literacy numeracy reasoning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรี

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรี - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรียน : Literacy, Numeracy และ Reasoning. ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะ ศึกษ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. กรอบการนำเสนอ. ทำไมเด็กไทยต้องพัฒนา Literacy Literacy , Mathematical literacy, Reasoning Skills คืออะไร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรี' - temima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
literacy numeracy reasoning

การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรียน: Literacy, Numeracy และ Reasoning

ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

slide2
กรอบการนำเสนอ
 • ทำไมเด็กไทยต้องพัฒนา Literacy
 • Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills คืออะไร
 • การพัฒนาเด็กไทยให้เกิด Language Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills นั้นทำอย่างไร
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องพัฒนาอะไร และอย่างไร
 • การประเมิน Language Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills ทำอย่างไร
 • การแปลผลและการนำผลการประเมินไปใช้
slide3

มองอดีต ปัจจุบัน อนาคตการศึกษาไทยที่ทำให้เด็กไทยด้อย Literacy

นโยบายการศึกษาของชาติแบบไม้หลักปักขี้เลน พวกมากลากไปและยุคใครสมัยใครต้องตามใจฉัน สั่งการ

วัฒนธรรมแบบเห็นช้างขี้ตามช้าง ใครทำดีฉันตาม แฟชั่นนิยม อยากได้แต่ไม่ลงทุน ฝันกลางวัน

การนำผลการประเมินไปใช้ในทางที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูง จับผิด โยนความผิด ก่นด่า โทษกันไปมา

ปรากฏการณ์ไฟไหม้ฟาง

เก่งพูดไม่เก่งทำ เก่งคิดไม่กล้าทำ คิดดีแต่หน้าที่ไม่ใช่

ผู้รับกรรม(เหยื่อ): นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง

slide4
ความจำเป็นที่เด็กไทยต้องมี LNR
 • ผลการประเมินของ OECD(PISA) ด้าน Scientific Literacy, Mathematical Literacy และ Reading Literacy ของนักเรียนไทยปี 2000 – 2009 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
 • สมรรถภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านของนักเรียนไทยประมาณ 70% อยู่ในระดับพื้นฐานและต่ำกว่าพื้นฐาน
 • ผล PISA ตกต่ำซ้ำซาก (สมรรถภาพฯ ขั้นสูง นักเรียนไทยมีไม่ถึง 1%)
 • คะแนน NT สมรรถภาพด้านการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์และเหตุผลของนักเรียนชั้น ป.3 ปี 2555 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50%
 • เป้าหมาย สพฐ.ยกระดับคะแนน ONET ทุกระดับมุ่งการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ป.3) อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพื้นฐาน (ป.6)
slide7

Defining and conceptualizing literacy

literacy as an autonomous set of skills;

literacy as applied, practised and situated;

literacy as a learning process;

literacy as text.

slide8

Literacy is the ability to read and use written information and to write appropriately and legibly, taking account of different purposes, contexts, conventions and audiences.

Literacy is defined in PISA as the ability to understand, use and reflect on written texts in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate effectively in society.(OECD, 2009,p14)

slide9

It involves the development of:

 • an integrated approach to the acquisition of talking, listening, reading and writing skills across the curriculum;
 • knowledge that allows a speaker, writer and reader to use language appropriate to different social situations;
 • formal and informal language across all areas of social interaction; and
 • the ability to read, understand and use information in multiple formats and platforms, including traditional print and on-screen material.
numeracy
นิยามของNumeracy
 • Numeracy is the ability to apply appropriate mathematical skills and knowledge in familiar and unfamiliar contexts and in a range of settings throughout life, including the workplace.
 • Mathematical literacy is mathematical knowledge, methods, and processes applied in various contexts in insightful and reflective ways (de Lange). According to de Lange, mathematical literacy is the overarching literacy that includes numeracy, quantitative literacy and spatial literacy.
 • Numeracy is the ability to access, use, interpret and communicate mathematical information and ideas, in order to engage in and manage the mathematical demands of a range of situations in adult life.(OECD, 2012)
slide15

It involves the development of:

 • an understanding of key mathematical concepts and their inter-connectedness;
 • appropriate reasoning and problem-solving skills;
 • the proficient and appropriate use of methods and procedures (formal and informal, mental and written); and
 • active participation in the exploration of mathematical ideas and models.
slide16

“Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make wellfoundedJudgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the individual’s life as a constructive, concerned and active citizen.” Importantly, this description goes beyond mere computation – it includes essential skills such as

*solving problems,

*understanding and explaining the solutions,

*making decisions based on logical thinking and reasoning,

*interpreting data, charts and diagrams.

The age of information technology presents us with more data than ever before and puts an ever greater premium on numeracy skills and understanding.

(National numeracy for life: UK, 2013)

slide22

นิยามของ Reasoning Ability

The ability to reason systematically and carefully develops when students are encouraged to make conjectures, are given time to search for evidence to prove or disprove them, and are expected to explain and justify their ideas.“(NCTM, 2000, p. 122)

slide26

มาตรฐานการเรียนรู้

O

การจัดการเรียนรู้

E

L

การวัดและประเมิน

วงจรกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

slide27

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม Literacy, Numeracy, Reasoning skills

• พ่อแม่ต้องมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาnumeracy and literacy

• พ่อแม่ต้องเข้าใจระดับความสำเร็จของ numeracy and literacy ของนักเรียน

• พ่อแม่ต้องมีการประสานงานกับโรงเรียนเพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้ของเด็ก

• ครูต้องมีความรู้และความเข้าใจโปรแกรมการพัฒนา numeracy and literacy อย่างชัดเจน

•ครูให้คุณค่ากับการประเมินและการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

• ครูให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงวินิจฉัยผู้เรียนเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาผู้เรียนได้ตรงและตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

• ครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความเป็นมืออาชีพในการสอนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

• นักเรียนต้องระบุสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

slide28

ตัวอย่าง แนวการสอนคำศัพท์ใหม่และความคิดรวบยอดใหม่

 • หาหรือกำหนดคำศัพท์ใหม่
 • ทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิม
 • จำลองการใช้คำใหม่ในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย
 • ให้ตัวเลือกหลาย ๆ อย่างหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ยาก
 • ใช้แผนที่คำหรือแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างคำศัพท์ใหม่กับความรู้เดิม
 • ระดมสมองนักเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์หรือความคิดรวบยอดใหม่
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ อาจนำเสนอเป็นรูปภาพ
 • เสนอรายละเอียดหรือตัวอย่างเกี่ยวกับศัพท์หรือความคิดรวบยอดใหม่ 3-4 ประเด็น บนกระดาน
 • ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คู่มือ หรือใบความรู้ที่ทำเครื่องหมายคำศัพท์ใหม่ให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • จำลองกลยุทธ์ที่ทำให้เข้าใจเรื่องราวใหม่ด้วยการอ่าน
 • ค้นหาคำจากสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บ พจนานุกรม อภิธานศัพท์
 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกใช้คำใหม่เป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เช่น คลิปวิดีโอ หรือรูปภาพ
 • ให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการชี้แนะในการฝึกหรือฝึกใช้คำใหม่ซ้ำ ๆ
 • หาคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ความหมายใกล้คียงกัน แล้วพิจารณาความเหมือน ความต่างของคำเหล่านั้น
 • ชี้หรืออธิบายส่วนประกอบของคำ (เช่น prefixes and suffixes)และอภิปรายความหมายที่เปลี่ยนไป
slide30

การวิเคราะห์คุณลักษณะเพื่อการสอนและการประเมินการวิเคราะห์คุณลักษณะเพื่อการสอนและการประเมิน

กลุ่มสาระฯ............ชั้น....ปีการศึกษา......

slide31

การวิเคราะห์คุณลักษณะเพื่อการสอนและการประเมิน LNR

กลุ่มสาระฯ...ภาษาไทย.........ชั้น...ป.1.....ปีการศึกษา...2556...

วิเคราะห์ครบทุกตัวชี้วัดทั้ง ป. 1-3 จากนั้นนำไปปรับ/สอดแทรกลงในแผนการสอนปกติในแต่ละชั้นปี หรือเขียนแผนขึ้นมารองรับ

slide32

การประเมินที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเมื่อผู้เรียนมีการสะท้อนผลการประเมินของตนเอง และเรียนรู้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรที่เป็นอ่อน และส่งเสริมจุดแข็งเช่น กำหนดเป้าหมายของตนเองหลังจากการประเมิน การบันทึกการเรียนรู้ การตรวจสอบผลงานของตนตามเกณฑ์การให้คะแนนหรือแฟ้มสะสมงาน

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการประเมินทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามสภาพจริง เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรับปรุงการสอนของครูและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นตลอดเวลาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน เช่น การสังเกต การซักถาม การสะท้อนการทำงาน การสอบย่อยฯลฯ

การประเมินตัดสินการเรียนรู้ (Assessment of Learning)

การตรวจสอบผลสรุปรวมที่เกิดขึ้นจาการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อยืนยันความสำเร็จของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์เช่น การสอบที่เป็นมาตรฐาน การตรวจผลงานตามเกณฑ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นสรุปผลรวม

slide33

เป็นทักษะสำคัญของวิชาชีพครูเป็นทักษะสำคัญของวิชาชีพครู

ไวต่อความรู้สึก

และสร้างสรรค์

เสริมสร้าง

แรงจูงใจ

ส่งสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายเกณฑ์

เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนในห้องเรียน

ช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าต้องพัฒนาอย่างไร

การวัดและประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning)เป็นกระบวนการในการค้นหาและตีความหมายหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยนักเรียนและครูเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียน เป้าหมายการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องบรรลุ และการบรรลุเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงนั้นทำอย่างไร

พัฒนาความสามารถ ในการวัดและประเมิน

เน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป็นส่วนหนึ่งของ

รับรู้ผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งหมด

หลักการของการวัดและประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในห้องเรียนบนฐานของผลการวิจัย

การวัดและประเมินเพื่อการเรียนรู้

slide35
ประเภทของแบบทดสอบ
 • Summative testing

►Achievement tests

► Proficiency tests

► Placement tests

 •  Formative Testing

► Diagnostic tests

► Progressive tests

slide36

ประเภทของคำถาม

1. คำถามวัดความรู้ ทักษะและผลการปฏิบัติงาน Knowledge, Skill, Performance

2. คำถามวัดความรอบรู้ วัดศักยภาพและวัดความเร็ว Mastery, Power and Speed

3. คำถามแบบเลือกตอบและเขียนตอบ Selected Response and Constructed Response

slide37

รูปแบบของข้อสอบ

 • แบบจับคู่
 • แบบเติมคำสั้น

(Filling gap)

 • แบบความเรียง
 • แบบเลือกตอบ (MC)
 • แบบเลือกหลายคำตอบ (Multiple Response)
 • แบบเรียงและจัดอันดับ
 • แบบถูก-ผิด

Olsen, J.B., 2000

slide38

ตารางวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)

สาระการเรียนรู้/ความสามารถ….................………ชั้น......................

slide40

ขั้นตอนการสร้างข้อคำถามขั้นตอนการสร้างข้อคำถาม

Curriculum Map

Test Blueprint

Specifications

ร่างข้อสอบ

เขียนข้อสอบ

ตรวจสอบ

ทบทวน

ข้อสอบสำหรับการทดลองใช้

ข้อสอบ

การตรวจสอบเนื้อหา/

ความลำเอียง

การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ/แบบสอบ

literacy
ตัวอย่างข้อสอบวัด Literacy

ความสามารถ: literacy

ตัวชี้วัด 1.วิเคราะห์เรื่องราวที่อ่านได้ถูกต้อง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/5

พฤติกรรม การวิเคราะห์

ข้อสอบ

การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใส่

เนื้อสัตว์หรือผักลงในกระทะที่ตั้งจนน้ำมันร้อน เมื่อทอดเสร็จแล้ว

ควรให้อาหารที่ทอดสะเด็ดน้ำมัน ใช้กระดาษซับน้ำมันดูดซับน้ำมัน

ออกจากอาหารที่ทอดได้ อาหารที่ผ่านการสะเด็ดน้ำมันเป็นอย่างดี

จะคงความกรอบให้ยาวนานได้อีกด้วย

จากเนื้อเรื่องข้อใดเกี่ยวข้องกับเรื่องราว

ก. อาหารทอดรับประทานมากไม่ดี ข. อาหารทอดต้องกรอบอร่อย

ค. การปรุงอาหารด้วยการทอดสุดยอด ง. อาหารทอดที่อร่อยต้องไม่อมน้ำมัน

slide42

ความสามารถ: literacy

ตัวชี้วัด 1.บอกความหมายของคำและประโยคจากเรื่องที่อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/2

พฤติกรรม เข้าใจ

ข้อสอบ

มีคำกล่าวว่า “ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น เมื่อพูดถึงความตาย ต่างก็เกิดทุกข์ใจ ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย เพราะยังไม่อยากตาย” ข้อความนี้อธิบายได้ตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ความตายเป็นทุกข์ ข. ไม่มีผู้ใดอยากตาย

ค. ความทุกข์หนีไม่พ้น ง. ความกลัวคู่กับมนุษย์

slide44

3. อึสุขภาพดี”หน้าตาเป็นอย่างไร?บอกว่าอึมีกี่สี

ก. 2 สี

ข. 3 สี

ค. 4 สี

ง. 5 สี

1.บทความเรื่อง “อึสุขภาพดี” หน้าตาเป็นอย่างไร? มีจุดประสงค์อย่างไร

ก.เพื่อบอกวิธีเลือกรับประทานอาหาร

ข.เพื่อให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง

ค.เพื่อให้สังเกตและดูแลผู้ป่วย

ง.เพื่อติดตามอาการป่วยของตนเอง

4. อึสุขภาพดี” หน้าตาเป็นอย่างไร? มีประโยชน์กับใคร

ก. คนไข้

ข. แพทย์

ค. พยาบาล

ง.คนทั่วไป

2. ข้อใดไม่ใช่ อาการอึของคนสุขภาพดี

ก. ขับถ่ายลื่นไหลไม่สะดุด

ข. ไม่ต้องเบ่งจนหน้าดำหน้าแดง

ค. หลังถ่ายรู้สึกสบายตัวสบายใจ

ง. เกิดความรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลา

slide45

อ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5–6

ลูกไก่ลูกแกะ ลูกแพะเพื่อนกัน

ลูกหมาเพื่อนฉัน เพื่อนกันมาเจอะ

เราทำดีดี จะมีเพื่อนเยอะ

ไม่ทำเลอะเทอะ พอเถอะไม่ดี

5. จากบทกลอนกล่าวถึงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว

ก. 3 ตัว ข. 4 ตัว ค. 5 ตัว ง. 6 ตัว

6. บทร้อยกรองนี้หมายความว่าอย่างไร

ก. ให้ทำดีกับเพื่อน ข. ให้เพื่อนทำดีกับเรา

ค. ต้องมีเพื่อนเยอะ ง. มีเพื่อนเยอะเลอะ

slide46

ตัวอย่างข้อสอบวัด Numeracy

ความสามารถ: numeracy

ตัวชี้วัด ทักษะการคิดคำนวณ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การบวก การลบ

พฤติกรรม การนำไปใช้

 • ข้อสอบ
 • มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน ขาดเรียนไป 4 คน นักเรียนมาโรงเรียนมีจำนวนมากกว่าคนไม่มากี่คน
 • ก. 5 คน ข. 6 คน
 • ค. 7 คน ง. 11 คน
numeracy1
ตัวอย่างข้อสอบ Numeracy

1. ต้องวาดรูป เพิ่มอีกเท่าใด จึงจะได้จำนวน 9

ก. 5 จุด ข. 6 จุด

ค. 7จุด ง. 8 จุด

2. 18- - = 5

ตัวเลขที่หายไปทั้งสองคือข้อใด

ก. 7, 6 ข. 7, 7

ค. 8, 6

ง. 8, 7

slide54
ตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผลตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผล

1. เครื่องดีด : จะเข้ เครื่องสี : …………….. จงเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในช่องว่าง

ก. ซอด้วง ข. ระนาดเอก

ค. ขลุ่ยเพียงออ ง. ปี่มอญ

2. เครื่องดีด : กีตาร์ เครื่องเป่า : …………….. จงเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในช่องว่าง

ก. เปียโน ข. ฮาร์ป

ค. แซกโซโฟน ง. กลองใหญ่

slide55

ตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผลตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผล

ประโยคที่ 1 ฟักทองเป็นพืชล้มลุก

ประโยคที่ 2 พืชล้มลุกทุชนิดเป็น วัชพืช

สรุป ฟักทองเป็นวัชพืช

ข้อสรุปถูกต้องหรือไม่

 • ถูก
 • ผิด
 • ไม่แน่ใจ
 • ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสรุป

กำหนดให้

1) สุนัขทุกตัวมีความซื่อสัตย์

2) ………?…………

ผล : เจ้าแดงมีความซื่อสัตย์

ถ้าผลสรุปเป็นเช่นข้างต้นแล้ว เหตุในข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด

ก. เจ้าแดงไม่ใช่สุนัขข. เจ้าแดงเป็นสุนัข

ค. เจ้าแดงเป็นสิ่งมีชีวิตง. เจ้าแดงเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

slide56

ตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผลด้านภาษาตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผลด้านภาษา

slide57

ตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผลตัวอย่างข้อสอบวัดความมีเหตุผล

คำชี้แจงสำหรับคำถามข้อ 1-2

ให้ท่านพิจารณาข้อความในคำถามในข้อ 11 ถึงข้อ 13 แล้วตัดสินว่าข้อความในข้อนั้น ๆ ใช้ข้อตกลงเบื้องต้นในข้อใดอธิบายได้ชัดเจน โดยเลือกคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • ก. ข้อตกลงเบื้องต้นข้อ 1 ช่วยขยายความได้ชัดเจนเพียงข้อเดียว
 • ข. ข้อตกลงเบื้องต้นข้อ 2 ช่วยขยายความได้ชัดเจนเพียงข้อเดียว
 • ค. ข้อตกลงเบื้องต้นข้อ 1 หรือ 2 ไม่ช่วยขยายความให้ชัดเจน
 • ง. ข้อตกลงเบื้องต้นทั้งสองข้อช่วยขยายความได้ชัดเจน
 • 1. ข้อความ การประชุมคณะบริหารของสถาบันในครั้งต่อไปจะเป็นปีถัดไป”
 • ข้อตกลงเบื้องต้น 1. สถาบันจะยังคงมีการดำเนินงานหลังจากนี้ไปอีก 1 ปี

2. คณะกรรมการบริหารจะหมดวาระในปีหน้า (ง)

2. ข้อความ “เงินเป็นรากเหง้าของปัญหาครอบครัว”

ข้อตกลงเบื้องต้น 1. ปัญหาทุกปัญหาจะมีสาเหตุมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. มีปัญหาเกิดขึ้นเสมอในครอบครัว (ก)

qualitative fluency rubric
Qualitative Fluency Rubric
 • Rubric Score 2:
  • Most reading is done word by word.
  • Some 2 word phrasing.
  • Expressive interpretation may result in longer examples of phrasing.
  • Inconsistent application of punctuation and syntax with rereading for problem solving.
 • Rubric Score 1:
  • All reading is done word by word.
  • Long pauses between words.
  • Little evidence of phrasing.
  • Little awareness of punctuation.
  • There may be 2 word phrases, but word groupings are often awkward.
 • Rubric Score 4:
  • Reading is in large, meaningful phrases.
  • Few slow-downs for problem solving of words or to confirm accuracy.
  • Expressive interpretation is evident throughout reading.
  • Attention to punctuation and syntax is present.
 • Rubric Score 3:
  • Reading is done as a mixture of word by word reading, fluent reading, and phrased reading.
  • Attention to punctuation and syntax with rereading for problem solving
slide62

Writing About Reading Rubric

 • Score 3:
  • The drawing or writing reflects sufficient understanding of the text.
 • Score 4:
  • The drawing or writing reflects understanding of the text beyond grade level expectations.
 • Score 1:
  • The drawing or writing reflects little or no understanding of the text.
 • Score 2:
  • The drawing or writing reflects some understanding of the text.
slide63
การแปลผลและการนำผลการประเมินไปใช้การแปลผลและการนำผลการประเมินไปใช้
 • แปลผลตามระดับความสามารถของผู้เรียน
 • ผลสะท้อนความสามารถในการสร้าง/แสวงหาความรู้ของผู้เรียน
 • เน้นรายบุคคลมากกว่าอิงกลุ่ม
 • เน้นการวินิจฉัยที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
 • ทำนายความสำเร็จในอนาคต
 • ไม่ตัดสินได้ตก
 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ของตนเอง