Download
1 / 66

Miten rakennamme yhteistä visiota? - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Miten rakennamme yhteistä visiota?. PERUSOPETUS UUDEN KYNNYKSELLÄ - OPETTAJANKOULUTUS TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ 13.4.2012 Helsinki Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS. Perusopetus uuden kynnyksellä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Miten rakennamme yhteistä visiota?' - terri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Miten rakennamme yhteistä visiota?

PERUSOPETUS UUDEN KYNNYKSELLÄ - OPETTAJANKOULUTUS TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ

13.4.2012 Helsinki

Opetusneuvos Irmeli Halinen

OPETUSHALLITUS


Perusopetus uuden kynnyksellä

 • Mitä on tulevaisuuden sivistys? Millaista osaamista tarvitaan? Millainen työskentely tuottaa haluttua osaamista ja sivistystä?

 • Miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen toimintakulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla?

 • Millaisia taitoja opettajat ja koulun muu henkilöstö tarvitsee kyetäkseen työskentelemään tulevaisuuden sivistystä ja osaamista edistävällä tavalla?

 • Mikä on opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman merkitys opettajan ja kouluyhteisön työn ohjaajana ja tukijana?Mikä on koulun perustehtävä?

 • Perusopetuslaki 2§ 1 mom.

 • Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

 • Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.


Perusopetuslain tarkoittaman opetuksen tavoitteet (OKM:n työryhmän esitys 2012)

 • Tavoitepykälät lähes samat kuin nykyisin

  2 § Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

  3 § Tarpeelliset tiedot ja taidot

  4 § Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen


Perusopetuslain tarkoittaman opetuksen tavoitteet (OKM:n työryhmän esitys 2012)

 • Nykyisiä tavoitteita täsmennetään ja monipuolistetaan

  • Korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää – ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattiset arvot, terveys, hyvinvointi, hyvät tavat ja kestävä kehitys

  • Korostetaan vuorovaikutteista ja yhteistyöhön perustuvaa, toisia kunnioittavaa toimintatapaa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta

  • Korostetaan tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista – erityisesti ajattelun, vuorovaikutuksen ja yhteistyön taitoja

  • Painotetaan oppimisen sosiaalista luonnetta, monipuolisten oppimisympäristöjen ja elinikäisen oppimisen merkitystä


Miten opetus tulee järjestää? työryhmän esitys 2012)

 • Perusopetuslaki 3§ 2 ja 3 mom.

 • Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

 • Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.


Mihin oppilaalla on oikeus? työryhmän esitys 2012)

 • Perusopetuslaki 30§ 1 mom.

 • Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.OPETUS JA OPPIMINEN ohjausjärjestelmässä

KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma

KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

Paikalliset

tarpeet

ja

linjaukset

Oppimateriaali

Opettajan-

koulutus

Laatukriteerit

Opetussuunnitelman perusteet 2004

Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 2001

Perusopetuslaki ja -asetus 1998


Suomalaisen ohjausjärjestelmän vahvuuksia ohjausjärjestelmässä

 • Fokus on opetuksen ja oppimisen tukemisessa – kansalliset normit ovat tukea antava pohja

 • Opetussuunnitelman perusteissa on jo nyt melko vahva osaamista korostava tulevaisuusorientaatio

 • Opetussuunnitelma rakennetaan yhteistyössä

 • Opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa – kehittämistyöstä ammennetaan opsiin ja opsia toteutetaan ja syvennetään kehittämistyöllä

 • Paikallinen työ ei ole vain perusteiden käyttöönottoa, vaan olosuhteet, mahdollisuudet ja tarpeet huomioonottavaa moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää suunnittelua – oman työn määrittelyä ja luomista

 • Opetushallinto, opettajankoulutus ja oppimateriaalien tuottajat työskentelevät toimivat samaan suuntaan


Opetussuunnitelman asema on kirjattu lakiin ohjausjärjestelmässä

 • PL 3 § Opetuksen järjestämisen perusteet

 • Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään. …

 • PL 14 § Tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet

 • … Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet).

 • PL 15 § Opetussuunnitelma

 • Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä tässä laissa tarkoitettua opetusta varten opetussuunnitelma. …


Opetussuunnitelman asema on kirjattu lakiin ohjausjärjestelmässä

 • PL 30 § Oikeus saada opetusta

  Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

  Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. …

 • PA 9 § Opetuksen ja työaikojen suunnittelu

 • Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään…


Opettajat kokevat opetussuunnitelman tärkeäksi ohjausjärjestelmässä

 • Opetussuunnitelman perusteet ovat tukeneet ja ohjanneet paikallista opetussuunnitelmatyötä hyvin, perusteet ovat selkeitä ja perusteiden linjauksiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä

  • 80 % kunnista ja yli 70 % kouluista katsoi, että perusteet tukevat entistä paremmin käytännön opetustyötä

 • Kuntien kokonaisvastuu opetussuunnitelmatyöstä on vahvistunut

 • Noin 90 % kunnista ilmoittaa, että opettajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön erittäin tai melko paljon

 • Opettajat ovat tavoitetietoisia ja pitävät opetussuunnitelmaa tärkeimpänä työnsä suunnitteluun vaikuttavana tekijänä

 • Lähteet: Koulutuksen arviointineuvosto 2008, 2009, 2010

 • OPH 2005, 2007 ja 2009

 • Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009


 • Opetussuunnitelmalliset työkalut ohjausjärjestelmässäoppimisen edistämisessä

  Koulutukselle asetetut tavoitteet

  Oppimiselle asetetut tavoitteet

  Oppimisen ja koulunkäyn-nin tuki

  KOULUN

  TOIMINTA-

  KULTTUURI

  Opetus

  ja

  ohjaus

  Oppilaan

  arviointi

  OPPIMIS-

  YMPÄRISTÖ

  Oppimiskäsitys

  Oppilaan oppimiseen ja kasvuun liittyvät tarpeet

  Irmeli Halinen


  OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE ohjausjärjestelmässä

  Arvot, toiminta-ajatus, tavoitteet

  Oppimiskäsitys, toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

  Tuntijako

  Kieliohjelma

  Tietostrategia

  Yhteistyö

  Aihekokonaisuudet

  Oppilaan ja koulun toiminnan arviointi

  Oppiaineet

  Oppiaineet

  Oppiaineet

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuki


  Opetussuunnitelman monet ulottuvuudet ohjausjärjestelmässä

  Opettajan

  työsuun-

  nitelma

  Vuosi-

  suunni-

  telma

  Oppimissuun-nitelma ja HOJKS

  Kuntakohtaiset

  Ja

  valtakunnalliset

  strategiat

  Arviointi

  Opetussuunnitelma

  Pedagogisen johtajuuden ja ammatillisen kehittymisen työkalu

  Esiopetus,

  toiset koulut

  Huoltajat ja

  muut yhteistyökumppanit  Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteiden ja perusopetuksen tuntijaon uudistaminen

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esitys ”Tulevaisuus perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako; OKM 2012:6) 24.2.2012

  • Lausunnot pyydetty 22.3.2012 mennessä

  • Valtioneuvosto tehnee asiaa koskevan päätöksen kevään 2012 aikana

  • Tavoitteena vastata hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin nykyisen vuosiviikkotuntimäärän puitteissa

  • Työryhmä ei esitä uusi oppiaineita tai laajenevia tehtäviä kunnille ja muille opetuksen järjestäjille


  Hallitusohjelman tavoitteita perusopetukselle perusopetuksen tuntijaon uudistaminen

  • Yleisiä tavoitteita

  • Esi- ja perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena

  • Koulujen eriytyminen estetään

  • Painopisteitä perusopetuksen tavoitteille ja tuntijaolle

  • Vahvistetaan taito- ja taideaineiden opetusta

  • Vahvistetaan liikuntaa

  • Vahvistetaan yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta

  • Vahvistetaan ympäristökasvatuksen asemaa

  • Vahvistetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä

  • Monipuolistetaan kieliohjelmia


  Tuntijakoa koskevat ehdotukset perusopetuksen tuntijaon uudistaminen

  • Nivelkohdat eri oppiaineissa yhtenäistetään; 2. ja 6. luokan tuntimäärä lisätään ja 7. ja 8. luokan tuntimäärää vähennetään

  • Äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin ja liikunnan opetuksen tuntimäärää lisätään

  • Taito- ja taideaineiden aiemmista ns. välystunneista 4 vvt kiinnitetään musiikkiin, kuvataiteeseen ja käsityöhön

  • Ympäristöoppia opetetaan oppiainekokonaisuutena vuosiluokilla 1- 6

  • Aihekokonaisuuksien opettamista varten varataan 1 vvt vuosiluokilla 7 – 9

  • Oppilaalle valinnaisen opetuksen vähimmäistuntimääräksi esitetään 9 vvt nykyisen 13 vvt:n sijaan

  • A2 kielen tuntimäärää vähennetään; A2 ja B2 –kielen opetus rahoitetaan erillisellä valtionavustuksella mikäli opetus järjestetään oppilaan kokonaisvähimmäistuntimäärän ulkopuolisena perusopetusta täydentävänä opetuksena


  Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen on jo käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  • Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettiin 2009

  • Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvut 4 ja 5 (Kasvun ja oppimisen tuki, Oppimisen ja koulunkäynnin tuki) uudistettiin 2010

  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet uudistettiin 2011


  Tulevaa opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  • Edessä on koko yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

  • Työ toteutettaneen kokonaisuudessaan vuosien 2012 – 2016 välisenä aikana

  • Tämä merkitsee, että useita eri perusteasiakirjoja laadintaan samanaikaisesti

  • Jokaiseen perusteasiakirjan laadintaprosessiin liittyy laaja sidosryhmäyhteistyö ja asiantuntijoiden kuuleminen sekä paikallisten opetussuunnitelmien laadintatyön tukeminen monin eri tavoin


  Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  • Valtioneuvosto antanee kevään aikana tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen

  • Perustetyö käynnistyy sen jälkeen

  • Esiopetuksen ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä

  • Uuden tuntijaon ja uusien perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat tulee saada valmiiksi siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016


  Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteita käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  • Rakentaminen nykyisille vahvuuksille

  • Oppimiskäsityksen syventäminen ja avaaminen

  • Tulevaisuuden sivistys ja laaja-alainen osaaminen kaikkia opetuksen alueita, eri oppiaineita ja vuosiluokkia läpäisevinä ja opetusta eheyttävinä tavoitteina

  • Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden selkeyttäminen

  • Pedagogisen otteen vahvistaminen ja kuntien/koulujen toimintakulttuurin kehittämisen tukeminen

  • Olennaiseen keskittyminen – tavoitteiden korostaminen ja sisältöjen karsiminen/selkeyttäminen

  • Perusteiden kehittäminen joustavana työkaluna – rakenteistaminen ja sähköistäminen


  Oppimiskäsitys lähtökohtana käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  • Opettamisessa ja oppimisessa entistä tärkeämmiksi tulevat:

   • oppilaan ja opettajan kohtaamisen luonne - turvallisuus, selkeys, säännöllisyys, tunnetaidot, yhdessä olemisen pelisäännöt, vuorovaikutteisuus

   • oppijalähtöiset opetusjärjestelyt ja oppimista tukevat monipuoliset oppimisympäristöt

   • keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen

   • oppilaiden/opiskelijoiden osallistuminen, oma pohdinta ja aktiivisuus, oppilaiden tiimityö ja yhteistoiminnalliset työtavat

   • opettajien tiimityö ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, huoltajat ja asiantuntijat koulutyön tukena

   • oppiaineiden yhteistyö ja integraatio

   • koulussa ja muualla opitun yhdistyminen


  OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN TEHTÄVÄ käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  OSAAMINEN

  TULEVAISUUDEN SIVISTYS

  TOIMINTAKULTTUURI


  T käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan

  O

  V

  I


  Esi-, perus- ja lisäopetuksen aikataulua käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan2012 - 2014

  • Huhtikuu 2012: Opetussuunnitelmatyölle pohjaa luovan keskustelun käynnistäminen; prosessin aikataulu OPH:n verkkosivuille

  • Elokuu 2012: Keskustelua virittävää tukiaineistoa OPH:n verkkosivuille

  • Elokuu 2012: Perustetyön ohjausryhmä ja yleisiä linjauksia valmistelevat työryhmät aloittavat työnsä – luodaan yhtenäinen perusta oppiainetyölle

  • Marraskuu 2012: Ensimmäinen kommentointipyyntö opetuksen järjestäjille (yleiset linjaukset)

  • Tammikuu 2013: Oppiainekohtaiset ja muut tarvittavat valmisteluryhmät aloittavat työnsä


  Esi-, perus- ja lisäopetuksen aikataulua käynnistynyt – työtä jatketaan ja laajennetaan2012 - 2014

  • Elokuu 2013: Toinen kommentointipyyntö opetuksen järjestäjille (painopisteenä esiopetus)

  • Huhtikuu 2014: Kolmas kommentointipyyntö opetuksen järjestäjille (perusopetus ja lisäopetus)

  • Syys - lokakuu 2014: Lausuntopyynnöt esi-, perus- ja lisäopetuksen opsin perusteista

  • Joulukuu 2014: Pääjohtajan päätös; uusien perustemääräysten antaminen

  • Tammikuu 2015: Paikallisten opetussuunnitelmien laadinta alkaa

  • Elokuu 2016: Uusien opetussuunnitelmien mukainen opetus alkaa


  Koulun perustehtävä säilyy, mutta toimintaympäristö muuttuu vinhaa vauhtia?

  Mitkä ovat tulevaisuuden sivistystarpeita?

  Miten koulu toimii hoitaakseen perustehtävänsä?


  Toimintaympäristöä muuttavat tekijät muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Ilmasto, väestön kasvu ja ympäristö

  • Globalisaatio

  • Teknologian kehitys

  • Tiedon määrän ja luonteen muutos

  • Lasten kasvuympäristöissä tapahtuvat muutokset


  Ilmaston muutos, väestön kasvu ja ympäristö muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Ilmaston muutos ja luontoympäristön kuluminen asettavat kaikkein tinkimättömimmät reunaehdot tulevaisuutta ajatellen

  • Muutokset vaikuttavat globaalisti, meihin kaikkiin

  • Oppilaat odottavat, että he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi, voisivat ymmärtää asioita ja oppisivat tekemään omassa elämässä eettisesti perusteltuja valintoja


  Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Globalisaatio on monimuotoinen ja ristiriitainen prosessi

   • Taloudellinen ja kulttuurinen yhtenäistyminen ja lisääntyvä vuorovaikutus

   • Alueellisten erojen kasvu

   • Kulttuurien, kielten ja uskontojen moninaisuus

   • Työn luonteen muutos, työn ja työvoiman liikkuvuus

  • Oppilaat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä omasta taustastaan ja muiden kulttuurien ominaispiirteistä, kykyä toimia monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä taitoja, joiden avulla voi toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä


  Teknologian ja median kehitys muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Teknologian, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan kehitys on luonut edellytykset globalisaatiolle

  • Teknologian kehitys on vasta alussa; se luo uusia oppimisen ympäristöjä, tapoja ja mahdollisuuksia

   • Oppilaat tarvitsevat nykyistä parempia tilaisuuksia hyödyntää teknologiaa syvälliseen oppimiseen, yhdistää koulussa ja sen ulkopuolella opittua sekä oppia hakemaan ja rakentamaan tietoa monipuolisessa vuorovaikutuksessa, yhdessä toisten kanssa


  Tiedon luonteen muutos muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Teknologia tuo tiedon ulottuvillemme

   • Tiedon valtava määrä, kompleksisuus ja visuaalisuus

   • Tiedon syntyminen verkostoissa

   • Tiedon monimuotoisuus, epävarmuus, ristiriitaisuus, nopea uusiutuminen, dynaamisuus

  • Oppilaat tarvitsevat tiedonhankinnan ja käsittelyn taitoja, kriittistä lukutaitoa, kykyä tuottaa tietoa vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja toimia verkostoissa sekä ajatella ja ratkaista ongelmia


  Lasten ja nuorten muuttuu vinhaa vauhtia? kasvuympäristön muutokset

  • Perheen, suvun, asuinyhteisöjen ja kaveripiirin rakenteiden ja toimintatapojen muutokset

   • Aikuisuuden mallit, hoivasuhteet, perheiden ongelmat, köyhyys

   • Uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot, median ja mainonnan vaikutus

   • Päiväkotien ja koulujen kasvatus/hoivavastuun kasvaminen

  • Oppilas tarvitsee kokemuksia turvallisesta ja välittävästä aikuisuudesta sekä rakentavasta toiminnasta yhteisössä, harjaantumista arjen taitoihin ja yksilöllistä tukea ja ohjausta omalle kehitykselleen


  Muutoksen ytimessä muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Maailmassa tekemisen, tietämisen ja olemisen rakenteet ja haasteet ovat muuttuneet (Ståhle, 2009)

   • Tekeminen – kaikki tärkeät ja vaikuttavimmat tulokset syntyvät yhteistyössä ja verkostoissa

   • Tietäminen – entistä enemmän hajautettu teknisesti ja sosiaalisesti

   • Oleminen – identiteettimme on koetuksella jatkuvan muutoksen ja globaalien informaatiovirtojen maailmassa  Maailma on hämmentävä paikka! muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Ilmaston lämpeneminen

  • Terrorismi

  • Talouden globalisaatio

  • Työelämän muutos

  • Maahanmuutto

  • - Yhteiskunnan polarisoituminen

  • Finanssi-, talous- ja velkakriisit

  • - Jokela, Kauhajoki, Utoya

  • Arabimaiden vallankumoukset

  • - jne.

  Lähde: Hämäläinen, 2011; O’Hara 2008


  Koetun hyvinvoinnin tekijät muuttuu vinhaa vauhtia?

  • ELINYMPÄRISTÖ

  • Luonnonympäristö

  • Teknologiat

  • Väestö

  • Kulttuuri (arvot ja normit)

  • Instituutiot (lait ja

  • sääntely)

  • Yhteiskuntapolitiikka

  • Talous

  • Työelämä

  • Media & markkinointi

  • HENKINEN KOHERENSSI

  • Maailman

  • ymmärrettävyys

  • - Arjen hallittavuus

  SUBJEKTIIVINEN

  HYVINVOINTI

  • ARIKIELÄMÄN

  • AKTIVITEETIT

  • JA ROOLIT

  • - Työntekijä

  • Kuluttaja

  • Perheenjäsen

  • Sukulainen

  • Ystävä

  • Harrastaja

  • Kansalaisaktivisti

  • Kansalainen

  • ELÄMÄN MERKITYK-SELLISYYS

  • Itsensä ylittäminen

  • Muiden palveleminen

  • Korkeampi päämäärä

  RESURSSIT JA

  TOIMINTAMAH-

  DOLLISUUDET

  - Tulotaso

  - Osaaminen

  - Fyysinen terveys ja

  mielenterveys

  - Sosiaalinen pääoma

  - Informaatio

  - Aika

  - Poliittinen valta

  - Luonnonvarat

  • MASLOWIN TARPEET

  • Itsensä toteuttaminen

  • Itsekunnioitus ja

  • sosiaalinen arvostus

  • Lähimmäisen rakkaus

  • ja yhteisöllisyys

  • Turvallisuus

  • Fysiologiset tarpeet

  Lähde: Timo Hämäläinen, SITRA

  Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi

  Tiedepolitiikka 4/09


  Yhteiskunnallinen muuttuu vinhaa vauhtia?murrosjahenkinenhyvinvointi

  Epävarmuu-

  den kasvu

  Ymmärrettävyys

  Valintojen

  ongelmat

  Terveys,

  subjektiivinen

  hyvinvointi (QoL)

  Hallittavuus

  Koherens-

  sin tunne

  Individualismi,

  normittomuus,

  kulutusyhteis-

  kunta, materia-

  lismi & instru-

  mentalismi

  Merkityksellisyys

  Lähde: Timo Hämäläinen, SITRA 2009

  (Aaron Antonovsky;

  Monica Ericsson & Bengt Lindström)


  Koulun toimintatapojen ja toimintakulttuurin merkitys muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Koulu voi toimia merkittävänä koherenssin tunnetta vahvistavana tekijänä

  • Toimintakulttuurin ytimenä on kouluyhteisön vuorovaikutuksen laatu

   • kohtaaminen ja kohteleminen

   • läsnäolo

   • kuunteleminen ja arvostaminen

   • tukeminen ja kannustaminen

  • Taidot kehittyvät vain tekemällä

   • ”miten” on tärkeämpi kysymys kuin ”mitä”


  Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan? muuttuu vinhaa vauhtia?

  Mitkä ovat tulevaisuuden sivistystarpeet?

  ?


  Tulevaisuuden osaamisen pohdintaa muuttuu vinhaa vauhtia?

  • Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista on pohdittu laajasti mm. OECD:n, EU:n, UNESCO:n piirissä ja laajoissa tutkimushankkeissa - > näkemyksissä on paljon yhteistä

  • Suomessa pohdinta aktivoitui perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon valmistelun (Perusopetus 2020) sekä lukion kehittämisen pohdinnan (ministeriön lukiotyöryhmän esitys) yhteydessä

  • Seuraavassa tarkastellaan joitakin kiinnostavia lähteitä ja kompetenssiajattelun kehittymistä


  Työelämässä vaadittavien taitojen luonne on muuttunut; muuttuu vinhaa vauhtia?prof. Linda Darling-Hammond 2011

  • KEHITYS 1960 - 2002

  • Routine manual 50 -> 46

  • Non-routine manual 50 -> 41

  • Routine cognitive 50 -> 42

  • Non-routine analytic 50 -> 60

  • Non-routine interactive 50 -> 64

  • The dilemma of schools:

  • The skills that are easiest to teach and test

  • are also the ones that are easiest to

  • digitize, automate, and outsource


  Oppimiseen kohdistuvat odotukset muuttuvassa toimintaympäristössä; prof. Linda Darling-Hammond 2011

  • The new context means new expectations. Most studies include:

  • 􀂄Ability to communicate

  • 􀂄Adaptability to change

  • 􀂄Ability to work in teams

  • 􀂄Preparedness to solve problems

  • 􀂄Ability to analyse and conceptualise

  • 􀂄Ability to reflect on and improve performance

  • 􀂄Ability to manage oneself

  • 􀂄Ability to create, innovate and criticise

  • 􀂄Ability to engage in learning new things at all times

  • 􀂄Ability to cross specialist borders

  • Chris Wardlaw, "Mathematics in Hong Kong/China – Improving on Being First in PISA"


  Individual Skills for Innovation toimintaympäristössä

  • Whatindividual competences should people acquire to

  • contribute to innovation as producers and users?

  Subject-based skills (know-what and know-how)

  Skills in thinking and creativity (critical thinking, ability to make connections, imagination, curiosity,...)

  Behavioral and social skills (self-confidence, energy, perseverance, passion, leadership, collaboration, communication)

  Lähde: Stéphan Vincent-Lancrin, 19.9.2011

  Senior Analyst

  OECD Centre for Educational Research and Innovation


  21st Century Skills (ATCS –hanke) toimintaympäristössä

  • Ajattelun taidot (Ways of Thinking)

   • luovuus ja innovatiivuus

   • Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaito ja päätöksenteko

   • Oppimaan oppiminen, metakognitio

 • Tekemisen tai työskentelyn tavat/taidot (Ways of Working)

  • Kommunikointi

  • Yhteistyö (ryhmässä työskentely)

 • Työskentelyn välineet

  • Informaation käsittelytaito (information literacy)

  • Tietotekniikan käyttötaito (ICT literacy)

 • Maailmassa elämisen taidot (Living in the World)

  • lokaali ja globaali kansalaisuus

  • elämä ja ura

  • Henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, johon sisältyy kulttuurinen tietoisuus ja kulttuuriset taidot


 • Elinikäisen oppimisen avaintaitojen eurooppalainen viitekehys/EU

  • Viestintä äidinkielellä

  • Viestintä vierailla kielillä

  • Matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla

  • Digitaaliset taidot

  • Oppimistaidot

  • Sosiaaliset ja kansalaistaidot

  • Aloitekyky ja yrittäjyys

  • Tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot

  • Kaikissa kahdeksassa avaintaidossa tärkeät teemat:

  • Kriittinen ajattelu

  • Luovuus

  • Aloitteellisuus

  • Ongelmanratkaisu

  • Riskinarviointi

  • Päätöksenteko

  • Tunteiden rakentava hallinta


  Akateemisen asiantuntijuuden uudet haasteet; viitekehys/EUprofessori Erno Lehtinen 2004

  • Nopea muutos työelämässä ja yhteiskunnassa yleensä

  • Ratkaistavien ongelmien kompleksisuuden kasvu ja tarve epävarmuuden hallintaa

  • Toimintaympäristön teknologisoituminen

  • Kansainvälisyyden lisääntyminen

  • Toimiminen asiantuntijaverkostoissa

  • Yleisten taitojen (kuten vuorovaikutus, itseohjautuvuus, jne.) ohella, mitä erityistä odotetaan asiantuntijoilta?

   • Tieteellinen ajattelu, tutkimukselliset taidot

   • Kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito

   • Kriittinen ajattelu ja asioiden monisuhteisuuden hallinta

   • Innovatiivisuus ja uutta luova oppiminen

   • Eettinen vastuu asiantuntija- tiedon käytöstä


  OECD:n DeSeCo projekti viitekehys/EU(Definition and Selection of Competencies)

  • Tavoitteena oli määritellä “Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society”

  • Lähtökohtana oli se, että kirjoitus-, luku- ja laskutaitojen lisäksi tarvitaan muitakin taitoja, jotka ovat ainakin osittain riippumattomia spesifeistä sisällöistä

  • Kompetenssi määriteltiin yleisemmäksi käsitteeksi kuin taito

  • Kompetenssilla tarkoitetaan kykyä kohdata menestyksellisesti kulloisenkin tilanteen kompleksit vaatimukset

   • Kompetentti käyttäytyminen tarkoittaa tietojen, taitojen, sosiaalisten valmiuksien, asenteiden, emootioiden, ja motivaation tarkoituksenmukaista käyttöön ottamista


  DeSeCo –työssä määritellyt kompetenssit viitekehys/EU

  • Vuorovaikutus sosiaalisesti heterogeenisissa ryhmissä

   • Miten liittyä erilaisen taustan omaaviin ryhmiin ja toimia niissä?

    2) Itseohjautuva toiminta

   • Miten ohjata ja kontrolloida omaa toimintaa osana oman elämän ja toimintaympäristön kokonaisuutta?

    3) Apuvälineiden vuorovaikutteinen käyttö

   • Miten käyttää sosio-kulttuurisia (kieli, informaatio) ja fyysisiä (esim. tietokoneet) apuvälineitä vuorovaikutteisesti?

  1

  3

  2


  Tulevaisuuden vaatimat valmiudet viitekehys/EU(DeSeCo:n viitekehyksen pohjalta OPH 2007)

  • Identiteetti, eheä minuus, kyky itsenäiseen toimintaan ja itseohjautuvuuteen

  • Taito elää yhteisöissä ja kohdata erilaisuutta, liittymisen, vuorovaikutuksen ja dialogin taidot

  • Hyvä perusosaaminen, oppimaan oppiminen ja taito käyttää ”välineitä” vuorovaikutteisesti

  • Kestävää tulevaisuutta rakentava elämäntapa ja sivistys

  Luovuus ja innovatiivisuus


  Muutokset tiedon määrässä ja luonteessa viitekehys/EU

  Globalisaatio; mm. muuttuvat ammatit,

  monikielisyys, monikulttuurisuus

  4

  3

  2

  1

  Kaikkeen vaikuttava teknologia, verkkoyhteisöt

  Ilmaston muutos, luonnon tasapaino

  1 = Kypsä identiteetti, valmius itsenäiseen toimintaan

  2 = Taito elää yhteisössä ja kohdata erilaisuutta

  3 = Perusosaaminen, oppimaan oppiminen, taito käyttää

  välineitä vuorovaikutteisesti

  4 = Kyky pohtia ja toimia vastuullisesti, kestävää tulevaisuutta

  rakentava elämäntapa ja sivistys

  5 = Luovuus, innovatiivisuus

  Kasvuympäristön rakenteiden muutos


  Miten tulevaisuuden osaaminen voidaan kuvata opetussuunnitelman perusteissa ?


  Tulevaisuuden osaamista pyritään jäsentämään kompetenssiajattelun kautta

  • Osaaminen/kompetenssi sisältää asiaan liittyvät

  • tiedot

  • taidot

  • arvot

  • asenteet

  • kyvyn toimia (arvot, asenteet) ja käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla

  • Esimerkkinä hyvän vuorovaikutuksen kompetenssi.


  Hyvän vuorovaikutuksen kompetenssi kompetenssiajattelun kautta

  • Tiedot

  • kieleen/kieliin sekä viestintään liittyvä tieto, tvt:hen ja verkkoviestintään liittyvä tieto, käsiteltävään asiaan liittyvä tieto

  • Taidot

  • taito käyttää viestinnän eri välineitä ja keinoja, taito kuunnella, taito ilmaista ajatuksensa selkeästi ja kiinnostavasti jne.

  • Arvot

  • toisen ihmisen kunnioittaminen, eri kulttuurien ja toimintatapojen kunnioittaminen, ihmisoikeuksien tunnustaminen, totuuden arvostaminen jne.

  • Asenteet

  • kohteliaisuus, ystävällisyys, kiinnostuneisuus jne.

  • Kyky (ability, capability)

  • käyttää näitä neljää työkaluvarastoa eri konteksteissa relevantilla tavalla -> ydin


  Tulevaisuudessa korostuva osaaminen kompetenssiajattelun kautta

  Osallistumisen ja vaikuttamisen

  taidot

  Ajattelun ja ongelmanratkaisun

  taidot taidot

  Työskentelyn ja vuorovaikutuksen

  taidot

  taidot

  Ilmaisun ja käden taidot

  Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot

  Opetussuunnitelman perusteet 2010

  3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat


  Tulevaisuudessa korostuva osaaminen: Perusopetus 2020 kompetenssiajattelun kautta

  • Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot

  • itsetuntemus ja taito pohtia ja arvioida omaa toimintaa

  • terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen

  • eettisyys ja vastuullisuus ja toiminta yhteisön jäsenenä

  • hyvä käytös ja empatia

  • Käden ja ilmaisun taidot

  • kehon koordinaatio

  • monipuolisen ilmaisun ja esiintymisen taidot ja rohkeus

  • suunnittelun ja tuottamisen taidot

  • kekseliäisyys, kokeellisuus ja mielikuvituksen käyttö


  Tulevaisuudessa korostuva osaaminen; kompetenssiajattelun kauttaPerusopetus 2020

  • Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot

  • laaja-alainen lukutaito ja tekstitaidot, tiedon hankinnan, käsittelyn ja käytön taidot

  • tieto- ja viestintäteknologian ja muun teknologian käyttötaito

  • kommunikointi-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot

  • opiskelun taidot

  • itsenäisen ja pitkäjänteisen työn tekemisen taidot

  • ajanhallinta ja joustavuus

  • yrittäjyys ja muutososaaminen


  Tulevaisuudessa korostuva osaaminen; `Perusopetus 2020 kompetenssiajattelun kautta

  • Ajattelun taidot

  • ongelmanratkaisu, päättely, argumentointi ja johtopäätösten teko

  • kriittinen, analyyttinen ja systeeminen ajattelu

  • luova ja innovatiivinen ajattelu

  • Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

  • yhteisön ja yhteiskunnan hahmottaminen

  • aloitteellisuus ja johtamisen taidot

  • kyky toimia rakentavasti ja ratkaista ristiriitoja

  • erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen

  • mediataidot

  • tulevaisuuden ajattelemisen ja rakentamisen taidot


  Osaamisen rakentuminen yksilön kehityksen näkökulmasta kompetenssiajattelun kautta

  Osallistuminen, vaikuttaminen, vastuullisuus

  Perustiedot ja taidot, työskentelyn ja ajattelun taidot

  Vuorovaikutus

  liittyminen ja yhdessä tekeminen

  Identiteetti

  ja

  itsensä ilmaisu


  Miten opetuksessa voi edistää tulevaisuuden taitoja? kompetenssiajattelun kautta

  • Miten kussakin opetustilanteessa ja koulutyössä yleensä

  • vahvistetaanoppilaan itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta, kykyä arvostaa itseään ja ottaa vastuuta itsestään?

  • lisätään oppilaitten mahdollisuuksia oppia tekemään yhdessä, toimimaan rikkaassa ja toisia arvostavassa vuorovaikutuksessa?

  • keskitytään harjaannuttamaan tiettyä perustietoa/taitoa ja sen yhteydessä edistetään erilaisia työskentelyn ja ajattelun taitoja?

  • autetaan oppilaita suhteuttamaan omat kokemuksensa yhteiskuntaan ja maailmaan, pohtimaan tulevaisuutta ja tekemään eettisesti perusteltuja ratkaisuja ja tekoja sen hyväksi?  KIITOS! (Tharp ja Gallimore 1988)


  ad