1 / 22

Når og hvor starter Midtøstens historie?

Når og hvor starter Midtøstens historie?. I Mekka 571? I Egypt 3000 f. Kr.? I landet ved Eufrat og Tigris 3000 f. Kr.?. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger. HISTORIE (Bjørn Olav Utvik) 12.01 Introduksjon: Verdenshistorien sett fra Kairo. Islams framvekst: Profeten og de første kalifene

teness
Download Presentation

Når og hvor starter Midtøstens historie?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Når og hvor starter Midtøstens historie? • I Mekka 571? • I Egypt 3000 f. Kr.? • I landet ved Eufrat og Tigris 3000 f. Kr.?

 2. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger HISTORIE (Bjørn Olav Utvik) • 12.01Introduksjon: Verdenshistorien sett fra Kairo. Islams framvekst: Profeten og de første kalifene • 19.01650-1250 Fra erobringsrike til islamsk sivilisasjon • 26.011250-1800 Kaos og ny konsolidering: Mongoler, mamluker, osmaner og safavider. • 02.021800-1920 Konfrontasjon med det moderne Europa. Reform, kolonisering, motstand

 3. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger ANTROPOLOGI (Dag Tuastad) • 02.03Kultur, etnisitet og religion • 09.03Slektskap og geo-sosiale skillelinjer • 16.03Ære, kjønn og tribalisme

 4. UNDERVISNINGSPLAN: forelesninger STATSVITENSKAP (Kjetil Selvik) • 20.04Statsformasjon og regimetyper i Midtøsten • 20.04Legitimitetsproblemet • 27.04Overlevelsespolitikk • 27.04Mot demokrati eller sammenbrudd?

 5. UNDERVISNINGSPLAN: seminarerDag Tuastad, Jan-Erik Smilden • Seminar 1 Torsdag kl. 15:15 -17:00, Seminarrom 4 SB Undervisning: 12. februar, 26. mars og 30. april • Seminar 2 Tirsdag kl. 08:15 -10:00, Seminarrom 9 PAM Undervisning: 10. februar, 24. mars og 28. april • Seminar 3 Onsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom C305 VB Undervisning: 11. februar, 25. mars og 29. april Mer info om emnet: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1000/v09/

 6. Dagens tema • Verdenshistorien sett fra Kairo • Profeten og islam 571-632 • Verdensriket oppstår: de rettledede kalifer 632-661

 7. Introduksjon :Verdenshistorien sett fra Kairo

 8. Når synsvinkelen skifter • Historien som nedtur • Historiens spor i dag: strukturer, fortellinger og referanser • En annen historie • Felles historie fra en annen vinkel: korstogene og Hitler • Tilbake til eget symbolsk univers

 9. En annen historie • Abbasiderevolusjonen • Mu’tazila-striden • Skismaet shia-sunni

 10. Felles historie fra en annen vinkel • En egypter ved navn Ahmad Hitler ... • Muftien av Jerusalem i Berlin 1941

 11. Tilbake til eget symbolsk univers Islamistenes kulturrevolusjon: å snakke ”muslimsk”

 12. Forklarer korstogene konflikter i dag? Et tusenårgammelt hat mot vesten?

 13. Profeten og islam 571-632

 14. Hvilke kilder har vi? Utkant mellom stormakter Nomader, handelsfolk, religiøst mangfold Ny religion i Mekka 610- Motsetninger i Mekka Hijra 622: profeten som statsleder i Yathrib (Medina) Mekka overvinnes 630: Mekka blir sentrum for tilbedelsen Det arabiske utgangspunktet

 15. Et verdensrike oppstår:”de rettledede kalifer” 632-661

 16. Rashidun-kalifatet • Krise ved Muhammads død 632 Kalifatet etableres • Abu Bakr 632 - 634 Krigen mot frafallet (ridda) • Omar 634 – 644 De store erobringenes tid • Uthman 644 – 656 Ga Mekka-elite politiske posisjoner • Ali 656 – 661 Utnevnt av Uthmans mordere som kalif

 17. Erobringer under al-rashidun • Damaskus 637 • Jerusalem 638 • Babylon (Cairo) 641 • Alexandria 642 • Ktesifon 637 (sassanidekongen drept Khorasan 651)

 18. Kalifatets ekspansjon 632-750

 19. Styringssystem • Garnisonsbyer • Ikke muslimsk jordeie i erobrede områder • Økonomisk og militær sentralisering skattlegging (zakat, jizya og kharaj) lønning av hæren (diwan og ata) • Ingen tvungen omvending muslimer og ahl al-dhimma kristne og jøder i kalifens tjeneste (Johannes av Damaskus)

 20. Muslimene splittes • Alle kalifer myrdet unntatt Abu Bakr • Uenighet om prinsipp for etterfølgelse  skisma i islam (sunni, shia, khariji)

More Related