ministarstvo finansija i privrede uprava carina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE UPRAVA CARINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE UPRAVA CARINA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE UPRAVA CARINA - PowerPoint PPT Presentation

terri
276 Views
Download Presentation

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE UPRAVA CARINA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEUPRAVA CARINA Elektronska komunikacija u okviru projekta NCTS Beograd, 30. Maj 2013.

 2. Agenda • Autorizacijazaelektronskukomunikaciju • Elektronskipotpisisertifikat • Korišćenjeelektronskogpotpisaza: • Autentifikaciju NCTS poruka • Enkripciju NCTS poruka • Aspektisvojeručnogielektronskogpotpisa • Arhiviranje – zašto, šta? • Zaključci

 3. Autorizacija za e-komunikaciju • Zajedničkozasvecarinskepostupke: • Unos podataka neophodnih za e-komunikaciju • Tranzit: • Odobrenjeza e-komunikacijusa CI otpreme • Odobrenjeza e-komunikacijusa CI odredišta • Odobrenjeza e-komunikacijusagarantnomcarinarnicom

 4. Autorizacija za e-komunikaciju • Odobrenjaizdajunadležne carinarnice • Predstavnikpodnosiocazahtevanadležnojcarinarnicidostavlja: • Zahtevzaelektronskukomunikaciju (portal Upravecarine) • Ostala neophodna dokumenta • Nadležnacarinarnica: • Unosi neophodnepodatke za e-komunikaciju • Izdaje odobrenje koje se štampa, pečatira, potpisuje Odobrenje se primenjuje za nekoliko minuta

 5. Elektronski potpis i sertifikat • Elektronskipotpis– metodautentifikacije • Elektronskipotpis– ispunjavasledeće uslove: • Jedinstveno je povezansapotpisnikom • Identifikujepotpisnika • Odgovornostpotpisnika • Povezan je sapodacimanakoje se odnosinatakavnačin da se svakanaknadnapromenapodatakamože otkriti • Kvalifikovanisertifikat- sertifikatkojiispunjavauslovenavedene u zakonu – koristićemogazapotpisivanjeporuke

 6. Principi potpisivanja i enkripcije

 7. Sadržajsertifikata Osnovneinformacije: • Izdavalac (Sertifikacionotelo) • Imeiprezimevlasnikasertifikata (firma) • Rokvaženja od • Rokvaženja do • Serijskibrojsertifikata • E-mail adresavlasnikasertifikata

 8. 2 û Elektronski potpis ü ü ü ü ü ü ü Aspektisvojeručnog i e-potpisa Svojeručni potpis Elektronski podaci Verifikacija ? ? Integritet ? Nemogućnostporicanja Pravnavalidnost Trajnavalidnost

 9. Arhiviranje – Zašto, Šta? • E-carina značiikomunikacijubezpapira pa je arhiviranjeporukaneophodno • Porukemorajubitiarhiviraneuključujućiielektronskepotpise • Obestrane u komunikacijitreba da arhivirajuporukekoje prime(a i one kojepošalju) • Ne postojevažeći zakoni o elektronskomarhiviranju

 10. Zaključci Elektronskipotpis se sve više ugrađuje u propisesaciljem da pojednostaviipoboljša komunikacijuizmeđu fizičkih/pravnih licaidržavneuprave

 11. Hvala na pažnji! Ljiljana Jovanović jovanoviclji@carina.rs