slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktion till A.R.T. i skolan 27 November Johanna Eriksson och Sara Larsdotter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktion till A.R.T. i skolan 27 November Johanna Eriksson och Sara Larsdotter

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 84
Download Presentation

Introduktion till A.R.T. i skolan 27 November Johanna Eriksson och Sara Larsdotter - PowerPoint PPT Presentation

teal
282 Views
Download Presentation

Introduktion till A.R.T. i skolan 27 November Johanna Eriksson och Sara Larsdotter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Introduktion till A.R.T. i skolan 27 November Johanna Eriksson och Sara Larsdotter www.artinstitutet.se

 2. www.artinstitutet.se

 3. ART:s grundare Arnold P. Goldstein 2/5/1933 - 2/16/2002 www.artinstitutet.se

 4. Vad är ART? • Aggression Replacement Training • Utvecklad av Arnold P Goldstein • Grund i kognitiv beteendeterapi, KBT www.artinstitutet.se

 5. Catch them being good!! www.artinstitutet.se

 6. Ha alltid ett salutogent perspektiv • Var multimodal i inlärningsprocessen www.artinstitutet.se

 7. Multimodalt program • Social färdighetsträning • Beteendemässigt • Känslokontrollträning • Känslomässigt • Moralträning • Kognitiv Känslokontrollträning Moralträning Social färdighets-träning www.artinstitutet.se

 8. Målgrupper • Grupper • Familjer • Föräldrar • Enskilda elever www.artinstitutet.se

 9. När kan man använda ART? Elever som inte vet hur de ska uppföra sig eller bete sig. ART ger dem social färdighetsträning www.artinstitutet.se

 10. När kan man använda ART? Elever som tappar Kontrollen, blir utagerande eller aggressiva. Elever som vänder sina känslor inåt. ART lär dem känslokontroll www.artinstitutet.se

 11. När kan man använda ART? Elever som saknar uttryckssätt för sina känslor ART ger träning i att uttrycka känslor genom känslokontrollträning. www.artinstitutet.se

 12. När kan man använda ART? Elever som inte har lärt sig hur man bör leva och hur det de gör påverkar andra ART lär dem resonera och reflektera genom moralträning. www.artinstitutet.se

 13. När kan ART vara effektivt? • Förebyggande intervention (lågriskungdomar). • En av flera komponenter för intensiva åtgärder för högriskungdomar. • ART är inte tillräckligt för varaktiga effekter för högriskungdomar. Fler komponenter behövs. T.ex 12stegsmetoden www.artinstitutet.se

 14. Målsättningar med ART-träning • Framgång • Respekt genom beteende • Omtyckt av andra • Junior ART-tränare • Slippa negativa konsekvenser • Positiv förebild • Bättre självförtroende • Ökad självbehärskning - leder till framgång www.artinstitutet.se

 15. Social färdighetsträning Svårigheter med att t ex göra sig förstådd av och förstå andra människor, vilket kan leda till konflikter Problematik Åtgärder www.artinstitutet.se

 16. Social färdighetsträning I lektionsform få härma och överinlära färdigheterna med aktiv vägledning från tränarna, för att kunna implementera kunskaperna i vardagen i form av hemuppgifter Problematik Åtgärder www.artinstitutet.se

 17. Förutredning av elevernas resurser Checklistor för • Elev • Förälder • Lärare Dessa finns bl a i boken ”Prepareprogrammet” www.artinstitutet.se

 18. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 1 Grundläggande sociala färdigheter, t ex: • Att lyssna • Att samtala • Att ge komplimanger www.artinstitutet.se

 19. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 2 Avancerade sociala färdigheter, t ex: • Att be om hjälp • Att ge och följa instruktioner • Att be om ursäkt www.artinstitutet.se

 20. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 3 Färdigheter för att hantera känslor, t ex: • Att vare medveten om och förstå andras känslor • Att handskas med sin egen rädsla www.artinstitutet.se

 21. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 4 Färdighetsalternativ till aggression, t ex: • Att hjälpa andra • Att utöva självkontroll • Att bemöta retsamma kommentarer • Att undvika slagsmål www.artinstitutet.se

 22. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 5 Färdigheter för att handskas med stress, t ex: • Att framföra klagomål och kritik • Att hantera ett misslyckande • Att bemöta anklagelser • Att handskas med grupptryck www.artinstitutet.se

 23. Huvudgrupperna i social färdighetsträning Grupp 6 Planeringsfärdigheter, t ex: • Att sätta upp ett mål • Att ta reda på orsaken till ett problem • Att koncentrera sig på en uppgift www.artinstitutet.se

 24. Huvudtränarens uppgifter är att: • Förbereda lektionen • Hålla lektionen • Utvärdera och anteckna motgångar och framgångar hos eleverna • Arrangera och genomföra rollspel • Stötta och uppmuntra www.artinstitutet.se

 25. Medtränarens uppgifter är att: • Sitta på lämplig plats, t ex bredvid de som drar till sig uppmärksamhet eller de som har svårast för att vara aktiva på lektionen • Stötta huvudtränaren under lektionen • Ställa frågor • Upprätthålla ordningen • Vara en hjälpande hand www.artinstitutet.se

 26. Lektionsstruktur för rollspel • Definiera färdigheten • Modellera färdigheten • Konkretisera färdigheten • Välj huvudaktör för rollspelet • Planera rollspelet • Genomför rollspelet • Ge återkoppling på framförandet • Välj nästa aktör • Ge hemläxa Kom ihåg att förklara svåra ord www.artinstitutet.se

 27. Observationsuppgifter Exempel: • Ögonkontakt • Kroppsspråk • Ordval • Färdighetsstegen • Helheten • Röstläge www.artinstitutet.se

 28. Att inleda samtal (Färdighet 2) • Se till att få ögonkontakt, ev hälsa • Starta med enkla vardagliga ämnen (väder, skola, trafik) • Använd öppna frågor (=frågor som ej kan besvaras med ja eller nej) • Lyssna och observera (använd kroppsspråket) • Tala om egna idéer, åsikter och intressen • Avsluta (i tid, positivt) www.artinstitutet.se

 29. Ge komplimanger (Färdighet 8) • Bestäm vad Du vill ge den andre personen en komplimang för (t ex uppförande, något den andre gjort, andra bra saker) • Bestäm hur Du ska ge en komplimang (tänk på Ditt ordval, uttryck en känsla, tänk på att varken Du eller den andre skall behöva bli generad) • Välj rätt plats och tillfälle att säga det (enskild plats, inför en grupp, per telefon, när den andre inte är upptagen med annat) • Ge komplimangen (var vänlig och uppriktig, var specifik, vad har den andre gjort som Du gillar) www.artinstitutet.se

 30. Huvudmål med känslokontrollträning • Antalet destruktiva aggressionstillfällen ska minska • Få ett språk som kan sätta ord på känslor • Ge redskap för självkontroll för att hantera känslor www.artinstitutet.se

 31. Känslokontrollcykeln 7. Självutvärdering 1. Startsignal 6. Social färdighet 2. Kroppsreaktioner 5. Att tänka framåt 3. Känslodämpare 4. Påminnelser www.artinstitutet.se

 32. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal Inre: Min egen tolkning av om en situation är hotfull eller inte Yttre: Händelser runt personen, t ex bråk, någon tar något,våld 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 33. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • Redo för kamp • Medvetandegöra • Kroppens egna varningssignaler • Illustrera bildligt 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 34. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • Djupandning • Tänka behagliga tankar • Räkna baklänges • Time-out 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 35. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • Lugna tankar: • ”Ta det lugnt fortsätt att andas lugnt.” • ”Det är inte värt att tappa kontrollen.” • Problemlösande tankar: • ”Kom ihåg att tänka ut en plan.” • ”Vi kanske båda har rätt, så försök att samarbeta.” 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 36. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • (forts) • Kontroll- och flykttankar: • ”Jag kan gå härifrån om jag vill.” • ”Det är helt OK att ta time-out.” • Positiva omformuleringar: • ”Alla kan göra misstag.” • ”Jag ska inte låta det här förstöra min dag.” 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 37. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • Sociala konsekvenser • Långsiktiga konsekvenser • Kortsiktiga konsekvenser • Inre konsekvenser • Positiva konsekvenser • Negativa konsekvenser • ”Om……., så……!” 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 38. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal Vad kan jag göra istället? Lyssna, hantera retsamma kommentarer, hantera grupptryck, be om förlåtelse, osv. 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 39. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal • Eleven bedömer hur bra de har handskats med en konflikt. • Belönar sig när de har lyckats. • Lära sig upptäcka hur de kunde ha gjort bättre. 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 40. Känslokontrollkedjan 1. Startsignal (forts) • Jag blir bättre och bättre på det här! • Det var inte så svårt som jag trodde! • Nästa gång kommer det att gå ännu bättre! 2. Kroppsreaktioner 3. Känslodämpare 4. Påminnelser 5. Att tänka framåt 6. Social färdighet 7. Självutvärdering www.artinstitutet.se

 41. Vi vill få eleverna att förstå TANKE HANDLING KONSEKVENS Kan vi lära eleverna att ha flera tankar kring alternativ för en handling ökar vi chanserna för alternativa handlingar och förhoppningsvis fler positiva konsekvenser. www.artinstitutet.se

 42. Enkel beteendeanalys B K S Startsignal: Vad ledde fram till beteendet? Beteende: Vad gjorde Du? Konsekvens: Vad blev kon- sekvensen www.artinstitutet.se

 43. Enkel beteendeanalys i skolan B K S Vad skapar god stämning, deltagande, kamratskap? Större öppenhet, färdighetsträning, bra bemötande elever-elever/ elever-lärare Trygg skolmiljö, bra inlärnings-förutsättningar, kamratskap, samarbete www.artinstitutet.se

 44. Enkel beteendeanalys i skolan B K S Vad startar tjafs, bråk, ångest, oro i klassen? Vad gör att någon drar sig undan? Någon slåss, skriker, lämnar rummet i affekt, blir tyst, gråter Oreda, dålig stämning, sämre inlärningsförutsättningar, dåliga attityder www.artinstitutet.se

 45. Enkel beteendeanalys för elev B K S Erik får för svåra arbetsuppgifter. Erik har låg uppfattningsförmåga. Erik kommer aldrig igång med skolarbetet, startar argumentationer utan mening Erik tar lärarens uppmärksamhet och tid, Erik stör andra elever, får inget eget arbete gjort www.artinstitutet.se

 46. Enkel beteendeanalys för elev B K www.artinstitutet.se

 47. Att tänka på vid moralträning • Försök inte att övertala andra • Döm inte, var neutral • Alla har rätt att ändra åsikt • Respektera varandras åsikter • Ge beröm och positiv förstärkning • Håll er till ämnet www.artinstitutet.se

 48. Moralutveckling • Makt • Överenskommelse • Ömsesidighet • System www.artinstitutet.se

 49. Moralträning - vanliga föreställningar Självcentrerade tankar Mina åsikter är de viktigaste All omkring mig har onda avsikter eller tankar mot eller om mig Förutsätta det värsta Att inte se sin egen del i konflikter Skylla på andra Att se asociala beteenden som harmlösa eller acceptabla Bagatellisering www.artinstitutet.se

 50. Moralträning Brister i moralutvecklingen Har ett självcentrerat tankesätt Moralträning Ge eleverna kompetens att resonera utifrån andra förutsättningar än sina egna. Resonera kring olika problemsituationer och dilemman. De elever i gruppen som har mogna resonemang lyfts fram. Diskussionerna hålls utifrån olika vinklar och förutsättningar www.artinstitutet.se