Kabböle-Malmsby vattenandelslag Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - PowerPoint PPT Presentation

kabb le malmsby vattenandelslag kabb le malmsbyn vesiosuuskunta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kabböle-Malmsby vattenandelslag Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kabböle-Malmsby vattenandelslag Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta

play fullscreen
1 / 33
Kabböle-Malmsby vattenandelslag Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta
137 Views
Download Presentation
terence
Download Presentation

Kabböle-Malmsby vattenandelslag Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kabböle-Malmsby vattenandelslagKabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta Info 29.11.2009

 2. Välkommen / Tervetuloa Styrelsen / Puuhamiehet • Göran Asplund viceordförande varapuheenjohtaja • Tapani Henkola kommunikation viestintä • Mårten Henriksson juridik och bokföring juridiikka ja kirjanpito • Dan Högström ordförande puheenjohtaja • Peter Kristjankroon kartor och material kartat ja materiaalit • Lars Warma kassa och WEB kassa ja WEB Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 3. Svenska-innehåll / Suomi-sisältö • Bakgrund / Tausta • Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet • Planeringsresultatet / Suunnittelun tulokset • Nästa steg / Seuraavat askeleet • Kostnadskalkyl medlemsskap och avgifter / Kustannuslaskenta ja maksuja • Bredband / Laajakaista • Vattenandelslagets möteskallelse / Vesiosuuskunnan kokouskutsu • Frågor och svar, diskussion / Kysymyksiä ja vastauksia, keskustelu Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 4. Bakgrund / Tausta • Allt vatten i trakten tas nu från små vattentag såsom grävda eller borrade brunnar och mindre gemensamma vattentag. Vattnet i dessa fyller sällan de fordringar vi måste ställa på bruksvatten. Det vatten som planeras att levereras är behandlat och undersökt vatten som fyller kravet på användbart hushållsvatten. • Kaikki alueen vesi otetaan nyt pienistä kaivetuista tai poratuista kaivoista tai pienemmistä vedenottamoista. Vesi joka suunnitelmien mukaan tullaan toimittamaan on käsiteltyä ja tutkittua vettä joka täyttää hyvän talousveden vaatimukset. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 5. Bakgrund / Tausta Om vi har rinnande vatten in är vi tvungna att ha vatten ut. Enligt statsrådets författning, som trädde i kraft år 2004, bör varje hushåll och övriga enheter som producerar avfallsvatten (från vattentoaletter, disk- o tvättvatten mm) rena det innan det kan släppas ut i naturen. Under övergångsperioden fram till 1.1.2014 bör samtliga producenter av avloppsvatten ha löst sin egen avloppsrening i enlighet med förordningen Jos meillä on juokseva vesi sisään niin se on myös johdettava ulos. Valtioneuvoston päätöksen mukaan, joka astui voimaan 2004, pitää jokainen talous ja muut yksiköt jotka tuottavat jätevettä (vesivessoista, tiski- ja pesuvedestä jne.) on puhdistettava vesi ennen kuin se voidaan laskea luontoon. Ylimenokauden aikana 1.1.2014 mennessä mitä jokaisen jätevettä tuottavan yksikön puhdistaa vetensä asetuksen mukaisesti. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 5

 6. Bakgrund / Tausta • Andelslagets uppgift • Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda tjänstr huvudsakligen för dess medlemmar. Andelslaget kan utvidga sin verksamhet till andra områden som främjar medlemmarnas intressen, t.ex. att bygga datanät • Osuuskunna toimiala • Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille. Osuuskunta voi laajentaa toimintaansa myös muille aloille, jotka tukevat ja edistävät jäsenten intressejä, kuten tiedotusverkkojen rakentaminen. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 7. Bakgrund / Tausta • Andelslaget Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta är grundat 2.7.2009 • Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta on perustettu 2.7.2009 • Den vanligaste lösningsmodellen i dagens samhälle för att sköta vatten- och avloppshanteringen på glesbygden är att hushållen slår ihop sig och bildar ett gemensant system för distributionen av vatten och hopsamlingen och reningen av avfallsvatten.Det finns ca 1300 andra vattenandelslag i Finland • Tavanomaisin ratkaisumalli päivän yhteiskunnassa on hoitaa vesi- ja viemäriasiat haja-asetusalueilla on liittyä yhteen ja muodostaa yhteinen systeemi veden jakelua ja jäteveden käsittelyä varten. Suomessa on tällä hetkellä noin 1300 vesiosuuskuntaa. • Låt oss lösa vårt gemensamma problemen tillsammans • Ratkaistaan yhteinen ongelmamme yhdessä Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 8. Vår gäst / Vieraamme Ett gemensamt vattenandelslag, bästa lösningen Yhteinen vesiosuuskunta, paras ratkaisu Tero Myllyvirta, Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå r.f. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 9. Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet • 8/2008 Tanken föds med namnlista på Kabböle Marina • 8/2008 Ajatus syntyy Kabböle Marinan nimilistan myötä • 3/2009 INFO I på Ljungåsa, ca 120 personer på plats • 3/2009 INFO I Ljungåsa, noin 120 henkilöä paikalla • 4-6/2009 Borgå lovar vatten, Pernå plats för reningverk • 4-6/2009 Porvoo lupaa veden, Pernaja paikan puhdistuslaitokselle • 7/2009 INFO II Ljungåsa • 7/2009 INFO II Ljungåsa Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 10. Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet 8/2009 Beslut att jobba tillsammans med Sarfsalö vattenandelslag 8/2009 Päätös yhdistää voimamme Sarvisalon vesiosuuskunnan kanssa 8-9/2009 Grundutredningar (planerare, leverantörer, understöd, finansiering, försäkringar) 8-9/2009 Perusselvityksiä (suunnittelijoita, toimittajia, tuet, rahoitus, vakuutukset) 9/2009 Offertförfrågan för ”esisuunnittelu”, val av planerare: Etelä- Suomen Salaojakeskus. Planeringen sker tillsammans med Sarfsalö. 9/2009 Esisuunnittelun tarjouspyyntö ja suunnittelijan valinta: Etelä-Suomen Salaojakeskus. Suunnittelu yhdessä Sarvisalon kanssa. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 10

 11. Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet 9/2009 Tanken att använda Vårdö reningsverk i Lovisa föds och utreds 9/2009 Ajatus käyttää Vårdön puhdistomoa Loviisassa syntyy ja selvitetään 9/2009 Fortsatta möten med Lovisa reningsverk och Lovisa telefon 9/2009 Jatkoneuvottelut Loviisan puhdistamon ja LPO:n kanssa 10/2009 Pernå går i borgen för ett gemensamt lån på 96.000€ . 10/2009 Pernaja takaa yhteislainaa 96.000€ suunnittelua varten 10/2009 I diskussioner med Lovisa vatten kommer vi fram till att Pernå (Lovisa) behöver en helhetsplan för reningen av avfallsvattnet 10/2009 Keskusteluissa Loviisan veden kanssa selviää että Pernaja (Loviisa) tarvitsee kokonaissuunnitelman jätevesiensä puhdistamiseen. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 11

 12. Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet • 10/2009 Vi bildar ett gemensamt organ för att driva frågan. Kabböle- Malmsby, Sarfsalö, Isnäs, Rönnäs och Pitkäpää sammankommer och väljer Lars Bäcklund från Isnäs till ordförande. • 10/2009 Perustamme yhteisen elimen ajamaan asiaa. Kabböle- Malmsby, Sarvisalo, Isnäs, Rönnäs ja Pitkäpää kokoontuu ja valitsee Lars Bäcklund puheenjohtajaksi. • 11/2009 Möte med miljöcentralen 19.11. Helhetslösningen för Pernå presenteras. Målet är att få en helhetslösning för området och staten med och finansiera. Mycket bra respons, diskussionen fortsätter! (Miljömyndigheterna, Lovisa, vattenandelslagen och riksdagsledamot Christina Gestrin närvarande) • 11/2009 Kokous Ympäristökeskuksessa 19.11. Esittelimme kokonaisratkaisun Pernajalle. Tavoittena saada kokonaisratkaisu aikaan ja valtio mukaan rahoittamaan. Hyvä palaute, keskustelu jatkuu! (Ympäristöviranomaiset, Loviisa, vesiosuuskunnat ja kansanedustaja Christina Gestrin läsnä) Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 13. Vad har vi gjort / Mitä olemme tehneet 11/2009 Andelsstämma, stadgarna uppdaterades – bredbandsmöjligheten inkluderas 11/2009 Osuuskuntakokous, säännöt päivitetään kattamaan myös laajakaista 11/2009 Egna infosidor på Webben öppnade: WWW. KAMAVE.FI 11/2009 Omat infosivut avattu: WWW.KAMAVE.FI 12/2009 Grundplaneringen med kostnadskalkyl färdig 6.12.2009 12/2009 Esisuunnittelu kustannusarviolla valmistuu 6.12.2009 11/2009 INFO III Ljungåsa 29.11.2009 Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 13

 14. Planeringen / Suunnittelu • Planerare / Suunnittelija • Etelä-Suomen Salaojakeskus, vastaava: vd/tj Janne Pulkka • www.etela-suomensalaojakeskus.fi • Kartorna ritade / Kartat piirretty • Rapporterna och preliminär budget för stamrören mål 6.12.2009 • Raportit ja alustava runkolinjojen budjetti alustavasti 6.12.2009 • Kartorna: / Kartat: Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 15. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 16. Nästa steg / Seuraavat askeleet • Godkänna ansökningarna om medlemsskap i andelslaget • Hyväksyä osuuskunnan jäsenyyshakemukset • Ordna andelsstämma • Pitää osuuskuntakokous • Aktivera informationsflödet via www.kamave.fi • Aktivoida kommunikointi www.kamave.fi kautta • Jobba med helhetslösningen för området både på lokal och riksnivå • Työstää eteenpäin alueen kokonaissuunnitelma sekä paikallis- että valtakunnan tasolla Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 17. Nästa steg / Seuraavat askeleet Säkra och lösa finansieringen (kontakta Lovisa stad efter årsskiftet, utvärdera alternativa lösningar), få beslut i understödsfrågorna Varmistaa rahoitus (yhteyttä Loviisan kaupunkiin, tutkia muut mahdollisuudet), saada päätöksiä aikaan tukiasioissa Planerare för nästa steg (”rakennesuunnittelu”) väljs och planeringen börjar med mål att få exakta kartor och beskrivningar som underlag för offertförfrågningar. Valitaan seuraavan suunnitteluvaiheen (”rakennesuunnittelu”) tekijä tavoitteena tarkat kartat ja työohjeet tarjouspyyntöä varten Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 17

 18. Nästa steg / Seauraavat askeleet • Evaluering och planering av reningen, beslut i reningsfrågan • Puhdistamon ratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja päätös asiassa • Beslut om vattenförsörjningen, nu har vi avtal med Borgå – Lovisa om vi lyckas med Vårdö? • Vedenoton päätös. Nyt Porvoo hyvä, tuoko Vårdö vaihtoehdon? • Överläggningar med LPO om implementering och kostnadsfördelning av bredband (LPO kabeln, vi arbetet). Kräver Vårdöbeslut! • LPO:n kanssa neuvotteluja laajakaistasta, implementointi ja kustannukset (LPO kaapeli, me työ?) Vaatii Vårdö-päätöksen. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 19. Nästa steg / Seuraavat askeleet • Preliminär agressiv tidtabell /Alustava agressivinen aikataulu • 03/2010 Planeringen klar / Suunnittelu valmis • 05/2010 Val av entrepenörer och leverantörer / Toimittajien ja urakoitsijoiden valinta • 03-12/2010 Lov av myndigheterna / Viranomaisluvat • 06/2010 Arbete båbörjas / Työ aloitetaan • 05/2011 Första fasen färdig / Ensimmäinen vaihe valmis Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 20. Kostnadskalkyl och avgifter / Kustannusarvio ja maksut • Vad har det kostat, Mitä on maksanut? • Allt jobb hittils gjort som talkoarbete • Kaikki työ tähän asti tehty talkootyönä • Uppskattade kostnader för grundplaneringen 15.000€ av vilka 5.000€ är Kabböle-Malmsbys andel • Esisuunnittelun arvioidut kustannukset 15.000€, josta 5.000€ on Kabböle-Malmsbyn osuus Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 21. Kostnadskalkyl och avgifter / Kustannusarvio ja maksut • Vad kommer det att kosta?, Mitä tulee maksamaan? • Öppna frågor: Statsstöd?, kommunalt stöd?, reningslösning?, Teknisk lösning? (inga offerter av leverantörer eller entrepenörer intagna), hur många ansluter sig i första fasen? Med hurudana lån kan vi finansiera arbetet? Kostnadsytvecklingen? Talkoarbete i fortsättningen? • Avoimia kysymyksiä: Valtionapu? Kunnan tuki? Puhdistusratkaisu? Tekninen ratkaisu? (Ei vielä tarjouspyyntöjä urakoitsijoille ja toimittajille), kuinka monta on mukana ensimmäisessä vaiheessa? Kustannuskehitys? Talkootyö jatkossa? • Preliminär uppskattning, Alustava arvio • 1,5m€ Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 22. Kostnadskalkyl och avgifter / Kustannusarvio ja maksut • Medlemsavgift / Jäsenmaksu • 200€ • Anslutningavgift / Liittymismaksu • 9.000€ • Års- och mätaravgift / Vuosi- ja mittarimaksu • 60 - 80;- €/(år, vuosi) • Vattenavgift / vesimaksu • Baserar sig på konsumption, ex. Lovisa nu 4,09€/m3. Uppskattat <5€/m3 • Kulutuksen mukaan, esim. Loviisa nyt 4,09/m3. Arvioitu <5€/m3 Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 23. Kostnadskalkyl och avgifter / Kustannusarvio ja maksut • Medlem och medlemsavgift / Jäsen ja jäsenmaksu • Bara som medlem har du rösträtt och kan inverka på beslut i andelslagsstämman • Vain jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa osuuskuntakokouksen päätöksiin • Medlemsskap annhålls av styrelsen. En medlem = en andel • Jäsenyys anotaan hallitukselta. Yksi jäsen = yksi osuus • Styrelsen behandlar och godkänner ansökningarna första gången 16.12.2009. De som vill delta i nästa stämma bör alltså anhålla om medlemsskap senast 15.12.2009 och bli godkända av styrelsen på mötet • Hallitus käsittelee ja hyväksyy hakemukset ensimmäisen kerran 16.12.2009. He jotka haluavat osallistua kokoukseen on siis anottava jäsenyydestä viimeistään 15.12.2009 ja tulla hyväksytyksi hallituksen toimesta. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 24. Kostnadskalkyl och avgifter / Kustannusarvio ja maksut • Medlemsavgiften, 200€, inbetalas på kontot Aktia Pankki 405000-132200 senast 31.12.2009, det är viktigt för att vi skall kunna betala planeringarbetet • Jäsenmaksu , 200€, maksetaan tilille Aktia Pankki 405000-132200 viimeistään 31.12.2009, on tärkeää jotta voimme maksaa tehty suunnittelutyö • Här på mötet finns funktionärer som hjälper med medlemsansökan. • Täällä kokouksessa on toimitsijoita jotka auttavat hakemusten kanssa • Stadgarna och annan information finns på WWW.KAMAVE.FI • Säännöt ja muu info löytyy WWW.KAMAVE.FI Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 24

 25. Kostnadskalkyl och avgifter/ Kustannusarvio ja maksut • Anslutningavgift / Liittymismaksu • Uppskattning: 9.000€ för kontrakt som underskrivs innan 3/2009(Innan arbetet påbörjas) • Arvio: 9.000€ sopimuksille jotka allekirjoitetaan ennen 3/2009 (ennen kuin työt aloitetaan) • 12.000€ efter påbörjandet av projektet • 12.000€ sen jälkeen kun työt on aloitettu • Sedan höjning med 15% per år, om inte annat besluts • Sen jälkeen nosto 15% vuodessa ellei muuta päätetä • Avgifterna gäller fastigheter på rimligt avstånd från grundledningen. Avgifter på närliggande områden (t.ex.holmar) avgörs från fall till fall • Maksut koskevat kiinteistöjä kohtuullisella etäisyydellä runkolinjasta. Lähialueilla (esim. saaret) päätetään maksuista tapauskohtaisesti Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 26. Kostnadskalkyl och avgifter/ Kustannusarvio ja maksut • Vad innehåller anslutningsavgiften / Mitä liittymismaksu sisältää • En anslutning som är grävd till nära avstånd oftast bredvid vägen, avloppspumpen och husventilerna. • Liittymä kaivettu lähietäisyydelle tien viereen ja kiinteistökohtaiset pumput ja venttiilit JU FLERA ANVÄNDARE DESTO BILLIGARE! MITÄ ENEMMÄN KÄYTTÄJIÄ SITÄ HALVEMPI Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 26

 27. Kostnadskalkyl och avgifter/ Kustannusarvio ja maksut • Hushållsavdraget: • Utgör 60% av av de mervärdesskattepliktiga arbetskostnaderna (t.ex. grävnings- installations- m.fl. arbeten, som utförs av ett i förskottsuppbördsregisret registrerat företag på uppdragsgivarens tomt eller byggnad). • Avdraget görs från skatten (inte från inkomsten) så en 1000,- euros utgift betyder en 600,- euros återbetalning från beskattaren.   • 100€ skattesjälvrisk, maximibeloppet /makar 3000,- • Kan också gälla arbeten på släktings bostad eller sommarstuga i rakt uppåtstigande led • Kotitalousvähennys • 60% verollisista työkustannuksista (esim. kaivuu- asennus- ym. Jotka suorittavat ennakkoperintärekisterissä rekisteröity yritys toimeksiantajan tontilla tai kiinteistössä • Vähennys suoritetaan verosta (ei tuloista) joten 1.000€ kustannuksesta verottaja maksaa takaisin 600€. • 100€ omavastuu, enimmäissumma 3.000€ / aviopari • Voi myös koskea töitä suoraan ylenevän polven sukulaisen kesämökillä tai asunnolla Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI 27

 28. Kostnadskalkyl och avgifter/ kustannusarvio ja maksut • FASTIGHETER med mer än 1 hus eller bostad - KIINTEISTÖT joissa useampi talo tai asunto, specialsituationer - erikoistilanteet • Anslutningsavgiften fastställs på basen av fastighetens ändamål, storlek och förbrukning av tjänster enligt följande: - Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: • L = A * y ; L = anslutningsavgift – liittymismaksu, y=enhetspris - yksikköhinta • A = koefficient enligt antal hus – talojen määrän mukainen kerroin • – 2 bostäder / hus - asuntoa / taloa = 1.5 • – 3 bostäder / hus - asuntoa / taloa = 1.8 • Andelslaget uppbär tilläggsanslutningsavgift då förhållandena ändras -Osuuskunta perii lisäliittymismaksua jos olosuhteet muuttuvat. • Specialsituationer (affärsfastigheter, stugbyar, allmänna byggnader osv.) avgörs från fall till fall. - Erikoistilanteet (liikekiinteistöt, mökkikylät, julkiset rakennukset jne.) ratkaistaan tapauskohtaisesti. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 29. Bredband / Laajakaista • Bredband är ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att koppla upp datorer och många andra apparater till internet. Hastigheten är stor. • Laajakaista on helppo tapa yhdistää eri tekniikoita tietokoneiden ja muiden laitteiden kytkemiseksi Internettiin. Siirtonopeus on suuri • Triple Play • Triple Play är ett uttryck för de tre mest efterfrågade tjänsterna i bredbandsnät, nämligen Internet, TV och telefoni. Alla tre lämpar sig utmärkt för distribution via snabba fibernät. • Triple Play on sanonta kolmelle eniten kysytyille palveluille laajakaistaverkossa, nimittäin Internet, TV ja PUHELIN. Kaikki kolme soveltuvat erinomaisesti valokuituverkoston jakeluun. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 30. Bredband / Laajakista Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 31. Bredband / Laajakaista • INTERNET • Med fiberoptikens snabba 100megas bredband kan man samtidigt se på tv-kanaler, surffa på internet,spela, dela digibilder och mycket mera. Fiberoptikens överlägsna fördel är att det den enda uppkoppling som uppfyller hemmens kommunikationsbehov – nu och i framtiden! • Valokuidun kautta tarjolla olevan 100 megan huippunopean laajakaistan kautta voi samanaikaisesti katsoa tv-kanavia, surffata netissä, pelata, jakaa digikuvia ja paljon muuta. Valokuidun ylivoimaisin etu on, että se on ainoa yhteys, joka vastaa kodin kaikkiin viestintätarpeisiin – nyt ja tulevaisuudessa! • TV • TV via äkta bredband är det modernaste sättet att få digital-TV. Du får skarpare bild och ljud samt tillgång till ett större kanalutbud. Det öppna nätet kan alltid leverera den kapacitet som krävs. Att leverera t ex surroundljud (5+1), DVD-kvalitet och HDTV handlar bara om bandbredd. Och det har vi gott om i det öppna nätet. • TV oikean laajakaistanvälityksellä on nykyaikaisin tapa saada digi-TV. Saat paremman kuvan ja äänen sekä suuremman kanavavalikoiman. Avoin verkko voi aina toimitta tarvittavaa kapasiteettiä. Surround äänen (5+1), DVD-laadun, ja HDTVn toimittamisessa on kyse ainoastaan kaistanleveydestä. Ja sitä avoimessa verkossa riittää. Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 32. Vattenandelslagets MÖTESKALLELSE Vesiosuuskunnan KOKOUSKUTSU Andelslagets ordinarie andelsstämma • Medlemmarna kallas till andelslagets ordinarie andelsstämma som hålls i januari 2009. • Samtliga då godkända medlemmar får delta i beslutsfattandet • Vid andelsstämman behandlas: • I stadgarnas 16 § föreskrivna ärenden (de ärenden årsstämman bör behandla) • Informeras om vattenandelslagets dagsläge och planerade fortsatta verksamhet • Beslutas om viktiga riktlinjer för den fortsatta verksamheten Osuuskunnan varsinainen kokous • Jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen tammikuussa 2009 • Kaikki siihen mennessä hyväksytyt jäsenet saavat osallistua päätöksentekoon • Kokouksessa käsitellään: • Sääntöjen 16 § määräämät asiat (vuosikokouksen käsiteltävät asiat) • Informoidaan vesiosuuskunnan nykytilanteesta ja suunnitteilla olevista jatkotoimenpiteistä • Päätetään tärkeistä toiminnan tulevaisuuden asioista ja suuntaviivoista Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI

 33. Diskussion / KeskusteluTACK! / KIITOS! Kabböle-Malmsbyn vesiosuuskunta - WWW.KAMAVE.FI