html5-img
1 / 9

Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1

Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1. Programfag: Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon. Fellesfag: Norsk og matematikk. Aktuelle emner innen fagene. Produksjon: Lage et produkt knyttet til en stilepoke. Norsk: Dokumentere prosessen gjennom en logg med bilder.

teal
Download Presentation

Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fagdag på DH: Stilhistorie – vg1 Programfag: Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon. Fellesfag: Norskog matematikk.

  2. Aktuelle emner innen fagene Produksjon: Lage et produkt knyttet til en stilepoke. Norsk: Dokumentere prosessen gjennom en logg med bilder. Matematikk: Arbeidstegning, enheter og målestokk.

  3. Organisering 60 elever 6 programfaglærere 4 norsklærere 2-3 matematikklærere Elevene arbeider individuelt. Felles utstilling til slutt.

  4. Materialer og målestokk Ståltråd/metalltråd, aviser, lim, papir, tre (fyrstikker, ispinner), papir på rull, papp, bobleplast, acrylmaling Målestokk 1:20 (?)

  5. Organisering av dagen (Elevene har arbeidet med stilhistorie før denne dagen). Felles oppstart med introduksjon til den individuelle oppgaven. Lage en arbeidstegning Lage en modell(skissemodell for frisører) Presentere arbeidet sitt på en utstilling hvor de viser fram modellen, arbeidstegningen og dokumenterer dette i en PowerPoint-presentasjon med logg/beskrivelse av arbeidsprosessen.

  6. Kompetansemål - Produksjon bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte

  7. Kompetansemål: Kvalitet og dokumentasjon bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

  8. Kompetansemål - Norsk kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner

  9. Kompetansemål - Matematikk tolke, lage og bruke skisser og arbeidsteikningar på problemstillingar frå kultur- og yrkesliv og presentere og grunngje løysingar bruke og grunngje bruken av formlikskapog målestokk til berekningar og i praktisk arbeid rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er

More Related