slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในง PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในง - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร. ระเบียบวาระการประชุม. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ ชี้แจงความเป็นมา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การประชุมแนวทางการพิจารณาอนุมัติวัสดุในง' - teenie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ระเบียบวาระการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • ระเบียบวาระที่ ๒ เลขาฯ ชี้แจงความเป็นมา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ
 • ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาแนวทางการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงาน ก่อสร้างสัญญา ชย.ทร.
 • ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
slide3
ระเบียบวาระที่ ๑
 • วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อหาหนทางปฏิบัติในการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร.
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ตามคำสั่ง ชย.ทร. ๗๓๐/๒๕๕๑
slide6
ระเบียบวาระที่ ๒

เลขาฯ ชี้แจงความเป็นมา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ

slide7
นโยบายในการพิจารณาอนุมัติวัสดุนโยบายในการพิจารณาอนุมัติวัสดุ
 • ให้กรรมการตรวจการจ้างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น
 • ให้การพิจารณารัดกุมรอบคอบมากขึ้น โดยทำในรูปของคณะกรรมการ
 • รวดเร็ว ทันเวลา ลดขั้นตอนแต่รัดกุม
 • ไม่ขัดต่อระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติ
slide8
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • วัตถุประสงค์ของการให้มีการขอใช้ หรือตรวจสอบวัสดุ ก่อนใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจาก เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ (สี /รุ่น /ขนาด /การใช้งาน) ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบก่อน แล้วผู้รับจ้างสั่งมา ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจพบภายหลัง จะเกิดความเสียหายทั้งในเรื่องเวลา และทรัพย์สิน (เป็นหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง) จึงมีความจำเป็น
 • ผู้ที่จะอนุมัติหรือตรวจสอบได้ จะต้องเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (เป็นวิชาชีพ มีจรรยาบรรณรองรับ) หรือผ่านการฝึกฝน
 • ควรมีเอกสารประกอบ เก็บเป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา
slide9
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • ในรายการประกอบแบบ(รายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง)กำหนดให้
 • วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดีได้มาตรฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยก่อนนำมาใช้งานผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อค และ/หรือ ตัวอย่างวัสดุ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด โดยเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • กรณีที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ที่ ต้องเลือก สี รุ่น ขนาด หรือ ในรายการประกอบแบบกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในแบบระบุว่าให้ส่งวัสดุนั้นให้ผู้ว่าจ้างก่อน ดำเนินการ
 • กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุตรงตามที่กำหนดในแบบ/รายการประกอบแบบ โดยไม่ต้องมีการเลือก สี รุ่น ขนาด ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนดำเนินการ
slide10
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • การเสนอขอให้ตรวจสอบวัสดุที่จะนำมาใช้งานนั้น ผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แคตตาล็อคแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ตัวอย่าง พร้อมชื่อผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายวัสดุหรืออุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนที่จะสั่งวัสดุนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อหรือจัดหาเพื่อให้ทันกับระยะเวลาก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างภายหลังว่าวัสดุนั้นขาดตลาดเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดเนื้องานหรือขอต่ออายุสัญญาหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้
slide11
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดชื่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการ, หรือกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในแบบและรายการตามสัญญา หากไม่สามารถจัดหาได้ หรือใช้เวลา เตรียมการและดำเนินการจัดหาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว, หรือผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถจำหน่ายให้ได้ เนื่องจากเลิกกิจการ เลิกผลิต ขาดตลาด หรือผู้รับจ้างมีเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้แล้วแต่พบอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับจ้างเสนอเรื่องขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ฯ ตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอเทียบเท่าวัสดุ
slide12
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • วัสดุหรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการไว้ ให้ถือเสมือนได้กำหนดข้อความ "หรือเทียบเท่า" ต่อท้ายไว้แล้ว
 • ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอใช้วัสดุที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของที่ระบุในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเรื่อง ขอใช้วัสดุเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะถึงกำหนดใช้วัสดุนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยผู้รับจ้างต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของวัสดุที่กำหนดในสัญญา 2 ตราอักษร ขึ้นไป เปรียบเทียบกับวัสดุที่ขอใช้ พร้อมระบุวิธีทดสอบหรือพิสูจน์คุณสมบัติ
slide13
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • ผู้ว่าจ้างจะทำการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นพิจารณาการเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างหาข้อมูล ทำการพิสูจน์ ทดสอบ ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงและเรียกร้องสิทธิ์ในการขยายเวลาและค่าใช้จ่ายมิได้ โดยการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุที่ผู้ว่าจ้างแต่ตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น
 • สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างเสนอแคตตาล็อคหรือแคตตาล็อคพร้อมราคา ในวันยื่นซองประกวดราคาจะไม่อนุญาตให้ใช้ของเทียบเท่า นอกจากมีหลักฐานมาแสดงว่าเลิกผลิตแล้ว หรือมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น
slide14
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • คำสั่ง ทร.ที่ ๖ /๒๕๔๙ลง  ๙ ม.ค.๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดให้
 • หน.หน่วยถืองป.มีอำนาจลงนามในข้อตกลงที่เป็นหนังสือ สัญญาซื้อขาย สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า ฯลฯ ของ ทร.แทน ผบ.ทร.และดำเนินการต่างๆในฐานะคู่สัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาได้ทุกประการ รวมทั้งการแก้ไขตัวอักษรหรือตัวเลขที่เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด เว้นแต่ข้อกำหนดไว้ใน คำสั่ง กห ที่ ๓๙/๓๙ ...........
 • การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทนในนามของ ผบ.ทร. เป็นการมอบอำนาจเฉพาะตัว ผู้อื่นไม่มีอำนาจ "รับคำสั่ง ผบ.ทร." อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ผู้ที่ทางราชการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ "รักษาราชการ" หรือ "รักษาราชการแทน" ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ จึงมีอำนาจหน้าที่ "รับคำสั่ง ผบ.ทร."
slide15
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
 • กำหนดว่า
 • มาตรา ๑๑ จนท.ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริต ทำการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจำคุก ๕-๒๐ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาท – ๔ แสนบาท

ไม่น่า LOCK

SPEC เลยเรา ???

slide16
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวัสดุ

 • ผู้รับจ้าง ผู้เสนอขอใช้ ผู้ออกเงินซื้อ แต่ต้องซื้อตามข้อตกลง
 • ผู้ควบคุมงาน ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบหน้างาน ผู้ช่วยกรรมการฯ
 • กรรมการตรวจการจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจงานให้เป็นตามแบบ
 • ผู้ออกแบบ ผู้กำหนดแบบรูป กำหนดเจตนารมย์
 • แผนกควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. ผู้กำกับดูแลงานตามสัญญา ชย.ทร. ในฐานะฝ่ายอำนวยการของ ชย.ทร.
 • คณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ในฐานะที่ จก.ชย.ทร. มอบหมายใหม่
 • จก.ชย.ทร. ในฐานะคู่สัญญา รับมอบอำนาจจาก ทร.
slide17
หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้นทุกวัน โดย

ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และข้อกำหนดในสัญญา

สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือตัดทอนงาน ได้ตามสมควรและตามหลักวิชา เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบฯ

ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน สั่งให้หยุดงานเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี ไว้จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามคำสั่ง และรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที

slide18
กรณีที่ปรากฏว่า แบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญาขัดกัน หรือคาดหมายว่า ถึงจะทำตามแบบรูปและรายการละเอียดแล้ว แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย

ให้สั่งพักงานไว้ก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

slide19
ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือตกลงให้ทำงานจ้างนั้นทุกวัน โดย

จดบันทึกการควบคุมงานประจำวัน อย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานกรรมการทุกสัปดาห์ และมอบให้จนท.พัสดุ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด

การบันทึกการปฏิบัติงานให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

slide20
ในวันกำหนดลงมือทำงานและวันถึงกำหนดส่งมอบงาน ให้รายงานผลว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้กรรมการตรวจการจ้างทราบใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

หน้าที่ผู้ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๓)

slide21
หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย

ตรวจสอบกับแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกำหนดตามสัญญาทุกสัปดาห์

รับทราบหรือพิจารณาหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วนรายงาน หน.ส่วน

slide22
การดำเนินการตามข้อ ๑ หากมีข้อสงสัยหรือเห็นว่างานใดไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักวิชา ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

โดยมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

slide23
โดยปกติให้ตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งงวดงานนั้น ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด โดย

- เมื่อเห็นว่างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้ทำใบรับรองผลการ

ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยให้ จนท.พัสดุ ๑ ฉบับ

และผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ

- หากงานไม่งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ

(ผ่าน จนท.พัสดุ) เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี

หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

slide24
เมื่อเห็นว่างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานนั้น

ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยให้ จนท.พัสดุ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และรายงานหัวหน้าส่วนฯ รับทราบ

- หากงานไม่งานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ (ผ่าน จนท.พัสดุ) เพื่อทราบและสั่งการแล้วแต่กรณี

หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

slide25
ในกรณีที่บางคนไม่ยอมรับงาน ให้ทำความเห็นแย้งไว้ แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

หาก หน.ส่วนสั่งการให้รับงานนั้น ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๔

หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

slide26
ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการฯ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะฯ ให้ประธานฯและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดย

ให้ถือมติเอกฉันท์

กรณีเสียงเท่ากัน ให้ถือเสียงชี้ขาดของประธานฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯให้ถือมติเอกฉันท์

กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

หน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ๒๕๓๕ (ข้อ ๗๒)

slide27
แผนกควบคุมงาน
 • มีหน้าที่ ประสานงาน และกำกับการงานสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปการ และสุขาภิบาล ตามสัญญาจ้าง ให้เสร็จตามแบบ และเป็นไปตามสัญญาจ้าง ติดตามความก้าวหน้าของงาน ควบคุมกำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งหมดรวมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ให้งานสามารถดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และเป็นหน่วยเทคนิคในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด เวลาจ้าง หรือ แก้ไข) สัญญาจ้างตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดผู้ตรวจงาน และผู้ควบคุมงาน
 • มีทรัพยากร (แบบ เจ้าหน้าที่ มีธุรการ) และต้องเก็บเอกสารหลักฐาน
slide28
วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง
 • วัสดุวิศวกรรมโยธา
 • เสาเข็ม / MIX DESIGN / พื้นสำเร็จ / LOAD TEST / SEISMIC TEST
 • เหล็กเส้น / wire mesh
 • รวม 5 รายการ
slide29
วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง
 • วัสดุงานสถาปัตยกรรม
 • น้ำยากำจัดปลวก / กระเบื้องมุงหลังคา เลือกสี/ วงกบเหล็กเคลือบสี / บานประตูไฟเบอร์กลาส / อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง / สุขภัณฑ์ / สีทาอาคาร /
 • แผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ใต้หลังคา /
 • รวม 8 รายการ
slide30
วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง
 • วัสดุงานระบบไฟฟ้า
 • ท่อร้อยสาย / สายไฟฟ้า / ตู้ไฟฟ้า / เบรกเกอร์ / โหลดเซนเตอร์ / โคมไฟฟ้า / สวิทช์ / เต้ารับ / ระบบไฟอลาม / ระบบ MATV / ระบบโทรศัพท์ / ระบบล่อฟ้า / หม้อแปลงไฟฟ้า / พัดลมระบายอากาศ
 • รวม 14 รายการ
slide31
วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง
 • วัสดุงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • ปั๊มน้ำดี / BOOSTER PUMP / FIRE PUMP / JOCKEY PUMP / มาตรวัดน้ำ / check VALVE / MODULATE FLOAT VALVE / GATE VALVE / FOOT VALVE / Y-STRAINER / FLEXIBLE JOINT / ท่อประปาภายนอก / ท่อภายใน / ท่อโสโครก / ท่อเหล็กดำ / ท่อ GSP/ ตู้ FHC / ถังดับเพลิง / ถังบำบัด /
 • รวม 19 รายการ
slide32
วัสดุที่ต้องตรวจสอบ / ขออนุมัติใช้มีอะไรบ้าง
 • วัสดุงานระบบวิศวกรรมเครื่องกล
 • ลิฟท์ / ระบบปรับอากาศ
 • รวม 2 รายการ
slide33
วิเคราะห์จำนวนวัสดุที่ต้องตรวจสอบวิเคราะห์จำนวนวัสดุที่ต้องตรวจสอบ
 • รวมประมาณ 48 รายการ ต่อ 1 งาน
 • ถ้า 1 ปี มี 100 สัญญางานก่อสร้าง
 • จะมีปริมาณงาน 4800 รายการ / ปี
 • ถ้า 1 ปี มี 52x5 = 250 วันทำการ
 • เฉลี่ยต้องพิจารณา วัสดุ = 4800 / 250 = 19.2 รายการ / วัน
slide34
ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติวัสดุ

 • ผู้รับจ้าง ผู้เสนอขอใช้ ผู้ออกเงินซื้อ แต่ต้องซื้อตามข้อตกลง
 • ผู้ควบคุมงาน ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบหน้างาน ผู้ช่วยกรรมการฯ
 • กรรมการตรวจการจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ในการตรวจงานให้เป็นตามแบบ
 • ผู้ออกแบบ ผู้กำหนดแบบรูป กำหนดเจตนารมย์
 • แผนกควบคุมงาน กงช.ชย.ทร. ผู้กำกับดูแลงานตามสัญญา ชย.ทร. ในฐานะฝ่ายอำนวยการของ ชย.ทร.
 • คณะกรรมการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ในฐานะที่ จก.ชย.ทร. มอบหมายใหม่
 • จก.ชย.ทร. ในฐานะคู่สัญญา รับมอบอำนาจจาก ทร.
slide35
ออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุปกติออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุปกติ

ผู้รับจ้าง

กงช.ชย.ทร.

จก.ชย.ทร.

ผู้ควบคุมงาน

แผนกควบคุมงาน

กก.พิจารณาวัสดุ

ไม่ต้องเลือกรุ่น

สี ขนาด

ตรวจการคำนวณ

กก.ตรวจงานจ้าง

กงช.ชย.ทร.

ต้องเลือกรุ่น สี ขนาด

ตรวจการคำนวณ

ผู้ออกแบบ

แผนกควบคุมงาน

slide39
ออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุเทียบเท่าออกแบบระบบงานอนุมัติวัสดุเทียบเท่า

ผู้รับจ้าง

กงช.ชย.ทร.

จก.ชย.ทร.

ผู้ควบคุมงาน

กก.เทียบเท่า

กก.ตรวจงานจ้าง

กงช.ชย.ทร.

ตราอักษรไม่ตรง ต้องพิจารณาเทียบเท่า

ผู้ออกแบบ

แผนกควบคุมงาน

slide40
คณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯคณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯ
 • มีหน้าที่ พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด ทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ
  • ขอใช้วัสดุตามแบบ ตรวจสอบแล้วให้แจ้งกรรมการตรวจการจ้างทราบ
  • การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ให้พิจารณาการเทียบเท่า ตามระเบียบฯ และทุกด้าน แล้วแจ้งให้ กรรมการตรวจการจ้างทราบ
slide41
คณะกรรมการพิจารณาวัสดุฯ ขอปรับใหม่
 • มีหน้าที่ ตรวจสอบและกำกับดูแลขั้นตอนการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบรูปและสัญญา ตามขั้นตอนที่ ชย.ทร. กำหนด ให้ทันเวลา รวมทั้งมีอำนาจในการเสนอปรับเปลี่ยนกระบวนได้ตามความเหมาะสมเมื่อพบอุปสรรค (THIRD PARTY)
 • ควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเทียบเท่าวัสดุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ตามประเภทของวัสดุ ชุดละ ๓ นาย ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
  • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมโยธา
  • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
  • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชุดพิจารณาเทียบเท่างานวัสดุสถาปัตยกรรม
 • ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการฯ และเลขาฯ ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
slide42
สรุปประโยชน์ตามแนวทางปฏิบัติใหม่สรุปประโยชน์ตามแนวทางปฏิบัติใหม่
 • คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการขอและอนุมัติใช้วัสดุทุกรายการ และมีส่วนช่วยตรวจสอบผู้ควบคุมงาน
 • มีขั้นตอนการพิจารณารัดกุมยิ่งขึ้น
slide43
ระเบียบวาระที่ ๓
 • พิจารณาแนวทางการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้างของ ชย.ทร. ตามที่ เลขาฯ เสนอ
slide44
ระเบียบวาระที่ ๓
 • สรุป ให้ความเห็นชอบการดำเนินการดังนี้
 • คณะกรรมการฯ เสนอขออนุมัติ ชย.ทร. ตามแนวทางใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการ
 • ให้ ชย.ทร. ลงนามในแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการเทียบเท่าวัสดุ ๕ ชุด
 • ให้คณะกรรมการฯ ร่างบันทึกแจ้ง ผู้รับจ้างที่มีสัญญาผูกพันกับ ชย.ทร.
slide45
ระเบียบวาระที่ ๔
 • เรื่องอื่นๆ
slide46

จบการประชุม

ขอบคุณมาก