Download
1 / 20

???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

เศรษฐกิจพอเพียง : บันใดสู่การปฏิบัติ . 2547 - 2550. ความสมดุลและยั่งยืน. จุดประกาย : รู้ / เข้าใจ / ตื่นตัว. 1. พอประมาณ. 2 ตอกเสาเข็ม : สร้างกรณีตัวอย่าง ความสำเร็จทั้งในชนบท/ในเมือง. มีเหตุผล. มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี. 3 สร้างเครือข่าย : ระดมพลังภาครัฐ /

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????' - tekli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3683600

เศรษฐกิจพอเพียง : บันใดสู่การปฏิบัติ

2547 - 2550

ความสมดุลและยั่งยืน

จุดประกาย : รู้ / เข้าใจ / ตื่นตัว

1

พอประมาณ

2ตอกเสาเข็ม : สร้างกรณีตัวอย่าง

ความสำเร็จทั้งในชนบท/ในเมือง

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

3 สร้างเครือข่าย : ระดมพลังภาครัฐ /

ประชาสังคมและชุมชน / ธุรกิจเอกชน /

ภาคการเมือง / ภาควิชาการ / สื่อมวลชน

คุณธรรม

ความรู้

4นำไปใช้ : เป็นรูปธรรม

การพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลียนแปลงในหมู่บ้าน และชุมชน รุ่นที่ 327มิ.ย. 2549 (SML)


3683600

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ความรู้

การประสานงาน

คุณธรรมความสุจริต

ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer:CEO)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader of Change Management)

คัดจาก : พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ 8 ตุลาคม 2546 ณ วังไกลกังวล


3683600

พระราชดำรัสการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

มีเป้าหมาย

คุณธรรม จริยธรรม

รู้ รัก สามัคคี

พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคม

ความพอเพียง พอดี

รู้เขา รู้เรา

วิทยาการจัดการ

ร่าเริง รื่นเริง คึกคักและครึกครื้น

คัดจาก : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ : องค์ต้นแบบของการทำงาน เพื่อประชาชน 8 กันยายน 2546 ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน


3683600

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง

พึ่งตนเอง/พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ความรู้ คุณธรรม

เศรษฐกิจ / สังคม / ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บุคคล/ ครอบครัว / ประเทศ

มั่นคง

สมดุล

ยั่งยืน


3683600

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดและขอบเขตการขับเคลื่อน

คนไทย ใช้ชีวิต บนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง

สังคมไทย มีเครือข่าย ความร่วมมือ เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา อยู่บนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูล : สมุดบันทึกเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


3683600

ระเบียบวาระแห่งชาติ : นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

การแก้ไขปัญหาความยากจน

นโยบายอื่น ๆ

 • พักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและวางระบบฟื้นฟู

 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (แห่งละ 1 ล้านบาท)

 • โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 • ธนาคารประชาชน

 • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)

 • การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

 • เอื้ออาทร (บ้าน คอมพิวเตอร์ ประกัน เงินกู้ แท็กซี่)

 • การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

 • อาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก - ดีทรอยด์แห่งเอเชีย

 • กรุงเทพเมืองแฟชั่น - เกษตรอินทรีย์

-เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านสังคม

- เมืองไทยแข็งแรง

- การค้ามนุษย์

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ด้านความมั่นคง

 • การปราบปราม

 • การบำบัด ฟื้นฟู

 • การป้องกัน

 • การปราบปรามผู้มีอิทธิพล - แก้ไขอุบัติภัยจราจร

 • การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ด้านการบริหารจัดการ

การป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

 • ตู้นายกทักษิณ - ประหยัดพลังงาน

 • จัดภูมิทัศน์สองข้างเส้นทางจราจร

- จังหวัดใสสะอาด


3683600

ขั้นตอนการดำเนินงาน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

กำหนดทิศทาง

เตรียมบุคคล

ปรับปรุงองค์กร

ปฏิบัติการ

 • สร้างความเข้าใจ

 • และแรงบันดาลใจ

 • ความพร้อมและ

 • การมีส่วนร่วม

 • โครงสร้าง

 • - กระบวนการ

 • วิสัยทัศน์และ

 • แผนยุทธศาสตร์

 • - แผนปฏิบัติการและ

 • ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • นำไปสู่การปฏิบัติ

 • - ทบทวนและ

 • ขยายผล

 • การอำนวยการ ปฏิบัติ

 • การติดตามและ ประเมินผล

 • การวิจัยและพัฒนา

 • ประชุมชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็น

 • เผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

 • ฝึกอบรมและสัมมนา

 • เศรษฐกิจ

 • สังคม

 • ความมั่นคง

 • การบริหารจัดการ

 • สร้างช่องทาง การมีส่วนร่วม

 • ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้


3683600

สร้างแรงบันดาลใจ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

สร้างความรู้สึกจำ

เป็นเร่งด่วน

(Sense of urgency)

กำหนดวิสัยทัศน์

ที่ชัดเจน

(Clear Vision)

เสนอเป้าหมาย

ที่ท้าทาย

(Stretched Goal)

ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของ

ทีมงาน

(Spirit of Team

work)

สถิติความสุญเสีย

และการชดเชยหรือช่วยเหลือ เนื่องจากภัยแล้ง น้ำท่วม หรืออื่น ๆ

การแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • - ลดความเสี่ยง

 • เพิ่มมูลค่าของพื้นที่

พื้นที่ / พันธกิจ /การมีส่วนร่วม

(A - F – P)


3683600

โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงาน

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะทำงานกลั่นกรองงาน

คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด

คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัด

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด

คณะทำงานโฆษก

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารงาน

ที่ปรึกษา / คณะกรรมการอำนวยการและบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านความมั่นคง

ด้านการบริหารจัดการ

หน่วยสนับสนุนและปฏิบัติการ

ภาครัฐ : ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน

ภาคเอกชน : องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน

คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ 11 อำเภอ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน


3683600

กบจ. : จังหวัดลพบุรี

ภาครัฐ

ภาคประชาชน

ภาคเอกชน

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์กลุ่ม/จังหวัด

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

งานประจำ


3683600

การปฏิบัติงาน : จังหวัดแบบบูรณาการ

AREA

(พื้นที่)

FUNCTION

(พันธกิจ)

PARTNERSHIP

(การมีส่วนร่วม)

A

F

P

กรอบแนวทาง : ระเบียบวาระ

แห่งชาติ / กฎหมาย / นโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวง กรม /

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ความริเริ่ม : ความจำเป็น /

ความต้องการ / ศักยภาพของ

จังหวัด

งานประจำ : ตามภารกิจ

ขององค์กร

งานนโยบายเร่งด่วน : ระเบียบวาระแห่งชาติ

งานยุทธศาสตร์ : ตามทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่(กลุ่ม / จังหวัด)

ปฏิบัติเฉพาะหน่วย :

ตามหน้าที่หรือ ประสานงาน

ระหว่างองค์กรเมื่อจำเป็น

ปฏิบัติร่วมกัน :

ระดมทรัยากรแบบบูรณาการ


3683600

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

ระเบียบวาระแห่งชาติ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

นโยบายรัฐบาล

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด / ภาค

วิสัยทัศน์จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ (Strategies Issue) (Goals) (Strategies) (Action Plans)

ความริเริ่มของพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่

ปัจจัยแวดล้อมภายใน S จุดแข็ง(Strength) W จุดอ่อน (Weakness)

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก O โอกาส (Opportunity) T อุปสรรค (Treat)

ความจำเป็น และความต้องการ

แผนชุมชน / ตำบล / อำเภอ /หน่วย องค์กร ฯลฯ)


3683600

Visionวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์

.............................................................................

Agenda / Focusing Areas

Strategic Themes (Issues) ประเด็นยุทธศาสตร์

Values

Corporate Scorecardการประเมินผลในภาพรวมขององค์กร

Action Planแผนปฏิบัติการ

Strategy Map (logic model)แผนผังเชิงยุทธศาสตร์

Perspectives

Initiativesแผนงาน/โครงการ

Budgetงบประมาณ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

Run the Business

Financial

ประสิทธิผล

Serve the Customer

Customer

คุณภาพ

Manage resources

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดถูกถ่ายทอดลงไปตามลำดับและสามารถวัดผลสำเร็จได้ โดยการจัดทำตัวชี้วัดทุกระดับจนถึงระดับบุคคล

Internal work process

ประสิทธิภาพ

Build Capacity

Learning & Growth

พัฒนาองค์กร

Business Unit Scorecardตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง

Team / Individual Scorecardตัวชี้วัดระดับบุคคล


3683600

การวางแผนยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศStrategic Planning / Management) : ระบบ

vision

Mission

Goals

Objective

Model of Strategy Performance

Harvard Business School

Internal

Approach

External

Approach

SWOT

Analysis

Threat & Opportunity

In Environment

Strength & Weaknesses

Of Organization

Key Success

Factor

Distinctive

Competence

Creative

Of Strategy

Blueprint for change

Social

Responsibility

Managerial

Valued

Evaluation &

Choice of Strategy

Balance Scorecard

Risk Management

Finance

Perspective

Customer perspective

Target

&

Identify

Risks

SetObjective

KPI

Assess

Risks

Internal Process

Perspective

Learning & Growth

Perspective

Monitor

Mitigate

Act

Action Plan

พัฒนาจาก : พรชัย องค์วงศ์สกุล (pornchai_ong@egco.com) The Strategy Planning Process ; Engineering Today ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 พฤษภาคม 2549 หน้า 114


3683600

ประชาชน วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

1

2

3

4

5

ให้ข้อมูลข่าวสาร(Inform)

เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติ(Involve)

ความร่วมมือ(Collaborate)

เสริมอำนาจประชาชน(Empower)

รับฟังความคิดเห็น(Consult)

ร่วมคิด / ให้ความเห็น – ร่วมตัดสินใจ - ร่วมทำ

รับรู้

ตรวจสอบเป็นเจ้าของ

- สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต- จัดนิทรรศการ- แถลงข่าว

- สำรวจความเห็น / เสนอความคิดเห็น- จัดเวทีสาธารณะ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ- ประชาพิจารณ์- จัดตั้งคณะทำงาน เสนอแนะนโยบาย

- เป็นกรรมการ

- การลงประชามติ ในประเด็นสาธารณะ- กำหนดทิศทาง / บริหารจัดการ

กพร. มุมความรู้การพัฒนาระบบราชการไทย ตอน การมีส่วนร่วมของประชาชน , หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 10 เมษายน 2549 หน้า 3


3683600

ภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดิน

สร้างความเจริญให้แก่ประเทศ

ให้บริการประชาชน

ส่งเสริมการดำรงชีวิตพื้นฐาน


3683600

การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรีการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี

เศรษฐกิจพอเพียง

(แก้ไขปัญหาความยากจน)

เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

(ความก้าวหน้าของประเทศ)

กลุ่มจังหวัด

(สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท)

ครัวเรือน

ชุมชน

SML

วิสาหกิจ//เศรษฐกิจชุมชน/OTOP

กองทุนหมู่บ้าน/ธนาคารชุมชน

แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

การปรับเปลี่ยนอาชีพที่เสียงภัย

ส.ย.(1) ที่ดินทำกิน (2) คนเร่ร่อน (3) ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (4) นักเรียน/นักศึกษามีรายได้/อาชีพ (5) การถูกหลอกลวง (6) หนี้สินภาคประชาชน (7) ที่อยู่อาศัย (8) อื่น ๆ

คาราวานแก้จน

30 บาทรักษาทุกโรค

แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การคมนาคม

ลพบุรี

เกษตร

(ปลอดภัยจากสารพิษ)

อุตสาหกรรม

(การเกษตร)

การท่องเที่ยว

(ประวัติศาสตร์ /ธรรมชาติ / กิจกรรม)


3683600

แผนที่ยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นฐานการมีคุณธรรม

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นลดการพึ่งพาจากรัฐ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

คุณภาพชีวิตที่ดี

ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

ขยายโอกาส

มิติคุณภาพการให้บริการ

วิเคราะห์ข้อมูล

สภาพปัญหาชุมชน

/ครัวเรือน

อบรมพัฒนา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

แก้ไขปัญหา

เชิงพฤติกรรม

รายบุคคล

ส่งเสริมอาชีพ

เพิ่มรายได้

ขยายโอกาส

จัดทำแผนพัฒนา

และแก้ไข

ปัญหาชุมชน

ส่งเสริม

เครือข่าย/

ธุรกิจชุมชน

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

โครงสร้างพื้นฐานชุมชน

ระบบฐานข้อ

มูลความยากจน

บุคลากร

องค์กรและ

บูรณาการ(เจ้าภาพ)

มิติการพัฒนาองค์กร


3683600
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี


3683600

เชิงรุก หนึ่งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

แนวราบ

องค์ความรู้

บูรณาการ : Integration

รวมกัน / ร่วม(มือ)กัน

เชื่อม / เชื่อมโยง

ผนวก

ประสาน

เติมเต็ม

ลงแขก / สุมหัว


ad