Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka

play fullscreen
1 / 55
Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka
220 Views
Download Presentation
telma
Download Presentation

Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studia Podyplomowe OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr inż. Andrzej Grząka europejski rzecznik patentowy 25 luty 2011

 2. Wstęp Pojęcie własności intelektualnej obejmuje: • Własność przemysłową • Prawa autorskie

 3. Własność przemysłowa Pojęcie „własność przemysłowa” zostało wprowadzone już w 1883r w Konwencji Paryskiej. Obecnie własności przemysłowa obejmuje: • Patenty na wynalazki • Prawa ochronne na wzory użytkowe • Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego • Prawa ochronne na znaki towarowe • Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne • Prawa z rejestracji topografii układów scalonych

 4. Prawa autorskie • Inna filozofia ochrony własności intelektualnej • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Autorskie prawa majątkowe chronią wyłączność korzystania z utworu i rozporządzania nimi(w tym czerpania korzyści ekonomicznych). Prawa te są zbywalne(mogą być przedmiotem obrotu na podstawie umów z twórcą)i wygasają w większości państw po 70 latach od śmierci twórcy.

 5. Definicja wynalazki Cztery wyróżniki wynalazku: • Nowość • Techniczny charakter • Poziom wynalazczy (nieoczywistość) • Stosowalność

 6. Wynalazki Za wynalazki nie uważa się: • Odkryć, teorii naukowych metod matematycznych • Wytworów o charakterze jedynie estetycznym • Planów, zasad metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier • Wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki • Programów do maszyn cyfrowych • Przedstawienia informacji.

 7. Kategorie wynalazku • Przedmiot Substancja, urządzenie, • Sposób • Układ

 8. Patent na wynalazek • Co to jest patent? • Licencja. • Komu przysługuję prawo do patentu? • Pierwszeństwo? • Co powinno zawierać zgłoszenie patentowe? • Jednolitość wynalazku. Urząd Patentowy rozpatruje zgłoszenie po sprawdzeniu wymogów formalnych. Czas trwania patentu.

 9. Wyłączenia ustawowe Patentów nie udziela się na: 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; (nie uważa się za sprzeczne z porządkiempublicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przezprawo;) 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowliroślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznychsposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach;(przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszaninstosowanych w diagnostyce lub leczeniu.) 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

 10. Międzynarodowa Klasyfikacja PatentowaPorozumienie Strasburskie • Stan techniki • Konstrukcja MKP dział – klasa – podklasa – grupa – podgrupa • DZIAŁ A— PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKI • DZIAŁ B—RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT • DZIAŁ C— CHEMIA; METALURGIA • DZIAŁ D —WŁÓKIENNICTWO; PAPIERNICTWO • DZIAŁ E —BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO • DZIAŁ F — BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA • DZIAŁ G—FIZYKA • DZIAŁ H— ELEKTROTECHNIKA

 11. Jak uzyskać patent? • Procedura krajowa • Patenty zagraniczne • ZGŁOSZENIE PCT • PATENT EU

 12. Procedura udzielania patentów europejskich

 13. PROCEDURA EUROPEJSKA • Procedura regionalna mająca na celu uzyskanie patentu europejskiego realizowana jest przed Europejskim Urzędem Patentowym, zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim) • Konwencja opiera się na następujących założeniach: jedno europejskie zgłoszenie patentowe, jedno postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym i jedna decyzja o udzieleniu patentu europejskiego.

 14. Nowy Art. 52 EPC • Patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. • Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust.1, w szczególności: a) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; b) wytworów o charakterze estetycznym; c) schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych; d) przedstawienia informacji. 3. Postanowienia ust.2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

 15. Wzory użytkowe Definicja wzoru użytkowego • Poziom wynalazczy • Trwała postać • Czas trwania wzoru użytkowego. Które z kategorii wynalazku nie mogą być wzorem użytkowym? Konwersja zgłoszenia patentowego na wzór użytkowy.

 16. Wzory przemysłowePorozumienie Haskie Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. • Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

 17. Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska) KLASA 01 - Artykuły spożywczeKLASA 02 - Odzież i pasmanteriaKLASA 03 - Artykuły (akcesoria) podróżnicze, walizy, parasole i mienie osobiste, nie  wyszczególnione w innych klasachKLASA 04 - Artykuły szczotkarskieKLASA 05 - Materiały tekstylne; materiały sztuczne i naturalne tkane w sztukachKLASA 06 - Umeblowanie (wyposażenie mieszkań)KLASA 07 - Przybory gospodarstwa domowego nie objęte w innych klasachKLASA 08 - Narzędzia metaloweKLASA 09 - Pojemniki stosowane do transportu i przechowywania towarówKLASA 10 - Zegary, zegarki, manometry inne przyrządy do pomiaru, kontroli i sygnalizacjiKLASA 11 - OzdobyKLASA 12 - Środki transportu, dźwigi, wyciągiKLASA 13 - Urządzenia do wytwarzania, przesyłu lub przetwarzania elektrycznościKLASA 14 - Kopiowanie (nagrywanie dźwięku, obrazu), urządzenia do komunikowania się i przetwarzania informacjiKLASA 15 - Maszyny nie ujęte w innych klasachKLASA 16 - Aparaty fotograficzne, filmowe optyczneKLASA 17 - Instrumenty muzyczneKLASA 18 - Maszyny biurowe, maszyny do drukowaniaKLASA 19 - Materiały biurowe (sprzęt biurowy), papeteria, materiały szkoleniowe i instruktażoweKLASA 20 - Sprzedaż, sprzęt wykorzystywany w reklamie, oznaczeniaKLASA 21 - Gry, zabawki, namioty i artykuły sportoweKLASA 22 - Broń, wyroby pirotechniczne, sprzęt myśliwski i wędkarski, artykuły do zwalczania szkodnikówKLASA 23 - Urządzenia dozujące płyny, urządzenia sanitarne, do ogrzewania, wentylacji i rozrzedzania powietrza, paliwaKLASA 24 - Sprzęt medyczny i laboratoryjnyKLASA 25 - Materiały budowlane, elementy konstrukcji budowlanychKLASA 26 - Artykuły oświetlenioweKLASA 27 - Tytoń, przybory dla palaczyKLASA 28 - Wyroby farmaceutyczne i kosmetyczne, artykuły toaletoweKLASA 29 - Sprzęt przeciwpożarowy, sprzęt ratowniczyKLASA 30 - Artykuły do chowu i przewożenia zwierzątKLASA 31 - Przyrządy i urządzenia do przygotowywania jedzenia i napojów (nie ujęte w innych klasach)KLASA 99 – Różne

 18. Znaki towarowe Zgodnie z Ustawą Prawo Własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

 19. Rozdaje znaków towarowych • Słowny • Sloganowny • Słowno-graficzny • Graficzny • Dźwiękowy • Przestrzenny • Zapachowy?

 20. Znakiem towarowym, może być w szczególności: • rysunek, • ornament, • wyraz, • kompozycja kolorystyczna • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, • melodia lub inny sygnał dźwiękowy

 21. Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska) KLASA 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym; tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaśnic; preparaty do hartowania i lutowania metali; produkty chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu. KLASA 2 Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów. KLASA 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. KLASA 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.

 22. KLASA 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne; środki odkażające; środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy. KLASA 6 Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych; przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy (kruszce). KLASA 7 Maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj. KLASA 8 Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); wyroby nożownicze, broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia). KLASA 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia.

 23. KLASA 10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; protezy kończyn,oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania stosowane w chirurgii. KLASA 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne. KLASA 12 Pojazdy; urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie. KLASA 13 Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie. KLASA 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte winnych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie ichronometryczne. KLASA 15 Instrumenty muzyczne. KLASA 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; druki; materiałyintroligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lubdo celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisaniai sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiemaparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionkidrukarskie; matryce.

 24. KLASA 17 Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach;tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające,uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; giętkie rurki niemetalowe. KLASA 18 Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce;skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprzężei wyroby rymarskie. KLASA 19 Materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt,smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe. KLASA 20 Meble, lustra, ramy do obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny,wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu,imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych. KLASA 21 Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (wykonane nie z metaliszlachetnych ani nie pokrywane nimi); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich);materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wełna (wata) stalowa; nie przerobionelub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane,porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach.

 25. KLASA 22 Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych lasach); materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych); nie przerobionetekstylne materiały włókiennicze. KLASA 23 Przędza i nici dla włókiennictwa. KLASA 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy. KLASA 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy. KLASA 26 Koronki; hafty, wstążki i oploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty. KLASA 27 Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg;draperie (nietekstylne). KLASA 28 Gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe.

 26. KLASA 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce iwarzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne. KLASA 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe,chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia;sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód. KLASA 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeżeowoce i warzywa; nasiona, rośliny i kwiaty naturalne; karma dla zwierząt; słód. KLASA 32 Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i sokiowocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów. KLASA 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa). KLASA 34 Tytoń; przybory dla palaczy; zapałki.

 27. KLASA 35 Reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; pracebiurowe. KLASA 36 Ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy. KLASA 37 Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne. KLASA 38 Telekomunikacja. KLASA 39 Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży. KLASA 40 Obróbka materiałowa. KLASA 41 Nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna. KLASA 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanieusług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi prawne. KLASA 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie. KLASA 44 Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt;usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. KLASA 45 Prywatne i społeczne usługiświadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.