1 / 17

Pınar Taşkıranlar Saraç 1 , Sinem Özsarı 1 , Mehmet Sezai Taşbakan 1 ,

Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus ‘un Etken Olduğu Sağlık Bakımı İle İlişkili Pnömoniler. Pınar Taşkıranlar Saraç 1 , Sinem Özsarı 1 , Mehmet Sezai Taşbakan 1 , Şöhret Aydemir 2 , Abdullah Sayıner 1 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

teness
Download Presentation

Pınar Taşkıranlar Saraç 1 , Sinem Özsarı 1 , Mehmet Sezai Taşbakan 1 ,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Metisiline Dirençli StaphylococcusAureus‘un Etken Olduğu Sağlık Bakımı İle İlişkili Pnömoniler Pınar Taşkıranlar Saraç1, Sinem Özsarı1, Mehmet Sezai Taşbakan1, Şöhret Aydemir2, Abdullah Sayıner11Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 2. Kongre desteği dışında hiçbir kurumla çıkar çatışmam yoktur

 3. Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni (SBİP) • Son 90 gün içinde iki gün veya daha fazla hastanede yatma • Sağlık bakımı için uzun süreli bakım evinde kalma • Evde infüzyon tedavisi (antibiyotik dahil) alma • Evde bası yarası bakımı yapılması • Son 30 gün içinde hemodiyaliz merkezine tedavi amaçlı devam etme • Aile bireylerinde çok ilaca dirençli bakteri enfeksiyonu varlığı ATS/IDSA Guidelines . Am J RespirCritCareMed 2005; 171:388–416 Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberi 2009

 4. Etyoloji • ÇİD patojenler • Pseudomonasaeruginosa • Klebsiellapneumoniae(ESBL+) • Acinetobacterspecies • ‘’Methicillin-resistantStaphylococcusaureus ’’ (MRSA) • Legionellapneumophila HGP ÇİD patojenler SBİP TGP ATS/IDSA Guidelines . Am J Respir Crit Care Med 2005; 171:388–416

 5. Etyoloji • Metisiline dirençli S. aureus (MRSA) ; SBİP HGPTGP ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarakVİPanlamlı yüksek • SBİP ‘de S. aureus etkenli pnömonilerin %56.8 • MRSA risk faktörleri • Önceden antibiyotik kullanımı • Nazal kolonizasyon • Geçirilmiş viral enfeksiyon • Kötü enfeksiyon kontrolü Kollef MH et al, Chest 2005 ; 128 : 3854-3862. Lam AP,Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 2009: 30(1); 52-60.

 6. Amaç MRSA saptanan MRSA saptanmayan SBİP olgularının • başvuru özelliklerinin • izlem parametrelerinin • prognozlarının • KARŞILAŞTIRILMASI

 7. Gereç ve Yöntemler • Eylül 2008- Eylül 2010 • Kliniğimizde yatarak tedavi gören • 111 SBİP olgusu • Retrospektifolarak değerlendirildi

 8. Bulgular SBİP n:111 MRSA n: 17 MRSA dışı n: 94

 9. Bulgular % 62.8 % 12.8 % 8,5

 10. Bulgular

 11. Bulgular Her iki olgu grubunda en sık saptanan SBİP risk faktörü Son 90 günde hastanede yatış öyküsü p = 0.0013

 12. Bulgular p = 0.0013

 13. Bulgular p < 0.001 p = 0.004

 14. Bulgular 24,3 13,4 p = 0.004

 15. Bulgular Mortalite oranları p > 0.05 İki grup arasında mortalite açısından anlamlı fark saptanmadı (p >0.05)

 16. Sonuç Metisiline dirençli S. aureus ; • Sağlık bakımı ile ilişkili pnömonilere en sık yol açan bakteridir • Klinik semptomlar ve radyolojik bulgular açısından MRSA dışı olgularla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark bulunmamaktadır • Ancak ; son 3 ayda cerrahi girişim öyküsü ve solunum yetmezliği olan olguların ampirik antibiyotik tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır

 17. Teşekkür ederim…

More Related