1 / 9

”Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera”

”Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera”. 2013-05-21 Cristhina Olsson Elisabeth Andrén. Utvecklingsområden och ansvariga myndigheter.

tekli
Download Presentation

”Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ”Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera” 2013-05-21 Cristhina Olsson Elisabeth Andrén

  2. Utvecklingsområden och ansvariga myndigheter ”Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utföra sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service” Företag och företagande Geografisk information och fastighetsinformation Fordon och förare Privatpersoner Näringsdepartementet uppdragsgivare, får årlig redovisning av uppdraget

  3. Våra behovsstudier • Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera • Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att arbeta • Familjer servicebehov • ”godkänna föräldraskap” • Efterlevande

  4. Metod • ”målat med den breda penseln” • Kvalitativ studie • Privatpersonens perspektiv

  5. ”Jag bor utanför EU och vill till Sverige för att studera”

  6. Förbättringsområden • Uppehållstillstånd • Brist på återkoppling • Långa handläggnings- och svarstider • e-tjänster, rutiner • Information • Beslut på svenska • Kunskap om hela processen • Folkbokföring • Uppehållsrätt

  7. Folkbokföring • Sveriges civilregister • Avse att vistas i Sverige mer än 1 år • Måste befinna sig Sverige • Personlig inställelse • Folkbokföring = personnr? • Ingen rättighet • Personnummersamhället • Samordningsnummer

  8. Studenter och uppehållsrätt

  9. Vad händer nu?

More Related