การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร. - PowerPoint PPT Presentation

teenie
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร. PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร.

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
Presentation Description
203 Views
Download Presentation

การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร.

 2. ระเบียบวาระการประชุม • ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ • ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ ชี้แจงความเป็นมา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ • ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาแนวทางการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงาน ก่อสร้างสัญญา ชย.ทร. • ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

 3. ระเบียบวาระที่ ๑ • วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อหาหนทางปฏิบัติในการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร. • การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ตามคำสั่ง ชย.ทร. ๗๓๐/๒๕๕๑

 4. ระเบียบวาระที่ ๑

 5. ระเบียบวาระที่ ๑

 6. ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ ชี้แจงความเป็นมา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ

 7. นโยบายในการพิจารณาอนุมัติวัสดุนโยบายในการพิจารณาอนุมัติวัสดุ • ให้กรรมการตรวจการจ้างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น • ให้การพิจารณารัดกุมรอบคอบมากขึ้น โดยทำในรูปของคณะกรรมการ • รวดเร็ว ทันเวลา ลดขั้นตอนแต่รัดกุม • ไม่ขัดต่อระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ

 8. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • วัตถุประสงค์ของการให้มีการขอใช้ หรือตรวจสอบวัสดุ ก่อนใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจาก เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ (สี /รุ่น /ขนาด /การใช้งาน) ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบก่อน แล้วผู้รับจ้างสั่งมา ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจพบภายหลัง จะเกิดความเสียหายทั้งในเรื่องเวลา และทรัพย์สิน (เป็นหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง) จึงมีความจำเป็น • ผู้ที่จะอนุมัติหรือตรวจสอบได้ จะต้องเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (เป็นวิชาชีพ มีจรรยาบรรณรองรับ) หรือผ่านการฝึกฝน • ควรมีเอกสารประกอบ เก็บเป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 9. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • ในรายการประกอบแบบ(รายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง)กำหนดให้ • วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยก่อนนำมาใช้งานผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อค และ/หรือ ตัวอย่างวัสดุ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด โดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ • กรณีที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องเลือก สี รุ่น ขนาด หรือ ในรายการประกอบแบบกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในแบบระบุว่าให้ส่งวัสดุนั้นให้ผู้ว่าจ้างก่อน ดำเนินการ • กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตรงตามที่กำหนดในแบบ/รายการประกอบแบบ โดยไม่ต้องมีการเลือก สี รุ่น ขนาด ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ

 10. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • การเสนอขอให้ตรวจสอบวัสดุที่จะนำมาใช้งานนั้น ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แคตตาล็อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนที่จะสั่งวัสดุนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพื่อให้ทันกับระยะเวลาก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดเนื้องานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้

 11. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดชื่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการ, หรือกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในแบบและรายการตามสัญญา หากไม่สามารถจัดหาได้ หรือใช้เวลา เตรียมการและดำเนินการจัดหาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว, หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ เนื่องจากเลิกกิจการ เลิกผลิต ขาดตลาด หรือผู้รับจ้างมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้แล้วแต่พบอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ฯ ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอเทียบเท่าวัสดุ

 12. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการไว้ ให้ถือเสมือนได้กำหนดข้อความ "หรือเทียบเท่า" ต่อท้ายไว้แล้ว • ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของที่ระบุในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะถึงกำหนดใช้วัสดุนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้รับจ้างต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของวัสดุที่กำหนดในสัญญา 2 ตราอักษร ขึ้นไป เปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้ พร้อมระบุวิธีทดสอบหรือพิสูจน์คุณสมบัติ

 13. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • ผู้ว่าจ้างจะทำการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นพิจารณาการเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหาข้อมูล ทำการพิสูจน์ ทดสอบ ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงและเรียกร้องสิทธิ์ในการขยายเวลาและค่าใช้จ่ายมิได้ โดยการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุที่ผู้ว่าจ้างแต่ตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น • สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อคหรือแคตตาล็อคพร้อมราคา ในวันยื่นซองประกวดราคาจะไม่อนุญาตให้ใช้ของเทียบเท่า นอกจากมีหลักฐานมาแสดงว่าเลิกผลิตแล้ว หรือมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

 14. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • คำสั่ง ทร.ที่ ๖ /๒๕๔๙ลง  ๙ ม.ค.๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดให้ • หน.หน่วยถืองป.มีอำนาจลงนามในข้อตกลงที่เป็นหนังสือ สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า ฯลฯ ของ ทร.แทน ผบ.ทร.และดำเนินการต่างๆในฐานะคู่สัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาได้ทุกประการ รวมทั้งการแก้ไขตัวอักษรหรือตัวเลขที่เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด เว้นแต่ข้อกำหนดไว้ใน คำสั่ง กห ที่ ๓๙/๓๙ ........... • การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทนในนามของ ผบ.ทร. เป็นการมอบอำนาจเฉพาะตัว ผู้อื่นไม่มีอำนาจ "รับคำสั่ง ผบ.ทร." อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ผู้ที่ทางราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ "รักษาราชการ" หรือ "รักษาราชการแทน" ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ จึงมีอำนาจหน้าที่ "รับคำสั่ง ผบ.ทร."

 15. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา • พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ • กำหนดว่า • มาตรา ๑๑ จนท.ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริต ทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุก ๕-๒๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาท – ๔ แสนบาท ไม่น่า LOCK SPEC เลยเรา ???

 16. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวัสดุ • ผู้รับจ้าง ผู้เสนอขอใช้ ผู้ออกเงินซื้อ แต่ต้องซื้อตามข้อตกลง • ผู้ควบคุมงาน ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบหน้างาน ผู้ช่วยกรรมการฯ • กรรมการตรวจการจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจงานให้เป็นตามแบบ • ผู้ออกแบบ ผู้กำหนดแบบรูป กำหนดเจตนารมย์ • แผนกควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. ผู้กำกับดูแลงานตามสัญญา ชย.ทร. ในฐานะฝ่ายอำนวยการของ ชย.ทร. • คณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ในฐานะที่ จก.ชย.ทร. มอบหมายใหม่ • จก.ชย.ทร. ในฐานะคู่สัญญา รับมอบอำนาจจาก ทร.

 17. หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้นทุกวัน โดย ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และข้อกำหนดในสัญญา สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือตัดทอนงาน ได้ตามสมควรและตามหลักวิชา เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบฯ ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน สั่งให้หยุดงานเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามคำสั่ง และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที

 18. กรณีที่ปรากฏว่า แบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญาขัดกัน หรือคาดหมายว่า ถึงจะทำตามแบบรูปและรายการละเอียดแล้ว แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

 19. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้นทุกวัน โดย จดบันทึกการควบคุมงานประจำวัน อย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานกรรมการทุกสัปดาห์ และมอบให้จนท.พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด การบันทึกการปฏิบัติงานให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

 20. ในวันกำหนดลงมือทำงานและวันถึงกำหนดส่งมอบงาน ให้รายงานผลว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้กรรมการตรวจการจ้างทราบใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

 21. หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย ตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกำหนดตามสัญญาทุกสัปดาห์ รับทราบหรือพิจารณาหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วนรายงาน หน.ส่วน

 22. การดำเนินการตามข้อ ๑ หากมีข้อสงสัยหรือเห็นว่างานใดไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักวิชา ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

 23. โดยปกติให้ตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งงวดงานนั้น ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด โดย - เมื่อเห็นว่างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้ทำใบรับรองผลการ ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยให้ จนท.พัสดุ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ - หากงานไม่งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ (ผ่าน จนท.พัสดุ) เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

 24. เมื่อเห็นว่างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานนั้น ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยให้ จนท.พัสดุ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และรายงานหัวหน้าส่วนฯ รับทราบ - หากงานไม่งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ (ผ่าน จนท.พัสดุ) เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

 25. ในกรณีที่บางคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำความเห็นแย้งไว้ แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการ หาก หน.ส่วนสั่งการให้รับงานนั้น ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

 26. ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะฯ ให้ประธานฯและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดย ให้ถือมติเอกฉันท์ กรณีเสียงเท่ากัน ให้ถือเสียงชี้ขาดของประธานฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯให้ถือมติเอกฉันท์ กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

 27. แผนกควบคุมงาน • มีหน้าที่ ประสานงาน และกำกับการงานสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปการ และสุขาภิบาล ตามสัญญาจ้าง ให้เสร็จตามแบบ และเป็นไปตามสัญญาจ้าง ติดตามความก้าวหน้าของงาน ควบคุมกำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งหมดรวมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ให้งานสามารถดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และเป็นหน่วยเทคนิคในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด เวลาจ้าง หรือ แก้ไข) สัญญาจ้างตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดผู้ตรวจงาน และผู้ควบคุมงาน • มีทรัพยากร (แบบ เจ้าหน้าที่ มีธุรการ) และต้องเก็บเอกสารหลักฐาน

 28. วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง • วัสดุวิศวกรรมโยธา • เสาเข็ม / MIX DESIGN / พื้นสำเร็จ / LOAD TEST / SEISMIC TEST • เหล็กเส้น / wire mesh • รวม 5 รายการ

 29. วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง • วัสดุงานสถาปัตยกรรม • น้ำยากำจัดปลวก / กระเบื้องมุงหลังคา เลือกสี/ วงกบเหล็กเคลือบสี / บานประตูไฟเบอร์กลาส / อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง / สุขภัณฑ์ / สีทาอาคาร / • แผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ใต้หลังคา / • รวม 8 รายการ

 30. วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง • วัสดุงานระบบไฟฟ้า • ท่อร้อยสาย / สายไฟฟ้า / ตู้ไฟฟ้า / เบรกเกอร์ / โหลดเซนเตอร์ / โคมไฟฟ้า / สวิทช์ / เต้ารับ / ระบบไฟอลาม / ระบบ MATV / ระบบโทรศัพท์ / ระบบล่อฟ้า / หม้อแปลงไฟฟ้า / พัดลมระบายอากาศ • รวม 14 รายการ

 31. วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง • วัสดุงานระบบประปาและสุขาภิบาล • ปั๊มน้ำดี / BOOSTER PUMP / FIRE PUMP / JOCKEY PUMP / มาตรวัดน้ำ / check VALVE / MODULATE FLOAT VALVE / GATE VALVE / FOOT VALVE / Y-STRAINER / FLEXIBLE JOINT / ท่อประปาภายนอก / ท่อภายใน / ท่อโสโครก / ท่อเหล็กดำ / ท่อ GSP/ ตู้ FHC / ถังดับเพลิง / ถังบำบัด / • รวม 19 รายการ

 32. วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง • วัสดุงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล • ลิฟท์ / ระบบปรับอากาศ • รวม 2 รายการ

 33. วิเคราะห์จำนวนวัสดุที่ต้องตรวจสอบวิเคราะห์จำนวนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ • รวมประมาณ 48 รายการ ต่อ 1 งาน • ถ้า 1 ปี มี 100 สัญญางานก่อสร้าง • จะมีปริมาณงาน 4800 รายการ / ปี • ถ้า 1 ปี มี 52x5 = 250 วันทำการ • เฉลี่ยต้องพิจารณา วัสดุ = 4800 / 250 = 19.2 รายการ / วัน

 34. ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวัสดุ • ผู้รับจ้าง ผู้เสนอขอใช้ ผู้ออกเงินซื้อ แต่ต้องซื้อตามข้อตกลง • ผู้ควบคุมงาน ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบหน้างาน ผู้ช่วยกรรมการฯ • กรรมการตรวจการจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจงานให้เป็นตามแบบ • ผู้ออกแบบ ผู้กำหนดแบบรูป กำหนดเจตนารมย์ • แผนกควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. ผู้กำกับดูแลงานตามสัญญา ชย.ทร. ในฐานะฝ่ายอำนวยการของ ชย.ทร. • คณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ในฐานะที่ จก.ชย.ทร. มอบหมายใหม่ • จก.ชย.ทร. ในฐานะคู่สัญญา รับมอบอำนาจจาก ทร.

 35. ออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุปกติออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุปกติ ผู้รับจ้าง กงช.ชย.ทร. จก.ชย.ทร. ผู้ควบคุมงาน แผนกควบคุมงาน กก.พิจารณาวัสดุ ไม่ต้องเลือกรุ่น สี ขนาด ตรวจการคำนวณ กก.ตรวจงานจ้าง กงช.ชย.ทร. ต้องเลือกรุ่น สี ขนาด ตรวจการคำนวณ ผู้ออกแบบ แผนกควบคุมงาน

 36. แบบฟอร์มเดิม

 37. แบบฟอร์มใหม่

 38. แบบฟอร์มใหม่

 39. ออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุเทียบเท่าออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้าง กงช.ชย.ทร. จก.ชย.ทร. ผู้ควบคุมงาน กก.เทียบเท่า กก.ตรวจงานจ้าง กงช.ชย.ทร. ตราอักษรไม่ตรง ต้องพิจารณาเทียบเท่า ผู้ออกแบบ แผนกควบคุมงาน

 40. คณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯคณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯ • มีหน้าที่ พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด ทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ • ขอใช้วัสดุตามแบบ ตรวจสอบแล้วให้แจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบ • การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ให้พิจารณาการเทียบเท่า ตามระเบียบฯ และทุกด้าน แล้วแจ้งให้ กรรมการตรวจการจ้างทราบ

 41. คณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯ ขอปรับใหม่ • มีหน้าที่ ตรวจสอบและกำกับดูแลขั้นตอนการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบรูปและสัญญา ตามขั้นตอนที่ ชย.ทร. กำหนด ให้ทันเวลา รวมทั้งมีอำนาจในการเสนอปรับเปลี่ยนกระบวนได้ตามความเหมาะสมเมื่อพบอุปสรรค (THIRD PARTY) • ควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ตามประเภทของวัสดุ ชุดละ ๓ นาย ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมโยธา • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมเครื่องกล • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุสถาปัตยกรรม • ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการฯ และเลขาฯ ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

 42. สรุปประโยชน์ตามแนวทางปฏิบัติใหม่สรุปประโยชน์ตามแนวทางปฏิบัติใหม่ • คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการขอและอนุมัติใช้วัสดุทุกรายการ และมีส่วนช่วยตรวจสอบผู้ควบคุมงาน • มีขั้นตอนการพิจารณารัดกุมยิ่งขึ้น

 43. ระเบียบวาระที่ ๓ • พิจารณาแนวทางการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ตามที่ เลขาฯ เสนอ

 44. ระเบียบวาระที่ ๓ • สรุป ให้ความเห็นชอบการดำเนินการดังนี้ • คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติ ชย.ทร. ตามแนวทางใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการ • ให้ ชย.ทร. ลงนามในแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเทียบเท่าวัสดุ ๕ ชุด • ให้คณะกรรมการฯ ร่างบันทึกแจ้ง ผู้รับจ้างที่มีสัญญาผูกพันกับ ชย.ทร.

 45. ระเบียบวาระที่ ๔ • เรื่องอื่นๆ

 46. จบการประชุม ขอบคุณมาก