mi dzynarodowa federacja kempingu i karawaningu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu - PowerPoint PPT Presentation

teenie
205 Views
Download Presentation

Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu I.F.C.C.

  2. Logo Federacji:

  3. Geneza powstania • IFCC została założona w 1932 roku w miejscowości Saxenheim w Holandii. • Początkowo głównym zadaniem, jakie przed sobą stawiała, był rozwój turystyki kempingowej. Wraz z rozwojem motoryzacji oraz coraz powszechniejszym wykorzystaniem przyczep i samochodów karawaningowych, rozszerzył się również zakres działalności Federacji. Zasadniczą rolę w tym względzie odegrała zmiana statusu Organizacji, która miała miejsce w 1974 roku. • Federacja jest członkiem Światowej Organizacji Turystyki (WTO). Początkowo siedziba IFCC znajdowała się e Lucernie (Szwajcaria), później przeniesiono ją do Brukseli, a obecnie znajduje się w miejscu zamieszkania aktualnego prezydenta.

  4. Cele Federacji Działając na rzecz rozwoju i propagowania turystyki kempingowej, IFCC realizuje następujące cele: • Koordynacja działalności organizacji członkowskich, • Inicjowanie i propagowanie akcji ułatwiających turystykę kempingową, • Zbieranie materiałów dotyczących turystyki i informacji o obowiązkach, • Działania na rzecz ujednolicenia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla osób uprawiających turystykę kempingową i karawaningową, • Organizacja corocznych zlotów turystów kempingowych.

  5. Członkostwo Członkami IFCC są krajowe federacje i stowarzyszenia kempingu oraz karawaningu (w sumie 58 stowarzyszeń z 34 państw). Wśród wszystkich państw członkowskich Federacji wyodrębnia się dwie podstawowe kategorie: członków stałych, którą tworzą kluby, które za jeden ze swoich zasadniczych celów obierają popieranie turystyki kempingowej oraz stowarzyszonych, którymi mogą być kluby i inne organizacje zainteresowane turystyka kempingową, albo popierające rozwój tej formy turystyki. Dodatkową kategorię stanowią członkowie honorowi. Reprezentantem Polski w strukturach IFCC jest Polska Federacja kempingu i Karawaningu.

  6. Władze i struktura organizacyjna Najwyższym organem Federacji jest Zgromadzenie Ogólne, które tworzą wszyscy członkowie. Zgromadzenie zbiera się raz do roku i wybiera skład Rady Międzynarodowej, która kieruje bieżącą działalnością Federacji. Dodatkowo w strukturach IFCC działają: Komitet Wychowawczy, komisarze finansowi oraz stałe komisje: kempingu, karawaningu, młodzieży i zlotów. Od niedawna Federacja wyodrębniała dwie niezależne komisje regionalne: Północnoamerykańską i Azjatycko – Pacyficzną, powierzając im obowiązki prowadzenia działalności w tych regionach. W ramach Federacji działa kilka komisji statusowych (np. arbitrażowa) i specjalistycznych (kempingu alpinistycznego, samochodowa, karawaningowa oraz młodzieżowa).

  7. Działalność Podstawowa formą działalności federacji jest organizacja periodycznych spotkań osób i instytucji zarządzających kempingami, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń IFCC – na mocy porozumienia z Międzynarodowym Związkiem Turystyki i Międzynarodową Federacją Samochodową – wprowadziła specjalny karnet kempingowy, dający jej członkom pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc na kempingu oraz prawo do zniżkowych opłat. Jest to szczególnie ważne dla członków krajowych stowarzyszeń, którzy chętnie korzystają z tych udogodnień, dotyczy to zwłaszcza tradycyjnych corocznych rajdów, organizowanych przez Federacje od 1933r. (odbywały się już praktycznie we wszystkich krajach Europy).

  8. Działalność Dwukrotnie gospodarzem takiego rajdu turystów kempingowych z całego świata była Polska (Łeba 1984 i 1988 rok). Ważną formą działalności Federacji jest informacja turystyczna. Na użytek swych członków gromadzi ona dane na temat rozmieszczenia kempingów w poszczególnych krajach, które publikowane są w katalogach Bulletind’information(4 – 6 w roku) oraz miesięczniku Campining Caravaning News. IFCC wprowadziła też system międzynarodowych kart polecających, które ułatwiają turystom korzystanie z obiektów kempingowych w czasie ich zagranicznych wojaży.

  9. Wykonały: • Wioleta Marć w 39867 • Agnieszka Majka w 39801