Muotoilukasvatus
Download
1 / 23

Muotoilukasvatus - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Muotoilukasvatus. Ku25 Kevät 2010. Tavoitteet. Opiskelijat sisäistävät POPS 2004:n kuvataiteen osuuden mukaiset muotoilukasvatukseen liittyvät tavoitteet ja oppisisällöt siten, että pystyvät soveltamaan niitä opetuksessaan Ku25-opiskelijat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Muotoilukasvatus' - teo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Muotoilukasvatus

Muotoilukasvatus

Ku25

Kevät 2010


Tavoitteet
Tavoitteet

 • Opiskelijat sisäistävät POPS 2004:n kuvataiteen osuuden mukaiset muotoilukasvatukseen liittyvät tavoitteet ja oppisisällöt siten, että pystyvät soveltamaan niitä opetuksessaan

  • Ku25-opiskelijat

   • ymmärtävät muotoilukasvatuksen lähtökohdat ja osaavat soveltaa niitä toimintaansa,

   • oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan muotoilukasvatuksen työpajoja sekä

   • harjaantuvat työpajatyöskentelyn vetämisessä

  • Toisen vuosikurssin opiskelijat saavat

   • peruskäsityksen muotoilusta ja tuoteanalyysistä,

   • omakohtaisen kokemuksen muotoilukasvatuksen työtavoista/alueista sekä

   • itse tekemisen kokemuksen tuotesuunnitteluprosessista


Kurssin rakenne
Kurssin rakenne

 • Aloitus 1.2.: Orientaatio

  • Suunnittelutehtävän aloittaminen

 • Tapaaminen 8.2.: Suunnittelutehtävän työstäminen ja tarvittavat järjestelyt (päätetään materiaalit, tilat...); Itsenäisen työn jatkaminen (=valmistautuminen)

 • Työpajojen vetäminen 2. vuosikurssin aikataulujen mukaisesti (15.–18.2.)

 • Lopputapaaminen 1.3.: kokemusten purku, töiden arviointi


Teht v
Tehtävä

 • Suunnitelkaa yhdelle 2. vuosikurssin ryhmälle 2+2 oppitunnin mittainen työpaja, joka tutustuttaa tuoteanalyysi- ja tuotesuunnitteluprosessiin käytännön tekemisen kautta

 • Työpajan tarkempi aihe vapaa, teemanatarve-esineen tuoteanalyysi ja tuotesuunnitteluprosessin läpikäyminen omakohtaisena kokemuksena (=itse tekemisenä)

  • Ryhmät voivat tehdä harjoituksen joko kaikki samasta aiheesta tai kukin eri aiheista. Ryhmistä voidaan muodostaa pienryhmiä.


Muotoilukasvatuksen ops ja ty tapoja

Johdanto muotoilukasvatukseen

MUOTOILUKASVATUKSEN OPS JA TYÖTAPOJA


Ops ja muotoilukasvatus 1 4 lk
OPS ja muotoilukasvatus, 1.–4. lk

”Oppilas oppii

 • kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua

 • kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta

 • tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnonympäristöjä, arkkitehtuuria ja muotoilua

 • arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta

  Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

 • luontoon, rakennuksiin ja rakennusperintöön tutustumista ja niiden kuvaamista, sekä ympäristön muutosten tunnistamista

 • esineiden tarkastelua, suunnittelua ja valmistamista sekä kolmiulotteista rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai pienoismallien valmistamista”


Ops ja muotoilukasvatus 5 9 lk
OPS ja muotoilukasvatus, 5.–9. lk

”Oppilas oppii

 • tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan

 • ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua

 • arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä

 • tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta

 • työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.

  Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

 • luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnöntutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta

 • arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista,

 • suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista

 • tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua”


Muotoilukasvatuksen sis lt alueita
Muotoilukasvatuksen sisältöalueita

 • Elämyksellisyys

 • Esineympäristöön tutustuminen

 • Kuluttajakasvatus (kriittisyys, aktiivisuus)

 • Kierrätys ja kestävä kehitys

 • Estetiikkakasvatus

 • Kädentaidot (ilmaisullisuus, luovuus, ongelmakeskeinen tehtävän ratkaisu)

 • Kulttuurillinen ajattelu


Mukan l ht kohtia 1 2
MuKan lähtökohtia (1/2)

 • Taidekasvatus-tyyppinen lähtökohta:

 • Muotoilukasvatus = muotoilumaailma + tuotantotoiminta + kulutuskäyttäytymisen kritiikki + oman suhteen muodostaminen asiaan

  • Tavoitteena on, että oppilas/opiskelija oppii luottamaan omaan kokemukseen ja omiin tuntemuksiin, ajattelemaan ja kysymään itse sekä etsimään ja luomaan kysymyksiin uudenlaisia vastauksia (Vira 2004, 19–20).


Mukan l ht kohtia 2 2
MuKan lähtökohtia (2/2)

 • Lähtökohtana lasten ja nuorten elämismaailma

 • Muotoilu-käsite vieras, ei sijaa arkielämässä

 • Omakohtaiset kokemukset esineympäristön merkityksellisyyksistä

  • Omien kokemusten ja niiden merkitysten tunnistaminen

 • Työskentelytapojen kirjo yhtä laaja kuin taideopetuksessakin

  • Kuvallinen ilmaisu, plastinen sommittelu, kirjoittaminen, sarjakuva, performanssit ym. esitykset, tutkimus...

   • Taiteen potentiaali sen kyvyssä jäsentää ja merkityksellistää syvimpiä tuntoja

     Taiteeseen perustuva muotoilukasvatus

 • Oleellista, että lapsi/nuori oppii tunnistamaan oman kokemuksensa ja omien merkitystensä maailman sekä näkemään itsensä osallisena kaikille yhteisten merkitysten maailmassa. (Mt. 20–22.)


Mukan teht vi
MuKan tehtäviä

 • Muotoiluprosessin avaaminen

  • Muotoilun historia

  • Esineiden syntyprosessi

  • Oma kokemus, itse tekeminen tärkeää

 • Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen (esim. tuoteanalyysi)

  • Funktio (käyttöarvo)

  • Merkityksen kantaja (tunne-, status-, keräily- ja/tai vaihtoarvo)

  • Ilmiö (elämysarvo)

 • Esinesuhteen kehittäminen

  • pääpaino henkilökohtaisessa näkökulmassa

 • Kiinnostuksen herättäminen


Muotoiluprosessin avaaminen 1 3 muotoilun osa alueet
Muotoiluprosessin avaaminen (1/3):Muotoilun osa-alueet

 • Taidekäsityö

  • uniikki / piensarja

  • yksi henkilö suunnittelee ja valmistaa

  • taiteellinen ilmaisu

 • Taideteollisuus

  • 1800-luvulla teollisen sarjatuotannon yleistyttyä

  • taiteilijoiden tekemiä koristeaiheita

  •  taide + teollisuus = laadun kohottaminen

  • taiteellinen ilmaisu

 • Teollinen muotoilu

  • pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia

  • suunnittelu yhteistyötä


Muotoiluprosessin avaaminen 2 3 tuotesuunnitteluprosessi 1
Muotoiluprosessin avaaminen (2/3):Tuotesuunnitteluprosessi 1

 • Tutki (Research)

 • Kehitä (Develop)

 • Ratkaise (Solution)

 • Arvioi (Evaluation)

   Asian uudelleen tarkastelu (Review)

 • Sekä suunnitteluprosesseissa että tuoteanalyysissä voi apuna olla esim. kuuden erivärisen hatun metodi tai SWOT-analyysi (Lisätietoa-diat)


Muotoiluprosessin avaaminen 3 3 tuotesuunnitteluprosessi 2
Muotoiluprosessin avaaminen (3/3):Tuotesuunnitteluprosessi 2

 • Ongelman havaitseminen

 • Taustatutkimus

 • Ideointi

 • Kehitys

 • Visualisointi

 • Esittäminen

  (IDeLAB)


Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen ominaisuudet
Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen: ominaisuudet

 • Funktio eli käyttöarvo

  • ”Kulutustavara on välttämätön, toimiva ja perusteltu.” (Kaj Franck)

  • ”Tuote on hyvä vasta, kun sitä käytetään oikein.” (Olavi Lindén)

 • Merkityksen kantaja eli tunne-, status-, keräily- ja vaihtoarvo

  • ”Elämän tähtihetket voivat kiteytyä monistetussa esineessä, jolloin siitä tulee uniikkikappale…” (Juhani Seppovaara)

 • Ilmiö eli elämysarvo

  • “Monet esineet kertoivat minulle kaiken. Eivät vain hipaisseet minua tai minun käteni niitä, vaan säestivät minun olemassaoloani.” (Pablo Neruda)


Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen tuoteanalyysi 1 2
Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen: Tuoteanalyysi (1/2)

 • Tuotteen toiminta

  • toimivuus käyttötarkoituksessaan

  • huolto ja korjausominaisuudet

  • turvallisuus

  • ergonomiset ominaisuudet

 • Tuotteen rakenne

  • lujuus

  • materiaalin valinnan perustelut & onko työstötapa luonteenomainen materiaalille

  • valmistustekninen laatu

 • Ulkonäkö: mitä perusteita seuraaville

  • värit

  • muodot (tuote & mahdollinen kuviointi)

  • sommittelu (kuviot, eri osien/muotojen suhde toisiinsa)


Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen tuoteanalyysi 2 2
Esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen: Tuoteanalyysi (2/2)

 • Ekologiset ominaisuudet

  • materiaalin ja/tai valmistuksen kuormittavuus luonnolle

  • mitä tapahtuu käytön jälkeen; kierrätettävyys

  • onko tai voisiko tuotteessa olla käytetty kierrätysmateriaaleja

 • Kulttuuriominaisuudet

  • millaisia paikallisia piirteitä

  • millaisia kansallisia piirteitä (suomalaisuus)

  • millaisia piirteitä vieraista kulttuureista

   tuotteessa ilmenee

 • Tarve

  • kohderyhmä

  • mihin tuotetta tarvitaan


Esinesuhteen kehitt minen kiinnostuksen her tt minen 1 2
Esinesuhteen kehittäminen, kiinnostuksen herättäminen (1/2)

 • Avainasemassa esinesuhteen syntyminen; esinesuhde myös maailmaan kiinnittymisen suhde

 • Näkeminen

  • näkemään opettaminen

  • tietoisen ajattelun kehittäminen

  • esineen eri ulottuvuuksien tarkasteleminen

 • Kokeminen

  • elämismaailmakeskeinen lähestymistapa

  • elämyksellisyys

  • oivaltamisen, itse tekemisen tärkeys

  • mukaan koko persoona


Esinesuhteen kehitt minen kiinnostuksen her tt minen 2 2
Esinesuhteen kehittäminen, kiinnostuksen herättäminen (2/2)

 • Merkityssuhteen muodostuminen

  • aktiivinen suhde ympäristöön

  • kriittinen kuluttaja

  • esinekulttuurin monipuolinen ymmärtäminen

 • Huomaa yhteys sekä taidekasvatustyyppiseen että elämismaailmaan perustuvaan muotoilukasvatusajatteluun!


Muotoilun ja muotoilukasvatuksen viisi e t
Muotoilun ja muotoilukasvatuksen viisi (2/2)e:tä

Viiden e:n muistisääntö

 • esteettisyys

 • ergonomisuus

 • eettisyys

 • ekologisuus

 • ekonomisuus (muotoilukasvatuksessa tämä voisi olla myös elämyksellisyys)


Lis tietoa kuuden hatun menetelm six thinking hats
Lisätietoa: Kuuden hatun menetelmä (Six Thinking Hats) (2/2)

 • Luotu keskustelun selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi

 • Jokaisella värillä on oma merkityksensä ja tämän kautta värin haltijalla oma roolinsa keskustelussa

 • Värien merkitykset:

 • Valkoinen: informaatio, faktat luvut

  • Mitä tietoa aiheesta jo on? Mitä tietoa tarvitaan lisää ja miten se hankitaan?

 • Punainen: tunteet, vaistot

  • Millaisia tunteita ja tuntemuksia tehtävä herättää?

 • Musta: varovaisuus, arviointi

  • Mitkä ovat ehdotuksen hyvät ja huonot puolet? Mitä muuta täytyy ottaa huomioon?

 • Keltainen: optimismi, hyvien puolien etsintä

  • Mitkä ovat ehdotuksen hyödyt ja edut? Kuinka ne voidaan saavuttaa?

 • Vihreä: uudet ideat ja näkökulmat

  • Mitä muita ideoita tai vaihtoehtoja on olemassa? Voiko asiat tehdä toisin?

 • Sininen: kokonaiskuva, yhteenveto

  • Kuinka asiaa on lähestytty? Kuinka asiaa tulisi lähestyä?


Lis tietoa swot analyysi
Lisätietoa: SWOT-analyysi (2/2)

 • SWOT-analyysissä kirjataan ylös:

  • sisäiset vahvuudet (Strengths)

  • sisäiset heikkoudet (Weaknesses)

  • ulkoiset mahdollisuudet (Opportunities)

  • ulkoiset uhat (Threats)

 • SWOT-analyysin pohjalta päätetään, miten

  • vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi,

  • heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi,

  • tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja

  • miten uhat vältetään

 • Tuloksena toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä


L hteet kirjallisuutta
Lähteet, kirjallisuutta (2/2)

 • POPS 2004. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus, Helsinki.

 • Vaaherkumpu, E., 2008. Muotoilutyöpajan luennot TaiKissa 26.–30.5.2008.

 • Vira, R. ja Ikonen, P. (toim.), 2004. Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Taiteen keskustoimikunta, Helsinki.

 • Kenttälä, M. (toim.), 2009. Muotoiloa!

 • http://www.okry.fi/aarrearkku/kuuden_hatun_menetelma.htm

 • http://fi.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyysi

 • www-materiaalia esim.

  • www.designmuseum.fi

  • www.fantasydesign.org

  • www.ampiainen.fi

   + em. sivustoilta löytyvät linkkilistat...


ad