informasjonsrett n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INFORMASJONSRETT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

INFORMASJONSRETT - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

INFORMASJONSRETT. DATAMASKINPROGRAMMER - Thomas Rieber-Mohn thomas.rieber-mohn@jus.uio.no http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html. NOU 1986:18, s 7 :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMASJONSRETT' - teneil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informasjonsrett
INFORMASJONSRETT
 • DATAMASKINPROGRAMMER -

Thomas Rieber-Mohn

thomas.rieber-mohn@jus.uio.no

http://www.jus.uio.no/iri/om_iri/folk/ansatte/rieber_mohn.html

nou 1986 18 s 7
NOU 1986:18, s 7:

”Et ”program” betegner instruksjoner – i en bestemt rekkefølge og i en bestemt form – som kan utføres av en datamaskin.”

ot prp nr 33 1989 90 s 4 6
Ot. Prp. nr. 33 (1989-90) s. 4-6:

”Et datamaskinprogram gjør det mulig å styre en datamaskin slik at den utfører bestemte oppgaver. Datamaskinprogrammene består av et sett med instrukser skrevet i programmeringsspråk … Når programmet er overført til maskinen for utnyttelse, skjer det i maskinen en omforming slik at programmet kan utnyttes av maskinen. Det innleste program, skrevet i programmeringsspråk, kalles gjerne et kildeprogram. Ved hjelp av egne programmer, som gjerne kalles kompilatorer eller interpretere, omformes kildeprogrammet til en serie instruksjoner i maskinkode. Datamaskinen må ha programmet i en slik form for å kunne utnytte det. Denne versjonen av programmet kalles gjerne Iobjektprogram”

datamaskinprogrammet avgrenses mot
Datamaskinprogrammet avgrenses mot:
 • Spesifikasjonen
 • Dokumentasjonen
datamaskinprogrammers vern
Datamaskinprogrammers vern
 • Etter åndsverkloven – som ”åndsverk” (ingen nærstående rettighet for datamaskinprogrammer)
 • Utenfor åndsverkloven – markedsføringsloven (§ 1), designloven, patentretten
rettskilder
Rettskilder:
 • Utgangspunkt: Alminnelige opphavsrettslige rettskilder
 • Særregler i åvl
 • Programvaredirektivet (91/250/EEC)
 • Forarbeider
  • Opphavsrett og EDB”: NOU 1986:18/Ot.prp.nr.33 (1989-90)
  • Implementering av programvaredirektivet: Ot.prp.nr. 84 (1990-91)
ndsverkloven 1 annet ledd
Åndsverkloven § 1 annet ledd

”Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

[…]

12) datamaskinprogrammer,

verksh ydevurderingen
Verkshøydevurderingen
 • Innvending: Formalistisk språk, en optimal løsning  få valgmuligheter ved utformingen av programmet

Ot.prp. nr. 33 (1989-90):

”Departementet antar likevel at det typiske vil være at et program av noen kompleksitet, og som har interesse for markedet, er så preget av den eller de som står bak programmet, at det ikke vil være tvilsomt at det tilfredsstiller kravene for verkshøyde”.

verksh ydevurderingen forts
Verkshøydevurderingen (forts)

Ot.prp. nr. 33 (1989-90):

For en roman vil det være naturlig å se på kapittel og avsnitt fra romanen som åndsverk, isolert sett. Mer tvilsomt vil det kunne være for setninger, og åndsverkkvaliteten er gått tapt ved ordene. Hvis man tenker seg en tilsvarende oppdeling av et datamaskinprogram, i delprogram, rutiner, setninger osv, vil departementet ikke utelukke at åndsverkkvalitet går tapt på et « høyere nivå » enn hva tilfellet er i forhold til en roman. Imidlertid må dette prøves konkret.

mocs dommen rg 1999 330
MOCS-dommen (RG 1999.330)

Generelle bemerkninger om opphavsrettslig vern for datamaskinprogrammer:

”Når det gjelder opphavsrett til programvare, bemerkes at det er et programs konkrete uttrykk som er beskyttet, ikke idé, metode, prinsipp eller lignende. Dette må forstås slik at det er programmets nærmere utforming slik det fremkommer ved en ordning av setninger og disses meningsinnhold som beskyttes. Det må skilles mellom overflatestruktur (sekvenser av tegn) og dypstruktur (sekvenser av meningsinnhold). Hvis det er for stor likhet mellom to verker på rent tegnmessig basis, vil det kunne lede til plagiatkonklusjon. Overflatestrukturen må derfor være opphavsrettslig vernet så langt det forøvrig foreligger verkshøyde. Lagmannsretten anser også at gitte sekvenser av meningsinnhold i programform vil kunne gis opphavsrettslig vern. Så sant disse har verkshøyde, vil ikke andre uten samtykke kunne publisere eller selge fremstillinger av samme sekvens av meningsinnhold, enten det er i form av et program, algoritme, eller andre former for beskrivelse.”

ndsverkloven 12 annet ledd b
Åndsverkloven § 12 annet ledd (b)

”Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å

[…]

b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram”

ndsverkloven 19
Åndsverkloven § 19

§ 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.

Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

ndsverkloven 191
Åndsverkloven § 19

§ 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.

Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

ndsverkloven 192
Åndsverkloven § 19

§ 19. Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som opphavsmannen på annen måte har overdratt. Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller utleie.

Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som organisert virksomhet.

ndsverkloven 39h
Åndsverkloven § 39h

§ 39h. Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille eksemplar av, endre og bearbeide programmet i den utstrekning det er nødvendig for å bruke programmet i samsvar med dets formål, herunder også for å rette feil i programmet.

Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet.

Den som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram kan, i forbindelse med slik lesning, fremvisning på skjerm, kjøring, overføring eller lagring av programmet som brukeren er berettiget til å utføre, iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet.

Den som har rett til å bruke en database, kan foreta slike handlinger som er nødvendig for tilgang til databasens innhold og normal utnyttelse av denne.

Bestemmelsene i andre, tredje og fjerde ledd kan ikke fravikes ved avtale.

ndsverkloven 39i
Åndsverkloven § 39i

”§ 39i. Det er tillatt å fremstille eksemplar av et datamaskinprograms kode og oversette kodens form når dette er en forutsetning for å skaffe til veie de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke mellom et selvstendig utviklet datamaskinprogram og andre programmer, dersom

a) handlingene utføres av en person som har rett til å bruke et eksemplar av et datamaskinprogram, eller på dennes vegne av en person som har tillatelse til det,

b) de opplysninger som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke ikke tidligere har vært lett tilgjengelige for de i bokstav a) nevnte personer og

c) handlingene er begrenset til de deler av det opprinnelige program som er nødvendige for å oppnå funksjonelt samvirke.”

ndsverkloven 39i forts
Åndsverkloven § 39i (forts.)

”De opplysninger som er innhentet ved anvendelse av bestemmelsen i første ledd, må ikke

a) nyttes til andre formål enn å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram,

b) gis videre til andre, bortsett fra når dette er nødvendig for å muliggjøre funksjonelt samvirke med det selvstendig utviklede datamaskinprogram, eller

c) nyttes til utvikling, fremstilling eller markedsføring av et datamaskinprogram som vesentlig svarer til det opprinnelige i sin utforming, eller til noen annen handling som krenker opphavsretten til programmet.”]