БРАЗДАЊЕ – СЕГМЕНТАЦИЈА
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

БРАЗДАЊЕ – СЕГМЕНТАЦИЈА. Браздање је фаза развића у којој се зигот , кроз узастопне митотичке деобе , трансформише у вишећелијски ембрион . У току браздања нема раста ћелија већ се само увећава њихов број . Ћелије ембриона настале деобом митозом називају се бластомере .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - telma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2149304

 • Браздањејефазаразвића у којојсезигот, крозузастопнемитотичкедеобе, трансформишеу вишећелијскиембрион.

 • У токубраздањанемарастаћелијавећсесамоувећавањиховброј.

 • Ћелијеембрионанасталедеобоммитозомназивајусебластомере.

 • Браздањезависиодтипајајнећелије, количине и распоредажуманцета.


2149304
ХОЛОБЛАСТИЧКО-ПОТПУНО

 • Вршисепоцелојповршинијајета

 • Холобластичко(потпуно) једнакокодолиголецитнихјаја, вршисепоцеломјајету, јермалаколичинажуманцетанеутиченабраздање.

 • Холобластичко(потпуно) неједнакокодмезолецитнихјаја, вршисепоцеломјајетуалиразличитомбрзином. Навегетативномполугдејевећаколичинажуманцетабраздањејеспорије, а наанималномполујебрже.


2149304
МЕРОБЛАСТИЧКО-НЕПОТПУНО

 • Меробластичко (непотпуно) дискоидалнокодполилецитнихјаја, вршисесамонаанималномполугденемажуманцета,

 • Меробластичко (непотпуно) суперфицијелнокодцентролецитнихјаја, вршисесамонаповршинијајетагдејесмештенацитоплазма.


2149304
ГАСТРУЛАЦИЈА И ОРГАНОГЕНЕЗА

 • Гаструлацијајефазаразвића у којојсеодлоптастебластулеформирапехарастагаструла, аодбластодермасеформирајуклицинилистићи. Гаструласеформирапокретимабластомеракојимогубити:

 • · Инвагинација – увлачењеслојабластомера у унутрашњост,

 • · Инволуција – премештањеслојабластомера у унутрашњостраспоређивањемузспољашњислој,

 • · Ингресија – премештањепојединачнихбластомера, упадање у бластоцел,

 • · Деламинација – раслојавање,

 • · Епиболија – дељењемћелијаједанслојрастепрекодругог.


2149304
Настанак гаструле инвагинацијом

 • Гаструланастајетакоштосенавегетативномполућелијебластодермаувлаче (инвагинишу)

 • у бластоцел и такосеформираклицинлистићендодерм, а одслојаћелијанаанималномполу

 • формирасеклицинлистићектодерм. Такосеформирадвослојнагаструлакојасесастојиод:

 • клицинихлистића, ектодерма и ендодерма, одгастроцела (гаструлинедупље) ибластопора(отворапрекокогагастроцелконтактирасаспољашњомсредином).

 • Овајпериодформирањадвослојнегаструленазивасеранагаструлација.

 • У каснојгаструлиодпримарнихклицинихлистића, ектодерма и ендодермаформирасетрећи,секундарниклицинлистић – мезодерм.


2149304

 • Примарниклицинилистићису: ектодерм и ендодерм, којисеформирајуодбластодермауранојгаструлацији.

 • Секундарниклицинлистићјемезодермкојисеформираодектодерма и ендодермаукаснојгаструлацији.


2149304
ОРГАНОГЕНЕЗА

Органогенезајефазаразвића у којојсеодклицинихлистићаформирајуоргани и системиорганаи таконастајеорганизам, плод (фетус).


2149304

Одектодермасеформирају: нервнисистем, кожа и дериватикоже (длака, перје,крљушти, нокти, канџе), жлезде у кожи, знојне, лојне и млечне, некеендокринежлезде, некиделовичула (сочивоока), малидеоепителаокоусноготвора.

· Одендодермасеформирају: цревнисистем и жлездезаварење, организадисање.

· Одмезодермасеформирају: скелетнисистем, мишићнисистем, крвнисистем,урогениталнисистем, некиделовичула, крзнокоже.


ad