slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezondheidspromotie ? Doen we de juiste dingen ? Doen we de dingen juist ? Bart Garmyn Taakgroep Preventie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezondheidspromotie ? Doen we de juiste dingen ? Doen we de dingen juist ? Bart Garmyn Taakgroep Preventie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 86

Gezondheidspromotie ? Doen we de juiste dingen ? Doen we de dingen juist ? Bart Garmyn Taakgroep Preventie - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

Gezondheidspromotie ? Doen we de juiste dingen ? Doen we de dingen juist ? Bart Garmyn Taakgroep Preventie Domus Medica vzw. Bart Garmyn . Bedrijfsarts-preventieadviseur Securex Externe Preventiedienst Scientific Advisor CID

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gezondheidspromotie ? Doen we de juiste dingen ? Doen we de dingen juist ? Bart Garmyn Taakgroep Preventie' - tender


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gezondheidspromotie ?

Doen we de juiste dingen ?

Doen we de dingen juist ?

Bart Garmyn

Taakgroep Preventie

Domus Medica vzw.

bart garmyn
Bart Garmyn
 • Bedrijfsarts-preventieadviseur Securex Externe Preventiedienst
 • Scientific Advisor CID
 • Themaverantwoordelijke Domus Medica voor borstkankerscreening
   • Lead-author aanbeveling borstkankerscreening
   • Lid Werkgroep borstkankerscreening Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Themaverantwoordelijke alcohol Domus Medica
   • Mede auteur report phase III/IV WHO collaborative project on early identification and brief intervention on hazardous alcohol intake
   • Mede auteur European Guidelines on EIBI
   • Stichtend lid INEBRIA(International Network on Brief Interventions on Alcohol, met steun van WHO)
 • Lid Raad van Bestuur Vlaams Instituut Gezondheidspromotie (VIG -penningmeester)
 • Lid Raad van Bestuur Vlaams Geneesheren Verbond (VGV-secretaris)
wat wil ik vertellen
Wat wil ik vertellen ?

Algemeen kader

Gezondheidspromotie in internationaal perspectief : Ottawa Charter

Positie in gezondheidszorgsysteem

Gezondheidsbevordering versus ziektepreventie

Organisatie in Vlaanderen

Beleidsinstrumenten

Gezondheidsdoelstellingen

Budget

Spelers in het preventielandschap

Praktijkvoorbeeld : Alcohol

wat is gezondheidspromotie
Wat is gezondheidspromotie ?

“Het proces waardoor mensen of groepen van mensen in staat gesteld worden om meer controle te verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren. “

internationaal perspectief
Internationaal perspectief
 • Het concept gezondheidspromotie is geïnspireerd door de Health for All-strategie van de WHO, die zich tot doel stelt om “alle mensen de kans te geven om een sociaal en economisch productief leven te leiden”.
ottawa charter
Ottawa Charter
 • Gezondheidspromotie is een relatief jong begrip in het domein van de volksgezondheid.
 • Formeel werd het begrip pas in 1986 geïntroduceerd door de WHO via het “Ottawa Charter”
 • In dat charter poogde men via gezondheidspromotie een antwoord te geven op de specifieke gezondheidsproblemen van landen met een hoog welvaartsniveau.
 • Ondanks een sterk uitgebouwde curatieve gezondheidszorg en een goed functionerend systeem voor traditionele ziektepreventie ziet men zich in deze landen immers geconfronteerd met een toenemend aantal chronische en deels vermijdbare "beschavingsziekten" zoals hart- en vaatziekten, kanker, ongevallen, verslaving en psychische problemen.

.

ottawa charter benaderingen
Ottawa charter : benaderingen
 • Het multidimensionele karakter van gezondheids-promotie komt tot uiting in de benaderingen van gezondheidspromotie die in het charter worden voorgesteld.
 • Elke succesvolle organisatie van gezondheidspromotie is multidimensioneel, emancipatorisch en participatief
 • Het multidimensionele karakter van gezondheidspromotie komt tot uiting in de benaderingen van gezondheidspromotie die in het Ottawa Charter worden voorgesteld.
  • In staat stellen (To enable)
  • Bepleiten (Advocate)
  • Bemiddelen (To mediate)
in staat stellen to enable
In staat stellen (to enable)

Het creëren van mogelijkheden voor

individuen en/of gemeenschappen om hun competentie naar gezondheid te verbeteren.

bepleiten to advocate
Bepleiten (to advocate)

Individuele en sociale actie gericht op het uitwerken van een beleidskader of

organisatorisch klimaat dat gezonde keuzen bevordert, bestaande voorschriften aanpast of de naleving ervan controleert.

bemiddelen to mediate
Bemiddelen (to mediate)

Communicatie tot stand brengen waardoor de verschillende persoonlijke, sociale en economische belangen van individuen en gemeenschappen en verschillende maatschappelijke sectoren, zowel publiek als privé, met elkaar tot verzoening gebracht worden op een manier die de gezondheid bevordert en beschermt.

ottawa charter11
Ottawa Charter
 • De principes van gezondheidspromotie komen duidelijk tot uiting in de vijf actieterreinen van het Ottawa Charter.
  • Politiek : Health in all policies
  • Leefwereld : sociale netwerken
  • Community involvement
  • Individu : kennis,kunde,vaardigheden,self efficacy
  • Gezondheidszorgvoorzieningen
1 health in all policies
1. Health in all policies

Het ontwikkelen van een gezond overheidsbeleid houdt in dat de nationale, regionale en lokale overheden mee zorg dragen voor de gezondheid van de burgers en de politieke wil opbrengen om bij beleidsbeslissingen rekening te houden met de effecten op de gezondheid van de bevolking.

2 leef leer en werkomgeving
2.Leef-, leer- en werkomgeving

Het creëren van een ondersteunende omgeving impliceert dat de effecten op het vlak van gezondheid mee in rekening worden gebracht bij de inrichting van de leef-, leer- en werkomgeving, en dat de gezondheidsbeschermende invloed van sociale netwerken wordt onderkend en gestimuleerd.

3 community involvement
3. Community involvement

Het versterken van gemeenschapsactiviteiten legt de klemtoon op de aansluiting van acties voor gezondheidsbevordering bij de bestaande netwerken en groepen (o.a. buurtwerking, zelfhulpgroepen, vrijwilligersorganisaties, ...) en activiteiten die vanuit de gemeenschap worden opgezet om een grotere inzet en betrokkenheid vanwege de bevolking te genereren.

4 individu
4. Individu

Het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden sluit aan bij het aanbrengen en stimuleren van kennis, attitudes, zelfwaardegevoel, en aangepaste vaardigheden bij individuen als basis voor het maken van gezonde keuzen;

Dit actieterrein valt grotendeels samen met wat bekend staat als "gezondheidsvoorlichting en -opvoeding" (GVO).

5 gezondheidszorgvoorziening
5. Gezondheidszorgvoorziening

Het heroriënteren van de gezondheidszorgvoorzieningen impliceert dat de professionelen in de gezondheidssector hun rol herdefiniëren van het louter verstrekken van (medische) zorgen naar het bevorderen van de gezondheid van personen, en daartoe de nodige vaardigheden verwerven en meer samenwerken met andere disciplines en sectoren.

positie in gezondheidszorgsysteem
Positie in gezondheidszorgsysteem
 • Gezondheidspromotie kadert binnen de preventieve gezondheidszorg, die op haar beurt een onderdeel vormt van het globale gezondheidszorgsysteem.
 • De andere takken van dit systeem zijn het gezondheidsbeleid (nationaal, gemeenschapsniveau en lokaal), de curatieve gezondheidszorg (artsen en geïnstitutionaliseerde zorg), en de ziekteverzekering (RIZIV en mutualiteiten).
 • De laatste twee sectoren hebben tot nog toe een veel grotere impact op het gezondheidsbeleid dan de preventie, zoals onder meer blijkt uit het geïnstitutionaliseerde overleg tussen artsen en ziekenfondsen.
positie in gezondheidszorgsysteem18
Positie in gezondheidszorgsysteem
 • Binnen de preventieve gezondheidszorg lag de klemtoon tot dusver sterk op de klassieke ziektepreventie.
 • Deze term verwijst naar interventies die doorgaans vanuit de professionele medische sector worden ondernomen en tot doel hebben bepaalde ziekten of aandoeningen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
 • Deze interventies zijn gericht naar individuen of groepen die blootstaan aan bepaalde risico's (vb. vaccinatie tegen bepaalde ziekten bij reizigers), of naar collectiviteiten waarvoor maatregelen van algemeen belang moeten getroffen worden (vb. fluorisatie van drinkwater om tandbederf tegen te gaan).
slide19

Ziektepreventie versus Gezondheidspromotie

 • Gezondheidspromotie is de  preventiemethode waarbij de processen ondersteund worden die individuen en groepen in staat stellen om de determinanten van hun gezondheid positief te beïnvloeden.
 • Ziektepreventie is de preventiemethode waarbij bronnen van gevaar of bedreigende factoren voor de gezondheid worden weggenomen of beperkt, of waarbij  beschermende factoren worden verstekt, of waarbij de schade wordt beperkt of de genezingskans wordt vergroot door vroegtijdige detectie van ziekten en aandoeningen of van de aanleg hiervoor.
 • De preventieve initiatieven grijpen bij voorkeur in op determinanten en risicofactoren voor gezondheid.
  • Het begrip risicofactor' wordt gebruikt in de ziektepreventie wanneer de factor in kwestie de gezondheid bedreigt,
  • het begrip 'determinant' wordt gebruikt in de gezondheidsbevordering of ziektepreventie, wanneer de factor in kwestie een gunstig effect heeft op de gezondheid.
slide20

Ziektepreventie versus Gezondheidspromotie

Ziektepreventie en gezondheidspromotie kunnen van elkaar onderscheiden worden wat betreft :

 • vertrekpunt (ziekte versus gezondheid),
 • doelgroep (risicogroepen versus algemene populatie),
 • oriëntatie (voorkomend versus veranderingsgericht),
 • actoren (medici versus deskundigen vanuit diverse disciplines).
slide21

Ziektepreventie versus Gezondheidspromotie

 • In de praktijk is de grens tussen preventie en gezondheidsbevordering echter niet altijd zo scherp te trekken. Het bevorderen van een positieve gezondheid vermindert immers ook de kans op ziekte.
 • Verder kan het bevorderen van gezondheid moeilijk losgekoppeld worden van het beschermen van het bestaande gezondheidsniveau.
 • In die zin kunnen gezondheidsbevordering en ziektepreventie veeleer beschouwd worden als twee polen van een continuüm.
 • Gezondheidsbevordering biedt dan ook geen alternatief voor de georganiseerde ziektepreventie, maar eerder een aanvulling erop
beleidsinstrumenten
Beleidsinstrumenten
 • Gezondheidsconferentie
 • Gezondheidsdoelstellingen
 • Werkgroepen
 • Samenwerking met andere bestuursniveau's
 • Bevolkingsonderzoek
 • Gegevensuitwisseling
 • Collectieve gezondheidsovereenkomst
verloren potenti le levensjaren
Verloren potentiële levensjaren

Overlijdenscertificaten Vlaams Gewest 2003

verloren potenti le levensjaren vrouwen
Verloren potentiële levensjaren (vrouwen)

Overlijdenscertificaten Vlaams Gewest 2003

slide28

Budget: enkele cijfers

Totaal preventie = € 26.3 Miljoen

Cfr RIZIV: €18 Miljard

1.9%

1.1%

1.3%

1.0%

1.2%

1.8%

3.9%

4.0%

4.0%

37.5%

4.4%

10.2%

13.5%

14.1%

Preventie van infectieziekten

Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker

Logo's

Sexuele gezondheid

VIG

VAD

Opsporing aangeboren metabole aandoeningen

Werking Medisch Milieukundigen

Preventie suïcide

(

uitgezonderd cgg

)

Spuitenruil

Domus Medica

Baarmoederhalskankerscreening

Vlaamse Liga tegen Kanker

Andere

slide29

Budget: enkele vaststellingen

 • Het budget voor preventie in Vlaanderen blijft erg beperkt in vergelijking met de totale (federale) uitgaven voor gezondheidszorg.
 • De totale overheidsuitgaven voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering zijn weinig transparant, en verspreid over diverse bevoegdheidsniveaus en begrotingsposten
 • Voor een aantal initiatieven is er (mede)financiering door de federale overheid via het RIZIV
 • De huidige bevoegdheidsverdeling bemoeilijkt een geïntegreerd en gecoördineerd beleid.
 • Bovendien moeten de financiële inspanningen vaak genomen worden door de Vlaamse overheid terwijl de baten geoogst worden op het federale beleidsniveau.
de spelers in het preventieveld
De spelers in het preventieveld
 • De bevolking het individu
 • Het “beleid”: lokaal en bovenlokaal
 • De Vlaamse Logo’s
 • Partnerorganisaties (VIG en OCL)
 • De individuele zorgaanbieders
 • Organisaties met terreinwerking
partnerorganisaties
Partnerorganisaties
 • Expertisecentra preventie

rond een bepaald beleidsthema mbt. gezondheidsbevordering en/of ziektepreventie of aanleveren van registratiegegevens (of een combinatie).Gesubsidieerd via convenanten

 • Wie
  • Consortium van centra voor borstkankeropsporing
  • Domus Medica vzw
  • Kind en Gezin
  • Ondersteuningscel Logo’s : OCL
  • Sensoa
  • Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
  • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie: VIG
  • Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
wat is het vig
Wat is het VIG ?
 • Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie is het expertisecentrum dat strategische visie kwaliteitsadvies en vorming biedt voor professionals in gezondheidspromotie.
 • Het VIG wil een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen en zo bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen.
werking vig
Werking VIG
 • Expertisecentrum :
  • Het VIG werkt op een wetenschappelijk onderbouwde en planmatige manier.
  • De specialisten van het huis werken samen als een multidisciplinair team.
  • Zij stimuleren en coördineren tal van Vlaamse, federale en Europese samenwerkingsverbanden en netwerken.
  • Zo functioneert het VIG als een discussie- en uitwisselingsplatform dat de kloof tussen theorie en praktijk helpt overbruggen.
 • Thematisch en doelgroepgericht
  • Het VIG heeft ondermeer de opdracht om methodieken uit te werken voor het realiseren van veranderingsprocessen die moeten leiden tot de oplossing van een specifiek gezondheidsprobleem of tot betere gezondheid in het algemeen.
  • Dit gebeurt o.a. vanuit thematische invalshoek (o.a. tabakspreventie, preventie van ongevallen in de privé-sfeer, voeding en gezondheid...)
  • Dit gebeurt ook vanuit setting- of doelgroepgerichte invalshoek (onderwijs, lokale gemeenschappen, kansarmen...).
vig thematisch
VIG : thematisch
 • Het VIG werkt op dit ogenblik rond 4 thema’s die aansluiten bij de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
 • 1. tabakpreventie
 • 2. ongevallenpreventie
 • 3. voeding
 • 4. gezond bewegen
vig thematisch35
VIG : thematisch
 • Rond andere thema’s worden de taken van het VIG uitgevoerd door specifieke VZW’s die om historische redenen nooit met het VIG zijn gefusioneerd.
 • Deze VZW’s zijn zijdelings betrokken bij het VIG via de samenstelling van AV en RVB. We denken hierbij aan :
  • VAD : Vereniging Alcohol en Drugs
  • SENSOA : sexuele gezondheidszorg
  • VRGT : respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding
vig doelgroepgericht
VIG : doelgroepgericht
 • Het VIG werkt op dit ogenblik prioritair voor 4 doelgroepen :
 • 1. Werk
 • 2. Onderwijs,
 • 3. Kansarmen en
 • 4. Lokale gemeenschappen
vig doelgroepgericht37
VIG : doelgroepgericht
 • Natuurlijk zijn vele andere organisaties actief op het terrein van gezondheidspromotie en werken zij specifiek naar andere doelgroepen.
 • Sommige van deze organisaties zijn zijdelings betrokken bij het VIG via samenstelling AV en RVB. We denken hierbij aan :

-Diensten gezondheidspromotie ziekenfondsen

-Kind en gezin

-Vlaams Wetenschappelijke vereniging Arbeidsgeneesheren

-Domus Medica

wat is ocl
Wat is OCL ?
 • OCL (OndersteuningsCel Logo’s) ondersteunt de Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg) bij het uitvoeren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen die betrekking hebben op ziektepreventie:
  • het Vlaamse programma met betrekking tot de borstkankerscreening
  • het Vlaamse vaccinatieprogramma
 • OCL staat de Logo’s ook bij op het vlak van gezondheid en milieu door het ter beschikking stellen van deskundig personeel (14 medisch milieukundigen), aanvaard door de Vlaamse Gemeenschap. OCL staat in voor het personeelsbeheer en administratie van deze MMK's.
wat is ocl39
Wat is OCL ?
 • Daarnaast helpt OCL de Logo’s met enkele administratieve taken om zo de doelmatigheid van hun werking te bevorderen. OCL ontwikkelt samen met de Logo’s een gemeenschappelijke visie op hun werking.
 • OCL wil de Logo’s helpen bij de werking naar hun partners toe (huisartsen, mutualiteiten, …) door samenwerking met hun vertegenwoordigers op Vlaams niveau en door werkzame methodieken aan te reiken.
wat staat op het programma
Wat staat op het programma ?
 • Uitvoeringsbesluiten bij Vlaams preventiedecreet en eerstelijnsdecreet : concretiseren werking LOGO’s
 • Schaalvergroting : fusie LOGO’s van 26 naar 15 (overeenstemming SIT,SEL)
 • Fusie van VIG en OCL tot VIGEZ : Vlaams Instituut Gezondheidspromotie en ziektepreventie
een greep uit de activiteiten van de huisartsenorganisatie domus medica als partnerorganisatie

Een greep uit de activiteiten van de huisartsenorganisatie Domus Medica als partnerorganisatie

Projectmatige werking:Cordiaal / Astma-COPD / HIPP- Ha in Palliatief zorgpad

Ontwikkeling van Aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering.

En Ontwikkeling en implementatie van indicatoren : EKWA en EPA

Continue Professionele vorming voor kringen, LOK’s, individuele HA / LOK handleidingen / e-DKB

Info: website /aanbod producten

organisaties met terreinwerking
Organisaties met terreinwerking

Staan in voor het “veldwerk” met betrekking tot het preventieve gezondheidsbeleid

 • Centra voor leerlingenbegeleiding
 • Consultatiebureaus voor het jonge kind
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Mammografische eenheden/ Centra voor borstkankeropsoring
 • Pasop en Gh@pro
 • Spuitenruil
 • VRGTuberculosebestrijding
 • Ziekenfondsen
 • Vlaamse Werkgroep Gezonde Tanden
 • Vlaamse Liga tegen Kanker
 • Centra voor opsporing van metabole aandoeningen
 • ….

Toekomst:

huisartsenkringen of kringloket / huisartsenpost cfr. Nederlands model?

slide44
World Health Organization Collaborative Project on Identification and Management of Alcohol-related Problems in Primary Health Care
 • 1980 : “Er is nood aan een instrument voor vroegtijdige identificatieen interventie voor risicovol alcoholgebruik …”
 • Phase I 1980-1987 : Ontwikkeling AUDIT
 • Phase 2 1987-1992 : Brief Interventions
 • Phase 3 1994-1998 : RCT huisartsen
 • Phase 4 1998-2002 : Country-wide strategy

http://www.who-alcohol-phaseiv.net/

slide46

Vlaamse gezondheidsconferentieAntwerp expo 23&30 november 2006

Enkele vooropgezette strategieën

 • Werkgroep Werk
 • Alcohol- en drugbeleid in bedrijven
 • Interventies via internet en computers voor mensen met riskant of problematisch alcoholgebruik
 • Vroegdetectie en kort advies voor volwassen mensen met risicovol alcoholgebruik

http://www.gezondheidsconferentie.be/

slide47

Continuum

Dynamisch gebeuren

Laag risico gebruik

Risicogebruik

Afhankelijkheid

Zwaar sociaal drinken

Schadelijk gebruik

Leerproces met conditionerende factoren

sociale,biologische,psychologische

aspecten

standaardglas
Standaardglas
 • Één standaardglas bevat gemiddeld ongeveer 10g alcohol.
 • Bijvoorbeeld:
  • 250 ml bier met 5% alcohol
  • 100 ml wijn met 12% alcohol
  • 50 ml versterkte wijn (bijv. sherry) met 15% alcohol
  • 40 ml likeur of aperitief met 30% alcohol
  • 35 ml sterke drankmet 35% alcohol
slide49

Laag risico gebruik

 • De hoeveelheid alcohol die men gebruikt blijft binnen de “veilige grenzen” dat wil zeggen dat de persoon geen extra risico loopt voor zijn gezondheid.
 • Veilige grenzen :
  • Man : max. 21 standaard drinkjes van 10 gram alcohol/week
  • Vrouw : max. 14 standaard drankjes van 10 gram alcohol/week
 • Standaard drankje10 gram alcohol
  • 25 cl bier van 5 vol % alcohol
  • 10 cl wijn van 12 vol% alcohol
  • 2 cl gedestilleerd van 40 vol%
 • Vermijd gewoontevorming
 • Vermijd “binge drinking”
slide50

Risicogebruik

 • De hoeveelheid alcohol die men gebruikt ligt hoger dan de “veilige grenzen” of de hoeveelheid die men gebruikt is niet aangepast aan de omstandigheden.
  • De persoon loopt extra risico op gezondheidsklachten gerelateerd aan alcoholgebruik of loopt een risico op ongevallen met dodelijke afloop.
  • Er bestaat kans op rendementsverlies door verminderde productiviteit ten gevolge van alcoholgerelateerde klachten (gastritis, kater, ziekteverzuim) of door alcoholgebruik tijdens de werkuren.
 • Overschrijden van de veilige grenzen
 • Binge Drinking
  • Het gebruik van hoge dosissen alcohol op korte tijd : bv een hele week geheelonthouding en vervolgens een weekend met 10 standaard drankjes /dag
 • Onaangepast gebruik
  • Het gebruik van alcohol in situaties waar dit gevaar kan opleveren zoals het verkeer, het besturen van machines, het uitvoeren van een veiligheidsfunctie etc.
slide51

Afhankelijkheid

 • De persoon in kwestie kan niet meer functioneren zonder alcohol en is er fysiek of psychisch van afhankelijk
  • Hij loopt een groot risico op het ontwikkelen van alcoholgerelateerde pathologie en op ongevallen onder invloed
  • Er is steeds belangrijk rendementsverlies door verminderde productiviteit
 • Hier bestaan geen grenzen qua volume.
 • Het feit of iemand al dan niet afhankelijk is geworden van alcohol hangt niet af van de dosis die hij dagelijks gebruikt maar van een aantal criteria die te maken hebben met het al dan niet optreden van fysieke ontwennings-verschijnselen.
 • De diagnose wordt gesteld op basis van psychiatrische criteria zoals voorgesteld in de DSM IV criteria voor afhankelijkheid.
slide52

Epidemiologie

Afhankelijkheid

1%

5%

9%

20 %

Hoog Risico Gebruik

70%

Laag Risico Gebruik

70%

20%

5%

screening en interventie
Screening en interventie
 • Gebruik van screeningsinstrumenten
 • Effectiviteit van korteinterventies
slide69

‘Numbers needed to treat’ (NNT):

aantal te behandelen personen

zodat één persoon er voordeel van heeft

NNT

vlaamse aanpak
Vlaamse aanpak
 • Gezondheidsdoelstellingen goedgekeurd door parlement
 • LOGO’s
 • Domus Medica Huisarts georienteerde ondersteuning :
   • Aanbevelingen (EBM)
   • Praktijkhulpmiddelen
   • Regionale training (LOK ’s)
   • E-learning development
 • ‘Health Target’ oriented projects :
     • Rookstop
     • Voeding
     • Fysieke activiteit
     • Alcohol
gp s practice hbc project 2003 2006
GP’s Practice&HBC project 2003-2006

Goals

1. Steun van huisartsen

2. Systematische detectie door huisarts

3. Integratie in lokale preventie projecten

development how and what and when
Developmenthow and what and when..

BUILDING PARTNERSHIP with stakeholders (intern/extern)

Experts / Government-Convenant / LOGO / ICHO

Mentorship(s)

RESEARCH QUESTIONS

 • welke model(len) en interventie(s) zijn gepast voor HA
 • Hoe dit inpassen in HA praktijk

ASK/ASSESS

Ask for information from experts

Search Literature

Discussion group (experts HBC, CME)

Workgroup: analysis of barriers

AGREE : Consensusmeeting (11/2003)

what models retained as applicable
« what »?Models retained as applicable
 • Stages of change model (TTM)

As the theoretical framework for teaching and train the “proces”approach

“There ‘s nothing more practical than a good theory”

 • Minimalmotivational interventions

Based on the principles of motivational interview

and the stages of change

AS specific, measurable, achievable, realistic, timable and flexible intervention tools

-> SMART-FITS

slide75

Stadia van gedragsverandering

Bewerk-stelligde verandering

Actie

Behoud

Voorbereiding

Contemplatie

Terugval

Precontemplatie

* Aangepast naar: Prochaska & DiClemente, 1986

about the how critical starting points of ttm
About the « HOW »critical starting points of TTM
 • Een pro-actieve houding : Er is geen inherente motivatie voor verandering (practice) => promotie als strategy
 • Neem tijd: verandering is een proces, geen a destination or an event…=> Mensen (artsen) gaan meerdere malen door de stadia van verandering
 • De meerderheid is niet klaar om (praktijk) gedrag te wijzigen en is niet gediens door een actie gerichte strategie => maak een onderscheid tussen promotie van het model en de training
 • Strategie moet in de eerste plaats gericht zijn op verbetering van « self control » => Start vanaf “praktijk-gedrag” in het algemeen
 • Keuzemenu : implementatie van gedragsverandering in de HA praktijk vraagt om interventies met verschillende facetten
vlaams abc concept voor gedragsverandering in ha praktijk
Vlaams ABC concept voor gedragsverandering in HA praktijk

A Anamnese (ASK (permission)

Anamnese (=> exploration of the Ideas, Concerns and Expectations about the behaviour)

BBegeleid

be aware of the motivational phase

and the intervention -> algorithm

C Zorg voorcontinuiteit

Coaching process

Care for relapse prevention

? « as easy as ABC? » and/or « ABC as the start « ? 

phase 1 promotion abc tool
Phase 1: Promotion ABC tool

ABC Charts (2004)

 • ABC gedragsverandering
 • ABC rookstop
 • ABC Alcohol / AAAAA Alcohol
 • ABC beweging
 • ABC voeding

Website : ABCtext, charts

ABC-workshop voor LOK-groepen(2005)

slide80

Explore …readiness - priorities and selfconfidence Interaction / involvement

Importance

motivation

selfconfidence

Are you ready, willing and able to coach the patiënt? (Miller&Rollnick)

slide81

UITLOKKING (open VRAGEN)

Lok uit noodzaak tot verandering..

abc basic strategy
Keuzemenu:

Simpele vragen

Brief intervention

Uitgebreide BI volgens stadium van verandering

Advies bij schadelijk alcoholgebruik

ABC basic strategy
slide84
Login to

www.motivateforchange.eu

Main Goal

To develop (and formulate standards for) a European Health and Social Care Motivational Skills Training Programme through work-based action learning initiatives.

Work packages

 • Literature review and detailed Needs Assessment
 • Product Development: training package
 • Testing and Training
 • Valorisation, integration into practice and evaluation
slide85

The paradox: The person“doesn’t “have” to change

From putting effort into “behaviour change” toputting

effort into “contact”

and relationship

…..Resistance? So what??