Poslechneme p íseň: Jediná - PowerPoint PPT Presentation

teige
poslechneme p se jedin n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslechneme p íseň: Jediná PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslechneme p íseň: Jediná

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Poslechneme p íseň: Jediná
84 Views
Download Presentation

Poslechneme p íseň: Jediná

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslechneme píseň: Jediná

 2. Kdo je tady? Kdo má domácí úkol?

 3. L6 stránka 15

 4. Umíte spelovat ě? • Nikdy nespelujeme ě po: c, č, j, l, ř, s, š, z, ž

 5. Umíte spelovat ě? • Nikdy nespelujeme ě po: c, č, j, l, ř, s, š, z, ž • Místo ě spelujeme e: ce, če, je, le, ře, se, še, ze, že • Nikdy nespelujeme ě po: h, ch, k

 6. Umíte spelovat ě? • Nikdy nespelujeme ě po: c, č, j, l, ř, s, š, z, ž • Místo ě spelujeme e: ce, če, je, le, ře, se, še, ze, že • Nikdy nespelujeme ě po: h, ch, k • Protože h + ě > ze, ch + ě > še, k + ě > ce

 7. Umíte spelovat ě? • Kde spelujeme ě? • Spelujeme ě po: • b, (f), m, p, v (labials) • bě, (fě), mě, pě, vě • d, n, t (dentals) • dě, ně, tě

 8. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme oba i a y? • Kde spelujeme jenom i (a nikdy nespelujeme y)? • Kde spelujeme jenom y (a nikdy nespelujeme i)?

 9. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme oba i a y?

 10. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme oba i a y? • Po: b, d, l, m, n, p, s, t, v, z • bi, di, li, mi, ni, pi, si, ti, vi, zi • by, dy, ly, my, ny, py, sy, ty, vy, zy

 11. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme jenom i (a nikdy nespelujeme y)?

 12. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme jenom i (a nikdy nespelujeme y)? • Po: c, č, j, ř, š, ž • ci, či, ji, ři, ši, ži

 13. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme jenom y (a nikdy nespelujeme i)?

 14. Umíte spelovat i a y? • Kde spelujeme jenom y (a nikdy nespelujeme i)? • Po: h, ch, k, r • hy, chy, ky, ry