program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. wrzesień 2011. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

wrzesień 2011

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

W nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 60 poz. 373 z późn. zm.):

istnieje możliwość realizacji operacji dotyczącej budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowiska stałego przez gminę albo związek międzygminny (utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)).

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej1
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Pomocy udziela się na realizacje projektów w zakresie:

 • wykonania targowiska w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego targowiska,
 • przebudowy lub remontu targowiska,
 • wyposażenia targowiska.
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej2
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Na przedmiotowy zakres tego działania realokowane zostały środki finansowe w wysokości 54 500 000 euro (przeszło 210 mln złotych).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze wytycznej określił limity środków z podziałem na województwa w zakresie dotyczącym budowy, przebudowy remontu lub wyposażenia targowisk stałych:

województwo kujawsko-pomorskie 3 111 950 euro co stanowi

12 043 246,50 zł.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej3
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana na operację:

 • realizowaną w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców,
 • niemającą charakteru komercyjnego,
 • spełniającą wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do projektu.
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej4
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej gminy w okresie realizacji Programu – nie więcej niż:

1 000 000 zł – w przypadku realizacji operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

W przypadku gdy operacja dotycząca budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest realizowana przez związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej5
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Targowisko stałe w ramach realizacji operacji powinno być:

 • utwardzone;
 • oświetlone;
 • przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
 • wyposażone w:
  • odpływ wody deszczowej;
  • zadaszone stoiska (osłonięte od góry przed opadami, np. wiaty stałe, kioski handlowe, namioty handlowe), które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska (część techniczno-użytkowa całego targowiska przeznaczona do sprzedaży detalicznej bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej – powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
  • miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne;
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej6
podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;

zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;

oznaczone nazwą „Mój Rynek”.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej7
Koszty kwalifikowalne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów w zakresie:

budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli;

rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;

zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji;

zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych,

zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji;

ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej8
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Kryteria wyboru operacji

 • Kryterium regionalne:
  • jest spełnione – 2 punkty;
  • jest spełnione w części – 1 punkt;
  • nie jest spełnione – 0 punktów.
 • Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 punkty;
 • Operacja dotyczy przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego – 2 punkty;

O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych ww. punktów.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej9
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Kryteria wyboru operacji

W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca (dla związku międzygminnego wartość podstawowego dochodu podatkowego ustala się dla gminy, w której znajduje się siedziba związku międzygminnego).

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej10
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk:

 • utworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej,
 • tworzenie więzi handlowych – odbiorca w prosty sposób może kontrolować pochodzenie towaru,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • bliskość rynku zbytu dla producenta,
 • tworzenie miejsc pracy – obsługa targowiska.
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej11
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Planowane efekty

Zakłada się, że w ramach Programu zrealizowanych zostanie około 300 projektów.

Wsparcie tworzenia i modernizacji targowisk ułatwi zbyt produktów rolnych, poprzez skrócenie łańcucha pośredników i w konsekwencji spowoduje obniżenie marż handlowych, kosztów transportu i osiąganie przez producentów rolnych wyższych dochodów.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej12
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 • Najczęściej zadawane pytania:

Co należy rozumieć przez określenie „powierzchnia handlowa”?

Powierzchnia handlowa rozumiana jest jako powierzchnia sprzedaży zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno – użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której dobywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej13
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Na terenie targowiska planowanym do modernizacji po roku 2012 występują obecnie stoiska zadaszone. Czy warunek powierzchni zadaszonej (min. 50%) będzie liczony w stosunku do całego targowiska, czy tylko do powierzchni modernizowanej w latach 2011-2012?

Warunek dotyczący zadaszenia określonej wielkości powierzchni handlowej targowiska dotyczy całego targowiska, czyli powierzchni objętej planowaną operacją oraz powierzchni istniejącego targowiska w przypadku operacji polegającej na remoncie tego targowiska.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej14
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Czy kosztem kwalifikowalnym będą koszty poniesione przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy?

Koszty mogą stanowić koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej15
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

W jakim trybie: całotygodniowo, czy w wyznaczone dni tygodnia będą mogły być czynne nowoutworzone lub zmodernizowane w ramach Programu targowiska miejskie?

MRiRW nie określa trybu funkcjonowania targowiska. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk gminnych. W treści regulaminu targowiska gminnego, stanowiącego najczęściej załącznik do uchwały, powinny znaleźć się przepisy określające m.in. godziny i dni funkcjonowania targowiska.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej16
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Jaki zakres działalności, zgodnie z założeniami, zmodernizowane targowiska powinny obejmować?

Przewiduje się, że połowa powierzchni targowiska wybudowanego lub zmodernizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) musi być przeznaczona do sprzedaży artykułów rolno - spożywczych. Pozostała powierzchnia może być wykorzystana jako miejsce handlu np. rękodziełem czy artykułami gospodarstwa domowego.

program rozwoju obszar w wiejskich 2007 20131
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

www.mojregion.eu