podczas spotkań z wychowawcą i nauczycielami.
 • Ankietowani – rodzice, uczniowie, partnerzy, uważają że szkoła wystarczająco
 • promuje się w środowisku, ale nie do końca należycie informuje się o tym.
slide28

Mocne strony:

 • Szkoła identyfikuje potrzeby i potencjał środowiska lokalnego oraz prowadzi szereg działań, które mają na celu zaspokojenie tych potrzeb.
 • Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami działającymi w środowisku. Współpraca układa się dobrze .
 • Szkoła bierze udział w imprezach środowiskowych.
 • Nauczyciele angażują się w różnorodne formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, podejmują wiele inicjatyw i różnorodnych działań

Słabe strony:

 • Wielu rodziców nie wie, jakie konkretnie działania podejmuje szkoła we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Działania szkoły nie są wystarczająco promowane  w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej.
 • Informacje o współpracy ze środowiskiem nie zawsze są podawane.
slide29

Rekomendacje:

 • Dyrektor na zebraniach ogólnych, wychowawcy na zebraniach klasowych powinni informować rodziców o działaniach na rzecz środowiska, w jakich uczniowie brali udział.
 • Na stronie internetowej szkoły założyć zakładkę „Działania podejmowane
 • we współpracy ze środowiskiem lokalnym” i wpisywać w jakich imprezach środowiskowych uczniowie szkoły brali udział.
 • Wykorzystać potencjał rodziców- organizować spotkania z ciekawymi ludźmi np. przedstawicielami ciekawych zawodów…….
 • Współpraca bibliotekarzy szkolnych z Biblioteką Gminną np. w kwestii zakupienia lektur szkolnych do Biblioteki Gminnej.
slide30

Wnioski dotyczące wymagania 3.4.

 • Rodzice mają wpływ na funkcjonowanie szkoły:

- występują do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

- biorą udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

- pomagają w doskonaleniu organizacji i warunków pracy w szkole,

- uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły

- uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program profilaktyki

- opiniują program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania w przypadku zalecenia przez organ nadzoru pedagogicznego

opracowania takich działań,

- opiniują projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły do

  organu prowadzącego.

slide31

Rodzice dzielą się swoimi opiniami na temat pracy szkoły i procesu uczenia się

 • podczas spotkań Prezydium Rady Rodziców oraz w czasie rozmów
 • indywidualnych, bądź też zebrań, w których uczestniczy dyrektor.
 • Uczestniczą w zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych
 • z wychowawcą, konsultacjach, dniach otwartych.
 • Uczestniczą w działaniach podejmowanych przez szkołę.
 • Są zapraszani na uroczystości szkolne. Współpracują ze szkołą.
 • Uczestniczą w życiu klasy, angażują się w pomoc na rzecz uczniów potrzebujących.
 • Współpraca Rodziców ze szkołą układa się w sposób bardzo dobry.
slide32

Współpraca z Rodzicami przynosi konkretne efekty dla szkoły np. pomoc w organizowaniu imprez, sponsoring, ewaluacja programów wychowawczych i profilaktycznych zgodnie z ich wskazówkami.

 • Szkoła wspiera rodziców  w wychowaniu dzieci: informacje, które otrzymują w szkole na temat rozwoju dziecka są im pomocne w wychowaniu.
 • Szkoła stosuje różne formy wsparcia rodziców :
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych -
 • formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • prowadzenie kół zainteresowań
 • pomoc materialna, socjalna, losowa dla potrzebujących uczniów,
 • organizacja świetlicy, biblioteki szkolnej,
 • organizacja czasu wolnego : wycieczki, zawody…
 • umożliwienie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach (promowanie talentów)
slide33

Mocne strony:

 • Współpraca szkoły z rodzicami układa się bardzo dobrze.
 • Wysoka frekwencja rodziców w spotkaniach ogólnych, odpowiednia częstotliwość spotkań ogólnych z rodzicami, częste korzystanie ze spotkań indywidualnych.
 • Nauczyciele proponują rodzicom wiele form współpracy, które rodzice akceptują.
 • Nauczyciele starają się angażować rodziców w sprawy dotyczące szkoły.
 • Pozyskują sponsorów dla szkoły.
 • Wielu rodziców podejmuje tę współpracę.
 • Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu.

Słabe strony:

 • Nie wszyscy rodzice podejmują współpracę ze szkołą
 • Nauczyciele i  wychowawcy oczekują zaangażowania większej liczby rodziców 

w działania szkoły oraz aktywności w prezentowaniu własnych pomysłów

i propozycji, które wpłynęłyby na poprawę jakości pracy szkoły.

 • Nauczyciele nie zawsze przekazują informacje na temat form, zasad, sposobów

pracy z uczniem słabym, zdolnym

slide34

Rekomendacje

 • Motywować rodziców do większego zaangażowania w życie klasy, szkoły
 • i nakłaniać ich do wnoszenia własnych pomysłów i inicjatyw.
 • Wykorzystać pasje, ciekawe zawody rodziców do zorganizowanie cyklu spotkań
 • z ciekawymi ludźmi, zorganizować warsztaty tematyczne dla dzieci np.
 • plastyczne, przyrodnicze… zgodne z zainteresowaniami rodziców.
 • W związku z przeprowadzonymi szkoleniami dla nauczycieli dotyczącymi pracy
 • z uczniem słabym, zdolnym nauczyciele powinni poinstruować rodziców
 • o sposobach pracy.
slide35

W roku szkolnym 2012\2013 I zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole działał w składzie :

Urszula Szkudlińska

Ema Kukla

Aleksandra Podstawny

Anna Witkowska