slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV DNE 15. 3. 2011 Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komis PowerPoint Presentation
Download Presentation
SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV DNE 15. 3. 2011 Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV DNE 15. 3. 2011 Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komis - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV DNE 15. 3. 2011 Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komisija RS za preprečevanje korupcije). Dnevni red Predstavitev Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ od 2011 do 2015 Predstavitev projekta IT podpore NRS Odmor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV DNE 15. 3. 2011 Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komis' - temple


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOVDNE 15. 3. 2011Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komisija RS za preprečevanje korupcije)

Dnevni red

Predstavitev Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ od 2011 do 2015

Predstavitev projekta IT podpore NRS

Odmor

Predstavitev skupne NRS kot načina smotrnega zagotavljanja notranjega revidiranja

Razno

predstavitev strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ od 2011 do 2015

Predstavitev Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ od 2011 do 2015

SESTANEK NOTRANJEREVIZIJSKIH SLUŽB PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

DNE 15. 3. 2011

Ljubljana, Dunajska 56, 9.nadstropje (Komisija RS za preprečevanje korupcije)

slide3
Vsebina:

Strategija NNJF 2005-2008

Usklajevanje priprave nove strategije

Strategija NNJF 2011-2015

Dovoljenje za izvajanje notranjega revidiranja PU

Smotrna zagotovitev notranjega revidiranja vsem PU

Zagotovitev enotne IT podpore NRS

Prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja

Obnova izobraževanj s področja upravljanja s tveganji

Uvedba izjave o zagotovilu

Spremembe in dopolnitve ZJF

strategija nnjf od 2005 do 2008
Dosežki

Izjava predstojnika PU o oceni NNJ

Seznanjanje z upravljanjem s tveganji

Uvajanje sistematičnega pristopa do upravljanja s tveganji – registra tveganj

Pospeševanje uvajanja notranjega revidiranja

Prenova izobraževanja za pridobitev naziva DNR, PDNR

Številni cilji sicer niso bili v celoti doseženi, vendar kljub temu dosežena stopnja organiziranosti in delovanja sistema NNJF postavlja RS v ospredje med državami članicami

Glavni mootivator uvajanja NNJF ni več zunanji - EK, ampak notranji - nacionalno nadzorno okolje kot “celota odnosa, zavesti in ciljnega delovanja vodstva proračunskega uporabnika do vzpostavljanja in delovanja notranjih kontrol ter splošno do moralno-etičnih vrednot”, ki se ocenjuje na podlagi izjave o NNJF kot prav dobro (3,9), v praksi pa obstaja razlika med izjavljanim in dejanskim kot temeljna prepreka hitrejšemu uveljavljanju NNJF.

Strategija NNJFod 2005 do 2008
priprava nove strategije
Usklajevanje v okviru MF in SVREZ

Uveljavljanje razvojno usmerjenega proračuna

Razvoj funkcije računovodenja

Razvoj funkcije poslovodenja in krepitev poslovodne odgovornosti

Najvišje rangirano uradniško delovno mesto z odgovornostjo za upravljanje s tveganji in podpisovanje izjave

Krepitev funkcije notranjega revidiranja

Razvoj smotrnega zagotavljanja notranjega revidiranja

Prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja

Priprava nove strategije
poglavitni cilji strategije nnjf 2011 2015
Vplivati na nadzorno okolje - Prispevati k enotnemu razumevanju NNJF z izobraževanji v organizaciji UNP in uveljavljanju poslovodne odgovornosti

Zagotoviti minimalno sprejemljivo znanje in izkušnje izvajalcev notranjega revidiranja

Vplivati na razvoj upravljanja s tveganji z zagotovitvijo notranjega revidiranja vsem PU

Prilagoditi plače notranjih revizorjev upoštevajoč zahteve in pogoje dela

Poglavitni cilji Strategije NNJF 2011-2015
zagotavljanje kvalitete notranjega revidiranja
Cilj: Notranje revidiranje izvajajo osebe s strokovnim znanjem in izkušnjami

v imenik DNR je bilo konec leta 2010 vpisanih 393 oseb

Pri proračunskih uporabnikih je delujočih ca 80 notranjih revizorjev

Koliko je nosilcev nazivov, ki nimajo neposrednega stika z notranjim revidiranjem PU oziroma upravljanjem s tveganji

Zagotavljanje kvalitete notranjega revidiranja
dovoljenje za izvajanje notranjega revidiranja pu
S spremembami in dopolnitvami ZJF se uzakoni dovoljenje, ki ga je potrebno redno obnavljati

S podelitvijo naziva in ob uveljavitvi ZJF je dovoljenje veljavno tri leta

Pogoje za obnavljanje podrobneje predpisuje Pravilnika o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, pridobivanju in obnavljanju dovoljenj za izvajanje notranjega revidiranja uporabnikov proračuna, ki vključuje

Zahtevek za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za izvajanje notranjega revidiranja uporabnikov proračuna

Dovoljenje za izvajanje notranjega revidiranja PU
smotrno zagotavljanje notranjega revidiranja pu
Cilj: Notranje revidiranje imajo zagotovljeno vsi PU

Notranji revizor je temelj uvajanja in razvoja upravljanja s tveganji pri PU

Obveznost notranjega revidiranja

Strokovnost

Neodvisnost in nepristranskost

Svetovanje, revidiranje, ugotavljanje slabosti, priporočila za izboljšave

Upoštevanje priporočil – Poročilo UNP

Smotrno zagotavljanje notranjega revidiranja PU
na ini zagotavljanja notranjega revidiranja
Lastna NRS

Obveza za določene PU

Drugi proračunski uporabniki lahko izbirajo

Zunanji izvajalci

Izpolnjevanje zakonskih določil

Majhna dodana vrednost (sorazmerje strošek-korist?)

Skupna NRS

14. člen

“razbremenitev” PU glede zagotavljanja notranjega revidiranja

Smotrna uporaba kadrov in sredstev

Dopolnjevanje zmogljivosti z zunanjimi izvajalci

Strokovno načrtovanje dela in nadzor nad zunanjimi izvajalci,...

Lastna NRS

Utemeljena odločitev predstojnika

Odgovornost predstojnika pri izbiri načina zagotavljanja notranjega revidiranja

Načini zagotavljanja notranjega revidiranja
pregled nad zagotavljanjem notranjega revidiranja
Dopolnitev izjave predstojnika o oceni NNJF glede zagotavljanja notranjega revidiranja:

Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Popolnejši podatki bodo vključeni že v LP 2010

Pregled nad zagotavljanjem notranjega revidiranja
pregled nad zagotavljanjem notranjega revidiranja12
Dopolnitev izjave bo tudi:

Vplivala na povpraševanje po zagotavljanju

(primer interaktivnega vprašalnika2009)

Omogočila vzpostavitev pregleda nad zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja

Pregled nad zagotavljanjem notranjega revidiranja
it podpora notranjemu revidiranju
Cilj: enotna IT podpora UNP in NRS, poročanje, obdelava podatkov, poenotenje poslovanja

Predstavitev ideje na sestanku NRS 30. 09. 2010

Ustanovitev DS:

AKTRP,

SOVA,

MF

SB Celje,

ZZZS

MO Ljubljana

MF IT

UNP

Prvi sestanek: 24. 3. 2011

Obveščanje na sestanku NRS

IT podpora notranjemu revidiranju
prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja pu
Politika 2002

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju minister pristojen za finance do 1. oktobra 2002 sprejme podzakonski predpis, ki bo enotno uredil plače in dodatke državnih notranjih revizorjev in jih uskladil s plačami državnih revizorjev.

Strategija NNJF 2005-2008

V predpisih, ki urejajo področje plač zagotoviti ustrezno (konkurenčno glede na RSRS oziroma DURS) vrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja

Prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja PU
prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja pu15
Cilj: Vrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja naj upošteva

Pogoje za zaposlitev na delovnem mestu

(zahtevana izobrazba, strokovni naziv)

Zahteva po stalnem sprotnem in dopolnilnem izobraževanju in usposabljanju

Odgovornost, neposredna podrejenost predstojniku,

Poslovanje v skladu s pravili stroke in nadzor

Prevrednotenje delovnega mesta notranjega revizorja PU
obvezno izobra evanje predstojnikov in vseh vodstvenih ravni pu s podro ja nnjf
Cilj: Vsem vodstvenim ravnem PU zagotoviti verodostojno informacijo o NNJF

Menjava kadrov

Različni viri informacij o NNJF

UNP je pristojen za harmonizacijo in koordinacijo NNJF

Obvezno izobraževanje predstojnikov in vseh vodstvenih ravni PU s področja NNJF
izjava o zansljivosti
Pomen izjave o oceni NNJF

Posebnost NNJF SLO

Funkcija izobraževanja

Funkcija pospešitve uvajanja NNJF

Funkcija ozaveščanja,...

Podpisuje predstojnik, “priznava” slabosti in načrtuje izboljšave

Ni sankcij

Izjava o zagotovilu

Uveljavljenost v razvitih poslovnih okoljih (družbe, ki kotirajo na borzah, področje porabe sredstev EU skladov,...)

Vodstvo potrjuje ustreznost notranjega nadzora

Pomen verodostojnosti

Lažje uveljavljanje sankcij

Izjava o zansljivosti
spremembe in dopolnitve predpisov
Po info MF so spremembe in dopolnitve ZJF aktualne, usklajevanje je v teku, predviden začetek veljavnosti je 1. 1. 2012

Strategija temelji tudi na spremembah in dopolnitvah ZJF, Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema NNJF in Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva DNR in PDNR

Spremembe in dopolnitve predpisov