Gimnazjum im w franciszka z asy u w teresinie al xx lecia 2 96 515 teresin
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Al. XX – lecia 2 96 – 515 Teresin. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  Respektowane są normy społeczne. Zesp ó ł ewaluacyjny: Tomasz Daczko – koordynator ewaluacji Anna Rękawek Beata Pożarska Sylwia Nowacka Marzena Pietz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gimnazjum im w franciszka z asy u w teresinie al xx lecia 2 96 515 teresin

Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu

w Teresinie

Al. XX – lecia 2

96 – 515 Teresin

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Respektowane są normy społeczne

Zespół ewaluacyjny:

Tomasz Daczko – koordynator ewaluacji

Anna Rękawek

Beata Pożarska

Sylwia Nowacka

Marzena Pietz

Raport opracowali:

Tomasz Daczko, Joanna Pąk


Wst p przebieg ewaluacji
Wstęp - przebieg ewaluacji

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa, sensu i rozumienia oraz akceptacji tego, co się dzieje wokół nas. Aktywność intelektualna nierozerwalnie wiąże się z psychicznym dobrostanem, dlatego w naszym gimnazjum tak istotne jest, aby dbać również o klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Przeprowadzona ewaluacja miała za zadanie zbadać, czy szkoła prawidłowo kształtuje postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

W trakcie ewaluacji zbierano informacje dotyczące poznawania zasad i rozumienia ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa, świadomości tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, respektowania szacunku dla innych.


Cele ewaluacji
Cele ewaluacji poznawania zasad i rozumienia ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa, świadomości tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, respektowania szacunku dla innych.

Czego chcemy się dowiedzieć?

1.Pozyskanie informacji na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole.

2.Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj. nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrektorowi szkoły) informacji o skuteczności podjętych działań.

3.Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą stanowiły podstawę do zwiększenia wśród uczniów i nauczycieli respektowania norm społecznych i zmniejszenia, wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

W jaki sposób wykorzystamy wyniki?

1.Wykorzystanie zebranych danych do podniesienia poczucia bezpieczeństwa w szkole.

2.Wzmacnianie systemu motywującego uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego i bezpieczeństwa innych.


Charakterystyka pr by badawczej
Charakterystyka próby badawczej poznawania zasad i rozumienia ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa, świadomości tego, jak ważne jest przestrzeganie reguł, respektowania szacunku dla innych.


Pytania kluczowe badawcze kryteria i wska niki
Pytania kluczowe (badawcze), kryteria i wskaźniki

1. Jakich postaw oczekuje się od uczniów?

 • Kryterium: Wiedza uczniów na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje.

 • Wskaźnik: 80% uczniów wie, jakich postaw się od nich oczekuje.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 93% uczniów, aż 98% rodziców i 100% nauczycieli i innych pracowników szkoły wie, jakich zachowań oczekuje się od uczniów w szkole.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz pracownicy szkoły za najważniejsze źródło wiedzy o obowiązujących normach uznali lekcje wychowawcze – 80,7% oraz Statut Szkoły – 77,7%, za mniej ważne: lekcje z pedagogiem – 50,46% i program wychowawczy – 39,2%. Najmniejszą rolę w zapoznawaniu uczniów z normami społecznymi ankietowani przypisali wychowaniu przez teatr – 38,1%.

Niepokoić może fakt niskiej znajomości programu wychowawczego szkoły przez uczniów (43%) i ich rodziców (zaledwie 5%).


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Z analizy ankiety wynika, że uczniowie w mniejszym bądź większym stopniu przestrzegają wszystkich wymienionych w arkuszu badawczym norm społecznych. Do najczęściej respektowanych zaliczyli dbanie o wspólne dobro – 71,2%, szacunek do innych – 70,2%, kulturę osobistą i higienę – 68,9%. Rzadziej uczniowie wystrzegają się agresywnych zachowań – 58,9%, dbają o bezpieczeństwo – 57,5%% i dążą do zdobywania wiedzy – 56,13%. Do najrzadziej przestrzeganych norm społecznych ankietowani zaliczyli pomoc starszym, osamotnionym, młodszym – 45,06%.


Wnioski
Wnioski większym stopniu przestrzegają wszystkich wymienionych w arkuszu badawczym norm społecznych. Do najczęściej respektowanych zaliczyli dbanie o wspólne dobro – 71,2%, szacunek do innych – 70,2%, kulturę osobistą i higienę – 68,9%. Rzadziej uczniowie wystrzegają się agresywnych zachowań – 58,9%, dbają o bezpieczeństwo – 57,5%% i dążą do zdobywania wiedzy – 56,13%. Do najrzadziej przestrzeganych norm społecznych ankietowani zaliczyli pomoc starszym, osamotnionym, młodszym – 45,06%.

Analiza powyższych danych dowodzi, iż uczniowie Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie wiedzą, jakich postaw się od nich oczekuje – 93% badanych (kryterium sukcesu – 80%). Należy jednak więcej uwagi poświęcić przestrzeganiu takich norm społecznych jak: pomoc słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do zdobywania wiedzy.


Pytania kluczowe badawcze kryteria i wska niki1
Pytania kluczowe (badawcze), kryteria i wskaźniki

2. Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów?

 • Kryterium:Poczucie bezpieczeństwa w szkole przez uczniów i ich rodziców.

 • Wskaźnik: 80% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

W szkole bezpiecznie czuje się 84% uczniów, potwierdza to 95% rodziców i 100% nauczycieli i innych pracowników szkoły, co stanowi 93% wszystkich ankietowanych. 7% uważa, iż bezpieczeństwo uczniów w szkole jest zagrożone (16% uczniów i 5% rodziców).


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Na 4 stopień bezpieczeństwa oceniło 56,2% wszystkich ankietowanych, na 5 zaś - 28% uczniów, rodziców i nauczycieli. 11% badanych wystawiło 3, 3% - 2, zaś 1 – 1,3%.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Wszyscy ankietowani wskazali te same powody braku poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Do najczęstszych, zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele, zaliczyli: obgadywanie (45,1%), wyśmiewanie (39%), przezywanie (33,3%), rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez sms-y i Internet) (30,4%), obrażanie i ośmieszanie (25,8%). Rzadziej powodem braku poczucia bezpieczeństwa jest izolowanie w klasie/ w grupie (20,7%) i popychanie (17,7%) oraz grożenie (10,25%).


Wnioski1
Wnioski bezpieczeństwa uczniów w szkole. Do najczęstszych, zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele, zaliczyli: obgadywanie (45,1%), wyśmiewanie (39%), przezywanie (33,3%), rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez

Uczniowie Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie czują się w szkole bezpiecznie – 84% (kryterium sukcesu – 80%), jednak należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do tego, by zmniejszyć ilość zachowań powodujących brak poczucia bezpieczeństwa w szkole.


Pytania kluczowe badawcze kryteria i wska niki2
Pytania kluczowe (badawcze), kryteria i wskaźniki

3. Czy w szkole diagnozuje się zachowania uczniów? W jaki sposób wyniki tej diagnozy są wykorzystywane?

 • Kryterium: Skuteczność komunikowania uczniom i nauczycielom, jakie są obowiązujące normy społeczne.

 • Wskaźnik: 80% ankietowanych wie, że w szkole diagnozuje się zachowania uczniów.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Zdecydowana większość ankietowanych (95%) jest zdania, iż w szkole analizuje się zachowania uczniów. 5% respondentów (11% uczniów i 4% rodziców) uważa, iż zachowanie uczniów w szkole nie jest poddawane analizie.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Zdaniem wszystkich ankietowanych podstawowym źródłem wiedzy o nieprzestrzeganiu norm społecznych jest obserwacja uczniów na lekcjach i podczas przerw (76,1%). Inne, równie ważne źródła, to: rozmowy z uczniami (75,1%), omawianie i analizowanie negatywnych zachowań uczniów (55,3%), analizowanie uwag uczniów (45,06%), a także ankiety (34,8%) i rozmowy uczniów z dyrektorem (24,3%).


Wnioski2
Wnioski wiedzy

W szkole analizuje się zachowanie uczniów - 95% badanych (kryterium sukcesu – 80%).


Pytania kluczowe badawcze kryteria i wska niki3
Pytania kluczowe (badawcze), kryteria i wskaźniki

4. W jakim stopniu stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń?

 • Kryteria: Skuteczność działań wychowawczych w zmniejszaniu/eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu zachowań respektujących normy społeczne.

 • Wskaźniki: 80 % ankietowanych uważa, że stosowane w szkole metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Z analizy ankiet wynika, że zdaniem uczniów (86%), rodziców (97%) oraz samych nauczycieli i pracowników szkoły (100%), w szkole podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń (94,3% ogółu badanych). 14% uczniów i 3% rodziców (5,7% wszystkich badanych) twierdzi przecząco.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Za najskuteczniejsze działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych wszyscy zgodnie zaliczyli dyżury nauczycieli na przerwach (86,93%), lekcje wychowawcze (68,53%), obecność kamer (65,9%), indywidualne rozmowy z wychowawcą (64,16%), indywidualne rozmowy z pedagogiem/psychologiem (53,03%). Inne działania sprzyjające przestrzeganiu norm społecznych, jednak w mniejszym stopniu, to: lekcje z pedagogiem (48,13%), spotkania z policją (47,1%), a także rozmowy uczniów z dyrektorem (40,86%) i spektakle teatralne (29,03%).


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

To, w jaki sposób nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania uczniów, przedstawia powyższy wykres. Z jego analizy wywnioskować można, iż najczęstszą reakcją według badanych jest upomnienie ustne (80,06%), rozmowa z rodzicami (76,7%), rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem (67,36%), upomnienie oraz uwaga pisemna (66,4%), ocena z zachowania (65,7%). Wyznaczenie kary jest najrzadziej stosowanym sposobem reagowania na niewłaściwe zachowanie uczniów (27,13%).


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Skuteczność podejmowanych działań pozytywnie oceniło 83% ankietowanych uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 17% badanych uważa, iż podejmowane przez nauczycieli działania nie są skuteczne (39% uczniów, 9% rodziców i 3% nauczycieli).

Skuteczność stosowanych przez nauczycieli metod i form pracy we wzmacnianiu i eliminowaniu zagrożeń, zbadano również poprzez analizę ocen z zachowania na przełomie lat 2010 - 2013. Do tego celu wykorzystano arkusz diagnostyczny do porównania ocen z zachowania. Analizę ocen przedstawia poniższy wykres.


Raport z ewaluacji wewn trznej respektowane s normy spo eczne

Powyższa analiza dowodzi, iż ilość bardzo dobrych i dobrych ocen z zachowania rośnie albo utrzymuje się na tym samym poziomie, a spada ilość poprawnych i nieodpowiednich. Ocen nagannych odnotowuje się bardzo mało i na przełomie trzech lat zauważa się tendencję spadkową.


Wnioski3
Wnioski dobrych ocen z zachowania rośnie albo utrzymuje się na tym samym poziomie, a spada ilość poprawnych i nieodpowiednich. Ocen nagannych odnotowuje się bardzo mało i na przełomie trzech lat zauważa się tendencję spadkową.

W szkole podejmuje się działania mające na celu wzmacnianie właściwych zachowańi eliminowanie zagrożeń – 94% (kryterium sukcesu – 80%).


Wnioski uog lnione
Wnioski (uogólnione) dobrych ocen z zachowania rośnie albo utrzymuje się na tym samym poziomie, a spada ilość poprawnych i nieodpowiednich. Ocen nagannych odnotowuje się bardzo mało i na przełomie trzech lat zauważa się tendencję spadkową.

 • Uczniowie wiedzą, jakich postaw się od nich oczekuje, ale nie zawsze przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole.

 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, choć doświadczają ze strony innych uczniów różnego rodzaju zachowań agresywnych.

 • W szkole diagnozuje się zachowania uczniów, a wyniki diagnozy są wskazówką do pracy z dzieckiem – analiza przyczyn złego postępowania, rozwiązywanie problemów wychowawczych w grupie i indywidualnie; służą też do tworzenia różnego rodzaju programów profilaktyczno – wychowawczych, zaradczych oraz do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 • Stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń.

 • Nauczyciele komunikują uczniom, jakich zachowań się od nich oczekuje. Czynią to głównie w formie pogadanek oraz rozmów z uczniem w konkretnej sytuacji zagrożenia w celu przypomnienia obowiązujących zasad.

 • W szkole podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.


Rekomendacje do dalszej pracy dzia ania maj ce na celu wzrost poczucia bezpiecze stwa uczni w
Rekomendacje do dalszej pracy (działania mające na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów):

 • Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności: pomoc słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań i dążenie do zdobywania wiedzy.

 • Należy wzmóc działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia ilości takich zachowań jak: obgadywanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (również przez sms-y i Internet), obrażanie  i ośmieszanie.

 • Należy dołożyć więcej starań, aby lepiej zapoznać rodziców i uczniów z Programem Wychowawczym Szkoły oraz koncepcją jej pracy.