slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biologické metody odstraňování odpadů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biologické metody odstraňování odpadů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Biologické metody odstraňování odpadů - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Monitorování výuky odborných předmětů Reg . č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032. Biologické metody odstraňování odpadů. Biologické metody odstraňování odpadů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologické metody odstraňování odpadů' - teleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Monitorování výuky odborných předmětů

Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/03.0032

Biologické metody

odstraňování odpadů

slide3

Biologické metody odstraňování odpadů

- jsou metody, které napodobují přirozený rozklad organických látek v přírodě a využívají se pro odstranění organických odpadů.- využívají se přitom živé organismy, které se v přírodě na procesech rozkladu podílejí

 • Výhody:- přírodní proces - výsledkem je hnojivo- poměrně levné
 • Nevýhody:- vhodné pouze pro odpady organického původu- pomalý proces- proces je závislý na podmínkách prostředí
slide4

VHODNÉ ODPADY:

- odpady organického původu – biomasa:

- kuchyňský bioodpad - rostlinné zbytky, dřevní odpad - kaly z čistíren odpadních vod- odpady z lesnictví a zemědělství

(dá se využít jako stelivo, krmivo, hnojivo, mulč..) - odpady z potravinářského průmyslu

- odpady z městské zeleně - posekaná tráva, polámané větve, opadané listí

optim ln vlastnosti vstupn ch materi l
Optimální vlastnosti vstupních materiálů
 • Podíl organické hmoty (%sušiny) - > 60%
 • Sušina (%) 7 – 25
 • Poměr C:N 20 – 30:1
 • pH 6,5 – 7,5
 • Poměr C:N lze upravit (například přidáním travní fytomasy k prasečí kejdě).
slide6

Rozdělení metod:

 • Aerobní procesy - za přístupu O2 (kompostování)
 • Anaerobní procesy - za nepřístupu O2 (kvašení, fermentace)
zp soby a technologie kompostov n

Způsoby a technologie kompostování

Velkokapacitní technologie

slide9

Domácí – v rodinných zahradách

 • Komunitní – na sídlištích, u škol, v zahradkářských koloniích
 • Průmyslové a zemědělské kompostování
slide10

Třídění

Kompostovatelný podíl

Nevhodný podíl

(sklo, plasty, kovy)

Jemný (<5cm)

Hrubý (>5cm)

Komunální odpad

Rozdrcení

V této fázi lze kompost upravit:

Naočkovat bakteriemi

Zvlhčit – vysušit

Upravit poměr živin

míchání

I.Fáze mezofilní

Surový kompost

Mohutný rozvoj bakterií, aktinomycet a hub

Rozklad je obtížný, probíhá za vysokých teplot = také termofilní fáze

II.Fáze intenzivního zrání

Čerstvý kompost

Látky rozloženy na nejjednodušší, teplota klesá

III.Fáze dozrávání

Vyzrálý kompost

f ze kompostov n
Fáze kompostování

Substrát se zahřívá na 50 – 60C

Aerob.org. Rozkládají celulózu, škrob, bílkoviny atd.

Substrát se okyseluje a objem se zmenšuje

Nutno provzdušňovat

Fáze trvá 2 – 3 týdny

Vznik humusových látek

T klesá na okolní

Kompost hnědý, drobtovitý

T klesá na 40 – 45C

Složení mikroorg. Se mění, nastupují žížaly

Stále nutno provzdušňovat

1 mezofiln f ze
1. Mezofilní fáze

V této fázi lze kompost upravit:

Naočkovat bakteriemi

Zvlhčit – vysušit

Upravit poměr živin

2 intenzivn f ze
2. Intenzivní fáze
 • Asi 4 měsíce
 • na hromadách asi 2,5m vysokých,musí se občas provzdušnit – prohrnuje se nakládači asi 1/měs.
 • Lze urychlit intenzivním provzdušňováním 1/týden překopávačem
 • Doba zrání se zkrátí na 2 měsíce

Překopávač

Samojízdný překopávač

3 f ze dozr v n
3. Fáze - dozrávání
 • 2 – 4 měsíce
 • Hromady 1,5 – 1,8m
 • nadále je zapotřebí dostatek kyslíku.
 • červi, hlísti, svinky, zemní roztoči a další mikroorganismy materiál úplně rozdrobí a tím ho připraví jako lehkou stravu pro hnojní a kompostové červy. Červi pak ve svých střevech stravu rozloží na minerální a organické látky, svými produkty rozkladu obohacují kompost o cenné látky a vytvářejí stabilní humusové složky.
otev en syst m velkokapacitn technologie na hromad ch
Otevřený systém velkokapacitní technologie „na hromadách“
 • Vhodné místo – kanalizace s odvodněním, kde může odtékat „šťáva z kompostu“
 • Silážní jámy
 • Mělo by být zastřešeno a podklad by měl být vybetonovaný
velkoobjemov drti husmann hgf iv
Velkoobjemový drtič Husmann HGF IV.

Aby zakládka kompostu mohla být vrstvena rovnoměrně, musí být dřevitá vstupní hmota kvalitně rozdrcena

uzav en syst my kompostov n
Uzavřené systémy kompostování
 • Slouží k urychlení procesu zrání díky vytvoření optimálních podmínek (vlhkost, teplota, kyslík)
 • Jedná se o různá zařízení nebo stavby:
 • 1. Kontejnery
slide18

2. Otáčecí bubny

 • válce umístěné naležato s průměrem 4m, délka cca 8-10m, otáčejí se.
 • Kompost je zde cca 48hod. a neustále se intenzivně promíchává.
 • Vysoká teplota 30 – 40C urychluje zrání
slide19

3. Věžové kompostárny

 • Kompostárna se 6 kompostovacími věžemi a se zařízením na mechanickou úpravu bioodpadu a na úpravu hrubého kompostu
 • Kompostovací věže jsou plněny se shora a vzdušněny čerstvým vzduchem ze dna věže
 • Při hlavním zrání dosahuje teplota kompostu cca 70°C v průběhu 5 - 6 dnů
 • zrající kompost se vyskladňuje ze spodní části věže při teplotě 50 - 55°C a naskladňuje se do dozrávací věže, kde dozrává 4 týdny při teplotě 55 - 40°C
mobiln technologick linky
Mobilní technologické linky
 • V ČR jsou výhodnější tzv. mobilní technologické linky.
 • Tyto linky se přepravují v dohodnutých intervalech od kompostárny ke kompostárně
 • Formou placené služby provádějí technologické operace (štěpkování, překopávání a prosévání).
 • Tento způsob je ekonomicky výhodnější.
mobiln technologick linky1
Mobilní technologické linky
 • V ČR jsou výhodnější tzv. mobilní technologické linky.
 • Tyto linky se přepravují v dohodnutých intervalech od kompostárny ke kompostárně
 • Formou placené služby provádějí technologické operace (štěpkování, překopávání a prosévání).
 • Tento způsob je ekonomicky výhodnější.
po adavky na kvalitu kompostu i
Požadavky na kvalitu kompostu I.
 • Uvádění kompostů do oběhu prodejem a užívání na zemědělskou půdu je upraveno zákonem o hnojivech
 • Způsob výroby kompostu na kompostárně je upraven ČSN „Průmyslové komposty“
 • Norma říká:

„Kompost musí být hnědá, šedočerná až černá homogenní hmota, drobtovitá až hrudkovité struktury bez nerozpojitelných částic. Nesmí vykazovat pachy svědčící o přítomnosti nežádoucích látek.“

po adavky na kvalitu kompostu ii
Požadavky na kvalitu kompostu II.
 • V kompostech se sleduje nejvyšší přípustné množství látek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn)
 • Je upravena také doba zrání, překopávky, intervaly mezi překopávkami
 • Je upravena výška kompostových zakládek
slide25

Uveďte 3 hlavní fáze kompostování

 • Co je principem velkokapacitního kompostování?
 • Uveďte 2 systémy velkokapacitního kompostování
 • Co to jsou mobilní technologické linky
 • Nakreslete schéma, jak se z komunálního odpadu stává velkokapacitními technologiemi vyzrálý kompost
anaerobn digesce

Anaerobní digesce

Soubor procesů, ve kterých směsná kultura mikroorganismů rozkládá biologicky odbouratelnou organickou hmotu bez přístupu vzduchu

anaerobn digesce anaerobn fermentce anaerobn vyhn v n
Anaerobní digesce = anaerobní fermentce = anaerobní vyhnívání
 • Další z biologických metod zpracování odpadů
 • Je to technologie výroby bioplynu z biologických odpadů
 • krom bioplynu vzniká biologicky stabilizovaný substrát
zen anaerobn digesce
Řízená anaerobní digesce
 • Perspektivní způsob ekologického zpracování zbytkové biomasy
 • Bioenergetická transformace organických látek
 • Využívá se v bioplynových stanicích
produkty anaerobn digesce
Produkty anaerobní digesce
 • Bioplyn – chemické složení bioplynu – 55-70% CH4,

27-47% CO2,

3% H2S (sulfan – zapáchá po zkažených vejcích

1% H2

 • Biologicky stabilizovaný substrát
vyu it bioplynu
Využití bioplynu
 • Přímé spalování a ohřev teplonosného média (topení, sušení)
 • Výroba el. energie a ohřev teplonosného média
 • Palivo pro automobily

Nejrychlejší auto na bioplyn - 327,5 km/h

vyu it bioplynu v evropsk doprav
Využití bioplynu v evropské dopravě

Bioplynová stanice

- Švýcarsko

Bioplynová stanice

- Švédsko

Bioplynová stanice

- Lille, Francie

bioplynov stanice v r
Bioplynové stanice v ČR

Na začátku roku 2008 bylo u nás 23 bioplynových stanic

vyu it biologicky stabilizovan ho substr tu
Využití biologicky stabilizovaného substrátu

1. Přímá aplikace na zemědělskou půdu

 • výhody oproti kejdě:
 • Substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný
 • Lépe využitelné živiny, snížená je jejich vyplavitelnost
 • Snížení obsahu patogen a semen plevelů
 • Nezapáchá
 • Nízké emise skleníkových plynů
slide38

2. separace tuhé frakce ze substrátu –

 • tuhá frakce se následně kompostuje – vzniká kvalitní statkové hnojivo,
 • nebo se upraví na briketa či pelety lisováním – vzniká biopalivo
 • Tekutá část se využije na pole jako hnojivo