Download
el insuojan ymp rist lupa valvonnan n k kulma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Eläinsuojan ympäristölupaValvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus

  2. Milloin tarvitaan • Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristönsuojelulain (YSL, 86/2000) mukaisen luvan • Säädetään ympäristönsuojeluasetuksella (YSA, 169/2000) • Aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai jos eläinsuoja sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle • Uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan ympäristölupa. • Luvassa sallitun eläinmäärän pysyvä ylittyminen on aina toiminnan olennainen muutos

  3. Luvanvaraisuus

  4. Kuka myöntää • Lupaviranomainen määräytyy eläinmäärän perusteella (eläinyksikkökertoimet) • Kunta ratkaisee lupakynnyksen alle jäävän eläinsuojan luvan • Eläinyksikkökertoimia (kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 3) käytetään arvioitaessa toimivaltainen viranomainen • Maidontuotanto, luparaja 204 ja 510 • Lihantuotanto, luparaja 192 ja 480 • lihasikala, luparaja 210 ja 1000

  5. Ympäristöluvan hakeminen 1/2 • Toimivaltaiselle viranomaiselle 4 kappaleena • Hakemuksen sisällöstä säädetty YSA 8-15 §:ssä - tiedot eläinmäärästä ikäjakaumittain (eläinsuojan pohjapiirustukset) - lannan varastointitilat - peltopinta-alatiedot laidunalueineen - maitohuoneen jätevesien käsittely - asemapiirros - peltokartat (huom. Pohjavesialueet) - lannanlevityssuunnitelma Jne. Eläinsuojien ympäristölupien käsittelyajat ovat keskimäärin kymmenen kuukautta.

  6. Ympäristöluvan hakeminen 2/2 • Ympäristölupahakemus vireille, kun rakennuslupa on lainvoimainen • Uuden eläinsuojan etäisyys häiriintyvään kohteeseen tulisi olla eläinmäärästä, tuotantosuunnasta ja alueen olosuhteista riippuen 200-400 m • Vanhojen eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys tulisi olla vähintään 100m • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, liite 4

  7. Eläinsuojan ympäristöluvan valvonta 1 / 3 • Valvonnasta vastaavat kunnat ja ELY-keskukset • Valvontaa suoritetaan vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman mukaan • Valvontatarkastukset tehdään valvontaluokan mukaisesti • Valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat • Valvontaluokka 4. luokkaan kuuluvista laitoksista tarkistetaan osa kerran lupakaudessa otantaperusteisesti

  8. Valvontaa 2 / 3 • Keski-Suomen ELY-keskuksen eläinsuojat sijoittuvat pääasiassa valvontaluokkaan 3, poikkeuksena yksi sikala (IPPC-laitos) ja turkistarhat • Ympäristölupien valvontaa suoritetaan kansalaisten ilmoitusten perusteella ja mahdollisissa häiriötilanteissa • ELY-keskus antaa ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä lausunnon lupahakemuksesta aluehallintovirastolle → tarkastetaan • Kiinteistötiedot • Naapureiden etäisyys eläinsuojasta • Sijaitseeko pohjavesialuella • Nykyiset luvat • Wc-vesien johtaminen Jne.

  9. Valvontaa 3/3 • Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (http://www.miljo.fi/download.asp?contentid=117243&=fi) • (1.7.2009) sovellusohjeeksi ELY-keskuksille • Ei ole ympäristönsuojeluviranomaisia sitova!!!