slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - temple


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés

Készítette:Ritter Attila az Oktatási Hivatal és a Qualitas T&G Kft diáinak felhasználásával

slide2

„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján."

(Goethe)

nemzetk zi kitekint s
Nemzetközi kitekintés

Csehország

Egyesült Államok

Kanada

Hollandia

És még sokan mások

jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér
 • Intézményvezetői szakmai ellenőrzés - Nkt. 69. § (3)
 • Fenntartói pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt. 83.§
 • Országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés - Nkt. 86-87. § és 326/2013. Korm. rendelet
orsz gos pedag giai szakmai ellen rz s
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
 • Működteti az oktatásért felelős miniszter.
 • Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével.
 • Feladat ellátására szerződik a kormányhivatal a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel.
 • Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat.
 • Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden köznevelési intézményre, és az intézményekben pedagógiai tevékenységet folytató szereplőkre.
20 2012 viii 31 emmi rendelet 145
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 145. §

Célja:

„(…) a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusokmunkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetőkáltalános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézményeksaját céljainak megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.”

mi rt
Miért?

A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. (Kézikönyv)

alapelvek milyen
Alapelvek - Milyen?
 • Fejlesztő
 • Teljes körű
 • Megalapozott (tényekre alapozott - adatbázis)
 • Rendszer jellegű (ped.-vezető-intézménykapcs.)
 • Nyilvános
 • Standardizált (a modell pontos leírása)
 • Érintettek érdekeltségét érvényesítő
 • Működtetésében hatékony
hogyan 8 db pedag gus kompetencia kk 18 o
Hogyan? 8 db pedagógus kompetencia Kk. 18. o
 • Pedagógiai módszertani felkészültség kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf
 • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése...
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése
 • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 • A tanulás támogatása
 • Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének foly. értékelése, elemzése
 • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
pedag gus 8 kompetencia
Pedagógus – 8 kompetencia
 • Pedagógiai módszertani felkészültség
 • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
 • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 • A tanulás támogatása
 • Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
 • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
na akkor minek is kell megfelelni
Na akkor minek is kell megfelelni?
 • Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés.
 • A Nemzeti alaptanterv nevelési céljainak való megfelelés.
 • Az intézmény pedagógiai programjának, benne a helyi tantervnek való megfelelés.
menetrend
Menetrend
 • A kormányhivatal minden év május 31-éig előzetes tervet készít a PSZE-ről.
 • A nev-okt. int. augusztus 15-éig beküldi a pedagógusok névsorát és okt. azonosítóját a kormányhivatalnak
 • A kormányhivatal augusztus 31-éig korrigálja a tervet.
 • A kormányhivatal az ellenőrzés tervezett időpontja előtt tizenöt nappal elektronikus formában bekéri az ellenőrzéssel érintett intézmény vezetőjétől az intézményben alkalmazott pedagógusok órarendjét, ez alapján megtervezi az ellenőrzés menetét.
 • A szakértő az ellenőrzés előtt legalább hét nappal felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel.
a ped szakmai ellen rz s el k sz t se
A ped.-szakmai ellenőrzés előkészítése
 • Legutóbbi ellenőrzés megállapításainak megismerése
 • Portfólió áttekintése – nem értékelése
 • Pp, helyi tanterv áttekintése
 • Ped. önértékelés elemzése
 • Helyszíni ellenőrzés időpontjának egyeztetése, célszerű ilyenkor a tantestülettel is találkozni
hogyan
Hogyan?
 • A tanfelügyelő 2 órát/foglalkozást látogat, ott adott szempontok szerint megfigyelést végez, feljegyzéseket készít.
 • Az órák/foglalkozások megbeszélését ő vezeti a megadott visszajelzési módszertani leírás alapján.
 • Elvégzi a pedagógus munkavégzéséhez kapcsolódó dokumentumok ellenőrzését, a standard eszközeit használva azokról feljegyzést készít.
 • Megismeri a pedagógus önértékelési kérdőívét.
 • Megismeri a pedagógusra vonatkozó intézményi önértékelési adatokat, valamint a korábbi ellenőrzések adatait.
 • Információkat szerez a pedagógus portfóliójából.
 • Adott szempontok figyelembe vételével interjút készít a pedagógussal – ennek része a tanóra elemzése - és a vezetővel.
 • A másik tanfelügyelővel egyeztetve elkészíti a ped. ellenőrzési, értékelési lapját.
dokumentumelemz s
Dokumentumelemzés
 • Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai?
 • A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai (osztályfőnöki, tanórán kívüli foglalkozások, stb)
 • Óraterv
 • Egyéb foglalkozások tervezése
 • Napló
 • Tanulói füzetek
az ral togat s legfontosabb szempontjai kk 51 o
Az óralátogatás legfontosabb szempontjai (Kk 51.o)
 • az óra, foglalkozás célja és tartalma;
 • az órán, foglalkozáson alkalmazott módszerek;
 • az óra, foglalkozás felépítése és szervezettsége;
 • a tanulók munkája és magatartása;
 • a nevelő munkája, egyénisége, magatartása;
 • az óra, foglalkozás eredményessége.

kezikonyv_orszagos_tanfelugyelet.pdf

interj a pedag gussal kk 53 o
Interjú a pedagógussal (Kk. 53.o.)
 • A tanóra elemzése - tanfelügyelők, pedagógus, vezető, vagy megbízottja
  • A pedagógus önértékelése (Kk 24. o)
  • Tanfelügyelői értékelés (Kk 25.o.)
  • Esetleg pedagógus reflexiója
 • A pedagógusinterjú lebonyolítása (Kk. 53.o.) - tanfelügyelők, pedagógus
 • Strukturált kérdéssorral ,
 • Minden addigi tapasztalat alapján,
 • + a pedagógus önértékelő kérdőív alapján (Kk.55.o,)
 • Amit nem tud, vagy amiről nincs meggyőződve tanfelügyelő, azt itt megkérdezi.

Itt érdemes figyelni, mert itt már sejtetik, hogy mi várható az értékelésben.

interj a vezet vel kk 54 o
Interjú a vezetővel (Kk: 54.o)

Résztvevők: tanfelügyelők, vezető, vagy vezetői kompetenciával rendelkező megbízottja

Itt sok minden eldől és tisztázódik, elvileg minden a helyére kerül.

A vezető véleménye döntő lehet, sokat javíthat, de más irányban is befolyásolhat (objektivitás).

az ellen rz s lez r sa
Az ellenőrzés lezárása
 • A szakértők – közösen kitöltik az értékelő lapot, amelyben a vizsgált nyolc területen erősségeket és fejleszthető területeket jelölnek meg.
 • Az értékelő lapot öt napon belül elektronikusan és két nyomtatott példányban eljuttatják az intézményvezetőnek
 • Ö ebből egyet átad a pedagógusnak, egyet pedig a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a pedagógus minősítési személyi anyagához csatol. Az értékelőlap a pedagógus portfóliójába is be kell kerülnie.
 • Közben a pedagógus (ugyanazon 5 napon belül) értékelő lapot tölt ki a szakértőkről.
 • Az ellenőrzés eredménye beszámít a Pedagógus minősítésbe - a számosítás módjáról nincs még döntés.
s m g kit ellen rz nk
És még kit ellenőrzünk?

Nem csak a pedagógust, hanem:

 • a vezetőt
 • és az intézményt is
vezet 5 kompetencia
Vezető – 5 kompetencia
 • A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
int zm ny 7 kompetencia
Intézmény – 7 kompetencia
 • Pedagógiai folyamatok
 • Személyiség- és közösségfejlesztés
 • Eredmények
 • Belső kapcsolatok, együttműködés
 • Az intézmény külső kapcsolatai
 • A pedagógiai munka feltételei
 • A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
ad