eschatol gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESCHATOLÓGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESCHATOLÓGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ESCHATOLÓGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

ESCHATOLÓGIA. Nádej na naplnenie. Eschatológia. Eschatológia je reflexiou kresťanskej nádeje, hovorí o tom, akú máme nádej, v čo môžeme dúfať.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ESCHATOLÓGIA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eschatol gia

ESCHATOLÓGIA

Nádej na naplnenie

eschatol gia1
Eschatológia
 • Eschatológia je reflexiou kresťanskej nádeje, hovorí o tom, akú máme nádej, v čo môžeme dúfať.
 • Pojem eschatológia: učenie viery o posledných veciach sveta a dejín (Staré označenie - De rebus novissimus) (Pozri Sir 7,40 Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec (ta eschata) a nikdy nezhrešíš).
 • „O posledných veciach“, to znamená o realite za hranicou tohto sveta a jeho osudu.
eschatol gia2
Eschatológia
 • Eschatológia – slovo, učenie o zavŕšení, naplnení života človeka, sveta, kozmu:
   • reflektuje nádej na naplnenie
   • učenie o konci sveta, smrti, zmŕtvychvstaní, súde, očistci, nebi, pekle
   • proces a súčasne cieľ tohto procesu
   • pojednáva nie iba o nádeji z druhého sveta, ale o už tu prítomnej, pôsobiacej nádeji
eschatol gia3
Eschatológia
 • Eschatológia vo vyznaní viery Cirkvi (apoštolské a constantinopolskéCrédo)
 • (Kristus) príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca (D 150)
 • (DS – Pán a Oživovateľ)
 • Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku
 • Verím vo vzkriesenie tela a v život večný
eschatol gia4
Eschatológia

Rozličné dimenzie naplnenia:

 • osobná dimenzia: vzkriesenie mŕtvych (budúcnosť jednotlivca)
 • sociálna dimenzia: Božie kráľovstvo a „communio sanctorum“
 • univerzálna, všeobecná dejinná dimenzia: parúzia Syna človeka – súd (budúcnosť sveta a ľudstva)
 • Kozmická dimenzia – naplnenie celej existujúcej skutočnosti – „nové nebo a nová zem“
teol gia smrti
Teológia smrti
 • Smrť – definitívny koniec pozemsko-časového spôsobu existencie človeka.
 • V Izraeli celkom participuje predstava o smrti najprv na spoločných názoroch archaického sveta s klanovou štruktúrou.
 • Smrť neznamená úplné zničenie alebo „vymazanie“ bytia, človek zostupuje po smrti do podsvetia, do šeolu – do krajiny prachu a tieňa.
 • Človek je vylúčený zo spoločenstva priateľov, zo spoločenstva chváliaceho Boha. Podstatou smrti je opustenosť, izolácia, osamelosť a teda vydanie ničote, prázdnote.
teol gia smrti1
Teológia smrti
 • Z viery v životnú moc Jahveho a nie primárne zo špekulatívnych predstáv o nesmrteľnosti, o duši, o vzkriesení, vyrastá dôvera a nádej na večné spočinutie v Bohu, na večné spoločenstvo s ním, na večný život.
 • Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma prijmeš do slávy... (Ž 73)
rozli n staroz konn modely n deje
Rozličné starozákonné modely nádeje
 • Deň Jahveho
 • Starozákonná apokalyptická nádej
 • Príchod Božieho kráľovstva
 • Viera vo vzkriesenie mŕtvych
 • Rozličné starozákonné spôsoby nádeje nemožno jednoducho celkovo systematizovať, to znamená uviesť dobre usporiadaný dogmatický systém s niekoľko abstraktnými pojmami. Spoločné ale ostáva, že nádej sa očakáva ako nové, definitívne dejiny spásy v Bohom obnovenej spoločnosti a na ním obnovenej zemi.
par zia
Parúzia
 • „A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Nicejsko-carihradské vyznanie viery)
 • Druhý príchod Ježiša Krista na konci časov, t. j. Jeho príchod a univerzálne zjavenie sa v sláve, aby súdil živých i mŕtvych, je jednou zo základných súčastí kresťanských vyznaní viery.
 • Zjavenie pravdy, že Ježiš je „Pánom dejín“
 • Príchod Pána môžeme z jeho podstaty popísať iba symbolicky
 • Zobrazenie parúzie má rysy epifánie Pána
 • Rozlišovanie medzi obsahom viery a časovo podmienenej predstave parúzie (antický obraz sveta)
slide11
Súd
 • K dovŕšeniu ľudského života patrí podľa kresťanskej viery súd. Nielen dejiny sveta, ale i jednotlivec bude súdený.
 • Bezprostredný osobný súd (po smrti), všeobecný súd (parúzia)
 • Skutočnosť súdu je výzvou k zodpovednosti za zameranie ľudského života a poukazuje na možnosť vlastného slobodného rozhodnutia. Sudcom je Ježiš Kristus a to znamená, že svet má budúcnosť iba v ňom. Jeho slová a činy sú merítkom pre naplnenie zmysluplného života. Cieľom súdu nie je zničenie, ale záchrana, dovŕšenie života, nájdenie konečného domova.
 • Nie „justícia trestu“, ale „súdiaca láska“.
 • Hodina súdu skrýva v sebe oslobodenie a očistenie.
o istec purgat rium
Očistec (purgatórium)
 • Myšlienka prechodného stavu v starovekom judaizme
 • I keď smrťou je životné rozhodovanie s konečnou platnosťou uzavreté a je nezvrátiteľné, nemusí byť nutne v tomto okamžiku dosiahnutý konečný osud (dozrieť pre spoločenstvo s Bohom).
 • Viera a prax prvotnej Cirkvi
 • Tertulián – svedectvo o modlitbe za zomrelých
 • Cyprián – starosť o osud tých, ktorí neukončili uložené pokánie
 • Východná tradícia
 • Klement Alexandrijský
 • Ján Zlatoústy
o istec purgat rium1
Očistec (purgatórium)
 • Biblické východisko: 1 Kor 3,11-15
 • Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.
o istec purgat rium2
Očistec (purgatórium)

Magistérium:

 • I. Lyonský koncil. List Grékom zo 6.3.1254.
 • II. Lyonský koncil. Dokument vypúšťa termíny „miesto očistenia“, „oheň“
 • Bula Benedictus Deus – Benedikt XII. Ohľadom posmrtného očisťovania sa hovorí „čokoľvek bolo alebo bude v nich (zosnulých) potrebné očistiť, keď budú očistení po smrti, dosiahnu ihneď blažené nazeranie...“
 • List pápeža Klementa VI. – 1351
 • Tridentský koncil

Cirkev poučená Duchom Svätým zo Svätých Písem a zo starej tradície Otcov, učila na svätých konciloch a najnovšie na tomto ekumenickom Koncile, že jestvuje očistec, a že duše, ktoré sa tam zdržiavajú, nachádzajú pomoc v príhovoroch veriacich, predovšetkým ale v Bohu príjemnej obete oltára...(DS 1820).

peklo
Peklo
 • Možnosť konečného zavrhnutia poukazuje na význam slobody, v ktorej sa odohráva náš život.
 • Ježiš hovoril o hrozbe zatratenia v prípade neprijatia svojho posolstva o Božej vláde (Božom kráľovstve)
 • Biblické texty nemôžeme brať ako anticipujúcu reportáž budúcich vecí (aj v otázke pekla); oveľa viac chcú upozorniť na vážnosť, dôležitosť ľudských situácii, rozhodnutí, sú vážnym varovaním, napomenutím. Varujú pred ľahkovážnosťou, povrchnosťou a sú výzvou k zamysleniu, obráteniu, chcú otriasť človekom v jeho letargii, nezodpovednosti.
peklo1
Peklo
 • Latinské slovo „infernum“ (podsvetie) hovorí o strate naplnenia zmyslu života; ide o výpoveď, že kresťanská nádej nenašla svoje naplnenie. Latinské slovo „damnum“ (strata nádeje) je stratou večnej blaženosti.
 • Peklom sa rozumie stav človeka ako opak (perverzia) toho, čím mal byť človek v Stvoriteľovej idei.
 • Nebo a peklo nie sú dve rovnaké možnosti pre ľudí. Spása totiž znamená účinnú spásnu vôľu Boha, ktorého láska je zameraná na všetkých ľudí, aj na hriešnikov.
 • Zatratenie je naproti tomu možnosťou človeka, ktorý sa vzoprie volaniu a účinkovaniu Božej milosti a sám si tak zvolí vzdialenie sa od Boha namiesto jeho blízkosti.
slide17
Nebo

Viaceré významy:

 • SZ a NZ hovoria rovnako v zmysle antického obrazu sveta o Božom príbytku a mieste jeho trónu v nebesiach (Dt 26,15; Ez 1,4-28; Mt 5,34; 6,9; Hebr 8,1; Zjv 4,2)
 • V nábožensko-teologickej reči môže byť nebo metaforou pre plnosť spásy, ktorú človek očakáva od Boha, pre blaženosť človeka naplneného v Bohu.
slide18
Nebo
 • Cieľom kresťanskej nádeje je zavŕšenie v Bohu. Biblické texty ponúkajú obrazy, ktoré vystihujú toto zavŕšenie lepšie, než abstraktné pojmy (hostina, svadba, raj, Nový Jeruzalem, večný život).
 • V apoštolskom vyznaní viery sa nazýva „zavŕšenie“ večný život.
 • Večný život znamená pre človeka účasť na plnosti života Boha.
 • Zavŕšenie znamená bezprostrednú skúsenosť s Bohom (visio Dei).
slide19

Zjv 21,3n - Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude.

 • Mt 5,8 - Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
 • 1Kor 13,12 - Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
 • 1Jn 3,2 - Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.
 • Zjv 22,3-5 Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť;  budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.  Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.